Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 598028
Resolució del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat de 20 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 102.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat i una responsabilitat de les administracions educatives.

2. L'article 87.2.b) de la Llei orgànica 3/22, de 31 de març d'ordenació e integració de la Formació Professional, estableix que es promouran les estades de formació en empreses o organismes equiparats, i en centres diferents del propi, per a facilitar la transferència de coneixement, així com la participació en projectes d'innovació i projectes de mobilitat europeus, impulsant el treball col·laboratiu i les xarxes professionals i de centres de formació professional per al foment de la formació, l'autoavaluació i la millora de l'activitat docent i formadora.

3. L'article 145.i) de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix que un dels principis de la formació permanent del professorat és la col·laboració amb entitats i institucions de prestigi en matèria d'innovació, recerca i formació del professorat que potenciï la transferència del coneixement i l'especialització en matèria de formació professional.

4. L'article 7.1.a) del Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears, determina que s'ha de fomentar la col·laboració dels professors i dels centres docents de les Illes Balears amb altres centres, empreses i entitats d'altres països de la Unió Europea. D'altra banda, l'article 8.2.f) estableix que s'han d'afavorir accions formatives per al professorat de formació professional i que aquestes accions es poden dur a terme en empreses en les condicions que s'estableixin en la normativa de desplegament del Decret esmentat.

5. L'article 4.i) del Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que un dels principis de la formació permanent del professorat és la col·laboració d'entitats que potenciïn l'especialització en matèria de formació professional. En l'article 8.1.e) es preveuen, com una de les modalitats de formació, els programes d'experiència formativa que impulsen i reconeixen la participació en experiències d'innovació, experiències formatives en empreses i institucions, intercanvis, participació en programes europeus i en projectes de recerca per a la investigació educativa.

6. L'article 3.1 de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 30 d'agost de 2017 per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa, del professorat de formació professional en empreses i entitats (BOIB núm. 110, de 7 de setembre), estableix que la conselleria amb competències en matèria d'educació ha d'aprovar les convocatòries pertinents de l'activitat d'estades formatives mitjançant una resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Igualment, l'article 3.2 disposa que poden participar en les convocatòries els professors dels cossos d'ensenyament secundari i els professors tècnics de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, així com els professors que imparteixen cicles formatius concertats en centres privats concertats.

7. L'article 2.6.c) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, estableix que correspon a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Formació  Permanent del Professorat, l'exercici de les competències en matèria de formació professional i relació del sistema educatiu amb l'empresa.

8. L'article 15 de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 de maig), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021 (BOIB núm. 55, de 27 d'abril), estableix que la participació en activitats d'innovació, programes internacionals, pràctiques en empreses, grups de treball i altres activitats considerades d'experiència formativa podran tenir la consideració d'activitats de formació permanent del professorat en la modalitat formativa que s'estableix en la lletra e) de l'article 8 del Decret 41/2016.

9. El Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, aprovat per Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 22 de setembre de 2020 (BOIB núm. 169, d'1 d'octubre), estableix, en el punt 5.2, que la modalitat de programes d'experiència formativa (PEF) es basa en l'aprenentatge a partir de l'experiència i que es pot dur a terme de diferents maneres, entre les quals es troben les estades en empreses de formació professional, que consisteixen en la realització de pràctiques professionals en àmbits o indrets relacionats amb l'àrea que imparteix el professor o en àrees d'especialització didàctica i pedagògica.

10. La Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de juny de 2017 per la qual es regula el reconeixement de l'experiència formativa com a formació permanent del professorat (BOIB núm. 81, de 4 de juliol), determina, en l'article 2.3 de l'annex, que les activitats d'experiència formativa han de tenir una durada d'entre vint i cent hores i han d'incloure una fase de formació, una fase d'aplicació a la pràctica docent i una memòria reflexiva sobre la transferència de la formació.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional (BOE núm. 78, d'1 d'abril de 2022).

3. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

4. El Decret 91/2012, de 23 de novembre, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 177, de 29 de novembre).

5. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 16 de juliol).

6. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 30 d'agost de 2017 per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa, del professorat de formació professional en empreses i entitats (BOIB núm. 110, de 7 de setembre).

7. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 de maig), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021 de modificació de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 55, de 27 d'abril).

8. La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 22 de setembre de 2020 per la qual s'aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024 (BOIB núm. 169, d'1 d'octubre).

9. La Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de juny de 2017 per la qual es regula el reconeixement de l'experiència formativa com a formació permanent del professorat (BOIB núm. 81, de 4 de juliol).

10. El Decret 17/2023, de 23 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'estades formatives en empreses per al professorat de formació professional.

2. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria esmentada en el punt anterior, les quals figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar els annexos 2, 3, 4 i 5 d'aquesta Resolució.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el lloc web de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (http://formacioprofessional.caib.es).

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 20 de setembre de 2023)

El director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat Rafel Maura Reus

 

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria d'estades formatives en empreses, en la modalitat de programes d'experiència formativa, per al professorat de formació professional

Primer Objecte

L'objecte d'aquesta Resolució és convocar, per al curs 2023-2024, estades formatives, en la modalitat de programes d'experiència formativa (PEF), per als professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional que imparteixen cicles formatius de formació professional en centres públics dependents de la Conselleria d'Educació i Universitats o cicles formatius concertats en centres privats concertats.

Segon Període i durada de les estades

1. S'estableixen dos períodes per a la realització de les estades formatives:

 • El primer període s'inicia el 2 de novembre de 2023 i conclou el 28 de febrer 2024.
 • El segon període s'inicia el 2 de març de 2024 i conclou el 15 de juliol de 2024.

2. La durada pot oscil·lar entre un mínim de vint hores i un màxim de cent. Per a l'estada formativa es computen un màxim de vuit hores diàries i un màxim de quaranta hores setmanals.

Tercer Elecció de l'empresa

1. Les estades formatives es poden dur a terme en qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l'àmbit de les Illes Balears, l'Estat espanyol o la Unió Europea, sempre que l'activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.

2. La Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat  ha de signar un document de formalització de l'estada formativa amb les empreses o entitats col·laboradores en què s'hagin de dur a terme aquestes estades. El document s'ha de signar per a cada estada formativa i per a cada docent participant, d'acord amb el model que figura en l'annex 5.

Quart Sol·licituds

1. La sol·licitud de participació s'ha de fer a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat (http://formacioprofessional.caib.es) i s'hi ha d'adjuntar la documentació necessària. En qualsevol cas, s'ha de trametre una còpia de la sol·licitud a l'adreça de correu electrònic assessor6@cfinfp.cat.

2. S'estableixen dos terminis de presentació de sol·licituds i de la documentació corresponent, segons el període en què s'hagin de dur a terme les estades:

 • Des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al 13 d'octubre de 2023 per a les estades del primer període.
 • Des del 12 de gener de 2024 fins al 26 de gener de 2024 per a les estades del segon període.

Cinquè Presentació de projectes

1. Per optar a les estades formatives en empreses, els interessats han de presentar la documentació següent:

 1. Un certificat expedit pel director del centre educatiu on està destinat el sol·licitant, d'acord amb el model establert en l'annex 2.
 2. El projecte formatiu personal i el certificat d'admissió a l'empresa o entitat, d'acord amb l'annex 3, que ha de recollir, com a mínim, els apartats que s'exposen a continuació.
  1. Justificació del projecte amb relació a l'actualització professional.
  2. Característiques de l'empresa o entitat.
  3. Objectius de l'estada.
  4. Continguts i processos de treball que es tractaran.
  5. Programació d'activitats.
  6. Planificació de l'estada.
 3. El document de formalització de l'estada formativa (annex 4).
 4. El certificat de realització de l'estada formativa expedit per l'empresa (annex 5).

2. En el cas que la sol·licitud o la documentació presentada tengui algun defecte o hi manqui algun document, s'ha de requerir l'interessat perquè en el termini de tres dies hàbils l'esmeni, amb l'advertiment que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

Sisè Selecció de projectes

1. Una comissió de selecció ha d'examinar els projectes d'estades formatives, elaborar les llistes provisionals, resoldre les eventuals reclamacions i presentar la proposta definitiva d'admesos i exclosos al director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat.

2. Les competències en matèria de formació professional i relació del sistema educatiu amb l'empresa corresponen a la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, en concret al Servei de Planificació i Participació. Així, doncs, la presidència de la Comissió es trasllada del Servei de Normalització Lingüística i Formació al Servei de Planificació i Participació.

3. La Comissió de Selecció està formada pels membres següents:

 1. La cap del Servei de Planificació i Participació, o la persona en qui delegui, que la presideix.
 2. Un inspector, designat per la cap del Departament d'Inspecció Educativa.
 3. Una persona en representació de les cambres de comerç de les Illes Balears.
 4. Una persona en representació de la Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB).
 5. Una persona en representació de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Balears (PIMEB).
 6. Un representant de cadascuna de les organitzacions sindicals representades en la Junta de Personal Docent no Universitari de les Illes Balears.
 7. Un assessor del Servei de Planificació i Participació.

4. La Comissió de Selecció ha de valorar les sol·licituds i la documentació lliurada tenint en compte l'interès i la qualitat dels projectes i d'acord amb els criteris següents:

 1. L'adequació de les competències i els objectius plantejats als cicles formatius de les famílies de formació professional específica i/o als programes de formació professional bàsica que imparteix el sol·licitant.
 2. La idoneïtat de l'empresa o entitat seleccionada per aconseguir els objectius de l'estada formativa.
 3. L'actualització en determinats aspectes tecnològics l'especificitat dels quals fa difícil accedir-hi per altres mitjans.
 4. L'adequació del projecte a l'entorn productiu del centre educatiu on està destinat el sol·licitant.
 5. La viabilitat del període d'estada proposat.

5. La Comissió pot valorar excepcions en els projectes, sempre que estiguin degudament justificades.

Setè Publicació de la resolució

1. La proposta de resolució s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació  Permanent del Professorat (http://formacioprofessional.caib.es) i ha d'expressar la relació de professors i projectes formatius personals seleccionats i els professors i projectes formatius personals exclosos, així com el motiu o motius de l'exclusió.

2. Els interessats, en un termini no superior a tres dies hàbils comptadors a partir de la data de publicació de la llista provisional, poden formular les al·legacions oportunes davant la Comissió de Selecció, la qual ha de resoldre les reclamacions i fer la proposta de resolució al director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat.

3. Vista la proposta de la Comissió de Selecció, el director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat ha de resoldre la convocatòria en el termini màxim d'un mes comptador des del dia de la publicació de la relació provisional de professors i projectes seleccionats per accedir a les estades formatives en empreses. La resolució, que ha de contenir la relació de beneficiaris, s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

(http://formacioprofessional.caib.es).

Vuitè Seguiment i avaluació

1. La Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, a través del Servei de Planificació i Participació, ha de fer el seguiment de les estades formatives i ha d'avaluar-les a partir de la memòria que els professors beneficiaris lliuren i de l'informe que les empreses o entitats presenten amb relació a l'execució de l'activitat.

2. L'avaluació de l'estada s'ha de fer tenint en compte el següent:

 1. La memòria s'ha d'ajustar al contingut de l'article 10 de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 30 d'agost de 2017 per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa, del professorat de formació professional en empreses i entitats (BOIB núm. 110, de 7 de setembre).
 2. L'estada formativa s'ha de cenyir al projecte aprovat per la Comissió de Selecció.
 3. El certificat de l'empresa o entitat ha d'especificar l'aprofitament de l'estada.

3. Si l'avaluació és positiva, el Servei de Normalització Lingüística i Formació ha d'expedir el certificat corresponent en què consti el nombre d'hores reconegudes com a activitat de formació permanent del professorat en la modalitat d'experiència formativa i l'ha d'inscriure d'ofici en el Registre General de Formació Permanent del Professorat.

4. En el cas que l'avaluació no sigui positiva perquè no s'ha fet l'estada formativa objecte de concessió, o perquè no s'han sol·licitat i autoritzat els canvis en el projecte o no s'han complert els requisits establerts en aquesta convocatòria sense causa justificada, el beneficiari perdrà el dret a la certificació de l'activitat formativa.

Novè Renúncies

1. En els casos en què l'estada no es pugui dur a terme per motius degudament justificats, s'ha de comunicar al director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat, que n'ha de determinar, si escau, l'acceptació.

2. El període per presentar la renúncia a l'estada formativa és de cinc dies naturals comptadors des de la publicació de la relació definitiva de beneficiaris. Les renúncies s'han de presentar a través del tràmit telemàtic habilitat a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació  Permanent del Professorat  (http://formacioprofessional.caib.es). En qualsevol cas, s'ha de trametre una còpia de l'escrit a l'adreça de correu electrònic assessor6@cfinfp.cat.

3. Els professors beneficiaris que no participin en l'estada formativa sense formalitzar la renúncia, o en el cas que aquesta no estigui prou justificada, no podran participar en un nou programa d'estada formativa el curs acadèmic següent, excepte en el cas que la renúncia sigui per causes justificades sobrevingudes a la presentació de la sol·licitud del programa d'estades formatives.

Desè Obligacions dels beneficiaris

1. Per justificar la realització de l'estada formativa, els professors beneficiaris han de dur a terme les accions que es detallen a continuació:

 1. Han d'elaborar una memòria del treball desenvolupat que contengui, com a mínim, la informació següent:
  1. Programa desenvolupat de l'estada formativa, en què consti la feina feta
  2. Objectius assolits
  3. Incidència de l'experiència en la docència directa
  4. Valoració global
 2. Han de presentar el certificat de l'entitat o empresa on s'ha fet l'estada formativa en què s'acreditin la realització de l'estada (amb especificació de les hores totals), la durada de l'estada, l'horari, el calendari de realització i l'aprofitament (annex 5).

2. El període per presentar la documentació indicada és de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de l'acabament de l'activitat. La memòria s'ha de lliurar a través del tràmit telemàtic corresponent disponible a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat  (http://formacioprofessional.caib.es). En qualsevol cas, s'ha de trametre una còpia de la documentació l'adreça de correu electrònic assessor6@cfinfp.cat.

3. El programa d'estades formatives s'ha de desenvolupar en els termes i dins els terminis que s'estableixen en aquesta convocatòria. En el cas excepcional que s'hagin de produir canvis en el projecte seleccionat, cal sol·licitar una autorització al director general de Formació Professional i  Formació Permanent del Professorat.

Onzè Vinculació amb la institució o empresa d'acolliment

Durant el període d'estada en una empresa o entitat, el beneficiari no pot tenir cap vinculació o relació laboral amb l'empresa o entitat d'acolliment ni pot ocupar-hi cap lloc de feina dins el quadre de personal.

Dotzè Retirada de la documentació

Els sol·licitants que no hagin estat seleccionats poden retirar la documentació presentada en el termini d'un mes a comptar des de la publicació de la resolució que conté la relació de beneficiaris al lloc web de la Direcció General de Formació Professional i Formació  Permanent del Professorat.

 

ANNEX 2 Certificat del director/de la directora del centre educatiu

[Nom i llinatges] __________________________________________________________, director/directora del centre

_______________________________________________________,

CERTIFIC:

1. Que  [Nom i llinatges]_______________________________________________________, amb DNI __________________, és

professor/professora de formació professional al centre esmentat, on imparteix els mòduls que s'indiquen a continuació.

Codi

Nom


 


 


 


 


 


 

2. Que [Nom i llinatges]____________________________________________________sol·licita participar a la convocatòria d'estades

formatives en empreses per al professorat de formació professional.

I, perquè consti, expedesc aquest certificat.

____________________, _____ d_______________________ de ______

[Rúbrica i segell del centre]

 

ANNEX 3 Projecte formatiu personal d'estada formativa en empreses i certificat d'admissió de l'empresa

El projecte formatiu personal ha d'incloure, com a mínim, els apartats següents:

1. J ustificació del projecte amb relació a l'actualització professional

2. Característiques de l'empresa o entitat:

2.1. Nom de l'empresa o entitat i departament

2.2. Activitat professional

2.3. Sector de producció

2.4. Principals activitats que es duen a terme a l'empresa

3. Objectius de l'estada

4. Continguts i processos de treball que es tractaran

5. Programació d'activitats

6. Planificació de l'estada, segons el model següent:

Planificació de l'estada formativa a l'empresa

Dia (dd/mm/aa)

Horari

Hores/dia


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Total hores


 

Certificat d'admissió de l'empresa o entitat

[Nom i llinatges] ___________________________________________________, representant de l'empresa/de la institució

_____________________________________________________, amb domicili a ______________________________, carrer/plaça

______________________________ ______________, núm. ____________, telèfon _____________, fax _________________ i adreça

electrònica_________________________________________________,

CERTIFIC:

1. Que  [Nom i llinatges del professor/de la professora]__________________________________________, amb DNI _______________,

i destinació al centre __________________________________________________, ha estat acceptat/acceptada per dur a terme l'estada

formativa a l'empresa ______________________________, d'un total de _____ hores, durant el període comprès entre el dia _____

de_____________ i el ______ de ____________, amb l'horari

____________________________________________________________________.

2. Que consider viable el projecte de formació proposat, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 30 d'agost de 2017 per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa, del professorat de formació professional en empreses i entitats (BOIB núm. 110, de 7 de setembre), i amb la Resolució del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat 20 de setembre de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria d'estades formatives en empreses per al professorat de formació professional.

I, perquè consti, expedesc aquest certificat.

_______________, ___, d ______________ de ___

[Rúbrica del representant/de la representant de l'empresa/institució]

 

ANNEX 4 Document de formalització de l'estada formativa

Parts

Rafel Maura Reus, director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat de la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears.

_____________________________________________________, amb DNI _____________, representant legal de l'empresa o agrupació

d'empreses, entitat o organisme __________________________________________________________________, localitzada a

_________________, a l'adreça _______________________________________, a l'illa de _________________, amb codi postal

____________, CIF __________, telèfon ___________, fax __________ i adreça electrònica ____________________________.

Antecedents

1. L'objectiu d'aquest document administratiu és establir la col·laboració entre les parts per aconseguir el desenvolupament d'un programa d'estades formatives en empreses, entitats o organismes dirigit al professorat de formació professional de centres públics i centres privats concertats de les Illes Balears.

2. La col·laboració es fonamenta jurídicament en l'article cinquanta-cinc nonies de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, d'educació, i en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 30 d'agost de 2017 per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa, del professorat de formació professional en empreses i entitats (BOIB núm. 110, de 7 de setembre), que regula la realització d'estades formatives en empreses de les Illes Balears, de la resta de l'Estat espanyol o la Unió Europea.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat i legitimitat per formalitzar aquest document administratiu, d'acord amb les següents

Clàusules

1. El professor o professora que figura en aquest document administratiu per formalitzar la realització d'estades formatives en empreses ha de dur a terme les activitats contingudes en el projecte formatiu a les dependències de l'empresa o entitat signatària o, si escau, en els llocs on l'empresa o entitat dugui a terme la seva activitat productiva, sense que això impliqui cap tipus de relació laboral.

2. El professor / La professora ____________________________________________, amb el DNI _______________, el NRP

______________ i destinació al centre ___________________________________________________, durà a terme l'estada formativa

entre el dia _____ de ___________i el ____ de _____________, amb una durada total de ______ hores.

3. L'empresa o l'entitat es compromet a complir el programa d'activitats formatives que s'han concertat prèviament amb el professor/la professora participant.

4. L'empresa o l'entitat ha de nomenar una persona responsable de coordinar les activitats formatives que s'han de dur a terme, la qual ha de garantir l'orientació i la consulta del professor/de la professora i ha de facilitar a la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat l'accés a l'empresa o l'entitat i les actuacions de valoració i supervisió del procés.

5. El senyor / La senyora ____________________________________________, amb el DNI ______________, ha d'actuar com a tutor responsable de formació de l'empresa o l'entitat.

6. L'empresa o l'entitat col·laboradora no pot cobrir cap lloc de feina amb el professor/la professora que du a terme l'estada de formació a l'empresa.

7. La persona que participa a l'estada de formació no ha de percebre cap compensació econòmica de l'empresa o l'entitat col·laboradora per desenvolupar les activitats formatives.

8. L'empresa o l'entitat col·laboradora no ha de rebre cap compensació econòmica per la formació que proporciona al professor/la professora que participa en l'estada formativa.

9. Aquest document administratiu és vigent el temps que duri l'estada de formació. Qualsevol de les parts el pot rescindir per mitjà d'una denúncia, la qual ha de comunicar a l'altra part. La denúncia s'ha de basar en alguna de les causes següents:

a.a Cessament d'activitats de l'empresa o de l'entitat col·laboradora.

a.b Força major que impossibiliti el desenvolupament de l'estada de formació.

a.c Incompliment de les clàusules establertes en el document administratiu per formalitzar la realització d'estades de formació en empreses.

a.d.Acord mutu entre la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat i l'empresa o l'entitat col·laboradora.

10. Igualment, qualsevol de les parts pot acordar l'anul·lació d'aquest document administratiu i, per tant, el docent pot ser exclòs de participar a l'estada de formació per decisió unilateral de la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat o de l'empresa o entitat col·laboradora, o bé per decisió conjunta d'ambdues institucions, en els casos següents:

a.a Faltes repetides d'assistència o de puntualitat no justificades.

a.b Actitud incorrecta o falta d'aprofitament, després d'una audiència prèvia amb la persona interessada.

11. Els representants dels treballadors de les empreses o entitats col·laboradores han de ser informats del contingut del projecte formatiu que ha de dur a terme el docent durant l'estada formativa.

Com a mostra de conformitat, signam aquest document administratiu per formalitzar la realització d'estades formatives en empreses del professorat de formació professional, d'acord amb la normativa vigent.

Palma, ____ de ________________ de ____

Per la Direcció General de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat

[rúbrica]

               Per ____________________________________

              [rúbrica i segell]

 

ANNEX 5 Certificat de realització de l'estada formativa expedit per l'empresa

[Nom i llinatges] ______________________________________________________, representant de l'empresa o institució

_____________________________________

___________________________, amb domicili a _____________________, al carrer o plaça ________________________________,

núm.______, telèfon _____________, fax _______________ i adreça electrònica _______________________________,

CERTIFIC:

Que el professor/la professora _____________________________________________, amb el DNI ___________________ i destinació al

centre _______________________

____________________________________________, ha realitzat una estada formativa en aquesta empresa, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 30 d'agost de 2017 per la qual es regulen les estades formatives, en la modalitat d'experiència formativa, del professorat de formació professional en empreses i entitats (BOIB núm. 110, de 7 de setembre) i amb la Resolució del director general de Formació Professional i Formació Permanent del Professorat de 20 de setembre de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria d'estades formatives en empreses per al professorat de formació professional. L'estada ha estat d'un total de ________ hores,

distribuïdes en _________dies, durant el període comprès entre el _________________________ i el ____________________________

amb aprofitament.

I, perquè consti, expedesc aquest certificat a petició de la persona interessada.

______________, _____ d _____________ de ______


[rúbrica i segell]