Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 598022
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 12 de setembre de 2023 per la qual disposa el cessament del secretari del Consell Escolar de les Illes Balears i el nomenament de la nova secretària

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears estableix la composició del Consell Escolar de les Illes Balears.

En el BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de desembre de 2021 per la qual s'ordena la publicació del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears. L'article 15.c) d'aquest Reglament estableix que el secretari és un dels òrgans unipersonals del Consell i l'article 19 n'estableix les funcions.

L'article 9.5 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, estableix que el secretari del Consell Escolar de les Illes Balears ha d'ésser nomenat pel conseller competent en matèria d'educació i que la persona nomenada ha de ser un funcionari adscrit a la conselleria competent en aquesta matèria.

El senyor Miguel Ángel Peñalver García ha de cessar en el càrrec de secretari del Consell Escolar de les Illes Balears atesa la seva renúncia.

La senyora Carme Jaume Bosch, funcionària docent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, compleix les condicions establertes en la normativa vigent per ser nomenada secretària.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Disposar el cessament del senyor Miguel Ángel Peñalver García en el càrrec de secretari del Consell Escolar de les Illes Balears, alhora que se li agraeixen els serveis prestats i la col·laboració prestada.

2. Nomenar la senyora Carme Jaume Bosch, funcionària docent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com a secretària del Consell Escolar de les Illes Balears.

3. Disposar que el nomenament tingui efectes a partir de la data de la signatura d'aquesta Resolució .

4. Notificar aquesta resolució al senyor Miguel Ángel Peñalver García i a la senyora Carme Jaume Bosch i publicar-la en el Butlletí oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (21 de setembre de 2023)

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany