Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 597040
Resolució del director general de Personal Docent de dia 21 de setembre de 2023, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de juny de 2023 mitjançant la qual es fan públiques les llistes definitives d’aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents a les Illes Balears, convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de juny de 2023 va publicar les llistes definitives d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents a les Illes Balears, convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 (BOIB núm.90, de 4 de juliol).

Mitjançant Resolució del director general de Personal Docent de dia 29 d'agost de 2023 es va modificar la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 29 de juny de 2023 atès que, entre altres, es varen rebre vàries renúncies als drets derivats de la participació en el procediment selectiu.

Amb posterioritat a la publicació d'aquesta modificació s'han rebut més renúncies als drets derivats de la participació en el procediment selectiu. Així mateix, alguns dels aspirants seleccionats no s'han incorporat a la destinació provisional adjudicada l'1 de setembre de 2023 i per tant d'acord amb la base 10.4 de la Resolució de la directora general de 3 de novembre de 2022 renuncien a tots els drets que els puguin correspondre pel fet d'haver participat en el procediment selectiu.

Així mateix, s'ha requerit a una persona aspirant l'acreditació del domini de la llengua catalana segons el que determina l'article 2 del Decret 115/2001, de 14 de setembre, modificat per la disposició final novena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears. Exhaurit el termini per la presentació de la documentació requerida, l'aspirant no ha acreditat documentalment el compliment del requisit establert a la base 2.1.g) de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022. D'altra banda, una persona aspirant no compleix el requisit establert a la base 2.1. c) de la Resolució esmentada. També  s'ha comprovat que una persona aspirant seleccionada no compleix els requisits per la concessió d'una de les excedències regulades en la Llei 3/2007, de 27 de març de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Finalment, atès que han quedat places convocades sense estabilitzar pels motius establerts en la base 7.7 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 s'ha de recorre a la llista definitiva d'aspirants admesos a l'efecte de seleccionar, per ordre de puntuació, els aspirants que han indicat en primer lloc places de les Illes Balears, de les especialitats corresponents, i atorgar un termini, als nous aspirants seleccionats, per la presentació de la documentació acreditativa dels requisits.

L'article 2.5.b) del Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 10 de juliol), atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitats, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

El punt 1.a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la Direcció General de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la Direcció General de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Fer pública la llista de renúncies de les persones aspirants seleccionats per cos i especialitat a l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Incloure en la llista definitiva d'aspirants seleccionats a les persones  aspirants que figuren a l'Annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Excloure de la llista definitiva d'aspirants seleccionats del cos de mestres, especialitat Llengua estrangera: anglès, torn 1, al senyor Pere Valls Gallart amb DNI ***7604**, per no complir els requisits d'ingrés establerts a la base 2.1.g); de la llista definitiva d'aspirants seleccionats del cos de professors d'ensenyament secundari especialitat Biologia i geologia, torn 1 a la senyora Maria Lucia Prats Rotger amb DNI ***6325**, per no complir els requisits d'ingrés establerts a la base 2.1.c); i de la llista definitiva d'aspirants seleccionats del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional especialitat Cuina i pastisseria, torn 1 a la senyora Antonia Maria Anglada Gomila amb DNI ***0110** per no complir els requisits d'ingrés establerts a la base 2.1.f) de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears.

4. Acceptar la renúncia del senyor Luis Jesús Blanco Giménez amb DNI ***4854** a la seva condició de personal funcionari de carrera amb efectes de dia 11 de setembre de 2023.

5. Modificar la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de juny de 2023 mitjançant la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents a les Illes Balears, convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022, d'acord amb el que s'esmenta als apartats anteriors.

6. Informar que, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució, els aspirants seleccionats ha de presentar a la Direcció General de Personal Docent en qualsevol dels llocs i registres que assenyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que s'indiquen a continuació:

  1. Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals s'ha estat seleccionat.

  2. Els aspirants amb discapacitat han de presentar el dictamen establert en la base 2.2.3 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022.

7. Aprovar els annexos 1 i 2 que contenen, respectivament, la llista de renúncies dels aspirants seleccionats per cos i especialitat; la llista d'aspirants seleccionats per cos i especialitat.

8. Assenyalar que els aspirants seleccionats relacionats a l'annex 2 d'aquesta Resolució resten pendents de ser nomenats com a personal funcionari de carrera amb efectes administratius d'1 de setembre de 2023 i efectes retributius des del dia de la incorporació efectiva.   

9. Informar que la Direcció General de Personal Docent ha d'adoptar les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

10. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1 i 2 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (21 de setembre de 2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borrás Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

 

ANNEX 1 Llista d'aspirants seleccionats que han renunciat i/o no s'han incorporat a la plaça provisional adjudicada, per cos i especialitat.

Cos: 0590 PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat: 006 MATEMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5238**

PIERA CASCALES, ISABEL

5,2812

1

Especialitat: 011 ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0076**

QUARTARA ROMA, DOMENICO

8,204

1

***8811**

MORELL TIPPER, MARC ANDREU

7,7867

1

Especialitat: 017 EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***6279**

SANCHEZ MARI, JOSEP

9,4083

1

Especialitat: 019 TECNOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1980**

NICOLAU VIEDMA, ANTONI

5,745

1

Especialitat: 101 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8210**

RIGO MAS, BARTOLOME

5,9287

1

Especialitat: 107 INFORMÀTICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1705**

PICORNELL CARBONELL, MARIA ANGELS

5,141

1

Especialitat: 109 NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5136**

GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO MANUEL

3,2017

1

Especialitat: 112 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3791**

FRANCO ROTGER, DANIEL

2,55

1

Especialitat: 118 PROCESSOS SANITARIS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0378**

TENA GARCIA, DAVID

5,6037

1

Especialitat: 205 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4164**

RODRIGUEZ JIMENEZ-BRAVO, JUAN ANTONIO

5,6786

1

 

Especialitat: 212 OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1846**

MELIS TOUS, ANTONIO

6,0

1

Especialitat: 219 PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈTIC

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8426**

FRONTERA FLORIT, MARGARITA

4,891

1

Especialitat: 221 PROCESSOS COMERCIALS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3827**

GOMILA LLUCH, SAMUEL

4,7616

1

Especialitat: 222 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8113**

MIRA BERNABEU, VICENTE

6,6664

1

***9683**

GONZALEZ PEREZ, MARCOS

5,6764

1

***1296**

DOMINGO BARBERA, ELIA

5,4032

1

***9398**

ARIZA ARIZA, ARACELI

5,3306

1

Especialitat: 227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2483**

FLORIT SABATER, BEATRIZ

4,5037

1

***3652**

VIDAL SUREDA, ISABEL

3,9619

1

***5546**

ATECA FERRER, JAUME

3,4873

1

 

Cos: 0594 PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Especialitat: 423 PIANO

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0916**

GILI PASCUAL, BARTOLOME JUSTO

10

1

 

Cos: 0595 PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Especialitat: 512 DISSENY GRÀFIC

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1664**

GARCIA BALESTENA, FEDERICO MIGUEL

9,0

1

 

Cos: 0597 MESTRES

Especialitat: 038 EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***6868**

LLOFRIU BUSQUETS, JUANA MARIA DE LOS ANGELES

9,0347

1

 

Cos: 0598 PROFESSORS ESPECIALISTES EN SECTORS SINGULARS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat: 001 CUINA I PASTISSERIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2671**

PALOU ELIAS, LLUISA

8,6

1

 

ANNEX 2 Llista per cos i especialitat, dels nous aspirants que han estat seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de 3 de novembre de 2022

Especialitat: 001 FILOSOFIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8117**

GARCIA SALA, DAVID

8,9

1

Especialitat: 003 LLATÍ

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4982**

GOMEZ GARCIA, VIRGINIA

6,5206

1

Especialitat: 005 GEOGRAFIA I HISTÒRIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3325**

GARRIDO GALLEGO, ELENA

6,1166

1

***1902**

SUÑER FORTEZA, RAFAEL

6,1166

1

***2757**

PINEDA ORFILA, JOSE ANTONIO

6,0749

1

Especialitat: 006 MATEMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***9262**

ARNAL LLABRÉS, GUILLERMO

5,1622

1

***9951**

PONS PUIG, AIDA

5,1538

1

***1957**

REDONDO AMIL, EVA MARIA

5,1

1

***2895**

SANZ VAQUER, RICARDO

5,0998

1

***1819**

CABRER SUREDA, JOANA MARIA

5,0996

1

Especialitat: 007 FÍSICA I QUÍMICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***7007**

JAUME I LLITERAS, FRANCINA

5,4204

1

Especialitat: 008 BIOLOGIA I GEOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5649**

BROX TORRES, SUSANA

6,2749

1

Especialitat: 011 ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3857**

CLEOFE HUGUET, ADOLFO

5,5656

1

***5136**

SUAREZ VAN BREDA, TAMARA

5,5583

1

***3169**

ALEKSANDROV STANEV, MARTIN

5,5415

1

Especialitat: 012 ALEMANY

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2305**

LOPEZ PALMA, MARIA AUXILIADORA

5,0725

1

 

Especialitat: 014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4267**

SALVADOR MOLL, CRISTINA

5,191

1

***3434**

SANZ ESQUER, JORGE

5,1747

1

***5339**

TUR ESCANDELL, ARANTXA

5,1367

1

***4172**

VIDAL BARCELO, EVA MARIA

5,1162

1

***4016**

FERRIOL RIUTORT, RAFEL

5,0957

1

***8730**

BISANYES CANTALLOPS, FRANCESCA

5,0664

1

***1349**

MARCOS CARRERAS, ESTER

5,0537

1

Especialitat: 016 MÚSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1975**

BARCELO GARCIA, BARTOMEU

9,5

1

Especialitat: 017 EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5300**

MIELGO NICOLAS, LAURA

5,6519

1

***4241**

MARQUES PASCUAL, MATEU

5,4998

1

***5780**

GOMEZ GALLARDO, JOSE FERNANDO

5,375

1

Especialitat: 019 TECNOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1777**

MARTORELL MORANTA, MAGDALENA

4,6291

1

***4100**

RIGO BINIMELIS, MARIA DEL MAR

4,6016

1

***2520**

VAREA MONTORO, LORENA

4,5368

1

***8321**

FREYHOLD, KENNETH

4,4373

1

***9999**

SAZ PEREZ, PABLO

4,4249

1

***8373**

TOMAS HERRAEZ, EROS FRANCISCO

4,4247

1

Especialitat: 101 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0782**

HERNANDEZ PONS, RUBEN

4,9286

1

Especialitat: 107 INFORMÀTICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3490**

BAUZA RODRIGUEZ, MARC ANTONI

4,0201

1

Especialitat: 109 NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5741**

PAMART CANO, ANYA

2,7166

1

Especialitat: 112 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5665**

DIAZ IRIBERRI, ISABEL

1,6057

1

Especialitat: 118 PROCESSOS SANITARIS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***9583**

JUAN RIOS, CRISTINA

5,1166

1

Especialitat: 205 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D'EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8611**

FLUXA TORRES, FRANCESC

2,7582

1

Especialitat: 212 OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8594**

PUJOL MARCH, JORDI

3,9286

1

Especialitat: 219 PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈTIC

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2650**

UBEDA RODRIGUEZ, ANA CRISTINA

4,6286

1

***6946**

LLABRES PONS, MARGARITA

4,5704

1

Especialitat: 221 PROCESSOS COMERCIALS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2047**

FULLANA FEBRER, JUAN

4,4248

1

Especialitat: 222 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5595**

MORENO GUTIERREZ, SERGIO

5,0331

1

***4406**

NAVARRO RAMOS, SARA

5,0269

1

***3424**

MARTINEZ LEON, MONICA

5,0

1

***9043**

SANCHEZ GARCIAS, INMACULADA

4,845

1

Especialitat: 227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8411**

SILVA DELGADO, JUAN ANTONIO

2,9288

1

***5680**

REAL ARTACHO, EMILIO JOSE

2,8371

1

***1001**

MARIN MAS, YASMINA MARIA

2,7373

1

***9816**

MELSION CARDETE, JUAN VICENTE

2,591

1

Cos: 0592 PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

Especialitat: 006 ESPANYOL

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4623**

CERVERA TORT, CARME

4,3228

1

Cos: 0594 PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Especialitat: 423 PIANO

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***9869**

TORTOSA PONS, XAVIER

10

1

Cos: 0595 PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Especialitat: 512 DISSENY GRÀFIC

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5417**

SERRA RAMON, PAULA

6,391

1

Cos: 0597 MESTRES

Especialitat: 031 EDUCACIÓ INFANTIL

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***7273**

BARCELÓ PASCUAL, MARGALIDA MARIA

8,5332

1

***1272**

SOLER RAMON, MARIA MAGDALENA

8,5332

1

Especialitat: 032 LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8366**

ORTIZ SAMPOL, JOSEFINA

9,0

1

Especialitat: 036 PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1610**

PEREÑA JIMENEZ, LIDIA

8,4996

1

Especialitat: 038 EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***7223**

FERNANDEZ FERNANDEZ, EVA MARIA

9,0

1

Cos: 0598 PROFESSORS ESPECIALISTES EN SECTORS SINGULARS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat: 001 CUINA I PASTISSERIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3348**

TRIAS GOST, PERE

4,7166

1

***0496**

LLARIO LLORET, MIGUEL

4,250

1