Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 581831
Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de quatre tècnics o tècniques de suport en investigació per al programa TECH del projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057) Codi d'expedient: TECH-2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels Estatuts de la Fundació, el director gerent de la Fundació és la persona competent per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen al president.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació de quatre tècnics o tècniques de suport en investigació per al programa TECH del projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057)⁣ (vegeu annex adjunt).

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (13 de setembre de 2023)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

ANNEX 1 Convocatòria per a la contractació de quatre tècnics o tècniques de suport en investigació per al programa TECH del projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057)

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la incorporació de quatre tècniques o tècnics de suport en investigació per al programa TECH del projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», convocatòria finançada pel pla anual 2022 de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS2023-057).

El projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa» té com a objectiu establir programes de captació de talent investigador que impulsin la contractació a la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), en règim de concurrència competitiva, de personal investigador i de suport a la investigació que puguin contribuir a la inversió, investigació i innovació en la producció de resultats en salut a la Fundació IdISBa.

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

La introducció del contracte indefinit d'activitats científico-tècniques per mitjà del Reial decret llei 8/2022, de 5 d'abril, convalidat per la Llei 17/2022, de 5 de setembre, de reforma de la llei de la ciència, té entre els seus objectius millorar l'estabilitat laboral del personal investigador, tècnic o de gestió de projectes d'investigació i és la modalitat que proposam per a la contractació del personal que resulti adjudicatari d'aquesta convocatòria.

Encara que l'article 20.1 de la llei de la ciència recull de manera expressa una remissió general per a totes les modalitats de contracte de treball del personal investigador, en la qual s'inclou el contracte d'activitats científico-tècniques (ET i les seves normes de desenvolupament, convenis col·lectius aplicables, i en el seu cas l'EBEP), hem de considerar que la norma específica que s'ha d'aplicar és l'article 23 bis, i l'altra normativa referenciada actuarà com a norma supletòria d'aplicació en cada cas. Així, l'IdISBa proposa per al personal investigador que resulti adjudicatari la formalització d'un contracte d'activitats científico-tècniques, el qual regula l'article 23 bis de la llei de la ciència, l'objecte del qual és «la realització d'activitats vinculades a línies d'investigació o de serveis científico-tècnics, incloent-hi la gestió científico-tècnica d'aquestes línies que es defineixen com a un conjunt de coneixements, inquietuds, productes i projectes construïts de manera sistemàtica entorn d'un eix temàtic on conflueixin activitats fetes per un o més grups d'investigació, i requerirà el seu desenvolupament seguint les pautes metodològiques adequades en forma de projectes d'R+D+i.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

CONVOC

El procés per a la contractació de quatre tècnics o tècniques de suport en investigació per al programa TECH del projecte  «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

Requisits de la persona candidata

 • Estar en possessió del títol de tècnic superior de laboratori de diagnòstic clínic corresponent als cicles formatius de grau superior o del títol de tècnic especialista corresponent a la formació professional de segon grau.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del TREBEP es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Posseir la titulació exigida.
 • Emplenar la sol·licitud (annex 2).
 • Emplenar el compromís d'acollida del grup d'investigació, signat per totes les parts (annex 3). Cada candidat o candidata només pot presentar un únic compromís d'acollida.
 • Emplenar el formulari d'autoavaluació ⁣(annex 4).
 • Certificat d'experiència professional signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. En cas de no ser possible, s'ha de presentar contracte i vida laboral.
 • Els contractes finançats amb càrrec als ajuts objectes d'aquesta convocatòria són incompatibles amb la vigència de qualsevol altre contracte laboral del personal contractat.

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

Requisits del grup receptor

 • Per a la presentació d'un candidat o d'una candidata és imprescindible estar constituït com a grup d'investigació de l'IdISBa amb data anterior a l'inici d'aquesta convocatòria.
 • Els grups poden tenir dos compromisos d'acollida, però en cap cas poden tenir dues persones candidates contractades per aquesta mateixa convocatòria.
 • En cas de renúncia de la persona aspirant, se seguirà l'ordre estricte de puntuació obtinguda per la resta d'aspirants.
 • Els grups d'investigació emergents sumaran 0.5 punts a la puntuació total obtinguda per la persona candidata.
 • El grup d'investigació ha de tenir en actiu al moment de presentar la sol·licitud un projecte d'investigació competitiu públic o privat, nacional o internacional, amb una durada igual o superior a dos anys.
 • Si el grup d'investigació presenta un compromís d'acollida addicional a aquest en el marc de la convocatòria «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», FOLIUM o JUNIOR, haurà de demostrar estar en possessió d'altre projecte d'investigació que compleixi amb el que es disposa en el cinquè punt d'aquest apartat per a cada categoria presentada.

L'incompliment de qualsevol de les normes descrites anteriorment suposarà l'exclusió del procés selectiu de la persona candidata i del grup d'investigació.

II. Funcions

 • Totes les funcions que requereixi el grup i que estiguin al seu àmbit de competència.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears o mitjançant el correu electrònic1 de la Unitat de Recursos Humans: idisba.convocatorias@ssib.es. S'ha d'indicar el codi d'expedient «TECH-2023» a l'assumpte del correu electrònic. Les sol·licituds presentades per qualsevol altre mitjà, adreça electrònica o format no es consideraran com a presentades.

1Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució a la pàgina web de l'IdISBa, mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu.

Casos d'exclusió: presentació de sol·licitud fora de termini; no reunir els requisits.

V. Reserva en favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, d'acord amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'EBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Modalitat de contractació

Contracte indefinit d'acord amb l'article 23 bis de la llei de la ciència, en el programa TECH del projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa».

Remuneració: 20 500 euros bruts anuals en 12 pagues.

VII. Acreditació dels requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per mitjà de còpia o còpia confrontada de la següent documentació:

a) Sol·licitud.

b) Fotocòpia del DNI o de la primera pàgina del passaport.

c) Compromís d'acollida del grup d'investigació.

d) Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.

e) Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han presentat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. En cas de no ser possible, s'haurà de presentar el contracte amb la vida laboral.

f) Cursos, seminaris, beques, congressos, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa o dels crèdits aconseguits.

g) Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem d'acord amb la plantilla que figura a l'annex 4 que acompanya a aquestes bases).

En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

VIII. Tribunal qualificador

 • Miquel Fiol Sala, director científic de l'IdISBa.
 • Daniel Horacio Lopez, gestor científic de l'IdISBa.
 • Alicia Leiva Mir, gestora científica de l'IdISBa.
 • Maria Antònia Llopis Grimalt, gestora científica de l'IdISBa.
 • Representant de Recursos Humans de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

IX. Procediment de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el barem que apareix a continuació (10 punts màx.).

En cas que un o més candidats superin la puntuació màxima de qualque apartat, la puntuació de cada candidat o candidata s'escalarà amb respecte d'aquell amb la màxima puntuació.

1. Formació (4.5 punts màx.)

 • Nota mitjana, en base 10, de l'expedient del cicle formatiu de grau superior o del títol de tècnic especialista. Per al còmput, es dividirà la nota mitjana entre 2.86 i només es tindran en compte les notes superiors a 6. (3.5 punts màx.)
 • Cursos de formació relacionats amb el lloc de treball (0.3 punts per cada 10 hores acreditades de formació) i estudis complementaris de grau, llicenciatura, màster, diplomatura o postgrau (0.042 punts per cada 10 ECTS) relacionats amb el lloc de treball. (1 punt màx.)

2. Experiència laboral (5 punts màx.)

 • Serveis prestats a laboratoris d'investigació en salut. (0.05 punts per mes acreditat)
 • Serveis prestats a altres laboratoris. (0.02 punts per mes acreditat)

3. Coneixement d'idiomes (0.5 punts màx.)

 • Certificat de català:

- Nivell B2. (0.15 punts)

- Nivell C1 o superior. (0.3 punts)

 •  
  Certificat d'anglès:

- Nivell B2. (0.25 punts)

- Nivell C1 o superior. (0.5 punts)

X. Empat de candidatures

En cas d'empat, prevaldrà la candidatura que hagi obtingut una major valoració seguint l'ordre d'apartats de la convocatòria.

XI. Altres disposicions

1. En els treballs publicats a conseqüència de l'activitat desenvolupada, es farà constar el finançament del pla anual 2022 de l'Impost del Turisme Sostenible i la gestió de la beca per l'IdISBa.

2. Els resultats que s'originin a conseqüència del projecte subvencionat hauran de ser publicats en accés obert.

3. En tot allò no assenyalat en la present convocatòria se seguiran les instruccions de la Direcció Científica o del Comitè Científic Intern de l'IdISBa, els quals resoldran les incidències generades per aquesta convocatòria.

XII. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (13 de setembre de 2023)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a l'oferta de contractació de quatre tècnics o tècniques de suport en investigació per al programa TECH del projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

Nom:                                                  Llinatges:

DNI/NIE:

Adreça:

Telèfon:

Adreça electrònica:

EXPÒS:

Que he tingut coneixement de la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de quatre tècnics o tècniques de suport en investigació per al programa TECH del projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Sol·licitud.
 • Fotocòpia del DNI o de la primera pàgina del passaport.
 • Compromís d'acollida del grup d'investigació.
 • Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.
 • Historial del grup receptor (5 darrers anys).
 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada.

DECLAR:

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot el que s'ha exposat,

SOL·LICIT

La meva admissió per formar part del procés de selecció per a la contractació com a personal tècnic de suport en investigació per al programa TECH del projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa», de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

Palma, _____________________

Signatura

 

 

Informació sobre dades personals. D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i en especial amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s'informa del tractament de les dades personals que conté aquest document. Responsable del tractament: Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears. Finalitat: formalitzar la seva sol·licitud d'adscripció. Legitimació: el seu consentiment. Destinataris: si es donés el cas, els col·laboradors dels respectius grups d'investigació. Terminis de conservació: els que es preveuen legalment. Drets: pot exercir els seus drets per escrit, amb l'oportuna identificació, a la direcció Ctra. Valldemossa 79 (Hospital Universitari Son Espases), Edifici S, 1a Planta, 07120 Palma (Illes Balears), o bé a l'adreça idisba.protecciondatos@ssib.es. Té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que consideri que no s'ha atès convenientment l'exercici dels seus drets.

 

ANNEX 3 – COMPROMÍS D'ACOLLIDA

«CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa»

DADES PERSONALS

Nom:                                                   Llinatges:

DNI:

Telèfon:

Adreça electrònica:

DADES DEL GRUP D'INVESTIGACIÓ

Nom del grup:

Responsable del grup:

Àrea d'investigació:

Projectes d'investigació actius:

Convocatòria

Codi

 del projecte

Entitat finançadora

Data d'inici

del projecte

Data de fi

del projecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'acord amb les normes descrites,

La persona candidata accepta acudir al procés selectiu mitjançant la seva signatura en el present compromís d'acollida amb el referit grup d'investigació.

El grup d'investigació, i particularment la persona responsable d'aquest, accepta acollir al candidat o candidata en cas que es procedeixi a la seva selecció en el procés selectiu. Tant qui presenta la seva candidatura com qui figura com a responsable del grup d'investigació, en la seva representació, accepten els compromisos adquirits en virtut del present conveni d'acollida.

I en prova de conformitat:

Signatura de la persona candidata

 

 

Nom:

Data:

Signatura de responsable del grup d'investigació

 

 

Nom:

Data:

 

 

ANNEX IV - AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Procés selectiu per a la contractació de quatre tècniques o tècnics de suport en investigació per al programa TECH del projecte «CONSCIENCIA IdISBa: consolidar la ciència IdISBa»

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. Formació relacionada

4.5

 

 

Nota mitjana de l'expedient del cicle formatiu de grau superior o del títol de tècnic especialista. (Només s'admeten notes superiors a 6, i per al còmput es dividirà la nota mitjana entre 2.86)

3.5

 

 

Cursos de formació relacionats amb el lloc de treball. (0.3 punts per cada 10 h)

1

 

 

Estudis complementaris de grau, llicenciatura, màster, diplomatura o postgrau. (0.042 punts per cada 10 ECTS)

 

 

2. Experiència laboral

5

 

 

Serveis prestats a laboratoris d'investigació en salut. (0.05 punts per mes)

5

 

 

Serveis prestats a altres laboratoris. (0.02 punts per mes)

 

 

3. Coneixement d'idiomes

0.5

 

 

Català. (0.15 punts pel B2 o 0.3 punts pel C1 o superior)

0.5

 

 

Anglès. (0.25 punts pel B2 o 0.5 punts pel C1 o superior)

 

 

TOTAL

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (P. ex.: certificat B2 d'anglès de l'EOI)