Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 569040
Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de rectificació d’errades de la Resolució per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos auxiliar de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de data 7 de setembre de 2023 per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d'abril de 2019 i se'ls adjudica un lloc de treball

2. S'ha advertit un error en la Resolució esmentada, atès que el lloc amb codi F0228000M (que s'ha oferit en el torn lliure de l'Illa d'Eivissa) té com a requisit el «Curs d'atenció al Públic o a la ciutadania organitzats per l'EBAP», i la persona a la que s'ha adjudicat aquest lloc no disposa d'un curs vàlid per ocupar-lo.

3. En conseqüència, s'ha d'adjudicar a aquesta persona, la Sra. Carmen Cívico Montes, el següent lloc, segons l'ordre de preferència sol·licitat. Aquesta adjudicació afecta a altres dues persones aspirants, la Sra. Vanesa Alvarez Ribas i la Sra. Sonia Fernandez Gordillo, a les quals se'ls ha d'assignar el lloc que correspongui segons l'ordre de preferència sol·licitat.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

3. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma.

5. El Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm.41, de 5 d'abril).

6. El Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. El Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les lles Balears.

8. El Decret 9/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears.

9. L'article 5.2 de l'annex del Decret 31/2012, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'Escola Balear d'Administració Pública.

 

10. La base 14 de la Resolució de 5 de març de 2019, per la qual s'aproven les bases generals que han de regir els processos selectius per cobrir les places vacants de personal funcionari, de l'àmbit dels serveis generals, previstes en les ofertes públiques d'ocupació que aprovi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, inclosa l'oferta d'ocupació pública aprovada per Acord del Consell de Govern el 14 de desembre de 2018

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Rectificar la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques de data 7 de setembre de 2023 per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d'abril de 2019 i se'ls adjudica un lloc de treball, en els termes establerts a l'annex de la present resolució, en el sentit següent:

Allà on diu,

COS AUXILIAR EIVISSA TORN LLIURE

CONSELLERIA

UNITAT

DESTÍ

CODI LLOC

LLINATGES, NOM

Conselleria d'Educació i Formació Professional

IES Santa Maria d'Eivissa

Eivissa

F01470117

RIERA COLOMAR, CARMEN

Conselleria de Salut i Consum

Llocs base de la Conselleria de Salut i Consum

Eivissa

F01470156

SANCHEZ MARTINEZ, LORENA

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Llocs base de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Eivissa

F014700CF

MARÍ GUASCH, MÓNICA

Conselleria d'Educació i Formació Professional

CEIP Sa Blanca Dona i CEIP Poeta Villangomez

Eivissa

F0147006U

MARTINEZ TORRES, CRISTINA

Conselleria d'Educació i Formació Professional

IES Sa Serra

Sant Antoni de Portmany

F0147006C

BLESA LOPEZ, MARIA DESAMPARADOS

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera Catalina Bufí

Eivissa

F00190017

MARÍ DELL'OLMO, ANNA

O.A. Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Direcció del SOIB / Auxiliar d'Atenció al Públic

Eivissa

F0228000U

VALDES CARDONA, PABLO

O.A. Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Escola Balear d'Administració Pública

Eivissa

F0147016A

PEREZ MOLINA, EVA ANGELA

Conselleria d'Educació i Formació Professional

CEIP Santa Eulària i CEIP Portal Nou

Santa Eulària des Riu / Eivissa

F0147006N

PIERA ROMERO, VICENTA

O.A. Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Direcció del SOIB / Auxiliar d'Atenció al Públic

Santa Eulària des Riu / Eivissa

F0228000M

CIVICO MONTES, CARMEN

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Centre de Professorat d'Eivissa

Eivissa

F01470114

ALVAREZ RIBAS, VANESSA

Conselleria de Medi Ambient i Territori

Llocs base de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

Eivissa

F0147009A

FERNANDEZ GORDILLO, SONIA

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa

Eivissa

F01470161

SERRANO RODADO, MARTINA

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa

Eivissa

F01470161

RAMON RIBAS, ANTONIA

Ha de dir,

COS AUXILIAR EIVISSA TORN LLIURE

CONSELLERIA

UNITAT

DESTÍ

CODI LLOC

LLINATGES, NOM

Conselleria d'Educació i Formació Professional

IES Santa Maria d'Eivissa

Eivissa

F01470117

RIERA COLOMAR, CARMEN

Conselleria de Salut i Consum

Llocs base de la Conselleria de Salut i Consum

Eivissa

F01470156

SANCHEZ MARTINEZ, LORENA

Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Llocs base de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge

Eivissa

F014700CF

MARÍ GUASCH, MÓNICA

Conselleria d'Educació i Formació Professional

CEIP Sa Blanca Dona i CEIP Poeta Villangomez

Eivissa

F0147006U

MARTINEZ TORRES, CRISTINA

Conselleria d'Educació i Formació Professional

IES Sa Serra

Sant Antoni de Portmany

F0147006C

BLESA LOPEZ, MARIA DESAMPARADOS

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Conservatori Professional de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera Catalina Bufí

Eivissa

F00190017

MARÍ DELL'OLMO, ANNA

O.A. Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Direcció del SOIB / Auxiliar d'Atenció al Públic

Eivissa

F0228000U

VALDES CARDONA, PABLO

O.A. Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Escola Balear d'Administració Pública

Eivissa

F0147016A

PEREZ MOLINA, EVA ANGELA

Conselleria d'Educació i Formació Professional

CEIP Santa Eulària i CEIP Portal Nou

Santa Eulària des Riu / Eivissa

F0147006N

PIERA ROMERO, VICENTA

Conselleria d'Educació i Formació Professional

 

Centre de Professorat d'Eivissa

 

Eivissa

F01470114

 

CIVICO MONTES, CARMEN

Conselleria de Medi Ambient i Territori

 

Llocs base de la Conselleria de Medi Ambient i Territori

 

Eivissa

F0147009A

 

ALVAREZ RIBAS, VANESSA

O.A. Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

 

Direcció del SOIB / Auxiliar d'Atenció al Públic

 

Santa Eulària des Riu / Eivissa

 

F0228000M

 

FERNANDEZ GORDILLO, SONIA

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa

Eivissa

F01470161

SERRANO RODADO, MARTINA

Conselleria d'Educació i Formació Professional

Escola Oficial d'Idiomes d'Eivissa

Eivissa

F01470161

RAMON RIBAS, ANTONIA

2. Adjudicar els llocs de treball, d'acord amb el que s'indica a l'apartat anterior d'aquesta Resolució, a les persones aspirants indicades que han superat les proves selectives per a l'ingrés, al cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, després d'haver presentat la documentació pertinent, d'acord amb la seva petició efectuada i la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

3. La presa de possessió s'ha d'efectuar en la conselleria corresponent, en el termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Abans de prendre possessió del lloc adjudicat, la persona interessada ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Si du a terme cap activitat privada, incloses les de caràcter professional, ho ha de declarar en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la presa de possessió, perquè l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

4. Un cop publicat el nomenament, per adquirir la condició de funcionari de carrera s'ha d'efectuar el jurament o la promesa d'acatar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l'ordenament vigent i prendre possessió en el termini reglamentari.

5. El personal funcionari que obtingui destinació definitiva no pot participar en els procediments de provisió de llocs de treball durant un termini mínim de dos anys, comptador a partir del dia en què prengui possessió del lloc de treball, de conformitat amb l'art. 3.7 del Decret 33/1994.

Tampoc no pot participar, durant el període d'un any, en les convocatòries per atorgar comissions de serveis, excepte si ha hagut una primera convocatòria de la comissió de serveis corresponent a un lloc de prefectura orgànica que hagi quedat deserta per no haver-hi funcionaris de carrera que compleixin els requisits establerts.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes, comptador a partir del següent a la seva publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptador a partir del següent a la publicació de la resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 8 de setembre de 2023)

La consellera de Presidència i Administracions Públiques Antònia Maria Estarellas Torrens