Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

Núm. 568365
Resolució del conseller de Empresa, Ocupació i Energia a proposta del cap de servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial, per la qual es convoca el segon torn de proves de l’any 2023 per obtenir la competència professional com a persona instal·ladora, mantenidora, operadora o reparadora en diferents especialitats en matèria d’indústria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 07/09/2023, el cap del Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. L'article 13 del Decret 4/2006, de 27 de gener, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l'obtenció de determinades acreditacions professionals, i l'autorització i acreditació d'entitats de formació per impartir cursos d'instal·ladors i mantenidors (BOIB núm. 15, de 2 de febrer), estableix que, mitjançant una resolució, la Direcció General de Política Industrial ha de convocar les proves ordinàries previstes en l'article 12.1.c).

2. Així mateix, el Decret 60/2007, de 18 de maig, pel qual es regula l'obtenció i renovació del carnet professional d'operador de maquinària minera mòbil —OMMM— (BOIB núm. 77, de 24 de maig), en l'article 5 estableix que, mitjançant una resolució, la Direcció General de Política Industrial convocarà les proves ordinàries que preveu l'article 2.c).

3. Tant el Reial decret 249/2010, de 5 de març, pel qual s'adapten determinades disposicions en matèria d'energia i mines a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici; com el Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009 i la Llei 25/2009, en diverses de les famílies professionals que regulen, estableixen la superació d'un examen davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma com una de les vies per acreditar la condició d'instal·lador/mantenidor/operador.

 Fonaments de dret

1. El Decret 4/2006, de 27 de gener, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l'obtenció de determinades acreditacions professionals, i l'autorització i acreditació d'entitats de formació per impartir cursos d'instal·ladors i mantenidors.

2. El Decret 60/2007, de 18 de maig, pel qual es regula l'obtenció i la renovació del carnet professional d'operador de maquinària minera mòbil (OMMM).

3. L'article 2.3.b) del Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de la Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El apartat 2.f) de la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 20 de juliol de 2023 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Proposta de resolució

1. Propòs al conseller d'Empresa, Ocupació i Energia que dicti una resolució en els termes següents:

a) Aprovar les bases de la convocatòria de l'any 2023 pel segon torn de proves per a l'obtenció de la competència professional en diferents especialitats en matèria d'indústria, d'acord amb el que figura en l'annex 1.

b) Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, d'acord amb les disposicions legals i altres disposicions concordants d'aplicació general, i en ús de les atribucions que tenc conferides, dict la següent

 

Resolució

Manifestar la conformitat amb la Proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat la Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se notificat la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 7 de setembre de 2023)

La directora general d'Indústria i Polígons Indutrials Ingrid Liliana de la Fuente Loof Per delegació del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia (BOIB núm. 103, de 22/07/2023)

El cap del servei que proposa Facundo Abramo Carrà

 

Annex a la Resolució Bases de la convocatòria


Primer Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular el segon torn de les proves de l'any 2023 per obtenir la competència professional com a persona instal·ladora, mantenidora, operadora i/o reparadora descrita en la normativa de Seguretat Industrial, així com la competència professional com a persona operadora de maquinària minera mòbil descrita en la normativa de Mines, ambdues competència de la Direcció General de Indústria i Polígons Industrials.

Segon Organització de les proves

Les proves s'organitzaran per especialitats, segons els Serveis de la Direcció General.

a. Servei de Seguretat Industrial

— Persona instal·ladora i mantenidora d'instal·lacions de gas (categories A, B i C).

— Persona operadora industrial de calderes.

— Persona instal·ladora, mantenidora i/o reparadora d'instal·lacions de productes petrolífers líquids (categories I, II i III).

— Persona instal·ladora i mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis

— Persona operadora de grua torre.

— Persona operadora de grua mòbil autopropulsada (categories A i B).

b. Servei de Mines

— Persona operadora de maquinària minera mòbil (arrencada i càrrega, transport intern).

Tercer Requisits reglamentaris

Les persones han de ser majors d'edat abans de la finalització del termini d'inscripció, en tots els casos, i han de complir els requisits exigits per a l'especialitat a la qual optin, segons s'indica a continuació.

3.1. Requisits per especialitats

3.1.1. En les especialitats que s'indiquen a continuació no s'exigeixen requisits reglamentaris en relació amb les proves, tal i com consta als Reglaments d'aplicació:

a. Persona instal·ladora i mantenidora de gas 

ITC IGC 09 del Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries.

b. Persona operadora industrial de calderes 

Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips de pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.

c. Persona instal·ladora i/o reparadora de productes petrolífers líquids

 Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids».

3.1.2 En les especialitats que s'indiquen a continuació s'exigeixen requisits reglamentaris, que són els següents:

a. Persona instal·ladora i mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis

Els requisits estan recollits en els articles 41 i 42 del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, i en els acords del Grup de Treball de la Unitat de Mercat.

Les persones interessades han d'estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:

 

— Tècnic auxiliar d'instal·lacions d'aigua, gas i calefacció, branca de construcció i obres, dels mòduls professionals de nivell 2.

— Tècnic auxiliar en instal·lació i manteniment d'equips de fred i calor, branca d'electricitat i electrònica, del mòdul professional de nivell 2.

— Tècnic en instal·lacions frigorífiques i de climatització, o equivalent.

— Tècnic en instal·lacions de producció de calor, o equivalent.

— Tècnic auxiliar de fontaneria, branca de construcció i obres, de la formació professional de primer grau.

— Tècnic superior en desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

— Certificat de professionalitat d'organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques ENA 264_3.

— Certificat de professionalitat de desenvolupament de xarxes i sistemes de distribució de fluids IMAR 0308.

— Certificat de professionalitat de planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de xarxes i sistemes de distribució de fluids IMAR 0608.

— Certificat de professionalitat de planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions calorífiques IMAR 0509.

— Certificat de professionalitat de planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció IMAR 0409.

— Certificat de professionalitat de desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques IMAR 0508.

— Certificat de professionalitat de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció IMAR 0109.

— Acreditació d'haver superat un curs teoricopràctic de coneixements bàsics i un altre de coneixements específics d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, amb la durada i el contingut indicats en els apartats 3.1 i 3.2 de l'apèndix 3 del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, emès per entitat habilitada als efectes en alguna Comunitat Autònoma. A més, acreditar una experiència laboral com a tècnic d'un mínim de tres anys en una empresa habilitada com a instal·ladora o mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis.

b. Persona operadora de grua torre

Els requisits estan recollits en l'apartat 3 de l'annex VI del Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions. S'han de complir simultàniament els dos requisits següents:

— Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria, o del títol de graduat escolar, o d'un títol equivalent als efectes laborals. En el cas de persones que han cursat estudis fora de l'Estat espanyol, serà vàlid el «Volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials» expedit per l'Àrea d'Alta Inspecció de la Delegació del Govern, o, si s'escau, document actualitzat equivalent.

— Estar en possessió d'un certificat d'haver superat un curs teoricopràctic amb el programa indicat en l'annex VI del Reial decret 836/2003, impartit per una entitat formadora que consti com a acreditada en el territori nacional per alguna de les comunitats autònomes o que hagi presentat una declaració responsable davant l'òrgan competent en matèria d'Indústria d'alguna Comunitat Autònoma als efectes, tal i com consta en el Reial decret 836/2003, de 27 de juny.

c. Persona operadora de grua mòbil autopropulsada

Els requisits estan recollits en l'apartat 3 de l'annex VII del Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades. S'han de complir simultàniament els dos requisits següents:

— Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria, o del títol de graduat escolar, o d'un títol equivalent als efectes laborals. En el cas de persones que han cursat estudis fora de l'Estat espanyol, serà vàlid el «Volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials» expedit per l'Àrea d'Alta Inspecció de la Delegació del Govern o, si s'escau, document actualitzat equivalent.

— Estar en possessió d'un certificat d'haver superat un curs teoricopràctic amb el programa indicat en l'annex VII del Reial decret 837/2003, impartit per una entitat formadora que consti com a acreditada en el territori nacional per alguna de les Comunitats Autònomes, o que hagi presentat una declaració responsable davant l'òrgan competent en matèria d'Indústria d'alguna Comunitat Autònoma als efectes, tal i com consta en el Reial decret 837/2003, de 27 de juny.

d. Persona operadora de maquinària minera mòbil

Els requisits estan recollits en el Decret 60/2007, de 18 de maig, i són els següents:

— No patir cap malaltia ni està afectada per limitació física o psíquica per al compliment de les funcions per a les quals habilita el carnet sol·licitat, amb validesa màxima d'un any.

— Haver desenvolupat com a mínim dos mesos de pràctiques.

— Haver finalitzat les pràctiques, les quals no s'hauran desenvolupat per un temps inferior a dos mesos.

3.2. Les persones aspirants que en la data de finalització del termini d'inscripció es trobin rebent el curs de formació previ a les proves s'hi podran inscriure, però hauran d'haver finalitzat el curs abans de la data de realització d'aquestes. Si la persona aspirant realitza les proves sense finalitzar el curs, aquestes quedaran sense efecte i es tindran per no realitzades.

Quart Inscripció a les proves

4.1. La inscripció a les proves es durà a terme única i exclusivament per mitjà del Procediment TNI-079, les instruccions del qual es troben disponibles al públic en la Seu electrònica de la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials,

https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/567664

4.2. La documentació a presentar per a la inscripció a qualsevol de les proves és la següent:

— Sol·licitud.

— Document de dades d'admissió a les proves, el qual figura a l'annex 1 d'aquestes bases. En el cas de l'especialitat de gas, les persones seran admeses a una de les categories. En els casos de marcar-ne dues o més al document, a la persona li serà assignada la prova corresponent a la categoria superior.

— Exemplar per a l'Administració del Justificat de pagament 046 d'abonament de les taxes corresponents. S'han d'abonar tantes taxes com a proves se senyalin en el Document de dades d'admissió a les proves.

4.3. Les persones que optin a les especialitats d'instal·lacions tèrmiques en edificis i a persona operadora de grues torre i/o autopropulsada poden triar entre presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits reglamentaris en la fase d'inscripció a les proves o fer-ho una vegada superades les mateixes, si s'escau. Independentment del moment de l'aportació, la documentació es revisarà únicament si la persona obté la qualificació d'Apte en la prova realitzada. No se revisarà la documentació aportada en els casos en els què el resultat sigui No apte. Si la documentació no es presenta una vegada obtinguda la qualificació d'Apto, la persona obtindrà la qualificació final de No apte.

4.4. Qui opti a l'especialitat de persona operadora de maquinària minera mòbil no ha de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits reglamentaris en la fase d'inscripció a les proves sinó durant el procediment d'obtenció del carnet, si les proves són superades.

Cinquè Termini d'inscripció

El termini per a la inscripció a les proves s'iniciarà el dia 25 de setembre de 2023 i finalitzarà el dia 13 d'octubre de 2023. No es tindran per realitzades les inscripcions iniciades fora del termini indicat.

Sisè Formes de realitzar la inscripció

6.1. La inscripció es pot fer de manera presencial a qualsevol de les oficines de la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials, dins l'horari establert d'atenció al públic, o en qualsevol altre lloc dels habilitats per la Llei 39/2015, als efectes. La informació sobre oficines i horaris es troba disponible en l'enllaç següent: https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/direcciones_y_horarios/.

6.2. La inscripció també es pot fer de manera telemàtica, seguint les instruccions que figuren al Procediment TNI-079, que està disponible en la Seu electrònica de la Direcció General, en l'enllaç següent: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/567664/. No es tindran per realitzades les inscripcions telemàtiques dutes a terme per qualsevol altre procediment electrònic diferent al Procediment TNI-079.

6.3. No es tindran per inscrites les persones que no hagin abonat les taxes corresponents (una per cada prova senyalada en el document de Dades d'admissió a les proves) dins el termini d'inscripció.

6.4. Les entitats formadores degudament acreditades per la Direcció General de Política Industrial podran representar els seus alumnes en aquesta tramitació, si aquests els autoritzen.

6.5. Per a les persones amb discapacitat o amb necessitats especials que així ho indiquin en el document de dades d'admissió a les proves, el tribunal qualificador ha d'establir les adaptacions possibles de temps i de mitjans que consideri pertinents per dur a terme les proves.

 

Setè Llistes de persones admeses i excloses

7.1. Un cop expirat el termini d'inscripció a les proves, i a petició dels tribunals qualificadors, el Servei de Registre Industrial ha d'elaborar i fer públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses. Les llistes s'han de publicar a la seu electrònica de la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials (http://dgindust.caib.es) i també s'exposaran a les seves oficines. La informació sobre oficines i horaris es troba disponible en l'enllaç següent: https://www.caib.es/sites/tramitacioudit/ca/direcciones_y_horarios/

7.2. Les persones interessades han de comprovar que figuren en alguna de les dues llistes i, en cas contrari, han de fer l'al·legació pertinent. Les persones que detectin errades en les llistes publicades han de fer-lo constar mitjançant l'al·legació corresponent. Les persones que resultin excloses podran fer l'al·legació corresponent per esmenar, si escau, el motiu o motius d'exclusió, que podran ser els següents:

7.2.1. Manca el document de dades d'admissió a les proves. Cal aportar-lo complimentat, d'acord amb les indicacions d'aquestes bases.

7.2.2. Hi ha errors en el document de dades d'admissió a les proves o hi ha camps obligatoris sense omplir, o no està firmat per la persona interessada. Cal aportar-ne un de nou, complimentat d'acord amb les indicacions d'aquestes bases.

7.2.3. Manca l'exemplar per a l'Administració de l'abonament d'una o de vàries taxes.

7.2.4. Altres, a criteri dels tribunals.

7.3. Les al·legacions s'han de presentar dins un termini de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de les llistes. Les presentades fora de termini no seran ateses.

7.4. Les al·legacions es podran presentar de manera presencial a qualsevol de les oficines de la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials dins l'horari establert d'atenció al públic, o en qualsevol altre lloc dels habilitats per la Llei 39/2015, als efectes.

7.5. També es podran realitzar de manera telemàtica seguint les instruccions als efectes que figuren al Procediment TNI-079 que està disponible en la seu electrònica de la Direcció General, https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/567664/.

7.6. Exhaurit el període d'al·legacions, i a petició del tribunal qualificador, el Servei de Registre Industrial ha d'elaborar i fer públiques les llistes definitives de persones admeses a les proves. Les llistes es publicaran a la seu electrònica de la Direcció General (http://dgindust.caib.es) i a les seves oficines.

Vuitè Data de les proves

8.1. Les proves es realitzaran en la setmana del mes de novembre de 2023 que discorre entre el dia 27 de novembre i el dia 1 del mes de desembre.

8.2. La data, el lloc i l'horari previst de cada prova apareixeran indicats en la llista definitiva de persones admeses.

8.3. S'adverteix expressament a les persones aspirants que la realització de les diferents proves poden coincidir en dia i hora.

Novè Desenvolupament de les proves

9.1. Les persones aspirants han d'anar proveïts del document nacional d'identitat (o document identificatiu equivalent) en vigor, i es podrà impedir l'accés a les proves si no en disposen o no el mostren a requeriment de les persones que representin el tribunal.

9.2. El contingut de les proves per a cadascuna de les especialitats del Servei de Seguretat Industrial versarà sobre les matèries reglamentàries que s'indiquen en l'annex 2 d'aquestes bases.

9.3. El contingut de les proves per a cadascuna de les especialitats del Servei de Mines tractarà sobre l'ús, el maneig i la manipulació de maquinària minera mòbil utilitzada en les explotacions mineres, i sobre les normes i disposicions internes de seguretat particulars dels llocs de treball específics dels operadors de maquinària minera mòbil i els de caràcter general d'una activitat extractiva, i també el Decret 60/2007, de 18 de maig. Per a l'especialitat d'arrencada i càrrega s'avaluaran els coneixements sobre maquinària d'arrencada i càrrega amb tècnica minera.

 

9.4. El tribunal qualificador determinarà l'enunciat, el contingut i el desenvolupament de les proves, així com el material pràctic que ha d'aportar cada persona interessada, el qual se farà públic en la llista definitiva de persones admeses.

9.4.1. Servei de Seguretat Industrial

Com a norma general, les proves podran estar formades per les dues parts que s'indiquen a continuació:

a. Una part teòrica sobre aspectes relacionats amb el temari corresponent al certificat que es pretén obtenir.

b. Una altra part d'anàlisi i/o de disseny, on s'aplicaran els coneixements teòrics a casos concrets, i en la qual pot ser necessària la realització de càlculs i operacions. A més, les proves poden incloure la realització de pràctiques, reals o simulades, amb equips, maquinària o instal·lacions si així ho considera oportú el tribunal qualificador.

9.4.2. Servei de Mines

Com a norma general, les proves estaran formades per preguntes escrites amb selecció de la resposta entre múltiples opcions.

Desè Qualificació de les proves

Les proves tindran una qualificació d' Apte en el cas de superar-les i de No apte en el cas de no superar-les o no presentar-s'hi.

Onzè Llistes de resultats de les proves

11.1. Realitzades les proves, el Servei de Registre Industrial ha d'elaborar i fer públiques les llistes provisionals de resultats, a petició dels tribunals.

11.2. Les llistes es publicaran a la pàgina web de la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials (http://dgindust.caib.es), i també s'exposaran a les seves oficines.

11.3. Les persones que hagin realitzat les proves han de comprovar que figuren en les llistes publicades i, en cas contrari, han de fer l'al·legació pertinent. Les persones que detectin errades en les llistes han de fer-lo constar mitjançant l'al·legació corresponent. Les al·legacions s'han de presentar durant els cinc dies següents a la data de publicació de les llistes. Les al·legacions presentades fora de termini no seran ateses.

11.4. Les persones que hagin superat les proves de l'especialitat d'instal·lacions tèrmiques disposaran de cinc dies hàbils, comptadors des de la publicació de les llistes de superació de proves, per aportar al Servei de Registre Industrial una copia dels documents que acreditin el compliment dels requisits reglamentaris. Els documents són els següents:

— Copia d'alguna de les titulacions acadèmiques que permeten accedir a les proves (consulteu la Base número 3).

— En cas de no disposar de titulació acadèmica, s'ha de presentar:

  • Una còpia del certificat de superació d'un curs teoricpràctic de coneixements bàsics i específics d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, amb la durada i el contingut indicats en els apartats 3.1 i 3.2 de l'apèndix 3 del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, emès per una entitat de formació habilitada per a l'especialitat en alguna Comunitat Autònoma.
  • Una vida laboral en la qual consti que la persona aspirant ha estat contractada durant un mínim de tres anys en alguna empresa habilitada en instal·lacions tèrmiques. El grup de cotització ha de correspondre al grup tècnic.

Si la persona aspirant no presenta aquesta documentació dins el termini establert o la documentació presentada no s'ajusta als requisits reglamentaris, la qualificació passarà d'apte a no apte i no se tindran les proves com a superades.

11.5. Les persones que hagin aportat la documentació acreditativa del compliment dels requisits reglamentaris en la fase d'inscripció no han de tornar a presentar-la, i serà revisada tan sols en el cas de superar la prova. Si la documentació no s'ajusta als requisits reglamentaris, la qualificació pesarà d'apte a no apte i les proves no es tindran com a superades.

11.6. Les persones que hagin superat les proves de les especialitats d'operador de grua torre i d'operador de grua mòbil autopropulsada (categories A i B) disposaran de cinc dies hàbils, comptadors des de la publicació de les llistes de superació de proves, per aportar al Servei de Registre Industrial una copia dels documents que acreditin el compliment dels requisits reglamentaris i que són els següents:

— Títol de graduat en educació secundària obligatòria. En el cas de persones que han cursat estudis fora de l'Estat espanyol s'acceptarà el «Volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials», expedit per l'Àrea d'Alta Inspecció de la Delegació del Govern.

— Certificat d'haver superat un curs teoricopràctic amb el programa indicat en l'annex VI del Reial decret 836/2003 o en l'annex VII del Reial decret 837/2003, segons el cas, impartit per una entitat formadora que consti com a acreditada en el territori nacional als efectes.

Si la persona aspirant no presenta la documentació dins aquest termini o la documentació presentada no s'ajusta als requisits establerts, la qualificació passarà d'apte a no apte i no se tindran les proves com a superades.

11.7. Les persones que hagin aportat la documentació acreditativa del compliment dels requisits reglamentaris en la fase d'inscripció no han  de tornar a presentar-la, i serà revisada tan sols en el cas de superar la proa. Si la documentació no s'ajusta als requisits reglamentaris, la qualificació pasarà d'apte a no apte i les proves no es tindran com a superades.

11.8. Les persones que hagin superat les proves de les especialitats d'operador de maquinària minera mòbil han d'aportar la documentació acreditativa del compliment dels requisits reglamentaris durant la tramitació del carnet d'operador de maquinaria minera mòbil.

11.9. En les llistes de persones que no han superat les proves figurarà la data i l'horari de revisió d'aquestes. Les persones que figurin en aquesta llista podran sol·licitar-ne la revisió, i disposaran d'un termini de cinc dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació per sol·licitar-la.

11.10. Les al·legacions, l'aportació de documentació acreditativa dels requisits reglamentaris i les sol·licituds de revisió de les proves es podran presentar de manera presencial amb una sol·licitud en la qual s'indiqui l'al·legació, o, si s'escau, que es desitja revisar el resultat de les proves o, si s'escau, que s'aporta la documentació exigida reglamentàriament. Se podrà realitzar en qualsevol de les oficines de la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials, dins l'horari establert d'atenció al públic, o en qualsevol altre lloc dels habilitats per la Llei 39/2015, als efectes.

11.11. També es podran presentar de manera telemàtica, seguint les instruccions del Procediment TNI-079 de la seu electrònica de la Direcció General, https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/567664/.

11.12. Les persones que obtinguin una qualificació de no apte en les especialitats d'instal·lacions tèrmiques i operador de grues i que, després de la revisió de les proves amb el tribunal, obtinguin la qualificació d'apte, disposen de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de revisió de les proves, per aportar al Servei de Registre Industrial una copia dels documents que acreditin el compliment dels requisits establerts per a les seves especialitats, segons s'indica en els apartats 11.4 i 11.6, respectivament, de les bases. Si no presenten la documentació dins aquest termini o la documentació presentada no s'ajusta als requisits establerts, la qualificació passarà d'apte a no apte i les proves no es tindran per superades.

11.13. Les persones que hagin presentat en altres convocatòries alguns dels documents que es requereixen en aquestes bases podran indicar el número d'expedient on es troben. Els documents tindran efectes únicament si no han perdut la seva validesa per caducitat.

11.14. Finalitzat el procés de revisió de les proves i de l'aportació de la documentació d'acreditació dels requisits reglamentaris, el Servei de Registre Industrial elaborarà i farà públiques les llistes definitives de resultats de les proves, aprovades pels tribunals. Addicionalment, i mitjançant una Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, aquesta llista es publicarà en el BOIB.

Dotzè Expedició del certificat de superació de proves

En les especialitats que regula el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, el Reglament d'equips de pressió i el Reglament de productes petrolífers, el Servei de Registre Industrial emetrà d'ofici un certificat per a cada persona que hagi superat les proves, el qual serà suficient per acreditar la seva competència professional obtinguda per superació d'un examen teoricopràctic per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Addicionalment, i mitjançant una Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, aquesta llista es publicarà en el BOIB.

Tretzè Expedició del carnet acreditatiu

En les especialitats que regula el Reglament d'Instal·lacions tèrmiques en edificis, el Reglament de grues torre, el Reglament de grues mòbils autopropulsades i la normativa de Maquinària minera mòbil, la superació de les proves no és suficient per exercir directament l'activitat i cal obtenir un carnet acreditatiu. Per obtenir-lo cal dur a terme el procediment corresponent segons s'indica en la seu electrònica de la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials.

  • Carnet d'Instal·lacions tèrmiques en edificis: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1326583/
  • Carnet de grues:  https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1446899/
  • Carnet de Maquinària Minera Mòbil: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/1450879/

Les persones que hagin superat les proves relatives a operador de grues torre i de grues mòbils autopropulsades (categories A i B) i hagin presentat el «Volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials», expedit per l'Àrea d'Alta Inspecció de la Delegació del Govern, o, si s'escau, document actualitzat equivalent, podran obtenir el carnet d'operador de grua només quan els seus estudis siguin efectivament homologats amb el títol de graduat en educació secundària.

Catorzè Reclamacions administratives

Cada tribunal qualificador ha de resoldre totes les incidències que se suscitin en el transcurs d'aquesta convocatòria d'acord amb el que disposa el règim de recursos administratius prevists en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quinzè Tribunals qualificadors

15.1. Tribunal de Seguretat Industrial

Els membres del tribunal qualificador de les proves corresponents a Seguretat Industrial són els següents:

— President/a: el/la cap del Servei de Seguretat Industrial

— President/a suplent: el/la cap de la Secció II de Seguretat Industrial

— Secretari/ària: el/la cap de la Secció IV de Seguretat Industrial

— Secretari/ària suplent: el/la cap de la Secció II de Seguretat Industrial

— Vocal: el/la cap de la Secció VII de Seguretat Industrial

— Vocal suplent: el/la cap de Secció VI de Seguretat Industrial

15.2. Tribunal d'Operador de maquinària minera mòbil

Els membres del tribunal qualificador de les proves corresponents a Operador de maquinària minera mòbil per a aquesta convocatòries són els següents:

— President/a: el/la cap del Negociat V del Servei de Mines

— President/a suplent: el/la cap de la Secció III del Servei de Mines

— Secretari/ària: el/la cap de la Secció III del Servei de Mines

— Secretari/ària suplent: el/la cap del Negociat VII del Servei de Mines

— Vocal: el/la cap del Negociat VII del Servei de Mines

— Vocal: el/la cap del cap del Negociat V del Servei de Mines

15.3. Els tribunals s'han de constituir prèvia convocatòria del president respectiu, i per actuar vàlidament serà suficient la seva presència i la del secretari. Els titulars i els suplents poden actuar indistintament i concurrentment. En la sessió de constitució cada tribunal qualificador ha d'acordar totes les decisions que corresponguin per al desenvolupament correcte de les proves.

15.4. Cada tribunal pot disposar que assessors especialistes s'incorporin als treballs. Aquests assessors actuaran amb veu però sense vot i les seves intervencions han de constar en acta. Així mateix, el tribunal es pot valer de l'activitat de personal auxiliar durant el desenvolupament material de les proves.

15.5. El tribunal qualificador determinarà el material pràctic que cada interessat ha de portar a les proves convocades, i també el material que no està permès: llibres, publicacions, gràfiques, etc.

 

Annex 1 a les bases de la convocatòria

Dades per a l'admissió a les proves del segon torn de la convocatòria 2023


DADES DE LA PERSONA ASPIRANT

Nom:                                                                                   NIF:

ESPECIALITATS I CATEGORIES A LES QUALS OPTA

(   ) Servei de Seguretat Industrial

(   ) Operador industrial de calderes

(   ) Instal·lador de gas: (triau-ne només una)

(   ) Categoria A   (   ) Categoria B    (   ) Categoria C

Productes petrolífers líquids:

(   ) Categoria I     (   ) Categoria II    (   ) Categoria III

(   ) Instal·lador d'instal·lacions tèrmiques en edificis

(   ) Operador de grua:

(   ) Torre               (   )Mòbil autopropulsada A      (   )Mòbil autopropulsada B

 

Servei de Mines

(   ) Operador de maquinària minera mòbil

És obligatòria una experiència laboral en pràctiques amb una antiguitat mínima de dos mesos)

(   ) Arrencada i càrrega

(   ) Transport intern

Número d'expedient del carnet en pràctiques:

 

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

Illa en què es vol fer la prova:

(   ) Mallorca        (   ) Menorca        (   ) Eivissa

Sol·licitud al Tribunal d'adaptació de temps i de mitjans per motius de discapacitat o necessitats especials:

La persona que vol realitzar les proves declara que ha llegit i accepta les bases de la convocatòria, que disposa dels documents originals que acrediten el compliment del requisits reglamentaris segons la normativa d'aplicació i que seran presentats d'acord amb les bases de la convocatòria.

Signatura


 


 

 

Annex 2 a les bases de la convocatòria

Temaris reglamentaris de les proves

SEGURETAT INDUSTRIAL

1. Persona instal·ladora de gas

El temari es determina en l'annex I de la Instrucció tècnica ITC-ICG09, publicada en el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.

2. Persona instal·ladora d'instal·lacions tèrmiques en edificis

El temari s'estableix en l'apèndix 3 del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE 2007), aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

3. Persona operadora industrial de calderes

El temari inclou el Manual per a operadors industrials de calderes, publicat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, i també les matèries indicades en l'annex II de la IT EP-1 del Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre.

4. Persona instal·ladora de productes petrolífers líquids

El temari s'estableix en els apèndixs II, III i IV del Reial decret 365/2005, de 8 d'abril.

5. Persona operador de grua torre

El temari figura en l'apartat 4 de l'annex VI de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2», aprovada pel Reial decret 836/2003, de 27 de juny.

6. Persona operadora de grua mòbil autopropulsada

El temari es determina en l'apartat 4 de l'annex VII de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4», aprovada pel Reial decret 837/2003, de 27 de juny.

MINES

Operador/a de maquinària minera mòbil

Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, aprovat pel Reial decret 863/1985, de 2 d'abril (BOE núm. 140, de 12 de juny, modificat pel BOE de 18 de desembre de 1985).

Instruccions tècniques complementàries ITC SM 07.1.01, «Seguretat del personal», i ITC MIE SM 07.1.03, «Desenvolupament de les tasques», del capítol VII del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, «Treballs a cel obert», aprovades per l'Ordre de Ministeri d'Indústria i Energia de 16 d'abril de 1990 (BOE núm. 103, de 30 d'abril).

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre).

Ordre ITC/607/2009, de 9 de juny, per la qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària 02.2.01, «Posada en servei, manteniment, reparació i inspecció d'equips de treball», del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera (BOE núm. 146, de 17 de juny).