Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 550475
Resolució del director general de Personal Docent de dia 1 de setembre de 2023 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents i fonaments de dret

1. La base desena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 24 de desembre), estableix que els aspirants que han superat el procés selectiu, que compleixin els requisits i les condicions requerides per a l'ingrés al cos respectiu i que no estiguin exempts de la realització de la fase de pràctiques, o que estiguin exempts, però hagin fet una sol·licitud expressa d'incorporar-s'hi, seran nomenats funcionaris en pràctiques.

2. L'article 2.5.b) del Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 10 de juliol), que atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitats, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

3. El punt 1.a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

S'ha revisat que els aspirants que han superat el procés selectiu compleixen els requisits i condicions requerides per a l'ingrés.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Nomenar funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats que figuren en els annexos 1, 2, 3,4, 5, 6 i 7  d'aquesta Resolució, i assignar-los el número de registre personal.

2. Acceptar la renúncia del senyor Damià Bosch Bosch amb DNI ***3657** del cos de professors d'ensenyament secundari, especialitat Llengua i literatura catalanes (Illes Balears) al seu nomenament com a funcionari en pràctiques, fet que suposa la pèrdua de tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera.

3. Determinar que el nomenament com a funcionaris en pràctiques tindrà efectes administratius des de l'1 de setembre de 2023.

4. S'entendrà que, els aspirants que el primer dia hàbil del mes de setembre no s'incorporin a les destinacions provisionals adjudicades, renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu, excepte els aspirants que es trobin en situació legal per no fer-ho o tenguin autoritzat l'ajornament de l'avaluació de la fase de pràctiques.

5. Indicar que tots els aspirants que han superat el procés selectiu estan obligats a participar en els successius concursos de trasllats per als funcionaris dels cossos docents que es convoquin, fins que obtenguin la primera destinació definitiva en  l'especialitat per les quals han superat el procés selectiu.

6. Aprovar els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 que contenen, respectivament, els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats de tots els aspirants del cos de mestres que han superat el procediment selectiu; els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats de tots els aspirants del cos de professors d'ensenyament secundari que han superat el procediment selectiu; els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats de tots els aspirants del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes que han superat el procediment selectiu; els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats de tots els aspirants del cos de professors de música i arts escèniques que han superat el procediment selectiu; els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats de tots els aspirants del cos de professors d'arts plàstiques i disseny que han superat el procediment selectiu; els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats de tots els aspirants del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny que han superat el procediment selectiu; els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats de tots els aspirants del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional que han superat el procediment selectiu.

7. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Personal Docent de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (1 de setembre de 2023)

El director general de Personal Docent

Salvador Ruiz Borrás

Per delegació del conseller d'Educació i Formació

Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

 

ANNEX 1 FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES (0597)

Unitat territorial: ILLES BALEARS 

Cos: MESTRES

Especialitat FI LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1016**

FERRER RIGO, MARIA MAGDALENA

***1016*35S0597

1

***0982**

CARRO MARTINEZ-VIADEMONTE, ROCIO BELEN

***0982*35S0597

1

***0774**

RIBOT MOLL, EVA

***0774*68S0597

1

***4793**

BOSCH MIR, ROSA

***4793*68S0597

1

***2302**

MARIN GARRIDO, ANTONIA

***2302*02S0597

1

***7836**

JUAN CABOT, TERESA

***7836*02S0597

1

***8562**

ANDREU ADROVER, FRANCISCO JAVIER

***8562*02S0597

1

***7275**

BIELSA ZARZOSO, ASUNCION

***7275*24S0597

1

***1523**

PALMER COLOM, FRANCESC XAVIER

***1523*24S0597

1

***6806**

AGUILERA FLAGE, ALICIA

***6806*24S0597

1

***9187**

DE LA LASTRA BECKER, RICARDO JOSE

***9187*57S0597

1

***2099**

LLABRES ESTELRICH, ANTONIA

***2099*13S0597

1

***7336**

FERRER MIRALLES, MARINA LUA

***7336*13S0597

1

***7258**

LOPEZ GARCIA, MARIA TERESA

***7258*35S0597

1

***4958**

FERRER COVAS, NOEMI

***4958*46S0597

1

***6717**

BOSCH CERDA, JOAN RAMON

***6717*13S0597

1

***9202**

STUEDE , VIVIANA

***5920*57S0597

1

***0513**

SEGUI THOMAS, MARIA

***0513*02S0597

1

***0647**

PULIDO NOVEL, REBECA

***0647*24S0597

1

Especialitat MU MÚSICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3796**

MESQUIDA BARCELO, MIQUELA

***3796*35S0597

1

***8852**

FIOL COMPANY, JAUME

***8852*46S0597

1

***6125**

MARIN MAYOL, JUAN

***6125*68S0597

1

***6887**

ALOMAR BARCELO, SEBASTIÀ

***6887*57S0597

1

***8244**

QUIROGA SANTOS, MARCOS

***8244*24S0597

1

***3814**

TOUS FORNES, CATALINA

***3814*35S0597

1

***1954**

JUAN OBRADOR, CATALINA

***1954*24S0597

1

***8335**

IBAÑEZ VICENS, LARA

***8335*13S0597

1

***8346**

PONS BERNAT, FRANCISCA

***8346*68S0597

1

***2437**

ROSSELLO DALMAU, MARIA VICTORIA

***2437*24S0597

1

***4120**

POCOVI LINARES, MARGARITA

***4120*57S0597

1

***8405**

MAS BERMUDEZ, MARIA DEL MAR

***8405*46S0597

1

***6484**

SASTRE FALLET, LIDIA

***6484*35S0597

1

***8438**

GOMEZ DEL REAL, JUAN BLAS

***8438*57S0597

1

***1389**

GOÑALONS SEGUI, DUNIA

***1389*35S0597

1

***4414**

GARCIA FUSTER, MARIA

***4414*02S0597

1

***7078**

CUETO GAÑET, LAURA

***7078*35S0597

1

***2667**

BARCELO RODRIGUEZ, RAMON

***2667*57S0597

1

***6022**

PEREZ MORELL, JOANA MARIA

***6022*24S0597

1

***4583**

JIMENEZ LUZON, NOELIA

***4583*24S0597

1

***0773**

RODENAS LOPEZ, DANIEL

***0773*68S0597

1

Especialitat PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3353**

BLANCO TOMAS, AINA TERESA

***3353*68S0597

1

***8932**

TORRENS CORTES, PAULA

***8932*35S0597

1

***1822**

RODRIGUEZ REXACH, NATALIA

***1822*35S0597

1

***4270**

DOMINGUEZ GARCIA, LORENA

***4270*13S0597

1

***9586**

FREIRE TULIPAN, NADIA ANDREA

***9586*24S0597

1

***0619**

RIERA PALLAS, MARC

***0619*46S0597

1

***7332**

PONCE LLANERAS, LOURDES VICTORIA

***7332*46S0597

1

***3547**

BURGUERA NAVARRO, CATALINA

***3547*13S0597

1

***7071**

SOLER MUNTANER, JAUME

***7071*46S0597

1

***4311**

ISERN SANCHEZ, FRANCISCA

***4311*57S0597

1

***3702**

BLASCOS GUAL, ELENA

***3702*24S0597

1

***7309**

PIÑERO MOTA, ANA MARIA

***7309*46S0597

1

***0434**

PONS VILLALONGA, MARC

***0434*02S0597

1

***8962**

BAUZA OLIVER, JOAN

***8962*24S0597

1

***1978**

OCAÑA FERRAGUT, MARTA

***1978*46S0597

1

***4331**

ALLES GONZALEZ, BELEN

***4331*57S0597

1

***4567**

REINA JIMENEZ, SANDRA

***4567*24S0597

1

***0466**

CAMACHO DOBLAS, GLORIA NEREA

***0466*24S0597

1

***0998**

HORRACH MORELL, MARGALIDA

***0998*24S0597

1

***0022**

ALCALDE MENA, ISABEL

***0022*68S0597

1

***7380**

ALMAZAN BARROS, ARIADNA

***7380*24S0597

1

***0031**

CAMARASA GENE, MAEVA

***0031*02S0597

1

***0218**

PRIETO AMENGUAL, ELENA

***0218*02S0597

1

***8980**

GARCIA HERRERA, YOLANDA

***8980*57S0597

1

***2133**

SUREDA GARCIA, MARIA-ISABEL

***2133*68S0597

1

***7032**

SUAU FUSTER, RAFEL

***7032*57S0597

1

***1610**

PEREÑA JIMENEZ, LIDIA

***1610*02S0597

1

***1933**

SERRA POL, SEBASTIANA

***1933*24S0597

1

***5669**

DEL POZO PACHON, ALEJANDRO

***5669*57S0597

1

***8702**

RUBIO GINARD, MARIA MAGDALENA

***8702*02S0597

1

***9960**

MIRALLES PIZA, LAURA

***9960*35S0597

1

***0081**

RODRIGO RUIZ, RAMON

***0081*68S0597

1

***3866**

SANCHEZ ESTELA, MARIA ANTONIA

***3866*46S0597

1

***4284**

MICHELINI DOGNIBENE, VIRGINIA

***4284*57S0597

1

***8786**

RAMON MUNAR, PAU

***8786*68S0597

1

***9390**

FRONTERA SERRA, MARIA JOSE

***9390*46S0597

1

***1131**

MARTINEZ MARTIN, ANA

***1131*13S0597

1

***2383**

CANO PEREZ, EVA MARIA

***2383*02S0597

1

***8246**

ESTEVA RODRIGUEZ, FABIOLA

***8246*02S0597

1

***1954**

MARTINEZ LLULL, MARIA DEL MAR

***1954*02S0597

1

***0645**

REYES OLIVES, EMMA

***0645*24S0597

1

***9805**

HERMIDA MASSANET, ALBA DE LOS ANGELES

***9805*24S0597

1

***3977**

BALTASAR SERVERA, ANA

***3977*35S0597

2

***9496**

SENTAMANS FUERTES, LAURA

***9496*13S0597

1

***8272**

FERRER MAS, NURIA

***8272*02S0597

1

***5975**

VESPERINAS RIBAS, SIRAH

***5975*13S0597

1

***1260**

ORFILA PARES, MARIA

***1260*46S0597

1

***7818**

COLL REVUELTA, ANA MARIA

***7818*02S0597

1

***0478**

MIRALLES BASCUÑANA, MARIA ANTÒNIA

***0478*02S0597

1

***4296**

NICOLAU ABRAHAM, CECILIA

***4296*13S0597

1

***6560**

BORREGO IRUELA, ELENA

***6560*24S0597

1

***6741**

HOYO UCEDA, MARIA JOSEFA

***6741*24S0597

1

***4792**

CUELLAR GARCIA, DANIEL

***4792*68S0597

1

***4705**

COMECHE TEROL, AURORA

***4705*02S0597

1

***3708**

ATAN CASTRIOTA, TAMARA PAOLA

***3708*68S0597

1

***3556**

VIVES HERNANDEZ, MARIA

***3556*35S0597

1

***9614**

PUJOL ALEMANY, TONI

***9614*57S0597

1

***1995**

DUPUY TERRASA, MARIA

***1995*68S0597

1

***5364**

PIÑEIRO GARRIDO, ISABEL MARIA

***5364*57S0597

1

***9345**

AMER REINA, PATRICIA

***9345*02S0597

1

***1795**

POL PERELLO, MARIA

***1795*02S0597

1

***6076**

MOREY JAUME, NATIVIDAD

***6076*02S0597

1

***5434**

GISBERT RIERA, MARINA

***5434*57S0597

1

***5898**

PRIETO TUR, NURIA MARIA

***5898*13S0597

1

***8612**

TARONGÍ VERT, APOL·LÒNIA

***8612*35S0597

1

***1379**

BORRAS SINTES, MARIA

***1379*35S0597

1

***1512**

COLL CANTALLOPS, MARGALIDA

***1512*46S0597

1

***4046**

SANS LLABRES, CARLA IRAIDA

***4046*13S0597

1

***9510**

CAPELLA PAYERAS, ELIONOR

***9510*24S0597

1

***0814**

MASCARO HUGUET, LUCIA

***0814*13S0597

1

***7895**

FERNANDEZ MOYA, MARIA JOSE

***7895*24S0597

1

***8013**

GOMILA PUIGSERVER, ISABEL

***8013*02S0597

1

***1574**

SALAS ROS, ROSA MARINA

***1574*35S0597

1

***0716**

PARPAL RAMIS DE AYREFLOR, LOURDES

***0716*46S0597

1

***8724**

MAS PUIG, MARGALIDA

***8724*35S0597

1

***0167**

CASAU CHUECOS, MONICA

***0167*35S0597

1

 

 

ANNEX 2: FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI (0590)

Unitat territorial ILLES BALEARS

Cos: PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat 007 FÍSICA I QUÍMICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***6696**

AROCA CARRION, MARIA CRISTINA

***6696*57S0590

1

***2364**

BARCELO ADROVER, JOAN

***2364*57S0590

1

***9383**

MONTMANY OZONAS, VICTOR

***9383*02S0590

1

***1793**

SOCIAS PINTO, LLORENÇ

***1793*02S0590

1

***1784**

NAVARRO PLANISI, FRANCISCA

***1784*68S0590

1

***3873**

AMENGUAL GAYA, JAUME

***3873*02S0590

1

***9287**

PONS GARCIA, LAURA

***9287*13S0590

1

***1037**

MARTI RIERA, LLUCIA

***1037*68S0590

1

Especialitat 012 ALEMANY

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1405**

PETRUS GOÑALONS, PAULA

***1405*68S0590

1

***1670**

GARRIDO BONNIN, LAURA

***1670*02S0590

1

***8321**

GALMES PEREZ, MARGARITA

***8321*46S0590

1

***3110**

SAUERSCHELL PAYERAS, INES

***3110*57S0590

1

***2551**

MONZONIS CARDA, NÚRIA ESTHER

***2551*24S0590

1

Especialitat 014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES BALEARS)

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***9688**

NIGORRA VAQUER, PAULA

***9688*02S0590

1

***3720**

BAUÇÀ REAL, MARIA

***3720*68S0590

1

***1835**

REUS ALVAREZ, CATALINA NEUS

***1835*57S0590

1

***6682**

ROTGER SUAREZ, MARIA ANTONIA

***6682*46S0590

1

***8636**

VANRELL GARCIAS, MARINA

***8636*57S0590

1

***7125**

ROIG I SERRA, MIQUEL

***7125*57S0590

1

***7076**

LOPEZ COLL, TOMEU

***7076*13S0590

1

***6396**

BELTRÁN SÁNCHEZ, NEUS

***6396*57S0590

1

***2003**

MELIA MAIMO, MARIA

***2003*46S0590

1

***1816**

PERELLO SALETAS, URSULA

***1816*68S0590

1

***3664**

POL PAYERAS, FRANCISCA

***3664*46S0590

1

***5918**

LLOMPART CIFRE, MARGALIDA

***5918*68S0590

1

***2024**

GARI BLANCH, CATALINA MARIA

***2024*02S0590

1

***1111**

VILLALONGA ABRAHAM, ANTONIA

***1111*35S0590

1

***6859**

FONT PERELLO, CATALINA

***6859*46S0590

1

***7111**

BARCELO RAMIS, MARTA

***7111*35S0590

1

***0319**

CAPELLA OLIVER, MAGDALENA FRANCESCA

***0319*46S0590

1

***4702**

LOPEZ BERNAL, GENARO

***4702*24S0590

1

***2333**

GUARDIOLA SELFA, ALEJANDRO

***2333*35S0590

1

Especialitat 019 TECNOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***8373**

TOMAS HERRAEZ, EROS FRANCISCO

***8373*24S0590

1

***7715**

VENEGAS DESCALZOS, ISABEL

***7715*57S0590

1

***4861**

CASTAÑO TARRAGO, ANDREA

***4861*02S0590

1

***5136**

GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO MANUEL

***5136*57S0590

1

***0207**

BAÑOS PICAZO, MARTA

***0207*35S0590

1

***7998**

MARTI SOLANELLAS, JORDI ENRIC

***7998*46S0590

1

***8486**

TERUEL CARO, RAMON

***8486*02S0590

1

***5546**

ATECA FERRER, JAUME

***5546*46S0590

1

***0469**

BRAVO NAJERA, SALVADOR

***0469*13S0590

1

Especialitat 061 ECONOMIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***8210**

RIGO MAS, BARTOLOME

***8210*46S0590

1

***2481**

BARCELO VANRELL, MARIA MAGDALENA

***2481*68S0590

1

***0702**

OLIVES PONS, JUANA ISABEL

***0702*13S0590

2

Especialitat 105 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***8607**

FORNES ROSSELLO, LIDIA

***8607*35S0590

1

***9398**

ARIZA ARIZA, ARACELI

***9398*57S0590

1

Especialitat 109 NAVEGACIÓ I INSTAL.LACIONS MARINES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0752**

SINTES REYNES, JORGE JAVIER

***0752*68S0590

1

***5741**

PAMART CANO, ANYA

***5741*46S0590

1

Especialitat 115 PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1728**

RIBOT SANSO, SEBASTIAN

***1728*68S0590

1

***8433**

MUNAR TEJEDOR, RAFEL

***8433*24S0590

1

***5807**

ESCANDELL TORRES, PILAR

***5807*24S0590

1

Especialitat 118 PROCESSOS SANITARIS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***8503**

ROSSELLO MATAMALAS, AINA MARIA

***8503*24S0590

1

***4515**

ENRICH CAPO, NÚRIA

***4515*35S0590

1

***8460**

INSUA GERPE, ADRIAN

***8460*46S0590

1

Especialitat 206 INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0275**

CARRERAS PONS, LORENZO

***0275*24S0590

1

 

Especialitat 219 PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈTIC

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***8174**

GARCIA NUÑEZ, MARIA VIOLETA

***8174*68S0590

1

Especialitat 220 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***2483**

FLORIT SABATER, BEATRIZ

***2483*35S0590

1

***8426**

FRONTERA FLORIT, MARGALIDA

***8426*35S0590

1

***8465**

DOMENECH MOLERO, EVA MARIA

***8465*13S0590

1

***1776**

VALLORI MARTORELL, MIGUEL

***1776*68S0590

1

***1008**

VIVES RIQUELME, SARA

***1008*68S0590

1

***1816**

ROSSELLO GOMILA, BARBARA

***1816*46S0590

1

Especialitat 221 PROCESSOS COMERCIALS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3705**

RAMIS MESTRE, ANTONI

***3705*46S0590

1

***2164**

SASTRE OLIVER, MARIA-ANTONIA

***2164*13S0590

1

Especialitat 225 SERVEIS A LA COMUNITAT

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***6015**

GUERRERO MARTINEZ, ELENA

***6015*02S0590

1

***9299**

CAPDEVILA ALVAREZ, MONTSERRAT

***9299*35S0590

1

***9330**

NICOLAU ORDINAS, RUT NOEMI

***9330*13S0590

1

***1151**

HERNANDEZ VINENT, MARGARITA

***1151*24S0590

2

***1296**

DOMINGO BARBERA, ELIA

***1296*46S0590

1

***8940**

CHECA FERRA, MARIA DEL MAR

***8940*68S0590

1

***6437**

ADROVER COLOM, FRANCISCA

***6437*13S0590

1

***1183**

LLADO MULET, MARIA DEL MAR

***1183*24S0590

1

***9168**

SANTMARTI ANGULO, PATRICIA

***9168*13S0590

1

***2619**

COLL CERDA, MARTA

***2619*02S0590

1

***1683**

CAPO SANTANDREU, MARIA ANTONIA

***1683*57S0590

1

***3365**

GUIX JORDA, MARTA

***3365*24S0590

2

***6549**

AGUILO VEGA, DOLORES

***6549*35S0590

1

***5358**

LLITERES CAPO, MIQUEL

***5358*24S0590

1

***0570**

SINTES ROTGER, PAMELA

***0570*02S0590

1

***6017**

NOGUERA ABAD, ELENA

***6017*57S0590

1

***3994**

SEGUI BELTRAN, TOMEU LLORENÇ

***3994*35S0590

1

***6387**

FLORIT SUAREZ, ANTONIA

***6387*24S0590

1

***7407**

BROTAD VIVES, CATALINA MARIA

***7407*13S0590

1

***1580**

MAS LEDESMA, MARINA

***1580*68S0590

1

***8756**

FUSTER GONZALEZ, ESTER

***8756*57S0590

1

 

 

​​​​​​​ANNEX 3 FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (0592)

Unitat territorial ILLES BALEARS

Cos: PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

Especialitat 001 ALEMANY

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1529**

SCHLÜTER , MAIKEN VERENA

***8152*57S0592

1

 

ANNEX 4 FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (0594)

Unitat territorial: ILLES BALEARS

Cos: PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Especialitat 404 CLARINET

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***6067**

SAMBLAS BERNAT, ADRIAN

***6067*02S0594

1

Especialitat 422 PERCUSSIÓ

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0227**

QUERALT GUERRERO, ANDREU

***0227*13S0594

1

***4517**

LLOPIS FERRER, RAMON

***4517*46S0594

1

Especialitat 423 PIANO

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***6045**

AMIEVA RUBIO, OSCAR

***6045*68S0594

1

***7518**

AGUILO DE CACERES PLANAS, CONSTANZA

***7518*68S0594

1

***1980**

PICO BARO, LAURA

***1980*35S0594

1

***1068**

SANZ MUÑOZ, GONZALO

***1068*57S0594

1

Especialitat 424 SAXOFON

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***7725**

LOPEZ COLOM, MARIA DE LLUC

***7725*24S0594

1

Especialitat 434 VIOLONCEL

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3187**

GAYA VICENS, MARIA MIQUELA

***3187*57S0594

1

Especialitat 460 LLENGUATGE MUSICAL

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***6995**

GAGO LLADO, MARIA NIEVES

***6995*68S0594

1

 

​​​​​​​Especialitat 464 REPERTORI AMB PIANO PER A LA DANSA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0916**

GILI PASCUAL, BARTOLOME JUSTO

***0916*35S0594

1

***0333**

MARTINEZ SANSO, BENJAMIN

***0333*35S0594

1

 

ANNEX 5 FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (0595)

Unitat territorial: ILLES BALEARS 

Cos: PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Especialitat 507 DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4721**

GUAL FERRER, MARINA

***4721*02S0595

1

***3773**

COLL MARQUES, FRANCISCO JAVIER

***3773*35S0595

1

Especialitat 508 DIBUIX TÈCNIC

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4874**

FERRER COLL, AMPARO

***4874*35S0595

1

Especialitat 509 DISSENY D'INTERIORS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0718**

GONZALEZ GOMEZ, MARTA

***0718*68S0595

1

***3915**

DURAN GELABERT, MARIA JOSE

***3915*57S0595

1

Especialitat 510 DISSENY DE MODA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0545**

SEGURA GARCIA, ELENA

***0545*68S0595

1

Especialitat 520 MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***6921**

GOSALBEZ MORALES, MARIA DEL CARMEN

***6921*46S0595

1

Especialitat 525 VOLUM

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4294**

TORRES RIBAS, JUAN

***4294*02S0595

1

 

 

​​​​​​​ANNEX 6 FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (0596)

Unitat territorial: ILLES BALEARS

Cos: MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Especialitat 608 FOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCIÓ

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***2145**

GONZALEZ ZOYO, JOSE FRANCISCO

***2145*68S0596

1

 

ANNEX 7 FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS ESPECIALISTES EN SECTORS SINGULARS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (0598)

Unitat territorial: ILLES BALEARS

Cos: PROFESSORS ESPECIALISTES EN SECTORS SINGULARS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat 001 CUINA I PASTISSERIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1179**

CRISOL PIZA, LAURA

***1179*13S0598

1

***4338**

PONS CASTELL, SANTIAGO

***4338*46S0598

1

***4629**

PONS HUMBERT, CATALINA MARIA

***4629*02S0598

1

***1201**

CAÑELLAS DE BALLE, MARIA DEL MAR

***1201*02S0598

1

***2361**

NICOLAU CARRIO, MATEO

***2361*13S0598

1

***4634**

DOMINGO MOLL, JUAN

***4634*68S0598

1

***3823**

GOMEZ HERNANDEZ, RAQUEL

***3823*35S0598

1

***9570**

HERNANDEZ MARI, SEBASTIAN

***9570*57S0598

1

***8994**

SALOM CAPO, MATEU

***8994*35S0598

1

***1523**

VILLALONGA CAPO, JUAN

***1523*02S0598

1