Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 550472
Resolució del director general de Personal Docent de dia 1 de setembre de 2023 per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de febrer de 2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents i fonaments de dret

 1. La base desena de la Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 17, de 7 de febrer), estableix que els aspirants que han superat el procés selectiu, que compleixin els requisits i les condicions requerides per a l'ingrés o l'accés al cos respectiu i que no estiguin exempts de la realització de la fase de pràctiques, o que estiguin exempts, però hagin fet una sol·licitud expressa d'incorporar-s'hi, seran nomenats funcionaris en pràctiques.
 2. L'article 2.5.b) del Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 10 de juliol), que atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitats, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.
 3. El punt 1.a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.
 4. S'ha revisat que els aspirants que han superat el procés selectiu compleixen els requisits i condicions requerides per a l'ingrés o l'accés.

Per tot això, dict la següent

Resolució

 1. Nomenar funcionaris en pràctiques als aspirants seleccionats que figuren en els annexos 1, 2, 3, 4 i 5 d'aquesta Resolució, i assignar-los el número de registre personal.
 2. Declarar exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques als aspirants seleccionats que figuren en l'annex 2 amb indicació expressa d'aquesta situació.
 3. Autoritzar l'ajornament de l'avaluació de la fase de pràctiques als aspirants que s'indiquen a l'annex 5 d'aquesta Resolució. Aquests aspirants hauran de realitzar la totalitat de la fase de pràctiques durant el curs 2024-2025 en la destinació definitiva adjudicada en el concurs de trasllats convocat durant el curs 2023-2024. En el cas que no hagin obtingut destinació definitiva, realitzaran la fase de pràctiques en la destinació provisional obtinguda en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2024-2025 per als funcionaris en pràctiques, en aquest cas el número d'ordre que ocuparà serà el primer de la promoció de l'especialitat a la qual s'incorpora.
 4. Acceptar la renúncia de la senyora Anna Vera Estrada amb DNI ***7680** del cos de mestres, especialitat Educació infantil al seu nomenament com a funcionària en pràctiques, fet que suposa la pèrdua de tots els drets al seu nomenament com a funcionària de carrera.
 5. Determinar que el nomenament com a funcionaris en pràctiques tindrà efectes administratius des de l'1 de setembre de 2023.
 6. S'entendrà que, els aspirants que el primer dia hàbil del mes de setembre no s'incorporin a les destinacions provisionals adjudicades, renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu, excepte els aspirants que es trobin en situació legal per no fer-ho o tenguin autoritzat l'ajornament de l'avaluació de la fase de pràctiques.
 7. Indicar que tots els aspirants que han superat el procés selectiu estan obligats a participar en els successius concursos de trasllats per als funcionaris dels cossos docents que es convoquin, fins que obtenguin la primera destinació definitiva en  i l'especialitat per les quals han superat el procés selectiu.
 8. Aprovar els annexos 1, 2, 3, 4 i 5 que contenen, respectivament, els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats de tots els aspirants del cos de mestres que han superat el procediment selectiu; els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats de tots els aspirants del cos de professors d'ensenyament secundari que han superat el procediment selectiu; els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats de tots els aspirants del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes que han superat el procediment selectiu; els nomenaments com a funcionaris en pràctiques per especialitats de tots els aspirants del cos de professors de música i arts escèniques que han superat el procediment selectiu i. les autoritzacions d'ajornament de l'avaluació de la fase de pràctiques.
 9. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Personal Docent de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (01/09/2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borrás Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

 

ANNEX 1: FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES (0597)

Unitat territorial: ILLES BALEARS

Cos: MESTRES

Especialitat AL AUDICIÓ I LLENGUATGE

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1453**

COLL MIRALLES, SILVIA

***1453*24S0597

1

***4286**

CORTES MESTRE, DEBORA

***4286*02S0597

1

***1176**

COMAS MAYANS, INMACULADA CONCEPCION

***1176*46S0597

1

***4935**

CALAFELL MIR, MARIA ANTONIA

***4935*13S0597

1

***4341**

VILA CLADERA, JOANA MARIA

***4341*02S0597

1

***7005**

JUAN VALLESPIR, CATALINA-MARIA

***7005*57S0597

1

***7183**

EXOJO ZAZO, BEATRIZ

***7183*02S0597

1

***2167**

MARTI SANSO, ISABEL ANTONIA

***2167*13S0597

1

***1147**

ALBA VERGER, CATERINA

***1147*13S0597

1

***2495**

CERDA JIMENEZ, JUAN JOSE

***2495*35S0597

1

***9517**

GONZALEZ MORCILLO, CAROLINA

***9517*35S0597

1

***4793**

BOSCH MIR, CLARA

***4793*57S0597

1

***0708**

CALAFAT BELLOD, SONIA

***0708*13S0597

1

***5170**

PEREZ MARTINEZ, INES

***5170*24S0597

1

***4147**

DIAZ MUÑOZ, MIRANDA

***4147*68S0597

1

***5609**

BAR BUSTOS, ELENA

***5609*24S0597

1

***6414**

CERDA DONOSO, ISAAC LEMUEL

***6414*68S0597

1

***2973**

RAMIS VELLIBRE, MARIA DELS ÀNGELS

***2973*68S0597

1

***1654**

SANSO BALLESTER, CATALINA BENVINGUDA

***1654*68S0597

1

Especialitat EF EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***2225**

SOLER BINIMELIS, SEBASTIÀ

***2225*13S0597

1

***7650**

CEREZO GOMEZ, IRENE

***7650*68S0597

1

***6084**

SANCHEZ SOLANO, ALEJANDRO

***6084*46S0597

1

***1687**

LLINAS CLAR, SALVADOR

***1687*46S0597

1

***4546**

BARRERA GUTIERREZ, MANUEL

***4546*24S0597

1

***5438**

ROLDAN RIPOLL, ANTONIO

***5438*46S0597

1

***7488**

PROVENSAL LORENTE, JUAN ANDRES

***7488*02S0597

1

***4765**

ALOMAR AYALA, JAUME

***4765*68S0597

1

***2341**

LLITERAS BRUNET, JUAN

***2341*68S0597

1

***9036**

SEGUI TUGORES, MARC

***9036*35S0597

1

***2711**

NARANJO RUIZ, DIEGO

***2711*68S0597

1

***2444**

REYES SANO, YEIFRY EMMANUEL

***2444*46S0597

1

***9231**

SITJAR SALVA, SEBASTIÀ

***9231*02S0597

1

***7948**

SALVA OLIVER, VICTORIA MICAELA

***7948*13S0597

1

***0568**

SEGUROLA GALINDO, ALINA

***0568*46S0597

1

***4418**

CAPO PONS, JORDI

***4418*68S0597

1

***8787**

ESTEVA FLAQUER, AINA

***8787*46S0597

1

***5663**

GARCIA SBERT, JOSE ALBERTO

***5663*57S0597

1

***9114**

TOVAR GALMES, MATEO

***9114*24S0597

1

***2599**

MORAGUES PERICAS, JOAN

***2599*13S0597

1

***2333**

VIVES MAYOL, XAVIER

***2333*35S0597

1

***1459**

SAURA NADAL, MARTA

***1459*46S0597

1

***8554**

GONZALEZ RODRIGUEZ, DAVID

***8554*13S0597

1

***5042**

SASTRE TERRASA, TOMEU

***5042*35S0597

1

***3855**

OLIVER BINIMELIS, JOAN ANTONI

***3855*24S0597

1

***7200**

NOGALES DAVILA, SILVIA

***7200*13S0597

1

***4091**

NICOLAU MARTIN, MELISA

***4091*68S0597

1

Especialitat EI EDUCACIÓ INFANTIL

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***2671**

ALEMANY SEGUI, AINA

***2671*13S0597

1

***3565**

BARCIA FERNANDEZ, MARIA VANESSA

***3565*57S0597

1

***5155**

FERRIOL BERGAS, MARIA MARGALIDA

***5155*13S0597

1

***0173**

PRATS MORRO, AINA

***0173*68S0597

1

***2299**

BARCELO GARCIA, APOLONIA

***2299*68S0597

1

***8270**

MEDINA MENENDEZ, MARTA

***8270*02S0597

1

***1555**

MONTERO PARDO, BÀRBARA

***1555*57S0597

1

***6583**

CASTAÑOS REBOLLO, LAURA

***6583*02S0597

1

***2411**

PESO GUZMAN, MARTA

***2411*68S0597

1

***0672**

PONS BENEJAM, FELIPE

***0672*57S0597

1

***8302**

MONTILLA CAÑELLAS, MONICA

***8302*46S0597

1

***1898**

MOREY LLADO, ALEXANDRA

***1898*57S0597

1

***1126**

GARCIA AIVAR, MARIA

***1126*02S0597

1

***5040**

CALAMARDO DE LA FUENTE, GERARDO

***5040*02S0597

1

***6750**

CERDA VIDAL, MARIA MAGDALENA

***6750*35S0597

1

***7187**

VANRELL FONT, MARIA MAGDALENA

***7187*68S0597

1

***7207**

MASCARO BAUZA, MARIA NEUS

***7207*13S0597

1

***1941**

BERGAS MARQUES, MARTA

***1941*02S0597

1

***2833**

GARNES FERNANDEZ, ALBA

***2833*02S0597

1

***1710**

OBRADOR BURGUERA, MARIA-PAU

***1710*24S0597

1

***4808**

DIAGO HAYLES, IRENE

***4808*57S0597

1

***6451**

CABRER SERVERA, BARBARA

***6451*68S0597

1

***4061**

CLADERA RUIZ, SONIA

***4061*35S0597

1

***8954**

MAYANS COMPANY, MARINA

***8954*46S0597

1

***1842**

MOREY CRU, MARIA MAGDALENA

***1842*35S0597

1

***6773**

POL LÓPEZ, CARME

***6773*35S0597

1

***1970**

COLL GUAL, FRANCESCA

***1970*57S0597

1

***1811**

MAIMO VALLBONA, LAURA

***1811*57S0597

1

***6099**

ESCOBAR BONET, SILVIA

***6099*02S0597

1

***0653**

SEVILLA BUSQUETS, MELISA

***0653*46S0597

1

***4546**

GUERRERO FEDELICH, PAOLA ESPERANZA

***4546*24S0597

1

***6313**

GARRIGA RIERA, JOANA

***6313*02S0597

1

***9739**

SALAS COLOM, MARC

***9739*57S0597

1

***0262**

SANCHEZ MATEU, MARIA ROSA

***0262*24S0597

1

***4452**

COLL FERRER, MERCEDES

***4452*35S0597

1

***4116**

TUR CONDE, LAURA

***4116*57S0597

1

***2064**

OBRADOR SORELL, CARME

***2064*13S0597

1

***2137**

MIRALLES SORELL, ANTÒNIA

***2137*68S0597

1

***0568**

GALERA GARCIA, MARTA

***0568*02S0597

1

***5929**

FONT BERLAND, BEATRIZ

***5929*02S0597

1

***2679**

RODRIGUEZ ESCANDELL, LAURA

***2679*02S0597

1

***4275**

LLANERAS GAZQUEZ, YOLANDA

***4275*13S0597

1

***7184**

HORRACH MARTORELL, MARIA MAGDALENA

***7184*68S0597

1

***8544**

VIVES VIVES, MARGALIDA

***8544*13S0597

1

***4663**

ESCODA BALAGUERO, GEORGINA CARLA

***4663*35S0597

1

***6875**

SEGURA GELABERT, MARIA DEL MAR

***6875*13S0597

1

***1802**

TORELLO CIFRE, FRANCISCA MARIA

***1802*68S0597

1

***3927**

FERRIOL MIR, CATALINA

***3927*02S0597

1

***3961**

CABALLERO LOPEZ, INMACULADA

***3961*13S0597

1

***8105**

CARRIQUI ALCOVER, BLANCA

***8105*35S0597

1

***8578**

FAR GARCIA, EVA MARIA

***8578*24S0597

1

***8633**

ARTIGUES FONT, MARIA

***8633*24S0597

1

***1846**

VALLÈS VICENS, MARIA ANTÒNIA

***1846*02S0597

1

***1934**

AGUILERA CARO, MARIA DEL CARMEN

***1934*68S0597

1

***2091**

GARRIDO PEREZ, CARMEN

***2091*46S0597

1

***6853**

COLL BERNAT, ANTÒNIA MARIA

***6853*68S0597

1

***0289**

RUIZ COY, NEREA

***0289*57S0597

1

***9057**

SORIANO ESCUDERO, SOFIA ESTER

***9057*68S0597

1

***7265**

RUIZ BLAZQUEZ, LAURA

***7265*35S0597

1

***7597**

OLMEDO AMADOR, LORETO PAOLA

***7597*35S0597

1

***0613**

PRETO CENDÁN, ALBA

***0613*13S0597

1

***2150**

CUENCA RODRIGUEZ, TANIA

***2150*13S0597

1

***0665**

CASTELL BUJOSA, MARGALIDA

***0665*68S0597

1

***9713**

BIBILONI TORRENS, MARIA MAGDALEN

***9713*68S0597

1

***4109**

OLIVER VIDAL, FRANCISCA

***4109*24S0597

1

***1442**

LLOBETA CAPLLONCH, ANGELS

***1442*02S0597

1

***7786**

LLABRÉS FERRAGUT, FRANCISCA

***7786*46S0597

1

***7855**

GARCIA HERREROS, LIDIA

***7855*57S0597

1

***6013**

ALCARAZ PAEZ, SARA

***6013*57S0597

1

Especialitat PRI EDUCACIÓ PRIMÀRIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3573**

HERRERO DURA, ESTER

***3573*68S0597

1

***8498**

BARCELO CANAVES, ANTONIO

***8498*46S0597

1

***8312**

LLABRES PAYERAS, MARGARIDA

***8312*57S0597

1

***3781**

SERVERA NEBOT, MIQUEL ANGEL

***3781*57S0597

1

***2242**

GENESTRA NADAL, MARTA

***2242*46S0597

1

***1850**

VIDAL FRA, MARIA

***1850*24S0597

1

***1897**

VALLES VARGAS, NOELIA

***1897*57S0597

1

***6254**

VELA MARIMON, JAVIER MIGUEL

***6254*02S0597

1

***1897**

MARTORELL MORELL, AINA

***1897*68S0597

1

***9178**

COLOM RAMIS, MARIA MAGDALENA

***9178*68S0597

1

***6477**

CABOT PRATS, MARINA

***6477*24S0597

1

***5956**

BOSCANA ROLDAN, ROSA MARIA

***5956*13S0597

1

***3580**

GAYA MIERAS, JOAN

***3580*02S0597

1

***0550**

MAYOL LLITERAS, ANTONI

***0550*13S0597

1

***2010**

FIOL DEYA, MARGALIDA

***2010*02S0597

1

***0579**

RIUDAVETS PONS, CLARA

***0579*46S0597

1

***4767**

FULLANA COLL, MARINA

***4767*24S0597

1

***5030**

SANCHEZ JIMENEZ, MIRIAM

***5030*68S0597

1

***1260**

OLIVES MERCADAL, LAURA

***1260*57S0597

1

***5004**

RAMIREZ OLMOS, DANIEL

***5004*35S0597

1

***4024**

TORRENS ROTGER, ALBA

***4024*46S0597

1

***3516**

BESTARD MELIS, MARIA

***3516*24S0597

1

***1819**

CAMPINS ROIG, MARGARITA

***1819*13S0597

1

***6111**

MEDINA MOLINA, MARIA

***6111*24S0597

1

***5184**

ALDAZABAL GARCIA, ANA

***5184*35S0597

1

***5949**

FERRER AMER, MARIA DEL PILAR

***5949*35S0597

1

***3585**

ACEDO HEREDIA, ANDREA

***3585*24S0597

1

***1856**

VIVES PONS, AINA

***1856*02S0597

1

***4283**

AMER GOMILA, GUILLEM

***4283*35S0597

1

***2145**

MASCARO PASTOR, MARIA

***2145*35S0597

1

***3255**

FONT LUNA, MARIA

***3255*02S0597

1

***1994**

SALAS TEBAR, MARIA JOSE

***1994*68S0597

1

***8099**

EGEA BLANCO, MIREIA

***8099*24S0597

1

***7472**

AMENGUAL PITA, FRANCESCA

***7472*24S0597

1

***7320**

LOPEZ GARCIAS, ALMUDENA

***7320*24S0597

1

***0939**

SINTES CARRERAS, CLAUDIA

***0939*24S0597

1

***5821**

NESTARES RECIO, AIDA

***5821*57S0597

1

***2716**

MORALES GOMARIZ, MARIA ISABEL

***2716*46S0597

1

***4661**

BARCELO SANSO, CLARA

***4661*46S0597

1

***1526**

DE LA FUENTE ALIA, SANDRA

***1526*46S0597

1

***1759**

TORRENS RAMIREZ, CLAUDIA

***1759*46S0597

1

***2310**

FLAQUER PEREZ DE MENDIOLA, PERE

***2310*24S0597

1

***0548**

SAEZ MORAGUES, FRANCISCA

***0548*35S0597

1

***3612**

HIDALGO MOLINA, JUANA MARIA

***3612*57S0597

1

***8708**

ROMO PENELA, MARIA DEL MAR

***8708*57S0597

1

***7431**

LLINAS ANDERSEN, SARA

***7431*13S0597

1

***5693**

REUS MAURA, ISABEL

***5693*13S0597

1

***2383**

RIUTORT GONZALEZ, ADELA

***2383*46S0597

1

***4276**

OBRADOR CUELLAR, MIQUEL

***4276*46S0597

1

***6247**

MARTORELL GOMEZ, INMACULADA

***6247*24S0597

1

***7960**

LINARES FLORIT, MARIA MAGDALENA

***7960*68S0597

1

***6024**

CASTELLO MOYA, LETICIA

***6024*57S0597

1

***0345**

SANCHEZ SOLDADO, MARIA

***0345*57S0597

1

***0872**

TUDURÍ GONZALEZ, PAULA

***0872*35S0597

1

***2096**

MOREY BAUZÀ, BÀRBARA

***2096*02S0597

1

***2245**

SOCIAS CLADERA, JOANA ISABEL

***2245*02S0597

1

***5198**

GUASCH CARDONA, PAULA

***5198*46S0597

1

***2290**

ABRINES FERNANDEZ, MARIA DEL MAR

***2290*13S0597

1

***0230**

ALBERTI COTO, ANA

***0230*35S0597

1

***4225**

ALORDA VIDAL, CARLA

***4225*24S0597

1

***2762**

NAVARRO PRIETO, ROSARIO

***2762*57S0597

1

***2395**

ANDRADE FLORENCIA, KARLA VANESSA

***2395*02S0597

1

***4093**

PUJOL ROSILLO, LAURA

***4093*02S0597

1

***2053**

BONNIN SIMO, LAURA

***2053*13S0597

1

***2974**

PEREZ SEGURA, EUGENIA XIAOBU

***2974*35S0597

1

***2079**

SEGUI SERRA, CRISTINA

***2079*24S0597

1

***3113**

RIBAS CARDONA, NOA

***3113*02S0597

1

***4152**

XUCGLÁ ESCOBAR, RAQUEL

***4152*02S0597

1

***2284**

LEANDRO MARTINEZ, SONIA

***2284*46S0597

1

***9157**

VALLORI VALDES, MAGDALENA

***9157*13S0597

1

***2653**

CORRO CRESPI, MARTA

***2653*02S0597

1

***2405**

GRIMALT ISERN, AINA MARIA

***2405*35S0597

1

***7493**

HENARES GUTIERREZ, MARINA

***7493*35S0597

1

***7856**

GINARD GARCIA, NEUS

***7856*35S0597

1

***9589**

BONET VILAR, PAULA

***9589*13S0597

1

***9666**

OLLER FAR, TERESA

***9666*24S0597

1

***1766**

ROMERO RODRIGUEZ, MARINA

***1766*35S0597

1

***8306**

MELIS DEL SALTO, MARIONA

***8306*02S0597

1

***4093**

MARTIN CAÑA, SANTIAGO

***4093*46S0597

1

***7735**

SEGOVIA MENDEZ, MARTA

***7735*13S0597

1

***7722**

FERRIOL GAY, MARTA

***7722*57S0597

1

***7971**

HERNANDEZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN

***7971*35S0597

1

***6772**

MONDÉJAR TOMÁS, MARINA

***6772*57S0597

1

***9862**

THOMAS CUENCA, JOAN MARTI

***9862*68S0597

1

***0260**

GONZALEZ MAS, MARIA

***0260*46S0597

1

***6483**

RAMON HINOJOSA, AINA

***6483*24S0597

1

***0483**

PONS GONZALEZ, MIREIA

***0483*46S0597

1

***2304**

PARETS BOVER, IRINA

***2304*46S0597

1

***3391**

DOMINGUEZ LOZANO, NOELIA

***3391*24S0597

1

***4292**

CARMONA PULIDO, DANIEL

***4292*57S0597

1

***2318**

SITGES GARCIA, AINA

***2318*57S0597

1

***6942**

COETO OLIVER, MARÍA DEL MAR

***6942*35S0597

1

***7027**

FERRIOL FLORIT, CATERINA

***7027*68S0597

1

***8049**

SEGURA REGUERA, FRANCISCA

***8049*68S0597

1

***9876**

BALLESTEROS FERNANDEZ, KENIA

***9876*13S0597

1

***5975**

BAUZA MORENO, JOAN

***5975*02S0597

1

***7450**

BUSTOS SCHER, MARTINA

***7450*46S0597

1

***2653**

MARTINEZ CAJIDE, AINA

***2653*57S0597

1

***5408**

PRATS TUR, JOAN JOSEP

***5408*24S0597

1

***7527**

NIGORRA GENOVARD, MARGALIDA

***7527*68S0597

1

***2013**

OVIEDO TERRASA, PAULA

***2013*46S0597

1

***6015**

GARCIA ELIS, JULIA

***6015*46S0597

1

***8381**

ROSSELLO MORAGUES, MARTA

***8381*57S0597

1

ANNEX 2: FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI (0590)

Unitat territorial: ILLES BALEARS

Cos: PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat 003 LLATÍ

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3162**

GENÉ CERDÓ, JOAN

***3162*35S0590

1

Especialitat 004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3652**

VIDAL SUREDA, ISABEL

***3652*02S0590

1

***1947**

ALOMAR CRESPI, MARIA NEUS

***1947*57S0590

1

***2263**

CALAFAT BOSCH, MARIA MAGDALENA

***2263*46S0590

1

***2179**

JAUME GONZALEZ, ALICIA MARIA

***2179*02S0590

1

***2271**

GIL BRUNO, ISABEL

***2271*57S0590

1

***7247**

GAMBIN CAMPOS, MARGARITA

***7247*68S0590

1

***6458**

MERINO MARCHANTE, OSCAR

***6458*13S0590

1

***8180**

MAVROVA , KAROLIN VLADIMIROVA

***4818*35S0590

1

Especialitat 005 GEOGRAFIA I HISTÒRIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***8449**

GIL PONS, JOSEP

***8449*68S0590

1

***1718**

GENOVART RAPADO, MARIA CONSOLACIO

***1718*68S0590

1

***2281**

SAINZ TAPIA, NATALIA

***2281*13S0590

1

***5768**

MARTINEZ FIOL, MIGUEL ANGEL

***5768*46S0590

1

***7072**

ROMERO GOMILA, INES

***7072*46S0590

1

***4230**

JANER MARQUES, ANA MARIA

***4230*02S0590

1

***7371**

BAUÇÀ NICOLAU, VICTÒRIA

***7371*57S0590

1

***8199**

MORELL ALOU, JOAN

***8199*02S0590

1

***2806**

VELLIBRE CALDENTEY, RITA

***2806*57S0590

1

***8858**

FAR MORENILLA, MARIA DE LLUC

***8858*13S0590

1

***9795**

LLULL ALBERTI, JOAN

***9795*24S0590

1

Especialitat 006 MATEMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0304**

BALEANI SPRINGOLO SERRA, NICOLAS

***0304*68S0590

1

***3955**

MONDELO GARCÍA, RAQUEL

***3955*68S0590

1

***9468**

MONSERRAT SASTRE, JAUME

***9468*46S0590

1

***8519**

MATEU MOYA, PEDRO

***8519*57S0590

1

***1719**

MARTI CORTIJO, GONZALO

***1719*24S0590

1

***2070**

ROSSELLO BATLE, BEATRIZ

***2070*02S0590

1

***2153**

MUÑOZ OLIVA, ALVARO

***2153*24S0590

1

Especialitat 008 BIOLOGIA I GEOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1710**

BESTARD GILI, MARGARITA

***1710*35S0590

1

***1519**

RIBAS VILLALTA, BLANCA

***1519*68S0590

1

***1742**

MARTINEZ WAMBRE, ANTONIO LORENZO

***1742*24S0590

1

***7081**

MAIMO PEREZ, NEUS

***7081*68S0590

1

***1807**

LLULL VILALTA, LAURA

***1807*35S0590

1

***0378**

TENA GARCIA, DAVID

***0378*02S0590

1

***1657**

SEGUI FORTIN, NEUS

***1657*57S0590

1

Especialitat 009 DIBUIX

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***6067**

SANCHEZ JAREÑO, MARIA ROSA

***6067*24S0590

1

***0934**

PIÑA FIOL, SILVIA

***0934*35S0590

1

***8808**

MARTINEZ CUERDA, MARIA CORTES

***8808*46S0590

1

***1152**

LLOPIS VIDAL, NATÀLIA

***1152*24S0590

1

***8540**

CABELLO CASTELL, AINA MARIA

***8540*68S0590

1

***5612**

VALENCIANO RUBIO, VICENTA

***5612*35S0590

1

***4174**

MARQUES FEDELICH, MARTINA

***4174*46S0590

1

Especialitat 010 FRANCÈS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3640**

FORCADA MARTINEZ, MARIA MARGARITA

***3640*57S0590

1

***2478**

GARCIA GONZALEZ, ENCARNACION

***2478*13S0590

1

Especialitat 011 ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***1288**

MESTRE RIERA, ESPERANÇA

***1288*46S0590

1

***5184**

CARRASCO PORTILLO, ABRAHAM

***5184*02S0590

1

***1183**

PONS MERCADAL, MERCÈ

***1183*35S0590

1

***7198**

IONESCU , DRAGOS

***2719*02S0590

1

***8762**

CAÑELLAS PLANAS, EDUARD

***8762*13S0590

1

***9759**

ALCANTARA GOMEZ, JOSE ANTONIO

***9759*46S0590

1

***3169**

ALEKSANDROV STANEV, MARTIN

***3169*68S0590

1

***0522**

BUIA , CAMELIA SIMONA

***8052*02S0590

1

***5461**

REQUENA CADENA, RAUL

***5461*02S0590

1

Especialitat 016 MÚSICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4221**

BARRERA MARQUES, LAURA

***4221*35S0590

1

***1804**

VIEDMA FONT, MARINA

***1804*35S0590

1

***1919**

BARCELO GELABERT, JOSE MANUEL

***1919*13S0590

1

Especialitat 017 EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

 

***0666**

PONS VILLALONGA, RAUL

***0666*46S0590

3

Exempt

***8697**

CARDONA RIGO, MARTA

***8697*02S0590

1

 

***7124**

VALLE FONT, ANTONI-JOSEP

***7124*57S0590

1

 

***5649**

PONS FULLANA, FRANCISCO VICTOR

***5649*68S0590

1

 

***4447**

VALLES PRAT, ESTER

***4447*02S0590

1

 

***1705**

PICORNELL CARBONELL, MARIA ANGELS

***1705*24S0590

1

 

***1635**

TUGORES ALOMAR, GABRIEL

***1635*13S0590

1

 

***1980**

NICOLAU VIEDMA, ANTONI

***1980*02S0590

1

 

***2801**

GASCON PIELLA, MERITXELL

***2801*02S0590

1

 

***3518**

AMER BARRIENTOS, ÀNGELA

***3518*57S0590

1

 

***8164**

MOREY CAÑELLAS, AÏDA

***8164*24S0590

1

 

***0663**

ANDREU GARAU, PEP LLUIS

***0663*02S0590

1

 

***1741**

HORRACH COLL, MARC

***1741*46S0590

1

 

***9734**

TORRES FUSTER, SALVADOR

***9734*68S0590

1

 

***7446**

FERRER GINARD, MIQUEL ANGEL

***7446*46S0590

1

 

***2557**

TUDURI COLL, JOAN

***2557*68S0590

1

 

***7709**

BESTARD COMAS, JOSEP

***7709*57S0590

1

 

***4497**

RUBIO CLAROS, MIREIA

***4497*02S0590

1

 

***3812**

DOLS ESQUIVA, PEDRO

***3812*02S0590

1

 

***2434**

ALVAREZ OSSORIO DOMINGUEZ, JOAN

***2434*24S0590

1

 

***0764**

SANS VILLALONGA, ANTONI

***0764*02S0590

1

 

***9306**

SUREDA SUREDA, MARIA

***9306*46S0590

1

 

***0717**

CUCURULL GUARDIOLA, MARTA

***0717*57S0590

1

 

***5750**

LOPEZ FERNANDEZ, PAU

***5750*02S0590

1

 

***2441**

CRUZ LLITERAS, RAFAEL

***2441*46S0590

1

 

***7623**

DI SANTO VALERIO, YAMILA ANTONELLA

***7623*68S0590

1

 

***3045**

BIBILONI BERMEJO, JAUME

***3045*68S0590

1

 

***2826**

GONZALEZ BORDAS, JOAN MARTI

***2826*24S0590

1

 

***9271**

CARBONELL BAUZA, GEMMA

***9271*46S0590

1

 

Especialitat 018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

 

***8976**

LOPEZ TOMAS, AGUSTINA ROSA

***8976*02S0590

3

Exempta

***9595**

ALCARAZ JOSE, ANTONIA

***9595*13S0590

3

Exempta

***7793**

SOLER SOCIAS, MARIA MERCEDES

***7793*02S0590

1

 

***8667**

MARTÍN BALLE, MARTA

***8667*68S0590

1

 

***1230**

GARAU CAÑELLAS, ANTONIA

***1230*35S0590

1

 

***5680**

CANO RODRIGUEZ, MARINA

***5680*68S0590

1

 

***2922**

CUART SINTES, MARIA ISABEL

***2922*13S0590

1

 

***2241**

PERELLO TARRAGONA, MERCE

***2241*13S0590

1

 

***7159**

PERICAS PALOU, GUILLEM JUAN

***7159*57S0590

1

 

***8544**

ARBONA ALBIÑANA, MARIA BEATRIU

***8544*57S0590

1

 

***8683**

ROCA MAS, MARIA ROSA

***8683*13S0590

1

 

***6949**

RODRIGUEZ REYNES, CRISTINA

***6949*57S0590

1

 

***8427**

SALOM CAMPS, MARIA PILAR

***8427*02S0590

1

 

***4880**

RAMON SALVA, MERCEDES

***4880*02S0590

1

 

***9865**

LOPEZ-URRUTIA BRAVO DE LAGUNA, CAROLINA

***9865*13S0590

1

 

***9035**

BONET ARBOS, MARIA

***9035*46S0590

1

 

***1889**

CLADERA BENNASAR, MARIA DELS ANGELS

***1889*24S0590

1

 

***6516**

ENSEÑAT GUIRADO, GUILLERMO

***6516*68S0590

1

 

***1680**

GARCIA MARTINEZ, SANDRA

***1680*46S0590

1

 

Especialitat 104 CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***4164**

RODRIGUEZ JIMENEZ-BRAVO, JUAN ANTONIO

***4164*13S0590

1

***1846**

MELIS TOUS, ANTONIO

***1846*13S0590

1

Especialitat 106 HOTELERIA I TURISME

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0110**

ANGLADA GOMILA, ANTONIA MARIA

***0110*68S0590

1

***3670**

CICUENDEZ BAS, LAIA

***3670*24S0590

1

***7135**

PALMER MUÑOZ, ANTONIA RAQUEL

***7135*02S0590

1

***1919**

GINARD BAUZA, AINA

***1919*35S0590

1

Especialitat 107 INFORMÀTICA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***7982**

AMAT FIOL, PAU

***7982*68S0590

1

***7301**

LOZANO GARCIA, ALEJANDRO

***7301*13S0590

1

Especialitat 108 INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***0594**

BARCELO ORDINAS, MARIA PAZ

***0594*13S0590

1

Especialitat 111 ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***5670**

MOLINA BELLVER, FRANCISCO JAVIER

***5670*57S0590

1

Especialitat 113 ORGANITZACIÓ  I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***9853**

GIL DE SOLA GARCIA, LIDIA

***9853*46S0590

1

***5494**

OLIVER MASCARO, MARIA ANTONIA

***5494*35S0590

1

Especialitat 124 SISTEMES ELECTRÒNICS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***8436**

CONTESTI COLL, JAVIER

***8436*13S0590

1

Especialitat 125 SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

DNI

Llinatges i nom

NRP

Accés

***3891**

PONS VIVER, MIGUEL

***3891*13S0590

1

ANNEX 3: FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES (0592)

Unitat territorial: ILLES BALEARS

Cos: PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

Especialitat 003 CATALÀ

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***9518**

PONS ORTEGA, FRANCESCA

6.7584

1

***5557**

MIRO KITTILA, MIQUEL

5.0081

1

***2934**

SEGUI CUQUERELLA, MERCE

3.8338

1

Especialitat 011 ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0410**

SERRA BALLESTER, BARBARA PILAR

5.9696

1

***1739**

LLANO GALLEGO, MARIA ROSARIO

5.6435

1

***6733**

BERNATAS GARAU, LUCIA-OLIVIA

4.8457

1

ANNEX 4: FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES DEL COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES (0594)

Unitat territorial: ILLES BALEARS

Cos: PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Especialitat 406 CONTRABAIX

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5598**

FUSTER MARTINEZ, ALFREDO

5.9984

1

ANNEX 5: FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES ALS QUE S'HA CONCEDIT L'AJORNAMENT DE LA FASE DE PRÀCTIQUES

Cos: MESTRES

DNI

Llinatges i nom

Especialitat

***1654**

SANSÓ BALLESTER, CATALINA BENVINGUDA

AL Audició i llenguatge