Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

Núm. 546785
PalmaActiva.- Anunci de l’extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als establiments emblemàtics de la ciutat de Palma 2023. (Publicat extracte a la Base de Dades Nacional de Subvencions ID684372)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Rector de PalmaAcctiva, en sessió de dia 13 d'abril de 2023, aprovà les bases de la convocatòria pública per a la concessió de subvencions destinades als establiments que formen part del Catàleg d'Establiments Emblemàtics de Palma 2023, i la Junta de Govern, en sessió de dia 19 d'abril de 2023, autoritzà la despesa per a la concessió de les subvencions.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria; el text complet de les Bases es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index i a la pàgina web www.palmaactiva.com

Primer. Beneficiaris

Els beneficiaris d'aquesta convocatòria poden ser les persones físiques o jurídiques l'activitat comercial de les quals formi part del Catàleg d'establiments emblemàtics de Palma 2023, aprovat per Acord AJT 202302698, de data 13 de febrer de 2023, per a contribuir a la protecció i conservació i coadjuvar al seu manteniment en tant que la seva activitat és considerada emblemàtica. El receptor de l'ajut serà sempre la persona física o jurídica gestora/explotadora de l'establiment emblemàtic.

Segon. Objecte

L'objecte de la present convocatòria és la regulació de les condicions que han de regir la concessió d'ajuts econòmics destinats a coadjuvar en la protecció i conservació dels comerços que formen part del Catàleg d'establiments emblemàtics de Palma 2023, en el seu manteniment fent front a les despeses ordinàries i corrents generades durant el període 2023, que poden incloure diferents conceptes com: subministraments, despeses de lloguers del local afecte a l'activitat, costs de personal, publicitat, neteja, etc. pel fet que concorren en la situació de formar part del “Catàleg d'Establiment Emblemàtics de Palma 2023” dins els límits pressupostaris prevists, en règim de concurrència no competitiva i avaluació individualitzada, segons estableix l'Ordenança municipal de subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovada pel Ple en data 26 de febrer de 2015, article 18.

Tercer. Bases reguladores

Ordenança municipal de subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 26 de febrer de 2015 (publicada al BOIB núm. 35 de 12 de març de 2015).

Quart. Quantia

Aquesta convocatòria de subvencions compta amb un pressupost màxim de 100.000,00€. Les obligacions econòmiques derivades de la concessió de subvencions d'aquesta convocatòria van a càrrec de l'aplicació pressupostària 40.43330.47000.00 del Pressupost de despeses de PalmaActiva de l'any 2023.

L'import subvencionable es derivarà del prorrateig de l'import global màxim destinat a les subvencions entre tots els sol·licitants que compleixin els requisits i que formin part del Catàleg d'Establiments Emblemàtics de Palma 2023, que s'aprovà en data del 13 de febrer de 2023, i està publicat a la pàgina web de PalmaActiva (article 18 de l'Ordenança municipal de subvencions), la quantia màxima que pot percebre cada sol·licitud en cap cas superarà els 2.000,00 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

Es poden presentar sol·licituds des del dia següent de la publicació al BOIB i durant els 15 dies hàbils següents.

 

Només es pot presentar una única sol·licitud per empresa mitjançant models normalitzats que estaran a disposició dels sol·licitants a la Seu Electrònica de PalmaActiva.

Els models normalitzats i la convocatòria estaran disponibles a la seu electrònica de PalmaActiva: https://web.palmaactiva.com/es/.

Conformement a l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, PACAP, per a aquesta convocatòria s'estableix per a tots els sol·licitants –siguin persones jurídiques, persones físiques (empresaris individuals) o entitats sense personalitat jurídica– l'obligació de relacionar-se amb PalmaActiva per mitjans electrònics.

Així, les sol·licituds, conformement amb l'anterior i el que preveu el Reial decret 203/2021, de 30 de març, s'han de presentar al registre electrònic de PalmaActiva, a través del Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat, accessible des de https://rec.redsara.es/registro/ La presentació de sol·licitud per part dels interessats implica l'acceptació íntegra de la convocatòria.

En el cas que el sol·licitant presenti la seva sol·licitud amb dos o més registres, haurà d'indicar al segon i següents la data i núm. de registre de la primera presentació de documentació realitzada.

 

Palma, a data de signatura electrònica (28 d'agost de 2023)

La gerent de PalmaActiva Carmen Aguiló Buades