Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 546239
Resolució del director general de Personal Docent de dia 29 d’agost de 2023, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de juny de 2023 mitjançant la qual es fan públiques les llistes definitives d’aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents a les Illes Balears, convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de juny de 2023 va publicar les llistes definitives d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents a les Illes Balears, convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 (BOIB núm.90, de 4 de juliol).

S'ha revisat que els aspirants seleccionats compleixen els requisits i condicions requerides per a l'ingrés.

Així mateix, amb posterioritat a aquesta publicació la Direcció General de Personal Docent ha rebut vàries renúncies presentades per aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu.

D'altra banda, una vegada publicada aquesta resolució s'ha estimat un recurs potestatiu de reposició, per tant és necessari incloure a aquesta aspirant en la llista definitiva d'aspirants seleccionats i atorgar-li un termini per la presentació de la documentació acreditativa dels requisits de participació.

L'article 2.5.b) del Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 10 de juliol), que atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitats, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

El punt 1.a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la Direcció General de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la Direcció General de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Fer pública la llista de renúncies dels aspirants seleccionats per cos i especialitat a l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Incloure en la llista definitiva d'aspirants seleccionats a l'aspirant que figura a l'Annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Excloure de la llista definitiva d'aspirants seleccionats del cos de professors d'ensenyament secundari, especialitat Alemany, torn 2, a la senyora Blanca Bastos Marzal amb DNI ***2768**, per no complir els requisits d'ingrés establerts a la base 2.2.1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears.

4. Modificar la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de juny de 2023 mitjançant la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents a les Illes Balears, convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022, d'acord amb el que s'esmenta als apartats anteriors.

5. Informar que, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució, l'aspirant seleccionada ha de presentar a la Direcció General de Personal Docent en qualsevol dels llocs i registres que assenyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que s'indiquen a continuació.

a) Títol exigit per a l'ingrés al cos o la certificació acadèmica acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris perquè sigui expedit, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar i de la data de pagament dels drets d'expedició del títol, o rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar-hi la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió en el cos corresponent.

b) Certificat que acrediti el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article segon del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent, modificat per la disposició final novena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

c) Còpia del document nacional d'identitat vigent. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea, cal presentar una fotocòpia del certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, juntament amb la fotocòpia del passaport o document d'identitat en vigor.

d) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals s'ha estat seleccionat.

e) Els aspirants amb discapacitat han de presentar el dictamen establert en la base 2.2.3 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022.

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears realitzada per un traductor jurat.

6. Aprovar els annexos 1 i 2 que contenen, respectivament, la llista de renúncies dels aspirants seleccionats per cos i especialitat; la llista d'aspirants seleccionats per cos i especialitat.

7. Informar que la Direcció General de Personal Docent ha d'adoptar les mesures necessàries per a l'execució d'aquesta Resolució.

8. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1 i 2 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en data de signatura electrònica (30 d'agost de 2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borrás Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021

 

 

ANNEX 1 Llista de renúncies dels aspirants seleccionats per cos i especialitat.

Cos: 0590 PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat: 0590001 FILOSOFIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8499**

PONT UMBERT, AINA

9

1

Especialitat: 05900003 LLATÍ

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8229**

RALFAS MARTOREL, ALEJANDRO

8,45

1

Especialitat: 0590005 GEOGRAFIA I HISTÒRIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***5051**

ESCALES TOUS, JAUME

9,0

1

***7722**

SEVILLANO SEVILLANO, ROBERT

7,1285

1

***4646**

TORRES PLANELLS, SONIA

11,0

1

Especialitat: 0590006 MATEMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***9708**

RUIZ FORES, MARC

6,583

1

***0824**

MARTÍ TALENS, MARIA BELEN

6,2583

1

***1119**

SINTES MARCOS, MIQUEL

6,183

1

***5398**

MARCO DA CRUZ, ADELAIDA

5,5309

1

Especialitat: 0590007 FÍSICA I QUÍMICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4009**

MARQUEZ CERDA, ANTONIO RAFAEL

5,5791

1

Especialitat: 0590011 ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3719**

ALONSO BETORET, RUBEN

7,1513

1

Especialitat: 05900014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8710**

HERVAS SENDRA, JOSEP ANGEL

7,4332

1

***4099**

RIUDAVETS CAVALLER, ROSER

6,9166

1

***4775**

GOMIS TELLO, ESTEFANIA

6,4622

1

***9896**

ORTIZ SOBRINO, ÓSCAR

6,2143

1

***1847**

IMBERNON PARDO, MARIA

5,5915

1

***6404**

MIRO FERRER, JORDI

5,5119

1

***5280**

PETIT TORRES, EVA

5,2656

1

 

Especialitat: 05900016 MÚSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3484**

PASCUAL SÁNCHEZ, ALFREDO

7,2455

2

Especialitat: 05900017 EDUCACIÓ FÍSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2657**

MUÑOZ DE GRACIA, MANUEL

9,5

1

***5676**

MONJO I PASTOR, ARNAU

8,1915

1

Especialitat: 05900019 TECNOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8918**

VALIN RODRÍGUEZ, MANUEL

10,7368

1

***3807**

OLTRA HERNÁNDEZ, MARIA ISABEL

9,0

1

***1696**

MIR MORELL, LLORENÇ

5,3055

1

***6779**

CHUECA IBAÑEZ, MARIA CARMEN

4,9495

1

***5764**

RODRIGO SEÑER, LUIS VICENTE

4,7664

1

Especialitat: 0590219 PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈTIC

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4357**

RIERA MARQUES, ROSER

5,6037

1

Especialitat: 0590227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1818**

GELABERT SERRA, JUAN

3,1701

1

Cos: 0592 PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

Especialitat: 006 ESPANYOL

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***6261**

FERRIOL CAÑERO, GABRIEL

6,258

1

Cos: 0597 MESTRES

Especialitat: 031 EDUCACIÓ INFANTIL

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0452**

SASTRE MULET, ANTONIA

9,2

1

***1519**

GIRALT VIDAL, MONTSERRAT

9,0431

1

Especialitat: 036 PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4361**

GONZÁLEZ VIDAL, ROSER

8,5

1

 

 

​​​​​​​ANNEX 2 Llista per cos i especialitat, dels nous aspirants que han estat seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de 3 de novembre de 2022

Cos: 0594 PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Especialitat: 434 VIOLONCEL

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***6380**

MARTI ALCAIDE, ALICIA

10,5000

1