Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 537520
Resolució del conseller d’Educació i Universitats de 21 d’agost de 2023 per la qual s’amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 al 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, ajuts en espècie per a l’acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d’educació infantil

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució del conseller d'Educació i Universitats de 21 d'agost de 2023 per la qual s'amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 al 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Antecedents

1. El Govern de les Illes Balears té el compromís amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional de crear un mínim de 2.400 places d'educació infantil, per la qual cosa disposa de 24.644.704 € provinents dels fons MRR, que es correspon amb la mesura C21.I1 (inversió 1 del component 21) destinada a la creació de places del Primer Cicle d'Educació Infantil de titularitat pública (prioritàriament d'1 i 2 anys).

2. Anteriorment, en data 5 de desembre de 2020, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0 a 3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 204, de 5 de desembre de 2020) modificada per la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s'amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0 a 3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 82, de 22 de juny de 2021), d'ara endavant «ajuts de creació 2020-2024».

3. Mitjançant la convocatòria de creació 2020-2024 es concediren ajuts, a raó d'un màxim de 9.000 €/plaça, per a 1.616 places.

4. Atesa la situació de pujada de preus de les obres i d'incertesa del mercat, es va estimar necessari convocar ajuts (convocatòria de creació 2023-25), per dotar, d'una banda, els beneficiaris dels ajuts de creació 2020-24 d'un complement perquè puguin fer front a les despeses derivades de les pujades de preus i, per l'altra, per obrir la possibilitat que altres entitats puguin sol·licitar ajuts per la creació de més places, i així poder donar compliment al Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 25 de noviembre de 2021, atès que, amb les places compromeses en la convocatòria de creació 2020-24, no s'arribava al nombre acordat amb el Ministeri d'Educació i Formació Professional.

5. El 30 de març de 2023 es publica al BOIB núm. 40 la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d'ara endavant «ajuts 2023-2025».

6. La Resolució té 2 annexos. En l'annex 1, s'estableixen les bases de la convocatòria destinada a la creació de noves places, a raó de 12.600 € per plaça; en aquest annex 1 es convoquen ajuts per a la creació de 400 noves places de primer cicle d'educació infantil per un import màxim de 5.040.000,00 €.

7. L'annex 2 disposa les bases de la convocatòria destinada a complementar els ajuts atorgats per la convocatòria de creació 2020-2024, a raó d'un màxim de 3.600 € per plaça, i que, per tant, els beneficiaris rebran els 3.600 € per plaça més els 9.000 € de la convocatòria de creació 2020-2024; és a dir, 12.600 € per plaça.

8. En el punt 3 de l'apartat onzè de l'annex 2 de la Resolució esmentada, es deixa clar que no hi pot haver més sol·licitants que els que ja eren beneficiaris dels ajuts de creació 2020-2024. Això no obstant, en cap moment no es fa referència al romanent que es pot produir en el cas que no tots els beneficiaris dels ajuts de creació 2020-2024 sol·licitin l'ajut o que ho facin per una quantia inferior.

9. Atès que hi ha entitats públiques que ja han fet les obres, que aquestes eren de baix preu o bé que les licitacions es feren abans de la pujada de preus de les obres i, per tant, no hi ha hagut costos afegits a les obres, a la pràctica, no tots els ajuntaments han sol·licitat els ajuts o bé no han sol·licitat l'import màxim del complement i, per tant, es produirà un romanent.

10. A l'apartat 3.b) de l'article 4 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009) s'estableix que l'import consignat inicialment en la convocatòria d'ajuts es pot ampliar, mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que disposa l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

11. D'altra banda, durant el termini de presentació de sol·licituds per a la creació de noves places de primer cicle d'educació infantil corresponents als exercicis 2023-2025, es varen presentar sol·licituds per a la creació de més de 700 places.

12. Com es reflecteix al preàmbul de la Resolució dels ajuts 2023-2025, i d'acord amb el mapa escolar aprovat pel conseller d'Educació i Formació Professional, la mancança de places de primer cicle d'educació infantil és un fet. La voluntat d'aquest Govern és impulsar i contribuir a la creació de noves places de primer cicle d'educació infantil. A aquest efecte, s'ha de publicar una modificació de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què, per una banda, s'incrementi la quantia màxima dedicada a la creació de noves places de primer cicle d'educació infantil, per una altra, s'obri un nou termini de presentació de sol·licituds o de modificació de les presentades inicialment i, per una altra, es modifiqui el primer termini d'execució i el primer termini de justificació d'aquests ajuts i també es modifiqui la resolució en el sentit de permetre que el romanent que es produeixi en els ajuts complementaris (annex 2) faci possible incrementar l'import màxim i el crèdit pressupostari de la convocatòria de creació (annex 1).

13. Per tot això, es considera necessari incrementar la quantia màxima reservada a la creació de places de primer cicle d'educació infantil per als exercicis 2023-2025, obrir un nou termini per sol·licitar d'aquests ajuts i/o modificar les sol·licituds inicialment presentades i modificar tant el primer termini d'execució com el primer termini de justificació a més d'incorporar un paràgraf a cada dels annexos 1 i 2 de la resolució d'ajuts 2023-2025 en què s'estableixi que el romanent dels ajuts complementaris, les bases dels quals s'exposen a l'annex 2 de la Resolució, es puguin incorporar a la quantia reservada pels ajuts de creació 2023-2025, les bases dels quals s'estableixen a l'annex 1 de la Resolució.

Fonaments de dret

1. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

2. El Decret 23/2020, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 135, d'1 d'agost).

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

4. L'Acord del Consell de Ministres, referència 16 de novembre de 2021. Fons Europeus. Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Component 21. ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al Programa de Cooperación Territorial de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, en el ejercicio presupuestario 2021, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, en el marco del componente 21 “Modernización y Digitalización del Sistema Educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años” del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por importe de 200.790.000 euros

5. La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 173, de 18 de desembre).

6. L'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 per qual s'aprova el Pla Estratègic Autonòmic-Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s'hi inclouen (BOIB núm. 137, de 7 d'octubre).

7. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 204, de 5 de desembre).

8. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s'amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d'educació infantil (BOIB núm. 82, de 22 de juny).

9. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 168, de 7 de desembre).

10. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 d'agost de 2021 per la qual es convoquen ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l'acompanyament i assessorament d'entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil dels exercicis 2020 a 2024 (BOIB núm. 114, de 26 d'agost).

11. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 29 d'octubre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions de la convocatòria d'ajuts en espècie corresponents als exercicis 2021 a 2024 per a l'acompanyament i assessorament d'entitats públiques beneficiàries dels ajuts de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d'educació infantil dels exercicis 2020 a 2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 152, de 4 de novembre).

12. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 40, de 30 de març de 2023).

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Ampliar en 3.066.010,88 € (tres milions seixanta-sis mil deu euros amb vuitanta-vuit cèntims) l'import màxim dels ajuts per a la creació de noves places previst en l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2. Establir que amb aquesta ampliació l'import màxim dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil per als exercicis 2023-2025 és de 8.106.010,88 €, dels quals 5.638.360,22 € són amb càrrec als fons MRR i 2.467.650,66 € amb càrrec als fons de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquests tenen caràcter pluriennal i es distribueixen en les anualitats i partides pressupostàries següents:

Partida

2023

2024

2025

13601 421K04 76000 10 MR 002

989.743,93 €

1.305.068,68 €

 

13601 421K04 76000 11 MR 002

780.608,85 €

1.029.304,78 €

 

13601 421K04 76100 20 MR 002

89.976,72 €

118.642,60 €

 

13601 421K04 76000 20 MR 002

209.135,08 €

275.763,90 €

 

13601 421K04 76100 30 MR 002

89.976,72 €

118.642,60 €

 

13601 421K04 76000 30 MR 002

85.113,11 €

112.229,49 €

 

13601 421K04 76000 31 MR 002

145.908,20 €

192.393,42 €

 

13601 421K04 76100 40 MR 002

41.340,66 €

54.511,47 €

 

13601 421K04 76000 10

 

674.419,18 €

329.914,64 €

13601 421K04 76000 11

 

531.912,91 €

260.202,95 €

13601 421K04 76100 20

 

61.310,84 €

29.992,24 €

13601 421K04 76000 20

 

142.506,26 €

69.711,69 €

13601 421K04 76100 30

 

61.310,84 €

29.992,24 €

13601 421K04 76000 30

 

57.996,74 €

28.371,04 €

13601 421K04 76000 31

 

99.422,97 €

48.636,07 €

13601 421K04 76100 40

 

28.169,84 €

13.780,22 €

TOTAL

2.431.803,27€

4.863.606,52 €

810.601,09 €

3. Ampliar en 243 el nombre de places inicialment previst per a la creació de noves places, fins arribar a un màxim de 643 places, la distribució territorial de les quals s'ha de fer d'acord amb els criteris que estableix el Decret 30/2020, sempre que no se superi el nombre màxim de places i unitats que preveu l'apèndix 2 de l'annex 1 fins que tots els municipis o consells insulars hagin vist atesa la seva sol·licitud:

Mallorca

Palma

206 

Part Forana

262

Total Mallorca

468

Menorca

79

Eivissa

85

Formentera

11

Així mateix, aquest nombre de places es pot incrementar amb el romanent que es produeixi en els ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació i consolidació de places de primer cicle d'educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, convocats en l'annex 2.

4. Obrir un nou termini de deu dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB per presentar les sol·licituds d'ajuts, de conformitat amb el que disposa l'apartat setè de l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació de places de primer cicle d'educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En el cas de les entitats que varen sol·licitar els ajuts dins el termini inicialment establert, poden modificar la sol·licitud, mitjançant el mateix model de l'apèndix 3 de l'annex 1, i incorporar documentació en aquest nou termini. En qualsevol cas, no és necessari tornar a presentar la documentació ja presentada.

5. Modificar el primer termini d'execució previst en el primer paràgraf del punt a.3) de l'apartat dissetè de l'annex 1, que queda redactat de la manera següent:

Entre la publicació de la proposta de resolució i l'1 d'octubre de 2023:  estar en possessió del títol de propietat del solar o de l'edifici objecte de l'actuació o el document justificatiu de l'ús de la ubicació per un mínim de dotze anys, així com l'acord que en fonamenta l'ús segons l'objecte d'aquesta convocatòria i l'aprovació del projecte arquitectònic bàsic i l'informe tècnic favorable de la Conselleria d'Educació i Formació Professional. A més, s'ha d'aprovar el projecte executiu, del qual n'ha d'informar favorablement la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

6. Modificar el termini de justificació del punt 1.a) de l'apartat dinovè de l'annex 1, que passa a ser de l'1 al 15 d'octubre de 2023.

7. Afegir el punt A.7 a l'apartat quart de l'annex 1, Import i crèdit pressupostari, amb la redacció que s'indica a continuació:

7. En el cas que es produeixi un romanent en els ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts per a la creació i consolidació de places de primer cicle d'educació infantil corresponents a la convocatòria 2020-2024, convocats en l'annex 2 d'aquesta Resolució, aquest es pot  destinar a ampliar l'import consignat inicialment per als ajuts de creació de noves places de primer cicle d'educació infantil en les mateixes condicions del present annex 1.

8. Afegir el punt g) en l'apartat quart de l'annex 2, Import i crèdit pressupostari:

g) En el cas que la quantia resultant de sumar totes les sol·licituds dels ajuts complementaris sigui inferior a l'import màxim previst a la lletra a) de l'apartat quart, Import i crèdit pressupostari, i es produeixi un romanent, aquest es pot destinar a ampliar l'import màxim inicialment previst en el punt 1 lletra A de l'apartat quart de l'annex 1, sobre l'import i crèdit pressupostari dels ajuts per a la creació de noves places públiques de primer cicle d'educació infantil, que es preveuen en l'annex 1.

9Aquesta modificació produeix efectes des de la data de publicació de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 28 de març de 2023 per la qual es convoquen, per als exercicis 2023 a 2025, ajuts per a la creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajuts en espècie per a l'acompanyament i assessorament a les entitats públiques sol·licitants dels ajuts de creació de places públiques de primer cicle d'educació infantil i ajuts complementaris per als beneficiaris dels ajuts corresponents a la convocatòria 2020-2024, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d'acord amb l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions publiques.

10. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 d'agost de 2023

El conseller d'Educació i Universitats Antoni Vera Alemany