Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

Núm. 520610
Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, a proposta del cap de servei de la UDIT, ITV i Registre Industrial, per la qual es fan públiques les llistes de persones que han obtingut la qualificació d’apte en les proves corresponents a la primera convocatòria de l’any 2023 per obtenir la competència professional com a persona instal·ladora, mantenidora, operadora o reparadora en diferents especialitats en matèria d’indústria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El cap de servei de la UDIT, ITV i Registre Industrial ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. En data 22 d'abril de 2023 es va publicar en el BOIB núm. 51 la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a proposta del cap de servei de la UDIT, ITV i Registre Industrial, per la qual es convoquen les proves per obtenir la competència professional com a persona instal·ladora, mantenidora, operadora o reparadora en diferents especialitats en matèria d'indústria.

2. En l'apartat número 11.12 de les bases de la convocatòria s'indica que, de manera addicional a la publicació en la pàgina web de la Direcció General d'Indústria i Polígons Industrials, les llistes definitives de persones que han obtingut el resultat d'apte es farà pública mitjançant una resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia.

Fonaments de dret

1. L'article 13 del Decret 4/2006, de 27 de gener, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l'obtenció de determinades acreditacions professionals, i l'autorització i acreditació d'entitats de formació per impartir cursos d'instal·ladors i mantenidors (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).

2. Decret 60/2007, de 18 de maig, pel qual es regula l'obtenció i renovació del carnet professional d'operador de maquinària minera mòbil -OMMM- (BOIB núm. 77, de 24 de maig).

3. Reial decret 249/2010, de 5 de març, pel qual s'adapten determinades disposicions en matèria d'energia i mines a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

4. Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009 i la Llei 25/2009, en diverses de les famílies professionals que regulen, estableixen la superació d'un examen davant l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma com una de les vies per acreditar la condició d'instal·lador.

5. L'article 2.3.b) del Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual se modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. L'apartat 2.f) de la Resolució del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia de 20 de juliol de 2023 de delegació de competències i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria.

Proposta de resolució

Propòs a la directora general d'Indústria i Polígons Industrials que dicti una resolució en els termes següents:

Publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears les llistes definitives de persones que han obtingut el resultat d'apte en les proves, les quals consten a l'annex de la resolució.

Per tot això, dict la següent

 

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Empresa, Ocupació i Energia en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 8 d'agost de 2023)

La directora general d'Indústria i Polígons Industrials Ingrid Liliana de la Fuente Loof Per delegació del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia (Resolució de 20/07/2023 BOIB núm. 103, de 22/07/2023)

El cap de servei proposant Facundo Abramo Carrá

 

ANNEX Llistes definitives de persones que han obtingut el resultat d'apte en les proves corresponents a la primera convocatòria de l'any 2023 per obtenir la competència professional com a persona instal·ladora, mantenidora, operadora o reparadora en diferents especialitats en matèria d'indústria

Persona instal·ladora de gas

DNI

Categoria

41513054D

A

41518599B

B

43169338V

A

43216242R

B

Persona operadora de grua mòbil autopropulsada

No hi ha aspirants amb la qualificació d'apte.

Persona operadora de grua torre

DNI

X8496919Y

14624716M

34067929F

39896645V

41522391P

41572841L

41707178J

42391949M

43047297Z

43079762A

43186775C

43197269A

43464352X

43470074M

48981353R

52296559X

52935702Y

76899036P

Persona instal·ladora o reparadora d'instal·lacions de productes petrolífers líquids

DNI

Categoria

43162139V

III

43162139V

I

Operador industrial de calderes

DNI

43077669A

Instal·lador/mantenidor d'instal·lacions tèrmiques en edificis

DNI

41695667W

Operador de maquinària minera mòbil

DNI

Categoria

X7589409F

Arrancada i càrrega

X7589409F

Transport intern

Y1183727T

Arrancada i càrrega

18214982V

Transport intern

18216502L

Arrancada i càrrega

18216502L

Transport intern

18224441T

Transport intern

31637309G

Arrancada i càrrega

31643582K

Arrancada i càrrega

31669692A

Arrancada i càrrega

37335946T

Arrancada i càrrega

37339917S

Arrancada i càrrega

37340339T

Arrancada i càrrega

37342053N

Arrancada i càrrega

41499307Q

Arrancada i càrrega

41516135P

Arrancada i càrrega

41517813F

Arrancada i càrrega

41517937Q

Arrancada i càrrega

41522022F

Transport intern

41584433L

Arrancada i càrrega

41607046T

Arrancada i càrrega

43068348C

Arrancada i càrrega

43189484S

Arrancada i càrrega

43189484S

Transport intern

53264814B

Transport intern