Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 501427
Resolució del director general de Personal Docent de 31 de juliol de 2023 per la qual es publica la llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l’ingrés als cossos docents de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La base 8.2.5 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 , per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 24 de desembre de 2022), estableix que la directora general de Personal Docent, una vegada finalitzada l'actuació dels òrgans de selecció, ha de dictar la resolució que aprova la llista única per especialitats amb tots els aspirants seleccionats en el procés selectiu.

L'article 2.5.b) del Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 94, de 10 de juliol), que atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Universitats, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

El punt 1.a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

Per tot això, i d'acord amb les llistes definitives d'aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs elevades a la Direcció General de Personal Docent pels tribunals, dict la següent

Resolució

1. Fer pública la llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats del cos de mestres que figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Fer pública la llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats del cos de professors d'ensenyament secundari que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Fer pública la llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

4. Fer pública la llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats del cos de professors de música i arts escèniques que figura en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

5. Fer pública la llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny que figura en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

6. Fer pública la llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny que figura en l'annex 6 d'aquesta Resolució.

7. Fer pública la llista única per especialitats de tots els aspirants seleccionats del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional que figura en l'annex 7 d'aquesta Resolució.

8. Informar que, en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució, els aspirants seleccionats han de presentar a la Direcció General de Personal Docent per qualsevol dels llocs i registres que assenyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que s'indiquen a continuació.

a) Títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris perquè sigui expedit, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar i de la data de pagament dels drets d'expedició del títol, o rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar-hi la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió en el cos corresponent.

b) Certificat que acrediti el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article segon del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent, modificat per la disposició final novena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears: 

 • Per a les especialitats del cos de mestres, el certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària (CCIP) o un d'equivalent.
 • Per a les funcions dels altres cossos, el certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS) o un d'equivalent.

c) Els aspirants que posseeixin la nacionalitat espanyola, si s'han oposat a què l'administració realitzi la consulta del Document Nacional d'Identitat, han de presentar una còpia en vigor d'aquest document.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola:

 • Els aspirants estrangers que resideixen a Espanya han de presentar una còpia del Document Nacional d'Identitat o del passaport i de la targeta de resident comunitari o de familiar de resident comunitari en vigor.
 • Els aspirants nacionals de la Unió Europea, o de qualque estat al qual, en virtut dels Tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya els sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, han de presentar còpia del Document Nacional d'Identitat o del passaport en vigor.
 • Els aspirants que participen per la seva condició de familiars dels anteriors han de presentar una còpia del passaport, del visat i, si s'escau, del resguard d'haver sol·licitat la targeta corresponent, o del resguard d'haver sol·licitat l'exempció de visat i la targeta corresponent. Si no han sol·licitat aquests documents, han de presentar els documents expedits per les autoritats competents que acreditin el vincle de parentesc i una declaració responsable de la persona amb la qual existeix aquest vincle de no estar separada de fet del seu o de la seva cònjuge i, en el seu cas, del fet que l'aspirant està a càrrec seu.

d) Els aspirants que participen per especialitats dels cossos docents en què la formació pedagògica i didàctica és un requisit, han d'acreditar que estan en possessió de la formació mitjançant algun dels documents següents:

 • Còpia del màster universitari que habilita per a l'exercici de la professió regulada de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, s'ha de presentar el reconeixement o credencial corresponent expedit pel Ministeri d'Educació i Formació Professional  de conformitat amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.
 • Còpia del títol professional d'especialització didàctica, del certificat de qualificació pedagògica o del certificat d'aptitud pedagògica, obtinguts amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009.
 • Còpia del títol de mestre, de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia o d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, obtinguts amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009. En el cas d'haver cursat els ensenyaments a què fa referència la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i acrediti tenir cursats 180 crèdits dels ensenyaments de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, ha de presentar una fotocòpia de la certificació en què consti la superació dels 180 crèdits.
 • L'acreditació d'haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets, o durant 12 mesos en períodes continus o discontinus, amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, a centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats dels nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008.

L'acreditació s'ha de fer mitjançant la documentació següent:

 • Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre públic, s'ha d'aportar un full de serveis expedit per l'òrgan competent de l'administració educativa, en el qual consti el cos, l'especialitat així com la data de presa de possessió i de cessament.
 • Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat o privat concertat, s'ha d'aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel director del centre (excepte que s'acrediti la impossibilitat d'aportar el certificat per desaparició de l'empresa) amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa, que indiqui expressament el nivell i les especialitats que s'han impartit i les dates d'inici i final del període que s'acredita.

Els aspirants que estiguin en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional única i en l'annex VI del Reial decret 276/2007, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han d'acreditar la formació pedagògica i didàctica mitjançant algun dels documents següents:

 • Certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l'exercici de la docència, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, en la redacció donada per l'Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny.
 • L'acreditació d'haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets, o durant 12 mesos en períodes continus o discontinus, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, a centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats dels nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008. L'acreditació s'ha de fer mitjançant la documentació indicada en aquest apartat.

e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals s'ha estat seleccionat.

f) Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada, o promesa, de no estar sotmesos a sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

g) Els aspirants amb discapacitat han de presentar el dictamen establert en la base 2.2.3.3 de la convocatòria, excepte que l'hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licituds o hagin autoritzat l'administració per sol·licitar-ho.

h) Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals.

Els aspirants de nacionalitat espanyola que s'hagin oposat  a la consulta d'aquestes dades i les del Document Nacional d'Identitat han de presentar aquesta certificació.

Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola, o que en posseeixen una altra a més de l'espanyola, a més de la documentació o autorització indicada en el paràgraf anterior, han de presentar alguna certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen, o del qual siguin nacionals, respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans, traduïda i legalitzada d'acord amb els convenis internacionals existents.

i) Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitats establertes en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i en el Reial decret 598/1985, de 30 d'abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de l'Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents. 

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha de venir acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears, realitzada per un traductor jurat.

9. Informar que els aspirants seleccionats que, dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major degudament acreditats, no presentin la documentació requerida, o bé els aspirants en els quals s'observi, a partir de la revisió de la documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats en la base segona de la convocatòria, no seran nomenats funcionaris en pràctiques, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

10. Informar que qui necessiti ajornament de la incorporació a la fase de pràctiques, en casos excepcionals i per causes degudament justificades i apreciades per la Direcció General de Personal Docent, l'haurà de sol·licitar juntament amb la documentació establerta en el punt vuitè d'aquesta Resolució i dins el mateix termini.

11. Informar que els aspirants que participin en el procés selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives han d'optar per una d'aquestes, de manera que renunciaran a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en les restants. En el cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entén com a renúncia tàcita a les restants.

12. Obrir un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de la publicació d'aquesta Resolució en el BOIB, perquè els aspirants seleccionats en el procés selectiu en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives optin per una d'elles, mitjançant una instància adreçada a la Direcció General de Personal Docent, en la qual han de manifestar que renuncien als drets que els puguin correspondre per la seva participació en les altres. Si no es realitza aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entén com a renúncia tàcita als altres.

13. Aprovar els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 que contenen, respectivament, la llista única per especialitats de tots els aspirants del cos de mestres seleccionats en el procediment selectiu; la llista única per especialitats de tots els aspirants del cos de professors d'ensenyament secundari seleccionats en el procediment selectiu; la llista única per especialitats de tots els aspirants del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes seleccionats en el procediment selectiu; la llista única per especialitats de tots els aspirants del cos de professors de música i arts escèniques seleccionats en el procediment selectiu; la llista única per especialitats de tots els aspirants del cos de professors d'arts plàstiques i disseny seleccionats en el procediment selectiu; la llista única per especialitats de tots els aspirants del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny seleccionats en el procediment selectiu i la llista única per especialitats de tots els aspirants del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional seleccionats en el procediment selectiu.

14. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (01 de agosto de 2023)

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borrás Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

 

ANNEX I: ASPIRANTS SELECCIONATS DEL COS DE MESTRES

Unitat territorial: ILLES BALEARS 

Cos: MESTRES

Especialitat FI LLENGUA ESTRANGERA: ANGLÈS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1016**

FERRER RIGO, MARIA MAGDALENA

7.2294

1

***0982**

CARRO MARTINEZ-VIADEMONTE, ROCIO BELEN

7.0066

1

***0774**

RIBOT MOLL, EVA

6.9087

1

***4793**

BOSCH MIR, ROSA

6.8666

1

***2302**

MARIN GARRIDO, ANTONIA

6.8358

1

***7836**

JUAN CABOT, TERESA

6.8034

1

***8562**

ANDREU ADROVER, FRANCISCO JAVIER

6.7917

1

***7275**

BIELSA ZARZOSO, ASUNCION

6.765

1

***1523**

PALMER COLOM, FRANCESC XAVIER

6.7332

1

***6806**

AGUILERA FLAGE, ALICIA

6.6856

1

***9187**

DE LA LASTRA BECKER, RICARDO JOSE

6.6674

1

***2099**

LLABRES ESTELRICH, ANTONIA

6.5038

1

***7336**

FERRER MIRALLES, MARINA LUA

6.4457

1

***7258**

LOPEZ GARCIA, MARIA TERESA

6.3892

1

***4958**

FERRER COVAS, NOEMI

6.3718

1

***6717**

BOSCH CERDA, JOAN RAMON

6.3152

1

***9202**

STUEDE , VIVIANA

6.2852

1

***0513**

SEGUI THOMAS, MARIA

6.251

1

***0647**

PULIDO NOVEL, REBECA

6.1991

1

Especialitat MU MÚSICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3796**

MESQUIDA BARCELO, MIQUELA

7.8505

1

***8852**

FIOL COMPANY, JAUME

7.5586

1

***6125**

MARIN MAYOL, JUAN

7.4969

1

***6887**

ALOMAR BARCELO, SEBASTIÀ

7.121

1

***8244**

QUIROGA SANTOS, MARCOS

7.06

1

***3814**

TOUS FORNES, CATALINA

6.8662

1

***1954**

JUAN OBRADOR, CATALINA

6.4158

1

***8335**

IBAÑEZ VICENS, LARA

5.94

1

***8346**

PONS BERNAT, FRANCISCA

5.9247

1

***2437**

ROSSELLO DALMAU, MARIA VICTORIA

5.7166

1

***4120**

POCOVI LINARES, MARGARITA

5.5706

1

***8405**

MAS BERMUDEZ, MARIA DEL MAR

5.5569

1

***6484**

SASTRE FALLET, LIDIA

5.3237

1

***8438**

GOMEZ DEL REAL, JUAN BLAS

5.2843

1

***1389**

GOÑALONS SEGUI, DUNIA

5.2618

1

***4414**

GARCIA FUSTER, MARIA

4.8853

1

***7078**

CUETO GAÑET, LAURA

4.8588

1

***2667**

BARCELO RODRIGUEZ, RAMON

4.693

1

***6022**

PEREZ MORELL, JOANA MARIA

4.444

1

***4583**

JIMENEZ LUZON, NOELIA

4.2976

1

***0773**

RODENAS LOPEZ, DANIEL

4.218

1

Especialitat PT PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3353**

BLANCO TOMAS, AINA TERESA

7.9176

1

***8932**

TORRENS CORTES, PAULA

7.6711

1

***1822**

RODRIGUEZ REXACH, NATALIA

7.5816

1

***4270**

DOMINGUEZ GARCIA, LORENA

7.259

1

***9586**

FREIRE TULIPAN, NADIA ANDREA

7.1306

1

***0619**

RIERA PALLAS, MARC

6.9865

1

***7332**

PONCE LLANERAS, LOURDES VICTORIA

6.9857

1

***3547**

BURGUERA NAVARRO, CATALINA

6.8386

1

***7071**

SOLER MUNTANER, JAUME

6.7446

1

***4311**

ISERN SANCHEZ, FRANCISCA

6.744

1

***3702**

BLASCOS GUAL, ELENA

6.6747

1

***7309**

PIÑERO MOTA, ANA MARIA

6.6525

1

***0434**

PONS VILLALONGA, MARC

6.6054

1

***8962**

BAUZA OLIVER, JOAN

6.5683

1

***1978**

OCAÑA FERRAGUT, MARTA

6.5257

1

***4331**

ALLES GONZALEZ, BELEN

6.5046

1

***4567**

REINA JIMENEZ, SANDRA

6.4849

1

***0466**

CAMACHO DOBLAS, GLORIA NEREA

6.484

1

***0998**

HORRACH MORELL, MARGALIDA

6.4286

1

***0022**

ALCALDE MENA, ISABEL

6.4032

1

***7380**

ALMAZAN BARROS, ARIADNA

6.3756

1

***0031**

CAMARASA GENE, MAEVA

6.2866

1

***0218**

PRIETO AMENGUAL, ELENA

6.233

1

***8980**

GARCIA HERRERA, YOLANDA

6.1961

1

***2133**

SUREDA GARCIA, MARIA-ISABEL

6.1733

1

***7032**

SUAU FUSTER, RAFEL

6.1037

1

***1610**

PEREÑA JIMENEZ, LIDIA

6.0869

1

***1933**

SERRA POL, SEBASTIANA

6.08

1

***5669**

DEL POZO PACHON, ALEJANDRO

6.0457

1

***8702**

RUBIO GINARD, MARIA MAGDALENA

6.036

1

***9960**

MIRALLES PIZA, LAURA

6.036

1

***0081**

RODRIGO RUIZ, RAMON

6.0282

1

***3866**

SANCHEZ ESTELA, MARIA ANTONIA

6.0039

1

***4284**

MICHELINI DOGNIBENE, VIRGINIA

5.8731

1

***8786**

RAMON MUNAR, PAU

5.8666

1

***9390**

FRONTERA SERRA, MARIA JOSE

5.8216

1

***1131**

MARTINEZ MARTIN, ANA

5.808

1

***2383**

CANO PEREZ, EVA MARIA

5.8048

1

***8246**

ESTEVA RODRIGUEZ, FABIOLA

5.8036

1

***1954**

MARTINEZ LLULL, MARIA DEL MAR

5.7998

1

***0645**

REYES OLIVES, EMMA

5.7216

1

***9805**

HERMIDA MASSANET, ALBA DE LOS ANGELES

5.7

1

***3977**

BALTASAR SERVERA, ANA

5.6519

2

***9496**

SENTAMANS FUERTES, LAURA

5.6412

1

***8272**

FERRER MAS, NURIA

5.6132

1

***5975**

VESPERINAS RIBAS, SIRAH

5.5904

1

***1260**

ORFILA PARES, MARIA

5.5875

1

***7818**

COLL REVUELTA, ANA MARIA

5.5422

1

***0478**

MIRALLES BASCUÑANA, MARIA ANTÒNIA

5.5421

1

***4296**

NICOLAU ABRAHAM, CECILIA

5.5336

1

***6560**

BORREGO IRUELA, ELENA

5.5156

1

***6741**

HOYO UCEDA, MARIA JOSEFA

5.4934

1

***4792**

CUELLAR GARCIA, DANIEL

5.4764

1

***4705**

COMECHE TEROL, AURORA

5.4668

1

***3708**

ATAN CASTRIOTA, TAMARA PAOLA

5.446

1

***3556**

VIVES HERNANDEZ, MARIA

5.4337

1

***9614**

PUJOL ALEMANY, TONI

5.3537

1

***1995**

DUPUY TERRASA, MARIA

5.3115

1

***5364**

PIÑEIRO GARRIDO, ISABEL MARIA

5.3059

1

***9345**

AMER REINA, PATRICIA

5.2943

1

***1795**

POL PERELLO, MARIA

5.2709

1

***6076**

MOREY JAUME, NATIVIDAD

5.264

1

***5434**

GISBERT RIERA, MARINA

5.2613

1

***5898**

PRIETO TUR, NURIA MARIA

5.2218

1

***8612**

TARONGÍ VERT, APOL·LÒNIA

5.2192

1

***1379**

BORRAS SINTES, MARIA

5.2146

1

***1512**

COLL CANTALLOPS, MARGALIDA

5.206

1

***4046**

SANS LLABRES, CARLA IRAIDA

5.2024

1

***9510**

CAPELLA PAYERAS, ELIONOR

5.1878

1

***0814**

MASCARO HUGUET, LUCIA

5.172

1

***7895**

FERNANDEZ MOYA, MARIA JOSE

5.1443

1

***8013**

GOMILA PUIGSERVER, ISABEL

5.1383

1

***1574**

SALAS ROS, ROSA MARINA

5.1296

1

***0716**

PARPAL RAMIS DE AYREFLOR, LOURDES

5.1224

1

***8724**

MAS PUIG, MARGALIDA

5.0993

1

***0167**

CASAU CHUECOS, MONICA

5.0872

1

 

ANNEX II: ASPIRANTS SELECCIONATS DEL COS DE PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

Unitat territorial: ILLES BALEARS 

Cos: PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI

Especialitat 007 FÍSICA I QUÍMICA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***6696**

AROCA CARRION, MARIA CRISTINA

6.766

1

***2364**

BARCELO ADROVER, JOAN

6.248

1

***9383**

MONTMANY OZONAS, VICTOR

6.247

1

***1793**

SOCIAS PINTO, LLORENÇ

6.2156

1

***1784**

NAVARRO PLANISI, FRANCISCA

6.1674

1

***3873**

AMENGUAL GAYA, JAUME

5.7967

1

***9287**

PONS GARCIA, LAURA

5.5259

1

***1037**

MARTI RIERA, LLUCIA

5.4056

1

Especialitat 012 ALEMANY

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1405**

PETRUS GOÑALONS, PAULA

6.0378

1

***1670**

GARRIDO BONNIN, LAURA

6.0321

1

***8321**

GALMES PEREZ, MARGARITA

5.5049

1

***3110**

SAUERSCHELL PAYERAS, INES

5.4071

1

***2551**

MONZONIS CARDA, NÚRIA ESTHER

5.0802

1

Especialitat 014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES BALEARS)

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***9688**

NIGORRA VAQUER, PAULA

6.5911

1

***3720**

BAUÇÀ REAL, MARIA

6.0467

1

***1835**

REUS ALVAREZ, CATALINA NEUS

5.9173

1

***6682**

ROTGER SUAREZ, MARIA ANTONIA

5.8127

1

***8636**

VANRELL GARCIAS, MARINA

5.7026

1

***7125**

ROIG I SERRA, MIQUEL

5.6573

1

***7076**

LOPEZ COLL, TOMEU

5.524

1

***6396**

BELTRAN SANCHEZ, NEUS

5.4913

1

***3657**

BOSCH BOSCH, DAMIA

5.4049

1

***2003**

MELIA MAIMO, MARIA

5.3016

1

***1816**

PERELLO SALETAS, URSULA

5.1638

1

***3664**

POL PAYERAS, FRANCISCA

5.121

1

***5918**

LLOMPART CIFRE, MARGALIDA

4.8643

1

***2024**

GARI BLANCH, CATALINA MARIA

4.8465

1

***1111**

VILLALONGA ABRAHAM, ANTONIA

4.8316

1

***6859**

FONT PERELLO, CATALINA

4.7898

1

***7111**

BARCELO RAMIS, MARTA

4.7656

1

***0319**

CAPELLA OLIVER, MAGDALENA FRANCESCA

4.7298

1

***4702**

LOPEZ BERNAL, GENARO

4.6641

1

***2333**

GUARDIOLA SELFA, ALEJANDRO

4.3113

1

Especialitat 019 TECNOLOGIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8373**

TOMAS HERRAEZ, EROS FRANCISCO

5.7814

1

***7715**

VENEGAS DESCALZOS, ISABEL

5.7563

1

***4861**

CASTAÑO TARRAGO, ANDREA

5.6774

1

***5136**

GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO MANUEL

5.3916

1

***0207**

BAÑOS PICAZO, MARTA

5.3009

1

***7998**

MARTI SOLANELLAS, JORDI ENRIC

5.1932

1

***8486**

TERUEL CARO, RAMON

5.022

1

***5546**

ATECA FERRER, JAUME

4.8107

1

***0469**

BRAVO NAJERA, SALVADOR

4.7561

1

Especialitat 061 ECONOMIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8210**

RIGO MAS, BARTOLOME

6.29

1

***2481**

BARCELO VANRELL, MARIA MAGDALENA

5.3395

1

***0702**

OLIVES PONS, JUANA ISABEL

4.3256

2

Especialitat 105 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8607**

FORNES ROSSELLO, LIDIA

5.1688

1

***9398**

ARIZA ARIZA, ARACELI

4.6105

1

Especialitat 109 NAVEGACIÓ I INSTAL.LACIONS MARINES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0752**

SINTES REYNES, JORGE JAVIER

4.4624

1

***5741**

PAMART CANO, ANYA

3.6652

1

 

Especialitat 115 PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1728**

RIBOT SANSO, SEBASTIAN

4.7564

1

***8433**

MUNAR TEJEDOR, RAFEL

4.7182

1

***5807**

ESCANDELL TORRES, PILAR

3.9554

1

Especialitat 118 PROCESSOS SANITARIS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8503**

ROSSELLO MATAMALAS, AINA MARIA

4.8075

1

***4515**

ENRICH CAPO, NÚRIA

4.6115

1

***8460**

INSUA GERPE, ADRIAN

4.2301

1

Especialitat 206 INSTAL.LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0275**

CARRERAS PONS, LORENZO

3.0763

1

Especialitat 219 PROCEDIMENTS DE DIAGNÒSTIC CLÍNIC I ORTOPROTÈTIC

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***8174**

GARCIA NUÑEZ, MARIA VIOLETA

4.898

1

Especialitat 220 PROCEDIMENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2483**

FLORIT SABATER, BEATRIZ

6.4329

1

***8426**

FRONTERA FLORIT, MARGALIDA

6.4198

1

***8465**

DOMENECH MOLERO, EVA MARIA

4.9817

1

***1776**

VALLORI MARTORELL, MIGUEL

4.5621

1

***1008**

VIVES RIQUELME, SARA

4.426

1

***1816**

ROSSELLO GOMILA, BARBARA

4.2309

1

Especialitat 221 PROCESSOS COMERCIALS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3705**

RAMIS MESTRE, ANTONI

5.535

1

***2164**

SASTRE OLIVER, MARIA-ANTONIA

4.6638

1

Especialitat 225 SERVEIS A LA COMUNITAT

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***6015**

GUERRERO MARTINEZ, ELENA

6.7821

1

***9299**

CAPDEVILA ALVAREZ, MONTSERRAT

6.7197

1

***9330**

NICOLAU ORDINAS, RUT NOEMI

6.6398

1

***1151**

HERNANDEZ VINENT, MARGARITA

6.4667

2

***1296**

DOMINGO BARBERA, ELIA

6.4517

1

***8940**

CHECA FERRA, MARIA DEL MAR

6.3269

1

***6437**

ADROVER COLOM, FRANCISCA

6.1128

1

***1183**

LLADO MULET, MARIA DEL MAR

6.0455

1

***9168**

SANTMARTI ANGULO, PATRICIA

6.0132

1

***2619**

COLL CERDA, MARTA

5.9722

1

***1683**

CAPO SANTANDREU, MARIA ANTONIA

5.8905

1

***3365**

GUIX JORDA, MARTA

5.6471

2

***6549**

AGUILO VEGA, DOLORES

5.546

1

***5358**

LLITERES CAPO, MIQUEL

5.3352

1

***0570**

SINTES ROTGER, PAMELA

5.329

1

***6017**

NOGUERA ABAD, ELENA

5.2424

1

***3994**

SEGUI BELTRAN, TOMEU LLORENÇ

5.0156

1

***6387**

FLORIT SUAREZ, ANTONIA

5.0141

1

***7407**

BROTAD VIVES, CATALINA MARIA

4.9186

1

***1580**

MAS LEDESMA, MARINA

4.8947

1

***8756**

FUSTER GONZALEZ, ESTER

4.8864

1

 

ANNEX III: ASPIRANTS SELECCIONATS DEL COS DE PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

Unitat territorial: ILLES BALEARS

Cos: PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES

Especialitat 001 ALEMANY

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1529**

SCHLÜTER , MAIKEN VERENA

6.7833

1

 

ANNEX IV: ASPIRANTS SELECCIONATS DEL COS DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Unitat territorial: ILLES BALEARS

Cos: PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES

Especialitat 404 CLARINET

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***6067**

SAMBLAS BERNAT, ADRIAN

6.532

1

Especialitat 422 PERCUSSIÓ

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0227**

QUERALT GUERRERO, ANDREU

6.5683

1

***4517**

LLOPIS FERRER, RAMON

6.3718

1

Especialitat 423 PIANO

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***6045**

AMIEVA RUBIO, OSCAR

7.7712

1

***7518**

AGUILO DE CACERES PLANAS, CONSTANZA

7.0089

1

***1980**

PICO BARO, LAURA

6.7031

1

***1068**

SANZ MUÑOZ, GONZALO

5.9663

1

 

Especialitat 424 SAXOFON

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***7725**

LOPEZ COLOM, MARIA DE LLUC

6.1642

1

Especialitat 434 VIOLONCEL

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***3187**

GAYA VICENS, MARIA MIQUELA

6.4899

1

Especialitat 460 LLENGUATGE MUSICAL

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***6995**

GAGO LLADO, MARIA NIEVES

6.7246

1

Especialitat 464 REPERTORI AMB PIANO PER A LA DANSA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0916**

GILI PASCUAL, BARTOLOME JUSTO

5.7448

1

***0333**

MARTINEZ SANSO, BENJAMIN

5.5152

1

 

ANNEX V: ASPIRANTS SELECCIONATS DEL COS DE PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Unitat territorial: ILLES BALEARS 

Cos: PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Especialitat 507 DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4721**

GUAL FERRER, MARINA

4.6867

1

***3773**

COLL MARQUES, FRANCISCO JAVIER

4.5831

1

Especialitat 508 DIBUIX TÈCNIC

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4874**

FERRER COLL, AMPARO

4.3378

1

Especialitat 509 DISSENY D'INTERIORS

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0718**

GONZALEZ GOMEZ, MARTA

7.5863

1

***3915**

DURAN GELABERT, MARIA JOSE

5.0895

1

Especialitat 510 DISSENY DE MODA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***0545**

SEGURA GARCIA, ELENA

6.9377

1

Especialitat 520 MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***6921**

GOSALBEZ MORALES, MARIA DEL CARMEN

5.2146

1

Especialitat 525 VOLUM

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***4294**

TORRES RIBAS, JUAN

4.8932

1

 

ANNEX VI: ASPIRANTS SELECCIONATS DEL COS DE MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Unitat territorial: ILLES BALEARS 

Cos: MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Especialitat 608 FOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCIÓ

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***2145**

GONZALEZ ZOYO, JOSE FRANCISCO

7.0049

1

 

ANNEX VII: ASPIRANTS SELECCIONATS DEL COS DE PROFESSORS ESPECIALISTES EN SECTORS SINGULARS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Unitat territorial: ILLES BALEARS 

Cos: PROFESSORS ESPECIALISTES EN SECTORS SINGULARS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL

Especialitat 001 CUINA I PASTISSERIA

DNI

Llinatges i nom

Puntuació

Accés

***1179**

CRISOL PIZA, LAURA

4.871

1

***4338**

PONS CASTELL, SANTIAGO

4.6978

1

***4629**

PONS HUMBERT, CATALINA MARIA

4.3732

1

***1201**

CAÑELLAS DE BALLE, MARIA DEL MAR

4.3511

1

***2361**

NICOLAU CARRIO, MATEO

4.3337

1

***4634**

DOMINGO MOLL, JUAN

4.1906

1

***3823**

GOMEZ HERNANDEZ, RAQUEL

4.0837

1

***9570**

HERNANDEZ MARI, SEBASTIAN

3.9759

1

***8994**

SALOM CAPO, MATEU

3.7382

1

***1523**

VILLALONGA CAPO, JUAN

3.5373

1