Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 481150
Llistat definitiu de persones admeses i excloses, composició dels tribunals qualificadors i llista provisional de mèrits al·legats en la declaració responsable (autobarem) de la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 3432/2023 de data 23 de juny de 2023, en ús de les competències atorgades per l'article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, composició dels tribunals qualificadors i llista provisional dels mèrits al·legats en la declaració responsable (autobarem) de la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2, en els termes següents:

Atès que mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 6425/2022 de data 12 de desembre de 2022 (BOIB núm. 167 de 24 de desembre de 2022 i BOE núm. 56 de 7 de març de 2023) es va procedir a la convocatòria de procediment selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a cobrir places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 (una plaça d'enginyer/a tècnic/a industrial).

Atès que mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2529/2023 de data 12 de maig de 2023 es va procedir a l'aprovació de la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2.

Atès que durant el termini de reclamacions establert a l'efecte no s'han presentat al·legacions per part dels aspirants provisionalment admesos.

Atès que mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 2675/2023 de data 19 de maig de 2023 s'han acordat les composicions dels tribunals qualificadors del procediment selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a cobrir places de personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2.

Considerant que la base 7.3 de la convocatòria estableix que una vegada finalitzat el termini de presentació d'al·legacions a les llistes de persones aspirants provisionalment admeses i excloses es dictarà resolució aprovant els corresponents llistats definitius, que es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Marratxí (seu electrònica).

Considerant que la base 5.8 de la convocatòria estableix que el nomenament dels membres dels tribunals es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Marratxí (seu electrònica).

Considerant que la base 7.3 apartat tercer estableix que juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, el tribunal publicarà la llista provisional de mèrits al·legats en la declaració responsable (autobarem), relació de mèrits que es publicarà al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Marratxí (seu electrònica). Si bé, en el supòsit que en el moment de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses encara no s'hagi pogut constituir el tribunal, la publicació de la llista provisional de mèrits l'ha de fer l'òrgan convocant.

Considerant que l'article 21.1.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local atribueix al senyor batle la potestat per a aprovar les Bases de selecció del personal, designar els membres del Tribunal, ... corresponent a l'autoritat convocant el declarar aprovada la llista d'aspirants admesos i exclosos.

A la vista dels anteriors antecedents de fet i fonaments de dret aquesta Alcaldia te a bé en emetre el següent  DECRET

1. Declarar aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria de procediment selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 en els termes següents:

a) Llista definitiva de persones admeses i excloses a les places adscrites al subgrup A2, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a de grau mitjà, especialitat – Enginyer/a tècnic/a industrial

 Relació de persones aspirants admeses:

1

FARO LLORET, MARIA DEL PILAR

142xxxxxG

2

GASCON CASTILLO, MIGUEL

415xxxxxM

3

JULIA RODRIGUEZ, SEBASTIA

431xxxxxY

4

MUÑOZ BENAVIDES, LAURA CONSUELO

431xxxxxZ

5

VICENS COMPANY, FRANCESC

431xxxxxQ

Relació de persones aspirants excloses:

No hi ha persones aspirants excloses.

2. Publicar la composició dels tribunals qualificadors de la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 en els termes següents:

a) Acordar la composició del tribunal qualificador del procediment selectiu d'estabilització pel sistema de concurs oposició per a cobrir places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i especialitats del subgrup A2 en els termes següents

President/a:

Sra. Caridad Umarán Campo. Presidenta titular.

Secretari/a:

Sra. Queralt Ribot Bautista de Lisbona. Secretària titular.

Sra. Catalina Eva Alemany Covas. Secretària suplent.

Vocal en representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sr. Fernando Villa Álvarez. Vocal titular.

Sra. María Isabel Piqueras Fernández. Vocal suplent.

Vocals designats per l'òrgan convocant entre personal funcionari de carrera al servei de l'Ajuntament de Marratxí.

Sr. Francesc Xavier Hauf Colom. Vocal titular.

Sr. Miquel Palou Oliver. Vocal titular.

3. D'acord amb l'establert a la base 7.3 apartat tercer de les que regeixen la convocatòria, i atès que encara no s'ha pogut constituir el tribunal, s'aprova la llista provisional de mèrits al·legats en la declaració responsable (autobarem) en els termes següents:

a) Llista provisional de mèrits al·legats en la declaració responsable (autobarem) a les places adscrites al subgrup A2, escala d'administració especial, subescala tècnica, classe tècnic/a de grau mitjà, especialitat – Enginyer/a tècnic/a industrial.

 

LLINATGES I NOM

DNI

1) MERITS PROFESSIONALS

2) ALTRES MERITS

TOTAL

1

FARO LLORET, MARIA DEL PILAR

142xxxxxG

4,6220

8,0000

12,6220

2

GASCON CASTILLO, MIGUEL

415xxxxxM

4,5650

8,0000

12,5650

3

JULIA RODRIGUEZ, SEBASTIA

431xxxxxY

13,8700

6,4000

20,2700

4

MUÑOZ BENAVIDES, LAURA CONSUELO

431xxxxxZ

2,0140

3,0000

5,0140

5

VICENS COMPANY, FRANCESC

431xxxxxQ

0,0000

8,0000

8,0000

4. Les persones aspirants disposen d'un termini de set (7) dies hàbils, comptadors de l'endemà que s'hagi publicat la llista provisional de mèrits al·legats, per esmenar el defecte (error material) de la declaració responsable (autobaremació).

Són considerants errors materials els errors produïts a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta les valoracions d'un mèrit a l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat de manera incorrecte les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit, no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats a la declaració inicial.

5. Ordenar la publicació del contingut d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i al tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament de Marratxí (Seu Electrònica).

Marratxí,  21 de juliol de 2023

El batle Jaume Llompart Caldés.