Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 450768
Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 7 de juliol de 2023 per la qual es determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears, estableix a l'article 37 que les persones menors d'edat amb diversitat funcional tenen dret de gaudir d'un sistema d'educació inclusiu, amb accés a l'educació obligatòria i no obligatòria en les mateixes condicions que els altres membres de la comunitat, sense exclusió per raó de diversitat funcional, i amb ajuts i els suports necessaris i per fer possible l'accés i potenciar el seu màxim desenvolupament.

2.La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix, en l'article 71.1, que les administracions educatives han de disposar els mitjans necessaris perquè tots els alumnes assoleixin el màxim desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional, així com els objectius que estableix amb caràcter general aquesta Llei.

3.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, indica que l'accessibilitat universal, l'equitat, la igualtats de drets i d'oportunitats i la cohesió social i cultural dins el marc de la inclusió educativa de tot l'alumnat esdevé un principi general, pedagògic i organitzatiu.

4.El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics, pretén garantir la igualtat d'oportunitats a tots els alumnes perquè puguin assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats. Aquest Decret estableix que els centres docents han de dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir que els alumnes arribin a assolir els objectius i les competències bàsiques de les diverses etapes educatives.

5.En aplicació de la Llei orgànica 2/2006, l'article 14.4 del Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, estableix que correspon a la Conselleria d'Educació i Cultura proporcionar els recursos necessaris per garantir l'atenció a la diversitat dels alumnes, en especial, l'atenció als alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu.

6.D'acord amb l'article 21.5 del Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024, els alumnes amb manca d'autonomia derivada de necessitats educatives específiques o de problemes greus de salut, quan així es dictamini, han de ser atesos per auxiliars tècnics educatius o cuidadors, sota la responsabilitat i la supervisió de l'equip educatiu. El cost de l'auxiliar tècnic educatiu o del cuidador s'efectuarà segons el que es prevegi en el corresponent mòdul econòmic establert en la llei de pressuposts sobre mesures de distribució dels fons públics per al sosteniment dels centres concertats.

7.L'article 21.6 del Decret 59/2022 esmentat, estableix que, atès que el recurs d'auxiliar tècnic educatiu està vinculat a cada estudiant, para cada curs escolar el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de dictar una resolució perquè els centres privats concertats puguin sol·licitar una dotació d'auxiliars tècnics educatius o cuidadors i que aquesta dotació s'ha d'assignar d'acord amb els criteris que estableixi el Servei d'Atenció a la Diversitat per als centres sostinguts amb fons públics i tenint en compte els alumnes escolaritzats a cada centre que requereixin aquest suport. Per aquest motiu, a més del mòdul sencer hi pot haver mig mòdul o un quart de mòdul.

8.El 18 de maig de 2023 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la Resolució de 15 de maig de 2023 per la qual es convoca el procediment per a la dotació de Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2023-2024.

9.Una vegada analitzades les sol·licituds d'ATE's presentades, el 7 de juliol de 2023, el Servei d'Atenció a la Diversitat ha emès informe amb la proposta sobre la dotació d'ATE als centres privats concertats per al curs escolar 2023-2024 a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

10.Els ATE específics de les unitats educatives específiques d'educació infantil/bàsica a centres ordinaris (UEECO) estan determinats en l'annex 21, punt 3.2.B, referent a altres despeses, de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023, i són independents dels alumnes amb mancances específiques d'aquest tipus, per la qual cosa no figuren en aquesta Resolució.

11.Les hores per setmana atorgades s'han fixat d'acord als criteris que estableix el VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyança privada sostingudes total o parcialment amb fons públics per als cuidadors.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm.159, de 4 de juliol).

2.Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig).

3.La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm. 340, de 30 de desembre), per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

4.La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer).

5.La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26, de 28 de febrer).

6.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març).

7.La Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2023 (BOIB núm. 171, de 31 de desembre)

8.Decret 39/2011, de 29 de abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 maig).

9.Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024 (BOIB núm. 169, de 29 de desembre).

10.L'ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de maig de 2008 per la qual es regula la dotació dels equips docents als nivells educatius concertats (BOIB núm. 65, de 13 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera de l'Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 (BOIB núm. 96, de 4 de juliol).

11.La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de maig de 2023 per la qual es convoca el procediment per a la dotació d' Auxiliars Tècnics Educatius (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2023-2024 (BOIB núm. 66, de 18 de maig).

12.VII Conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyança privada sostingudes total o parcialment amb fons públics

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Determinar la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2023-2024, d'acord amb els termes prevists en l'annex 1 d'aquesta Resolució .

2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a la pàgina web del Departament de Centres Concertats de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. Concedir als interessats un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè puguin formular les al·legacions que considerin adients. Aquestes al·legacions s'han de presentar mitjançant el GestIB, a l'apartat Quota > Previsió de recursos de suport educatiu > Al·legacions (del curs 2023-2024), preferentment en format PDF.

4. Informar els interessats que no es pot interposar cap recurs en via administrativa contra aquesta Resolució pel fet de tractar-se d'un acte de tràmit.

(Signat electrònicament: 7 de juliol de 2023)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

Documents adjunts