Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 430058
Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de juny de 2023 mitjançant la qual es fan públiques les llistes definitives d’aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d’estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents a les Illes Balears, convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 147, de 15 de novembre de 2022, es va publicar la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears.

En data 4 d'abril de 2023, es va publicar la Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 d'abril de 2023 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants exclosos i admesos, amb les puntuacions definitives dels mèrits, en el procés. Aquesta resolució va ser modificada en data 9 de maig, amb motiu de l'estimació de diversos recursos potestatius de reposició i la correcció de les errades materials detectades.

En data 29 de maig de 2023, el tribunal de selecció va aprovar i fer pública la llista provisional d'aspirants seleccionats per a cada cos i especialitat, amb indicació del torn, i es va obrir el termini de reclamacions i renúncies a què fan referència les bases 7.4 i 7.5 de l'annex 1 de la convocatòria.

Una vegada finalitzat el termini de reclamacions i renúncies, tenint en compte el que disposa la base 7.5 i de conformitat amb la base 7.6 de l'annex 1 de la convocatòria, en la redacció donada pel punt 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de juny de 2023 de correcció d'error material advertit en la publicació de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears, el tribunal de selecció va elevar a la directora general de personal docent la proposta d'aspirants seleccionats.

En data 15 de juny de 2023, es va publicar la Resolució de la directora general de Personal docent  per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d'estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears, convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022.

Aquesta resolució fixà un termini perquè els aspirants seleccionats per dues o més especialitats, del mateix o diferent cos, optassin per una i renunciassin a la resta. Així mateix dins aquest mateix termini els aspirants seleccionats podien renunciar a totes les especialitats per a les quals han estat seleccionats.

Finalitzat el termini de renúncies i a conseqüència d'aquestes, han quedat places vacants, motiu pel qual resulta procedent recórrer a la llista definitiva d'aspirants admesos de les especialitats corresponents, a l'efecte de seleccionar, per ordre de puntuació, els aspirants que han indicat en primer lloc places a les Illes Balears d'acord amb el que disposa la base 7.7 de l'annex 1 de la convocatòria.

Així mateix, la base 12.3 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juny de 2023 per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari, per als funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als funcionaris docents en pràctiques a centres públics d'ensenyament no universitari, i s'aproven les instruccions que l'han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d'adjudicació de substitucions, indica que la directora general de Personal Docent, mitjançant una resolució que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, ha d'aprovar una nova llista definitiva d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu, que tingui en compte les renúncies i els nous aspirants seleccionats i ha d'establir el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits de participació d'acord amb la base novena de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022.

D'altra banda, atesa l'estimació de recursos potestatius de reposició interposats pels aspirants en aquest procés contra la Resolució de la directora general de Personal Docent  per la qual es fan públiques les llistes definitives d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d'estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears, convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022, implica la modificació d'aquesta en els termes establerts en les corresponents resolucions estimatòries.

L'article 2.6.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria d'Educació i Formació Professional, concretament a la Direcció General de Personal Docent, competències en matèria d'ordenació i gestió del personal docent.

El punt 1.a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

Per tot això, i d'acord amb les llistes definitives d'aspirants seleccionats elevades a la directora general de Personal Docent pel tribunal de selecció, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar i fer pública en l'annex d'aquesta Resolució la llista definitiva d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu.

2. Informar que, en el termini de setze dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB d'aquesta Resolució, els aspirants seleccionats han de presentar a la Direcció General de Personal Docent a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte, els documents que s'indiquen a continuació, segons pertoqui.

a) Els aspirants seleccionats que han realitzat la sol·licitud de participació a la plaça adjudicada a través del tràmit habilitat per aquesta Administració educativa han de presentar els documents següents:

 

- Un certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals s'han estat seleccionats.

- Els aspirants amb discapacitat han de presentar el dictamen establert en la base 2.2.3 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022, excepte que l'hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licituds o hagin autoritzat l'Administració per sol·licitar-ho.

 

b) Els aspirants seleccionats que han realitzat la sol·licitud de participació a la plaça adjudicada a través del tràmit habilitat per una altra Administració Educativa de les signants de l'Acord de 8 de novembre de 2022 han d'indicar a través de quina Administració Educativa varen presentar la sol·licitud de participació a la plaça adjudicada i presentar els documents següents:

 

- Un certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals s'ha estat seleccionat.

- Els aspirants amb discapacitat han de presentar el dictamen establert en la base 2.2.3 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022, excepte que l'hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licituds.

- Un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola, o que en posseeixen una altra a més de l'espanyola, a més d'aquest certificat, han de presentar alguna certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen, o del qual siguin nacionals, respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans, traduïda i legalitzada d'acord amb els convenis internacionals existents.

- En el cas que els aspirants seleccionats, inclosos en l'apartat b) no indiquin a través de quina Administració han participat han de presentar, a més dels documents indicats en l'apartat anterior els documents següents:

- Títol exigit per a l'ingrés al cos o la certificació acadèmica acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris perquè sigui expedit, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar i de la data de pagament dels drets d'expedició del títol, o rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar-hi la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió en el cos corresponent.

- Certificat que acrediti el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article segon del Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent, modificat per la disposició final novena del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

- Còpia del document nacional d'identitat vigent. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea, cal presentar una fotocòpia del certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, juntament amb la fotocòpia del passaport o document d'identitat en vigor.

- Títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o, si s'escau, la documentació justificativa acreditativa de l'exempció d'aquest requisit segons el que s'estableix en l'apartat 3 de l'annex 2 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022.

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears realitzada per un traductor jurat.

3. Informar que els aspirants seleccionats han de participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals de la Direcció General de Personal Docent per al curs 2023-2024 i estan obligats a incorporar-se a la plaça adjudicada l'1 de setembre de 2023.

4. Assenyalar que els aspirants seleccionats relacionats a l'annex d'aquesta Resolució resten pendents de nomenament com a personal funcionari de carrera i per tant, d'acord amb l'establert a l'article 12 del Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents a que es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de l'esmentada llei, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, restaran exclosos dels processos selectius, en què participin, del cos per al qual han estat seleccionats.

5. Informar que el personal docent funcionari de carrera que ha estat seleccionat en aquest procés per un cos diferent ha d'optar, en el termini establert al punt 2 d'aquesta Resolució i a través del mateix tràmit telemàtic, per restar en el seu cos d'origen i demanar excedència en el cos pel qual ha estat seleccionat, o bé optar per incorporar-se a la plaça adjudicada del cos pel qual ha estat seleccionat i demanar excedència del cos d'origen. En el cas de no realitzar aquesta opció han de romandre en el cos d'origen i seran declarats excedents del cos pel qual han estat seleccionats.

6. Informar que els aspirants seleccionats que hagin superat els processos selectius convocats per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 o per Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023 per un cos diferent al qual han estat seleccionats en aquest procés han de presentar un escrit manifestant per quin cos opten davant la Direcció General de Personal Docent en qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, o bé, a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas d'optar pel cos en el qual seran nomenats funcionaris en pràctiques seran declarats excedents del cos pel qual han estat seleccionats mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits.

En el cas contrari, o en el supòsit de no realitzar aquesta opció seran nomenats funcionaris del cos pel qual han estat seleccionats mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits, i es considera que renuncien a tots els drets derivats del procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 o per Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2022.

El termini per presentar aquest escrit és del 24 al 25 de juliol de 2023, ambdós inclosos.

7. Publicar aquesta Resolució i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà d'haver-se publicat, de conformitat amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (30 de juny de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

Documents adjunts