Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 405373
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 9 de juny de 2023 per la qual es convoquen ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'article 36.1 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, estableix que, en matèria d'ensenyament no universitari, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té competència exclusiva en el règim de beques i ajuts amb fons propis.

2. Així mateix, l'Estatut, en l'article 3, empara la insularitat del territori de la comunitat autònoma com a fet diferencial i mereixedor de protecció especial. Per això, preveu que els poders públics, de conformitat amb el que estableix la Constitució, garanteixin la realització efectiva de totes les mesures necessàries per evitar que, d'aquest fet diferencial, en puguin derivar desequilibris econòmics o de qualsevol altre tipus que vulnerin el principi de solidaritat entre totes les comunitats autònomes.

3. L'article 83 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, encomana a l'Estat l'establiment d'un sistema general de beques i ajuts a l'estudi, amb càrrec als seus pressuposts generals, amb la finalitat que totes les persones, independentment del seu lloc de residència, gaudeixin de les mateixes condicions en l'exercici del dret a l'educació.

4. Fonamentat en l'article 138 de la Constitució espanyola, l'article 19 del Reial decret llei 4/2019, de 22 de març, del règim especial de les Illes Balears, fa referència a la compensació de la insularitat en matèria educativa. La compensació ha de preveure les necessitats dels alumnes que han de cursar ensenyaments artístics superiors no impartits al territori de les Illes Balears i també la doble insularitat que ha de suportar l'alumnat de Menorca, d'Eivissa i de Formentera. Així, el Pla Estatal de Beques preveu el fet insular de les persones sol·licitants amb residència familiar a la comunitat autònoma de les Illes Balears i estableix una quantitat econòmica addicional per aquest concepte en les beques, tant en les de caràcter general com en les de mobilitat.

5. Tot i que considera positives les mesures adoptades en el Pla Estatal de Beques, la Conselleria d'Educació i Formació Professional té la voluntat d'estendre l'oferta d'ajuts als alumnes d'ensenyaments artístics superiors per garantir, d'una banda, la prestació homogènia i eficaç del servei públic de l'educació que permeti corregir les desigualtats per motius d'insularitat dels alumnes de les Illes Balears i per afavorir, de l'altra, dins les limitacions pressupostàries de la Conselleria, la qualitat, la competència i l'excel·lència en el rendiment acadèmic dels estudiants dels ensenyaments artístics superiors de les Illes Balears.

6. En la convocatòria corresponent al curs 2017-2018, la Conselleria inicia el camí d'apostar per la competència i l'excel·lència, ja que, amb l'afany d'internacionalitzar el sistema, ofereix als estudiants de les Illes Balears la possibilitat de cursar els estudis a centres d'ensenyaments artístics superiors de qualsevol país de la Unió Europea (UE-27).

7. La Declaració de Bolonya va establir les bases per construir l'espai europeu d'educació superior (EEES), organitzat conforme a certs principis (qualitat, mobilitat, diversitat, competitivitat) i orientat a assolir els dos objectius estratègics que s'indiquen a continuació, entre altres: incrementar l'ocupació a la Unió Europea i convertir l'espai europeu de formació superior en un pol d'atracció per a estudiants i professors d'altres parts del món.

8. La Declaració de Bolonya recull els sis objectius següents:

1. Adoptar un sistema de titulacions fàcilment comprensible i comparable, mitjançant la implantació, entre altres aspectes, d'un suplement al diploma.

2. Adoptar un sistema basat, fonamentalment, en dos cicles principals.

3. Establir un sistema de crèdits, com el sistema ECTS.

4. Promoure la cooperació europea en matèria d'avaluació de la qualitat a fi d'elaborar criteris i metodologies comparables.

5. Promoure la necessària dimensió europea en l'ensenyament superior, especialment amb relació al desenvolupament curricular.

6. Promoure la mobilitat mitjançant l'eliminació dels obstacles que impedeixen el ple exercici de la lliure circulació d'estudiants, professors i personal administratiu de les universitats i altres institucions d'ensenyament superior europeu.

El procés de Bolonya forma part dels objectius de les estratègies «Educació i formació 2020» i «Europa 2020».

9. S'ha de remarcar que la Declaració de Bolonya té caràcter polític: enuncia una sèrie d'objectius i uns instruments per aconseguir-los, però no fixa uns deures jurídicament exigibles. Aquesta convocatòria pretén ajudar a assolir aquests objectius, en la mesura que contribueix a eliminar els obstacles a la mobilitat dels estudiants de les Illes Balears que cursen ensenyaments artístics superiors a qualsevol centre oficial de la UE-27.

10. De la compensació econòmica per a desplaçaments se'n poden beneficiar, si compleixen els requisits acadèmics mínims pel que fa als crèdits dels quals s'han d'haver matriculat, els alumnes de les Illes Balears que s'hagin de desplaçar fora de l'illa de residència per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors, sempre que aquests estudis no es puguin fer a l'illa de residència o no hagin obtingut plaça, a l'illa de residència, al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

11. Per a aquesta convocatòria es disposa de la quantitat màxima de 12.000 €, que s'imputaran a la partida pressupostària 13901.421J01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

12. Aquesta convocatòria està inclosa en la línia IV.6.6 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

13. El procediment de concessió d'aquestes subvencions s'ha de tramitar d'acord amb els principis de publicitat, d'objectivitat, de transparència, de concurrència, d'igualtat i de no discriminació, la qual cosa exigeix publicar-ne la convocatòria corresponent. D'acord amb l'article 4.1 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol), correspon al conseller d'Educació i Formació Professional aprovar la convocatòria mitjançant una resolució.

14. També són aplicables a aquesta Resolució la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

15. Els ajuts que es concedeixen a l'empara d'aquesta convocatòria no es consideren ajuts d'estat atès que, d'acord amb l'apartat 2 de la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajut estatal conforme al que disposa l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE C 262/1, de 19 de juliol de 2016), l'educació pública organitzada dins del sistema nacional d'educació finançada i supervisada per l'Estat pot considerar-se una activitat no econòmica.

Fonaments de dret

1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

3. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

5. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021).

6. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

7. L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021).

Per això, fent ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, d'ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2022-2023.

2. Aprovar els termes d'aquesta convocatòria, que consten en l'annex 1 d'aquesta Resolució, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

3. Aprovar el model de sol·licitud, que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

4. Aprovar el model de declaració de veracitat de dades bancàries, que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

5. Aprovar el model de declaració responsable de no haver obtingut vacant al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears al curs 2022-2023, que figura a l'annex 4 d'aquesta Resolució.

6. Aprovar el model de declaració responsable de no impartició d'estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, que figura a l'annex 5 d'aquesta Resolució.

7. Aprovar el model de renúncia a l'ajut, que figura a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

8. Comunicar aquesta Resolució a la Base de dades nacional de subvencions i publicar-la en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, també s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 9 de juny de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional En funcions Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1

Convocatòria d'ajuts de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2022-2023

Primer Objecte

L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria i el procediment de concessió d'ajuts per compensar part del cost del desplaçament dels alumnes de les Illes Balears que, atès el fet insular, s'han de desplaçar i han de residir fora de l'illa on es troba el seu domicili familiar per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors a qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) durant l'any acadèmic 2022-2023.

Segon Règim jurídic

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per la part que constitueix normativa de caràcter bàsic; pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions; pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

 

Tercer Crèdit assignat a la convocatòria

A aquesta convocatòria s'hi destina un màxim de 12.000 €, amb càrrec a la partida pressupostària 13901 421J01 48000 00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023.

El crèdit assignat en aquesta convocatòria es destinarà a les modalitats establertes en l'apartat cinquè, distribuït de la manera següent:

1. Línia 1: 10.000 € per a les modalitats completa i complementària.

2. Línia 2: 2.000 € per a la modalitat per instruments.

Quart Compatibilitat

Les ajudes de mobilitat per a estudiants de formació professional del sistema educatiu i que cursen els estudis en un centre públic d'una illa diferent a l'illa de residència a les Illes Balears per al curs 2022-2023, que es convoquen mitjançant aquesta Resolució, són compatibles amb les beques per a finalitats similars (residència i desplaçament) que es puguin rebre de qualsevol administració i amb qualsevol tipus d'ajut o beca per a finalitats similars d'entitats públiques o privades, sempre que la suma de la quantia dels esmentats ajuts i dels ajuts concedits en aquesta convocatòria no sigui superior a 600 €.

Cinquè Quantia de l'ajut , criteris objectius i de preferència que n'han de regir la concessió

1. Els ajuts de desplaçament per cursar ensenyaments artístics superiors tenen les modalitats següents:

a) Completa: fins a un màxim de 600 € per cobrir despeses de desplaçament no cobertes per ajuts del Ministeri d'Educació i Formació Professional, altres administracions o institucions públiques o privades amb finalitats semblants.

b) Complementaria: per cobrir despeses de desplaçament parcialment cobertes per ajuts del Ministeri d'Educació i Formació Professional, altres administracions o institucions públiques o privades amb finalitats semblants, per completar la quantia dels ajuts atorgats per aquestes entitats. En cap cas la suma de la quantia dels ajuts pot ser superior a 600 €.

c) Per a instruments: fins a un màxim de 400 € per sol·licitant per cobrir l'increment de despeses extra derivades del desplaçament d'un instrument musical amb característiques especials. Es consideraran preferents els instruments següents: violoncel, guitarra i tuba, i instruments amb mides similars.

2. Per a la línia 1, en el cas que la quantitat de 10.000 € prevista en l'apartat tercer d'aquest annex no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds avaluades positivament en les quanties establertes en els apartats a) i b) del punt 1, s'ha de prioritzar la concessió dels ajuts d'acord amb les regles i els criteris següents:

a) S'han d'agrupar les persones interessades que haguin sol·licitat la modalitat completa, d'acord amb l'ordre de prelació que figura a l'apartat sisè d'aquest annex. Les sol·licituds de cadascuna de les categories s'han de classificar, al seu torn, per ordre d'entrada, i s'han de concedir les ajudes per import de 600 €.

b) En el cas que el crèdit disponible no permeti atendre el total de sol·licituds rebudes a l'apartat a), s'han de concedir les ajudes per import de 400 € per sol·licitant, fins a exhaurir el pressupost disponible, i, per tant, s'han de denegar les sol·licituds successives per manca de disponibilitat pressupostària.

c) En el supòsit que es produeix un romanent en l'apartat b), es distribuirà per l'ordre de prelació de l'apartat sisè que hagin sol·licitat la modalitat complementària; dins cada categoria s'han de classificar, al seu torn, per ordre d'entrada, fins a exhaurir el pressupost disponible, i, per tant, s'han de denegar les sol·licituds successives per manca de disponibilitat pressupostària.

3. Per a la línia 2, en cas que la quantitat de 2.000 € prevista en l'apartat tercer d'aquest annex no sigui suficient per atendre totes les sol·licituds avaluades positivament en les quanties establertes en l'apartat c) del punt 1, s'ha de prioritzar la concessió dels ajuts d'acord amb les regles i els criteris següents:

a) S'han d'agrupar les persones interessades que han sol·licitat la modalitat completa d'acord amb l'ordre de prelació que figura a l'apartat sisè d'aquest annex. Les sol·licituds de cadascuna de les categories s'han de classificar en dos blocs, per ordre d'entrada:

1. Bloc 1: inclou els instruments preferents: violoncel, guitarra i tuba.

2. Bloc 2: inclou els instruments amb mides similars.

Les ajudes s'han de concedir per un import de 400 €.

b) En el cas que el crèdit disponible no permeti atendre el total de sol·licituds rebudes a l'apartat a), s'han de concedir les ajudes per import de 200 € per sol·licitant, fins a exhaurir el pressupost disponible, i, per tant, s'han de denegar les sol·licituds successives per manca de disponibilitat pressupostària.

c) En el supòsit que es produeixi un romanent en l'apartat b), s'ha de distribuir per l'ordre de prelació de l'apartat sisè entre els que hagin sol·licitat la modalitat complementària, i dins cada categoria s'han de classificar, al seu torn, per ordre d'entrada, fins a exhaurir el pressupost disponible, i, per tant, s'han de denegar les sol·licituds successives per manca de disponibilitat pressupostària.

4. En el cas que no hi hagi sol·licituds suficients per exhaurir el crèdit inicial corresponent a la línia 2, el romanent ha de passar a la línia 1.

Sisè Persones beneficiàries

Poden beneficiar-se dels ajuts prevists en aquesta Resolució per a l'any acadèmic 2022-2023 les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:

a) Alumnes amb domicili familiar a Menorca, Eivissa o Formentera que s'han de desplaçar a Mallorca per cursar estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors que s'imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

b) Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s'han de desplaçar a una altra comunitat autònoma de l'Estat espanyol o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors que no s'imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

c) Alumnes amb domicili familiar a Menorca, Eivissa o Formentera que s'han de desplaçar a una altra comunitat autònoma de l'Estat espanyol o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors que s'imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

d) Alumnes amb domicili familiar a Mallorca que s'han de desplaçar a una altra comunitat autònoma de l'Estat espanyol o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors perquè no han obtingut plaça al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

e) Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s'han de desplaçar a una altra comunitat autònoma de l'Estat espanyol o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres privats, estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors que no s'imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

f) Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s'han de desplaçar a una altra comunitat autònoma de l'Estat espanyol o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar, a centres privats, estudis oficials d'ensenyaments artístics superiors perquè no han obtingut plaça al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

g) Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s'han de desplaçar a una altra comunitat autònoma de l'Estat espanyol o a un altre país de la Unió Europea (UE-27) per cursar estudis de màster oficial en ensenyaments artístics que no s'imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears.

Setè Requisits generals i exclusions

1. Per obtenir l'ajut s'han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d'acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d'estada.

b) Tenir el domicili familiar a les Illes Balears. A aquest efecte, s'entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

El compliment del requisit de veïnatge administratiu s'ha de mantenir de manera continuada durant tot el període comprès entre l'1 de setembre de 2022 i el 30 de juny de 2023.

c) Cursar 42 crèdits o més d'una titulació superior artística oficial durant l'any acadèmic 2022-2023.

d) Cursar els ensenyaments oficials a un centre, públic o privat, ubicat a algun dels països de la Unió Europea (UE-27): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, la República Txeca, Romania, Suècia o Xipre.

2. Per obtenir l'ajut s'han de complir els requisits referents al rendiment acadèmic del curs 2021-2022 següents:

a) Els sol·licitants que es matriculen per primera vegada del primer curs d'uns ensenyaments artístics superiors han d'acreditar haver obtingut en la prova o curs d'accés una puntuació igual a 6,5 punts o superior.

b) Els sol·licitants de beca del segon curs o dels posteriors han d'haver superat, durant l'any acadèmic, un 90 % dels crèdits de què es matricularen.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant s'ha d'haver matriculat, com a mínim, de 42 crèdits el curs 2021-2022. No es tenen en compte a l'efecte d'acreditar aquest requisit els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

3. Resten excloses d'aquesta convocatòria:

1. Les persones que cursen ensenyaments universitaris.

2. Les persones que cursen estudis corresponents a títols propis.

3. Les persones que cursen estudis corresponents a un doctorat.

4. Les persones que cursen estudis de les modalitats a distància, en línia o virtual.

5. Les persones que cursen estudis específics i obligatoris de preparació o especialització per a l'exercici professional que no siguin màsters oficials en ensenyaments artístics.

Vuitè Sol·licitud

1. Les persones interessades que volen obtenir l'ajut de mobilitat han de presentar la sol·licitud (annex 2) i les declaracions dels annexos 3, 4 i 5, que estan a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://dgfpieas.caib.es), juntament amb la documentació requerida en l'apartat novè d'aquest annex.

2. Les sol·licituds s'han de presentar al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s'ha d'adreçar a la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

3. Les persones interessades també poden presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que estarà disponible a la Seu Electrònica de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es).

4. Si la sol·licitud s'envia per correu postal, s'ha de presentar en un sobre obert perquè l'exemplar destinat a la Conselleria d'Educació i Formació Professional es dati i segelli, d'acord amb el que disposa l'article 31 del Reial decret 1829/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula la prestació dels serveis postals (BOE núm. 313, de 31 de desembre, i suplement en català núm. 1, de 20 de gener de 2000). En cas que l'oficina de Correus no dati ni segelli la sol·licitud, s'ha d'entendre com a data vàlida de presentació la d'entrada al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

5. El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Novè Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

1. Per tramitar la sol·licitud, la persona interessada ha de presentar la documentació següent:

a) Sol·licitud (annex 2) degudament emplenada i signada per la persona sol·licitant.

b) Passaport, com a documentació acreditativa de la identitat per als estrangers que es troben a l'estat espanyol, en el cas de no disposar de DNI o del NIE.

c) Fotocòpia de l'imprès de la matrícula dels ensenyaments artístics superiors corresponent a l'any acadèmic 2022-2023 en què consti la titulació cursada i el nombre de crèdits de què s'ha matriculat, que ha de ser igual a 42 o superior. No es tindran en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

d) Pagament complet de la matrícula. Els originals segellats pel banc o una còpia compulsada dels rebuts de l'entitat financera que acrediten el pagament complet de la matrícula dels estudis per als quals se sol·licita l'ajut així com del total de la resta de despeses acadèmiques en el cas de centres privats.

e) Fotocòpia compulsada del resultat de les proves o del curs d'accés, en el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del primer curs d'uns estudis artístics oficials.

f) Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic personal, en el cas que la persona sol·licitant s'hagi matriculat del segon curs o dels posteriors, un certificat acadèmic complet —original o fotocòpia compulsada— o un certificat emès pel centre a l'efecte de sol·licitar una beca —original o fotocòpia compulsada— o una còpia impresa de l'expedient personal amb el segell original del centre en què constin les assignatures de què es va matricular el curs acadèmic 2022-2023, amb el nombre de crèdits i les qualificacions obtingudes. No s'admeten fotocòpies simples o impressions sense segellar.

g) Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries (annex 3), del compte del qual l'alumne és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel sol·licitant.

h) Declaració responsable de no obtenció de vacant (annex 4), en el cas que la persona sol·licitant, amb domicili familiar a les Illes Balears, no han obtingut plaça al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, emplenada i signada pel sol·licitant.

i) Declaració responsable de no impartició d'estudis a les Illes Balears (annex 5), en el cas que la persona sol·licitant, amb domicili familiar a les Illes Balears, els estudis dels quals no s'imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears, emplenada i signada pel sol·licitant.

j) Qualsevol altre document que l'Administració sol·liciti perquè el considera necessari per verificar el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajut.

2. D'acord amb l'article 9.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors verificarà les dades d'identitat (DNI o NIE) de les persones interessades.

3. De conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 61 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors pot obtenir, excepte l'oposició expressa de la persona interessada que s'ha de fer constar en el model de sol·licitud, els certificats acreditatius que està al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com de les obligacions amb la Seguretat Social, el certificat d'empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la persona sol·licitant en un municipi de les Illes Balears i la comprovació de les dades referents al gaudi de beques a la base de dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

En cas que s'oposin a aquestes consultes, s'ha d'aportar la documentació acreditativa, juntament amb la sol·licitud d'ajut.

4. En aplicació de l'article 95.1.k) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la persona interessada ha d'autoritzar la consulta d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària Estatal.

En cas que no s'autoritzin aquestes consultes, s'ha d'aportar la documentació acreditativa, juntament amb la sol·licitud d'ajut.

Desè Instrucció del procediment

1. L'òrgan instructor del procediment és la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, que ha de dur a terme les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució corresponent, en el marc de l'article 16 del Decret legislatiu 2/2005.

2. En concret, correspon a l'òrgan instructor:

a) Determinar les persones admeses a la convocatòria.

b) Resoldre els dubtes d'interpretació que puguin sorgir amb relació a les bases reguladores de la subvenció i la convocatòria.

c) Sol·licitar l'informe de la Comissió Avaluadora.

d) Sol·licitar els informes que siguin necessaris per elaborar la proposta de resolució.

e) Requerir els documents complementaris que es considerin necessaris per tenir coneixement de les circumstàncies peculiars de cada cas, a l'efecte de garantir la inversió correcta dels recursos pressupostaris destinats als ajuts.

f) Formular la proposta de resolució.

Onzè Comissió avaluadora

1. S'ha de constituir una comissió avaluadora, que ha d'exercir les funcions següents:

a) Avaluar i qualificar les sol·licituds d'acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta convocatòria.

b) Emetre l'informe, degudament motivat, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

2. La composició de la Comissió Avaluadora ha de ser la següent:

a) President: el cap o la cap del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals.

b) Secretari: una persona designada pel director general amb competències en ensenyaments artístics superiors entre el personal al servei de la direcció general amb una experiència mínima de sis mesos en l'Administració.

c) Vocals:

Un representant de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa amb experiència en altres processos d'adjudicacions de subvencions.

Una persona designada pel director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors entre el personal al servei de la seva direcció general amb experiència en altres processos d'adjudicacions de subvencions.

Un representant de la Unitat de Gestió Econòmica de la Secretaria General de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Dotzè Esmena de la sol·licitud, proposta de resolució de concessió i denegació dels ajuts i al·legacions

1. Si la sol·licitud no compleix els requisits exigits o la documentació aportada és incorrecta o incompleta, s'ha de requerir la persona interessada perquè esmeni la falta o presenti els documents preceptius en el termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la notificació del requeriment, d'acord amb el que preveu l'article 68 de la Llei 39/2015, mitjançant la publicació a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

2. Si la persona interessada no respon al requeriment, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21.1 de la Llei 39/2015.

3. La documentació per esmenar les sol·licituds s'ha de presentar, en el termini establert, al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015. S'habilitarà un tràmit telemàtic de presentació d'esmenes que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració.

4. Quan l'òrgan instructor hagi analitzat la documentació aportada per esmenar, la Comissió Avaluadora s'ha de reunir per redactar l'informe a què fa referència l'apartat onzè d'aquest annex.

5. Correspon al director general que tengui les competències en matèria d'ensenyaments artístics superiors elaborar la proposta de resolució de concessió i denegació dels ajuts fonamentant-la en l'informe de la Comissió Avaluadora. La proposta de resolució ha d'incloure la llista de persones beneficiàries a qui es proposa atorgar la subvenció, així com les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

6. La proposta de resolució s'ha de fer pública a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

7. En relació amb aquesta proposta de resolució es pot al·legar el que es consideri adient en el termini de deu dies hàbils des de la publicació mitjançant un escrit adreçat al director general que tengui les competències en ensenyaments artístics superiors, que s'ha de presentar al registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015. S'habilitarà un tràmit telemàtic de presentació d'esmenes que estarà disponible al procediment publicat a la Seu Electrònica d'aquesta Administració.

8. No s'acceptaran al·legacions consistents a aportar documents que no s'hagin presentat en el termini d'esmena de sol·licituds a què fa referència el punt primer d'aquest apartat, previ a la publicació de la proposta de resolució.

9. Les persones beneficiàries proposades disposen de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de la proposta de resolució, per renunciar a l'ajut. En aquest cas, han d'emplenar l'imprès oficial que figura en l'annex 6 d'aquesta Resolució i l'han de presentar davant la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. Passat aquest període sense que hagin renunciat a l'ajut, s'entendrà que l'accepten.

Tretzè Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional

1. En haver analitzat les al·legacions presentades, o un cop acabat el termini sense que se n'hagi presentat cap, l'òrgan instructor ha de presentar la proposta de resolució al conseller d'Educació i Formació Professional, qui dictarà la resolució, la qual ha d'incloure la llista de persones beneficiàries a qui s'atorga la subvenció i la quantia corresponent, així com la llista de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d'exclusió.

2. En el cas que la convocatòria no es resolgui i notifiqui en el termini de sis mesos comptadors des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, totes les sol·licituds s'han d'entendre desestimades.

3. La resolució del conseller s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

4. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat.

Catorzè Justificació

En el marc de l'article 39.7 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aquests ajuts es justifiquen pel fet de complir els requisits necessaris per beneficiar-se'n.

Quinzè Pagament

La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha d'abonar a les persones beneficiàries l'import dels ajuts concedits a l'empara d'aquesta convocatòria mitjançant una transferència bancària. El pagament s'ha de fer una vegada s'hagi publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de concessió i de denegació dels ajuts.

Setzè Obligacions de les persones beneficiàries

Són obligacions de les persones beneficiàries les que s'estableixen en l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions i en l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009; en concret, les següents:

1. Destinar l'ajut a la finalitat per a la qual es concedeix.

2. Complir els requisits i les condicions establerts per a la concessió i el gaudi de l'ajut.

3. Cooperar amb l'Administració en les actuacions de comprovació que calgui fer per verificar, si escau, el compliment i l'efectivitat de les condicions de concessió de l'ajut.

4. Comunicar a la Conselleria d'Educació i Formació Professional l'obtenció de beques de l'Administració o subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat de qualsevol administració o ens públic o entitat privada nacional o internacional.

Dissetè Control

1. Les persones beneficiàries queden sotmeses a les mesures de fiscalització, control i deure de col·laboració que preveuen els articles 48 i 49 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i als controls establerts en la legislació de finances i pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant a la concessió i el control dels ajuts públiques.

2. L'ocultació de qualsevol informació sobre els requisits dona lloc a la revocació de l'ajut concedit.

3. Per intensificar el control a fi d'evitar el frau en les declaracions encaminades a obtenir ajuts, l'Administració pot determinar si s'ha produït l'ocultació a què es refereix el paràgraf anterior per qualsevol mitjà de prova; en particular, mitjançant les dades que estiguin a l'abast de qualsevol òrgan de les administracions públiques.

Divuitè Revocació dels ajuts concedits

D'acord amb el que disposa l'article 43 del Text refós de la Llei de subvencions, pertoca revocar la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, la persona beneficiària incompleixi totalment o parcialment les obligacions o els compromisos concrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte, totalment o parcialment, l'acte de concessió i s'han de reintegrar les quantitats percebudes indegudament.

Dinovè Reintegrament dels ajuts concedits

1. Pertoca reintegrar totalment o parcialment les quantitats rebudes i exigir l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament en els casos establerts en l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005; en concret, en el supòsit que s'anul·li la matrícula dels estudis artístics superiors, de conformitat amb el que preveu l'article 44.1.b) del Text refós de la Llei de subvencions.

2. Per tant, s'han de reintegrar les quantitats rebudes en el cas que s'hagi obtingut l'ajut falsejant les condicions requerides o amagant les que ho haguessin impedit i en qualsevol altre supòsit que doni lloc a l'anul·lació de la resolució de concessió.

3. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Vintè Règim d'infraccions i sancions

Si s'incompleixen els requisits que estableixen aquesta Resolució i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, s'ha d'aplicar el règim d'infraccions i sancions que estableix el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i el que contenen la legislació de finances i pressupostària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les normes que la despleguen.

Vint-i-unè Protecció de dades personals

En relació amb la protecció de dades de caràcter personal, són aplicables el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personal i garantia dels drets digitals.

Documents adjunts