Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 397010
Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de juny de 2023 per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als funcionaris docents en pràctiques a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

La resolució del concurs de trasllats que es convoca anualment determina que, a partir de l'1 de setembre de cada any, els funcionaris de carrera adjudicataris de les places prenen possessió de les seves destinacions definitives. No obstant això, les places de la plantilla orgànica no adjudicades en aquest procés i les que queden lliures a resultes de la participació del seu titular al concurs, es cobreixen, de forma provisional, també anualment, mitjançant el procés d'adjudicació de destinacions provisionals. A més, dins aquest procés també es cobreixen les places de quota no ocupades dels centres educatius.

Totes aquestes places es cobreixen amb diferents col·lectius: els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari, als quals se'ls ha d'adscriure provisionalment a una plaça; els funcionaris de carrera als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis; els funcionaris docents en pràctiques, i els aspirants a funcionaris docents interins.

Així, els diferents procediments que s'han de tenir en compte i que incideixen en aquesta Resolució són: 

 • L'adjudicació de destinacions provisionals de places vacants i places per a l'execució de programes temporals a funcionaris interins recollida en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari, per als funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als funcionaris docents en pràctiques  a centres públics d'ensenyament no universitari, i s'aproven les instruccions que l'han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d'adjudicació de substitucions (BOIB núm. 87, de 5 de juliol).
 • El concurs de trasllat d'àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents de l'ensenyament no universitari, convocada per Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 133, de 13 d'octubre), que va finalitzar mitjançant sengles resolucions de la directora general, de 26 d'abril i de 9 de maig de 2023, que fan públiques les adjudicacions definitives de places.
 • La convocatòria de comissions de serveis per al curs 2023-2024, les instruccions de la qual s'aprovaren per Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de març de 2023 (BOIB núm. 43, de 6 d'abril).
 • El procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits, per a l'ingrés als cossos docents no universitaris, convocat per resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 (BOIB núm. 147, de 15 de novembre).
 • El procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents, aprovat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 (BOIB núm. 167, de 24 de desembre).
 • El procés selectiu d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, aprovat per Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023 (BOIB núm. 17, de 7 de febrer). 
 • El procés per conformar la borsa d'aspirants docents per al curs 2023-2024, aprovat mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 d'abril de 2023 (BOIB núm. 52, de 25 d'abril). 

No obstant això, a diferència dels anys anteriors, en aquesta Resolució no es preveu la participació en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals al personal funcionari interí, que només ha de participar en el procés d'adjudicació de substitucions. Això és així perquè, per al curs 2023-2024, es preveu que la quasi totalitat de les places vacants i de les substitucions previstes per a tot el curs escolar que s'ofereixen en el primer dels processos esmentats es cobreixi amb els funcionaris de carrera i amb els funcionaris en pràctiques, en particular perquè en els processos selectius abans esmentats s'han convocat un total de 3.413 places, 2.848 de les quals pertanyen als processos d'estabilització del personal funcionari interí. En canvi, s'ha previst la participació dels funcionaris –que ho seran de carrera a 1 de setembre de 2023- i que es troben en expectativa de destinació definitiva com a conseqüència del procés selectiu d'estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits.

Prova de l'anterior és que aquests processos han fet innecessària una convocatòria anual per a seleccionar els aspirants a funcionaris docents interins i, per això, per raons organitzatives i d'eficiència i eficàcia administrativa, s'ha prorrogat, per al curs 2023-2024, la borsa d'aspirants a funcionaris interins conformada per al curs 2022-2023.

Els capítols I i II del títol IV de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, fan referència respectivament als llocs de treball docents amb funcions específiques i a l'ingrés i la provisió del personal docent no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'article 10 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TRLEBEP, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre), va ser modificat pel Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Aquest article determina que el nomenament dels funcionaris interins obeeix a raons expressament justificades de necessitat i urgència, per les circumstàncies que s'expliciten, i estableix, també, les causes que determinen que l'Administració formalitzi d'ofici el seu cessament. La disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat per tal d'adaptar-se a la nova regulació estatal pel Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, remet, quant a la selecció, el nomenament i el cessament del personal funcionari interí docent a la normativa estatal.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, entre d'altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

Finalment, mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent, es delega en la directora general de Personal Docent, entre d'altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, les de convocar i resoldre els procediments de selecció de personal funcionari interí docent i els d'adjudicació de destinacions provisionals; nomenar el personal funcionari docent interí i disposar-ne el cessament, i establir el procediment de tutorització.

Fonaments de dret

 1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

 2. Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears 

 3. Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.

 4. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública. 

 5. Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

 6. El Text refós de la Llei de Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

 7. Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

 8. Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.

 9. El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent.

 10. L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

 11. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de, 8 de març de 2018, per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).

 12. L'Acord sobre mesures sociolaborals i de millores educatives de dia 27 de febrer de 2023.

 13. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 19 de març de 2021, de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març).

 14. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari, per als funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als funcionaris docents en pràctiques  a centres públics d'ensenyament no universitari, i s'aproven les instruccions que l'han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d'adjudicació de substitucions (BOIB núm. 87, de 5 de juliol).

 15. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 3  de novembre de 2022  per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits,  per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny,  de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 147, de 15 de novembre) 

 16. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 16  de desembre de 2022  per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició,  per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny,  de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 24 de desembre) 

 17. La Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023 per la qual es convoquen les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles d'idiomes, de professors de música i arts escèniques i de mestres a les Illes Balears (BOIB núm. 17, de 17 de febrer).

 18. La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 17 d'abril de 2023 per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 52, de 25 d'abril). 

 19. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional  del Govern de les Illes Balears de 16 de gener de 2023 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres (BOIB núm. 10, de 21 de gener).

 20. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2023 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques , de professors d'arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (BOIB núm. 10, de 21 de gener).

 21. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de març de 2023, per la qual s'aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2023-2024 a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 43, de 6 d'abril). 

Per tot això, en virtut de les facultats que tinc conferides i amb l'acord de la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

Resolució

Primer

Convocar, per al curs 2023-2024, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva, per als funcionaris de carrera en expectativa de destinació definitiva com a conseqüència del procés selectiu d'estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits, per als desplaçats per manca d'horari i reingressats, per als funcionaris de carrera docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació ens comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als funcionaris interins que mantenen la plaça adjudicada el curs 2022-2023, i aprovar les instruccions que han de regir aquest procés, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon 

Aprovar les instruccions que han de regir, per al curs 2023-2024, el procés d'adjudicació de substitucions per als aspirants a funcionaris interins docents a centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, que figuren en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Tercer

Aprovar les instruccions per a la presa de possessió i cessament dels funcionaris interins, que apareixen en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Quart

Publicar la relació de perfils considerats significatius per a la selecció de places dels funcionaris interins que figuren en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

Cinquè

Publicar la relació d'especialitats considerades afins així com les instruccions del tràmit corresponent, que figuren en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

Sisè

Aprovar les instruccions que han de regir el procediment per cobrir substitucions urgents i inajornables de curta durada així com necessitats urgents, extraordinàries i temporals, que figuren en l'annex 6 d'aquesta Resolució.

Setè

Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (15 de juny de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez

 

ANNEX 1 Instruccions del procés d'adjudicació de destinacions provisionals

A. DISPOSICIONS GENERALS

1. Obligació de participar en el procés

Estan obligats a participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, mitjançant la sol·licitud corresponent, els col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents que l'1 de setembre de 2023 es trobin en situació de desplaçats per manca d'horari o sense destinació definitiva:

a.1. Els docents titulars d'un lloc de feina suprimit.

a.2. Els docents desplaçats per manca d'horari.

a.3. Els docents en situació d'expectativa de destinació definitiva.

a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

b) Els funcionaris docents en pràctiques.

2. Conseqüències de no participar en el procés 

A les persones que s'especifiquen en els  apartats a) i b) de la instrucció primera d'aquest annex que no participin en aquest procés, l'Administració els adjudicarà una destinació provisional d'ofici.

3. Instruccions per emplenar i formalitzar la sol·licitud de places

3.1. Instruccions per emplenar la sol·licitud

3.1.1. Les persones que participen en aquest procés han d'emplenar la sol·licitud seguint les instruccions de l'assistent de tramitació que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>. S'hi pot accedir, des de l'enllaç habilitat, mitjançant el DNI electrònic, un certificat digital reconegut o Cl@ve (sistema d'identitat electrònica per a les administracions).

3.1.2. En la sol·licitud, els participants han de seleccionar i ordenar, per ordre de preferència, els centres i les especialitats a on volen obtenir la destinació provisional per al curs 2023-2024. 

3.1.3. La selecció d'una especialitat a un centre educatiu implica la selecció de totes les places disponibles d'aquesta especialitat segons la seva tipologia, descrita en la instrucció cinquena d'aquest annex, i amb l'ordre següent: en primer lloc les places vacants, en segon lloc totes les places per a l'execució de programes temporals i en darrer lloc, si escau, les substitucions. Les places de cada una d'aquestes tipologies seran seleccionades de manera ascendent segons el codi de cada plaça. 

3.1.4. Els funcionaris podran seleccionar, per a cada centre, prioritzar la seva adjudicació en les places itinerants o compartides que tinguin com a centre principal aquest centre.

3.1.5. La selecció de places corresponents a una especialitat implica que l'aspirant coneix i accepta que ha d'impartir qualsevol dels continguts dels currículums vinculats a l'especialitat.

3.1.6. Els aspirants es comprometen a acceptar els requisits i/o les condicions expressades al contingut de la fitxa de cada un del centres seleccionats.

3.2. Tramitació i presentació telemàtica de la sol·licitud

3.2.1. Una vegada emplenada, la sol·licitud de places s'ha de tramitar telemàticament.

La tramitació i la presentació telemàtica de la sol·licitud només es completa quan utilitzant l'assistent de tramitació, s'envia la sol·licitud, amb la qual cosa la sol·licitud obté un número de registre i no s'ha de presentar presencialment.

3.2.2. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «SENSE VALIDESA», perquè això indica que no s'han tramitat i presentat telemàticament. 

 

4. Termini per presentar les sol·licituds

4.1. Per a les persones esmentades en l'apartat a) de la instrucció primera d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 13 de juliol a les 10:01 hores fins al 18 de juliol a les 09.59 hores.

4.2. Per a les persones esmentades en l'apartat b) de la instrucció primera d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 25 de juliol a les 10:01 hores fins al 27 de juliol a les 09:59 hores.

5. Places ofertes i places adjudicades

5.1. Tipologia de les places ofertes

En aquest procés s'ofereixen places vacants, places per l'execució de programes temporals i també es poden oferir substitucions d'una durada prevista de tot el curs escolar.

5.1.1. Es defineix plaça vacant com aquella plaça en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció que no té titular. Les places vacants es poden correspondre amb les places no ocupades de la plantilla orgànica dels centres, o bé amb les places d'una especialitat concreta a jornada completa que s'ha dotat per a què el centre dugui a terme el seu projecte educatiu, per resultar insuficients les places de la plantilla orgànica que té assignades per al curs escolar 2023-2024.

5.1.2. Les substitucions d'una durada prevista de tot el curs escolar es corresponen a substitucions de funcionaris de carrera docents, amb efectes d'1 de setembre de 2023, motivades per un canvi temporal de destinació del titular de la plaça o per un canvi temporal en l'assignació de les funcions docents, corresponents a càrrecs directius o per l'exercici de coordinacions, del titular de la plaça en el centre.

5.1.3. Les places per a l'execució de programes temporals es poden correspondre amb la resta de places, no incloses en el punt 5.1.1 d'aquest annex, que necessita habilitar temporalment el centre per dur a terme el seu projecte educatiu, per resultar insuficients les places de la plantilla orgànica que té assignades per al curs escolar 2023-2024, o també amb places per impartir programes temporals específics de cada centre.

5.2. Les places que s'ofereixen perquè se seleccionin en la sol·licitud, d'acord amb el que estableix el punt 3.1.3 d'aquest annex, són les que es preveuen en la quota per al curs 2023-2024 i que consten com a disponibles a cada centre el dia hàbil anterior en què s'obri el termini de sol·licitud de places.

També s'oferiran i seran seleccionades d'ofici, d'acord amb el punt 3.1.3 d'aquest annex, les substitucions d'una durada prevista per a tot el curs escolar que es vagin generant a mesura que se va executant el procés d'adjudicació d'acord amb l'ordre establert en la instrucció sisena.

5.3. Modificació o supressió de places.

Aquestes places poden ser objecte de modificació o supressió per raons organitzatives del centre, per raons de planificació educativa, o per modificacions o supressions d'ofici que hagi de dur a terme l'Administració per esmenar possibles errades en la places a les quals es refereix el punt 5.2 d'aquest annex.

5.3.1. Les places que finalment s'adjudiquen són les que constin com a disponibles en el moment de fer l'adjudicació efectiva de les destinacions provisionals. A aquests efectes, abans que es dicti la resolució que aprovi les llistes definitives d'adjudicació de destinacions provisionals, s'ha de fer pública la relació de les places que hagin estat modificades o suprimides durant aquest procés, amb indicació de la causa de la modificació o supressió.

5.3.2. La modificació o supressió d'una plaça, una vegada que ha estat adjudicada en aquest procés, implica que l'Administració oferirà d'ofici una plaça al funcionari docent afectat abans de l'adjudicació de places al col·lectiu establert en el punt 6.1.13, si escau, o si no és possible, abans de l'inici del primer procediment ordinari d'adjudicació de substitucions establert en l'annex 2 d'aquesta resolució.

5.4. Perfilació de places

5.4.1. Als efectes del procés d'adjudicació de destinacions provisionals, les places no es poden concretar amb cap perfil, ni significatius -definits a l'annex 4 d'aquesta resolució- ni informatius.

5.4.2. Les places es poden concretar amb dues especialitats com a màxim, sempre que no siguin places del cos de mestres d'educació infantil i primària, i/o amb més d'un centre com a places itinerants o compartides.

 

​​​​​​​6. Ordre d'adjudicació de les places 

6.1. Les places s'han d'adjudicar, per col·lectius, d'acord amb l'ordre següent:

6.1.1. Primer, els funcionaris de carrera docents que han obtingut una destinació en comissió de serveis en places docents en camps d'aprenentatge, en places de professor de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears, en places d'assessors en centres de professorat i com a assessors tècnics docents.

6.1.2. Segon, els funcionaris de carrera docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt A.3 de la instrucció tercera de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de març de 2023, sempre que hi hagi places a jornada completa que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

6.1.3. Tercer, els funcionaris de carrera docents als quals fan referència els apartats a.1) i a.2) de la instrucció primera d'aquest annex que hagin acreditat, abans del 30 de juny de 2023, estar en possessió de la titulació corresponent establerta en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 (modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021), en el següent ordre:

6.1.3.1. En primer lloc, els funcionaris docents titulars d'un lloc de feina suprimit.

6.1.3.2. En segon lloc, els funcionaris docents desplaçats per manca d'horari.

6.1.4. Quart, els funcionaris de carrera docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt A.2 de la instrucció tercera de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de març de  2023, sempre que hi hagi places a jornada completa que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

6.1.5. Cinquè, els funcionaris de carrera docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt C.5, apartat a), de la instrucció tercera de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de març de 2023, sempre que hi hagi places a jornada completa que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

6.1.6. Sisè, els funcionaris de carrera docents als quals fan referència els apartats a.3) i a.4) de la instrucció primera d'aquest annex, no inclosos en el punt 6.1.11 d'aquest annex, que hagin acreditat, abans del 30 de juny de 2023, estar en possessió de la titulació corresponent establerta en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 (modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021), en el següent ordre:

6.1.6.1. En primer lloc, els funcionaris docents que es troben en situació d'expectativa de destinació definitiva. 

6.1.6.2. En segon lloc, els funcionaris docents que han sol·licitat el reingrés.

6.1.7. Setè, els funcionaris de carrera docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt A.1 de la instrucció tercera de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de març de 2023, sempre que hi hagi places a jornada completa que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

6.1.8. Vuitè, els funcionaris de carrera docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt C.5, apartat b), de la instrucció tercera de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de març de 2023, sempre que hi hagi places a jornada completa que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

6.1.9. Novè, els funcionaris de carrera docents als quals fan referència els apartats a.1) i a.2) de la instrucció primera d'aquest annex, no inclosos en el punt 6.1.3, en el mateix ordre que s'estableix en el punt 6.1.3.

6.1.10. Desè, els funcionaris de carrera docents als quals fan referència els apartats a.3) i a.4) de la instrucció primera d'aquest annex, no inclosos en el punt 6.1.6 ni en el punt 6.1.11, en el mateix ordre que s'estableix en el punt 6.1.6.

6.1.11. Onzè, els funcionaris de carrera als quals fa referència l'apartat a.3) e la instrucció primera d'aquest annex i que han ingressat en el cos docent mitjançant el procés selectiu d'estabilització amb el sistema excepcional de concurs de mèrits, d'acord amb la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022, i es troben en situació d'expectativa de destinació definitiva a les Illes Balears.

6.1.12. Dotzè, els funcionaris de carrera docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis pel punt B.4 de la instrucció tercera de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de març de 2023, sempre que hi hagi places a jornada completa que es puguin ocupar als centres que han indicat en la seva sol·licitud.

6.1.13. Tretzè, els funcionaris docents en pràctiques en aquest ordre:

6.1.13.1 Els aspirants que ajornaren la fase de pràctiques del procediment selectiu executat l'any 2022.

6.1.13.2 Els aspirants que han suspès una vegada la fase de pràctiques del procediment selectiu executat l'any 2022.

6.1.13.3. La resta de funcionaris en pràctiques.

6.1.14. Funcionaris interins amb plaça adjudicada el curs 2022-2023.

Els funcionaris interins que, mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022, se'ls va adjudicar una plaça vacant o una plaça per a l'execució de programes temporals, mantindran la mateixa plaça adjudicada com a destinació provisional per al curs 2023-2024 sempre que compleixin totes les condicions següents:

a) Complir el 30 de juny de 2023 tots els requisits i condicions per a ser nomenat funcionari interí docent, d'acord amb la base segona de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 d'abril de 2023.

b) No haver renunciat a la plaça adjudicada el curs 2022-2023 com a funcionari interí.

c) No haver estat adjudicatari d'una destinació provisional per al curs 2023-2024 com a funcionari docent d'algun dels col·lectius descrits en la instrucció primera d'aquest annex, ni haver renunciat a ella.

d) Que la plaça adjudicada el curs 2022-2023 no hagi estat adjudicada per al curs 2023-2024 a cap funcionari docent d'algun dels col·lectius descrits en la instrucció primera d'aquest annex, d'acord amb l'ordre establert en la base desena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 d'abril de 2023.

e) Que la plaça adjudicada no hagi estat amortitzada ni suprimida.

f) Que la plaça adjudicada el curs 2022-2023 mantingui invariables, per al curs 2023-2024, cada un dels elements que configuraven la plaça: especialitat o funció principal; especialitat o funció secundària, si escau; centre principal; centre secundari, si escau; la jornada, mitja o completa; la tipologia de la plaça, vacant o d'execució de programes temporals.

6.2. A l'efecte de determinar la preferència en l'adjudicació de les places seleccionades dins els col·lectius esmentats en l'apartat anterior, les adjudicacions s'han de fer d'acord amb els criteris específics següents:

6.2.1. Els funcionaris docents titulars d'un lloc de feina suprimit, per l'any en què varen aprovar l'oposició (de més antic a més recent) i, dins el mateix any, per la puntuació total obtinguda en el darrer concurs de trasllats. Si l'empat continua, per la puntuació global del concurs oposició. 

6.2.2. Els funcionaris docents desplaçats per manca d'horari, per l'any en què varen aprovar l'oposició (de més antic a més recent) i, dins el mateix any, per la puntuació global del concurs oposició.

6.2.3. Els funcionaris docents en situació d'expectativa de destinació definitiva amb un nomenament com a funcionari de carrera d'1 de setembre de 2022 o anterior, per l'any en què varen aprovar l'oposició (de més antic a més recent) i, dins el mateix any, per la puntuació total obtinguda en el darrer concurs de trasllats, si bé, com a criteri preferent, s'ha de tenir en compte el fet de formar part dels equips directius dels centres docents. Si l'empat continua, per la puntuació global del concurs oposició.

6.2.4. Els funcionaris docents que hagin sol·licitat el reingrés, d'acord amb l'ordre següent: adscrits a places a l'estranger, excedents forçosos, excedents voluntaris i, per últim, suspesos de funcions.

6.2.5. Els funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis d'acord amb l'ordre establert en la instrucció vuitena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de març de 2023. 

6.2.6.  Els funcionaris docents en situació d'expectativa de destinació definitiva que han ingressat en el cos docent mitjançant el procés selectiu d'estabilització amb el sistema excepcional de concurs de mèrits, d'acord amb la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022, pel número d'ordre pel qual han estat seleccionats en aquest procés. 

En el cas d'haver estat seleccionats per més d'una especialitat únicament podran optar, en aquest procediment, a places d'una única especialitat d'acord amb la instrucció dotzena d'aquest annex.

6.2.7. Els funcionaris en pràctiques, d'acord amb el número d'ordre obtingut a la llista definitiva d'aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs.

7. Llistes provisionals d'adjudicació de destinacions provisionals

7.1. Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de places previst en el punt 4.1 d'aquest annex, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d'adjudicació de destinacions provisionals dels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva, dels desplaçats per manca d'horari, i dels funcionaris, als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis. Aquesta resolució s'ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

S'ha d'obrir un termini de vint-i-quatre hores, comptadores des del moment en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

7.2. Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de places previst en el punt 4.2 d'aquest annex, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d'adjudicació de destinacions provisionals dels funcionaris en pràctiques. Aquesta resolució s'ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

S'ha d'obrir un termini de vint-i-quatre hores, comptadores des del moment en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació de forma telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

7.3. Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de places previst en el punt 4.2 d'aquest annex, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar la llista provisional d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 dels funcionaris interins que mantenen la plaça adjudicada el curs 2022-2023 d'acord amb el punt 6.1.14 d'aquest annex, així com la relació de funcionaris interins que no mantenen la plaça adjudicada el curs 2022-2023. Aquesta resolució s'ha de fer pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dicti.

S'ha d'obrir un termini de vint-i-quatre hores, comptadores des del moment en què es faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin presentar reclamació de forma telemàtica. Durant aquest termini no es poden modificar les places seleccionades en la sol·licitud.

8. Llistes definitives de destinacions provisionals

8.1. Una vegada acabats els terminis a què fan referència els punts 7.1, 7.2 i 7.3 i ateses les reclamacions presentades, la directora general de Personal Docent ha de dictar les resolucions corresponents per aprovar les llistes definitives d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024. Aquestes resolucions s'han de fer públiques a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia en què es dictin.

8.2. Una vegada que a un funcionari docent se li adjudiqui una plaça com a personal docent en centres públics d'ensenyament no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui mitjançant el procés d'adjudicació de destinacions provisionals previst en aquest annex, sigui mitjançant qualsevol altre procediment d'adjudicació de places docents, no se li adjudicarà cap altra plaça, en tant continuï ocupant la que se li va adjudicar.

9. Informació sobre Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els sol·licitants hauran de consentir expressament el tractament de les seves dades personals mitjançant la sol·licitud de selecció de places, per la qual cosa s'informa dels següents aspectes:

a) Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i el procés posterior d'adjudicació de substitucions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2023-2024, d'acord amb l'article 6.1, b i c del Reglament (UE) 2016/679.

b)  Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent (Conselleria d'Educació i Formació Professional), amb domicili al carrer del Ter, 16,1r (polígon de Son Fuster), 07009, Palma.

c) Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679.

En tot cas, prèvia autorització dels participants en aquest procediment obtinguda telemàticament mitjançant un tràmit habilitat a l'efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, la Conselleria d'Educació i Formació Professional podrà cedir determinades dades personals als centres concertats que ho sol·licitin, a l'efecte que comuniquin als aspirants ofertes de treball per a funcions docents.

d) Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recolliran i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És d'aplicació allò que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques es conservaran d'acord amb allò que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 

e) Existència de decisions automatitzades: El tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

f) Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països.

g) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el Reglament (UE) 2016/679) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment “Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals”, previst en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (www.caib.es). També es pot presentar una sol·licitud als diferents llocs especificats en la normativa vigent a tal efecte.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la “Reclamació de tutela de drets” davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

h) Delegació de protecció de dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es

B. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS FUNCIONARIS DE CARRERA DOCENTS SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA, ELS FUNCIONARIS DE CARRERA AMB DESTINACIÓ EN COMISSIÓ DE SERVEIS I ELS DESPLAÇATS PER MANCA D'HORARI

10. Normes específiques que s'apliquen a la sol·licitud de places dels funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari 

10.1. Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari han de sol·licitar tantes places a jornada completa com puguin de les especialitats de les quals siguin titulars o per a les quals estiguin habilitats. Als que no seleccionin un nombre de places suficient perquè se'ls n'adjudiqui una, l'Administració els adjudicarà una destinació provisional d'ofici per ordre ascendent del codi de centre, d'acord amb l'àmbit geogràfic, ja sigui una illa o totes les illes, en el qual van superar el corresponent procés selectiu i tenint en compte l'ordre de prelació establert en el punt 3.1.3 d'aquest annex.

10.2. Els funcionaris en expectativa de destinació definitiva del cos de professors d'ensenyament secundari poden seleccionar places de suport de l'àrea de llengua i ciències socials, de l'àrea científica i tecnològica, i places de cultura clàssica, sempre que l'especialitat de la qual són titulars els hi doni accés.

10.3. Els titulars de les especialitats de pedagogia terapèutica i d'audició i llenguatge han de seleccionar totes les places d'aquestes especialitats, incloses aquelles corresponents als departaments d'orientació dels instituts d'educació secundària i dels centres integrats de formació professional. 

10.4. Sempre d'acord amb el que s'indica en els punts 10.2 i 10.3, els funcionaris en situació d'expectativa de destinació poden seleccionar places que corresponguin a les funcions derivades de cada especialitat.

11. Incorporació i presa de possessió dels funcionaris de carrera

11.1. Els funcionaris docents reingressats o aquells funcionaris amb una plaça adjudicada a la mateixa illa on tenien la destinació anterior s'han d'incorporar al centre el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.

Després d'haver-se incorporat, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), corresponents al nivell 1r de batxillerat, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior. 

11.2. Els funcionaris docents amb una plaça adjudicada a una illa distinta on tenien la destinació anterior s'han d'incorporar al centre el primer dia hàbil de setembre, excepte que hi hagi una causa que ho justifiqui, que s'ha d'acreditar.

A aquests efectes, s'entén com a causa justificada la finalització de les tasques pendents (exàmens, avaluacions) corresponents al nivell 1r de batxillerat, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior. 

11.3. En els casos previstos en els punts 11.1 i 11.2 el funcionari ha d'informar que realitzarà les tasques pendents al director del centre on té la nova destinació.

La incorporació efectiva al nou centre s'ha de produir no més tard del 6 de setembre. El funcionari ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme.

11bis. Cessament dels funcionaris de carrera en la destinació provisional

Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva, els desplaçats per manca d'horari i els funcionaris en comissió de serveis cessaran en la destinació provisional, adjudicada per al curs 2023-2024, el 31 d'agost de 2024.

C. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS FUNCIONARIS EN EXPECTATIVA DE DESTINACIÓ DEFINITIVA QUE HAN ESTAT SELECCIONATS EN EL PROCÉS SELECTIU D'ESTABILITZACIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA EXCEPCIONAL DE CONCURS DE MÈRITS

12. Normes específiques que s'apliquen en la gestió de renúncies dels funcionaris en expectativa de destinació definitiva que han estat seleccionats en el procés d'estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits

12.1. Selecció de l'especialitat i renúncies

12.1.1. Tots els aspirants seleccionats en el procés selectiu d'estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits podran renunciar a totes les especialitats per a les quals hagin estat seleccionats.

En el cas de no renunciar a totes les especialitats, aquells aspirants que hagin estat seleccionats per més d'una especialitat, siguin o no del mateix cos, en la llista definitiva publicada d'acord amb la base setena de l'annex 1 de la Resolució de la directora de Personal Docent de 3 de novembre de 2022, han de triar una única especialitat per a ser nomenat funcionari de carrera a partir d'1 de setembre de 2023, i per tant, renunciar a la resta d'especialitats que no seleccioni.

12.1.2. Aquesta selecció i/o renúncia es farà mitjançant un tràmit telemàtic específic des de la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

12.1.3. El termini per seleccionar l'especialitat  i renunciar a la resta serà del 19 de juny al 22 de juny, ambdós inclosos.

12.1.4. L'aspirant que no hi participi, serà seleccionat per a l'especialitat en què té major puntuació o, sinó, per a l'especialitat en què acrediti major experiència en centres educatius públics com a personal funcionari interí, expressada en anys, mesos i dies, i que renuncia a la resta. En cas que continuï l'empat s'entendrà seleccionat per a l'especialitat que consti en la primera sol·licitud registrada vàlidament a les Illes Balears per l'aspirant. En qualsevol cas, es considera que renuncia a la resta d'especialitats per a les quals no resulti seleccionat. 

12.2. Selecció de nous aspirants

12.2.1. Finalitzat aquest període de selecció i renúncies, i d'acord amb la base setena de l'annex 1 de la Resolució de la directora de Personal Docent de 3 de novembre de 2022, l'Administració, en el supòsit que quedin places convocades sense estabilitzar, les ha d'oferir als aspirants admesos que, en les llistes definitives, no hagin estat seleccionats en cap especialitat, o que per motiu de les renúncies descrites en el punt 12.1 d'aquest annex resultin no seleccionats en cap especialitat, i en qualsevol cas, sempre que, en la sol·licitud de participació en la convocatòria haguessin presentat la instància, en l'especialitat corresponent, en les Illes Balears. 

12.2.2. Es seleccionarà l'aspirant amb major puntuació en les llistes d'admesos, amb independència de l'especialitat, aplicant, si escau, els criteris de desempat establerts en el punt 2 de la base setena de l'annex 1 de la Resolució de la directora de Personal Docent de 3 de novembre de 2022.

 • En el cas que l'aspirant seleccionat només pugui ser seleccionat en una especialitat, se li oferirà aquesta.
 • En el cas que l'aspirant pugui ser seleccionat per més d'una especialitat, ja sigui del mateix o de diferent cos, serà seleccionat en l'especialitat que resulti d'aplicar els criteris successius de preferència següents: primer, major temps d'experiència en centres públics en l'especialitat per la qual es participa, expressada en anys, mesos i dies; segon, l'especialitat que consti en la primera sol·licitud registrada vàlidament a les Illes Balears per l'aspirant.

En qualsevol cas, es considera que renuncia a la resta d'especialitats per a les quals no resulti seleccionat.

12.2.3. En el cas que la plaça estigui reservada als aspirants amb discapacitat les regles de selecció del punt 12.2.2 d'aquest annex s'aplicaran en primer lloc als aspirants que hagin participat pel torn de discapacitat. 

En cas que no es pugui seleccionar-ne cap s'aplicaran les regles de selecció del punt 12.2.2 d'aquest annex a la resta d'aspirants.

12.3. Publicació de la llista definitiva de nous aspirants seleccionats.

12.3.1. Abans del termini establert en el punt 4.1 d'aquest annex, la directora general de Personal Docent, mitjançant una resolució que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, ha d'aprovar una nova llista definitiva d'aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu, que tingui en compte les renúncies i els nous aspirants seleccionats d'acord amb el punt 12.3 d'aquest annex, i ha d'establir el termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits de participació d'acord amb la base novena de la Resolució de la directora de Personal Docent de 3 de novembre de 2022.

Aquesta Resolució posa fi al procés selectiu. Contra la llista definitiva d'aspirants seleccionats, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, poden interposar, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

12.3.2. A partir de la publicació de la nova llista definitiva, i una vegada verificat que els aspirants seleccionats reuneixen els requisits generals i específics de participació, restaran pendents del corresponent nomenament coma funcionari de carrera del mateix cos de l'especialitat per a la qual ha resultat seleccionat.

12.4. Modificació de la llista definitiva de nous aspirants seleccionats 

12.4.1. A partir del 6 de setembre i abans del 12 de setembre, si pels motius indicats en el punt 7 de la base setena de l'annex 1 de la Resolució de la directora de Personal Docent de 3 de novembre de 2022, queden places convocades sense estabilitzar, l'Administració les ha d'oferir als aspirants que correspongui d'acord amb el procediment descrit en el punt 12.2 d'aquest annex. 

12.4.2. Als aspirants seleccionats se li adjudicarà una destinació provisional per al curs 2023-2024 tenint en compte el següent:

a) Si l'aspirant és adjudicatari, com a funcionari interí, d'una plaça a jornada completa de l'especialitat per la qual ha resultat seleccionat, romandrà en la plaça  sempre que sigui una vacant, una plaça per a l'execució de programes temporals o una substitució prevista per a tot el curs escolar.

b) En qualsevol altre cas, l'aspirant haurà d'ordenar, d'acord amb les seves preferències, les illes a les quals vol que se li adjudiqui una destinació provisional per al curs 2023-2024. La plaça serà adjudicada d'acord amb els criteris de prelació següents:

 • primer, la plaça vacant que no estigui ocupada per cap funcionari docent, amb el codi de plaça menor; 
 • segon, la plaça vacant ocupada pel funcionari interí amb menor puntuació d'acord amb la llista definitiva d'aspirants admesos en la borsa del curs 2023-2024; 
 • tercer, es repetirà el primer i segon criteri de prelació amb les places per a l'execució de programes temporals; 
 • quart, es repetirà el primer i segon criteri de prelació amb les places que són substitucions de tot un curs escolar; 
 • cinquè, es repetiran tos els criteris de prelació anteriors amb la següent illa triada d'acord amb l'ordre establert per l'aspirant seleccionat.

12.4.3. L'adjudicació d'aquestes places es realitzarà de manera anàloga al procediment extraordinari de substitucions previst en el punt 3.2 de l'annex 2 d'aquesta resolució.

12.4.4. La directora general de Personal Docent, mitjançant una resolució, que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears, ha de modificar, com a resultat d'aplicar el procediment descrit en el punt 12.4.2 d'aquest annex, la llista definitiva de nous aspirants seleccionats a què fa referència el punt 12.3 d'aquest annex, que han superat el procés selectiu, i en la qual ha d'establir un nou termini de presentació de la documentació acreditativa dels requisits de participació d'acord amb la base novena de la Resolució de la directora de Personal Docent de 3 de novembre de 2022. 

12bis. Normes específiques que s'apliquen a la sol·licitud de places dels funcionaris en expectativa de destinació definitiva que han estat seleccionats en el procés d'estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits

Les instruccions 10, 11 i 11bis d'aquest annex són d'aplicació a tot aquest col·lectiu.

D.DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

13. Normes específiques que s'apliquen a la sol·licitud de places dels funcionaris en pràctiques

13.1. Tots els aspirants que han superat el procés selectiu corresponent i que compleixin els requisits i les condicions requerides per a l' ingrés o l'accés al cos respectiu han de participar en aquest procés d'adjudicacions i sol·licitar totes les places disponibles a què pot optar, a jornada completa, de l'especialitat per la qual han superat el procés selectiu, inclosos els que hagin ajornat o suspès la fase de pràctiques.

13.1.1. A aquests efectes, els aspirants de l'especialitat 0590003-Llatí han de triar també totes les places disponibles de la funció 0590803-Cultura clàssica.

13.1.2. Els aspirants de les especialitats de pedagogia terapèutica i d'audició i llenguatge del cos de mestres també han de seleccionar aquelles places de pedagogia terapèutica i d'audició i llenguatge corresponents als departaments d'orientació dels instituts d'educació secundària i dels centres integrats de formació professional.

13.1.3. Els funcionaris en pràctiques de l'especialitat de pedagogia terapèutica poden sol·licitar voluntàriament places de l'especialitat pedagogia terapèutica en aules UEECO de centres d'infantil i primària i de l'especialitat pedagogia terapèutica en aules UEECO d'instituts d'educació secundària.

​​​​​​​13.1.4. Els funcionaris en pràctiques de l'especialitat de primària poden sol·licitar voluntàriament places de l'especialitat de primària en centres d'adults.

13.2. L'Administració els adjudicarà una destinació provisional tenint en compte el número d'ordre obtingut a la llista definitiva d'aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs i d'acord amb la preferència de places indicada a la sol·licitud.

13.3. En cas de no participar en aquest procés, o de no seleccionar-hi totes les places disponibles a què pugui optar, l'Administració els adjudicarà una destinació provisional d'ofici, per ordre ascendent del codi de centre, de l'especialitat per la qual han superat el procés selectiu.

13.4. Aquests aspirants han de realitzar les pràctiques a les destinacions que se'ls adjudiqui. 

13.5. Els aspirants que hagin participat i superat el procediment d'accés a cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior i no optin per ser nomenats funcionaris en pràctiques no han de realitzar aquest procés d'adjudicacions, ja que romandran en els cossos d'origen fins que siguin nomenats funcionaris de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció.

14. Incorporació i presa de possessió dels funcionaris en pràctiques

14.1. Els funcionaris en pràctiques amb plaça adjudicada han de fer el tràmit telemàtic previ de la pressa de possessió abans de dia 1 de setembre de 2023. 

14.2. La data de la presa de possessió a la destinació adjudicada és l'1 de setembre de 2023 per a tots els cossos. Els qui en aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entendrà que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

14.3. Després d'haver-se incorporat, han de finalitzar les tasques pendents (exàmens, avaluacions), corresponents al nivell 1r de batxillerat, en el centre on tenien la destinació durant el curs anterior. 

En aquest cas, el funcionari ha d'informar d'aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació. La incorporació efectiva al nou centre s'ha de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 6 de setembre. El funcionari ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha dut a terme.

14bis. Cessament dels funcionaris en pràctiques en la destinació provisional

Els funcionaris en pràctiques cessaran en la destinació provisional, adjudicada per al curs 2023-2024, el 31 d'agost de 2024.

E. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ELS ASPIRANTS A FUNCIONARIS INTERINS QUE MANTENEN LA PLAÇA ADJUDICADA EL CURS 2022-2023

15. Nomenament i presa de possessió

15.1. Els funcionaris interins que mantenen la plaça adjudicada han de fer el tràmit telemàtic previ de la presa de possessió abans de dia 1 de setembre. 

Així mateix, s'han d'incorporar al centre i fer la presa de possessió el primer dia hàbil de setembre.

15.2. En el cas que s'adjudiqui una plaça amb més d'una especialitat o una plaça compartida o itinerant, el nomenament només recollirà el centre principal així com l'especialitat o funció principal, i no els altres centres ni les altres especialitats o funcions que se li encomanin, tant a l'efecte de valoració de mèrits com a l'efecte de compliment de requisits per a l'accés a les especialitats o funcions.

16. Cessament

16.1. Cessament de funcionaris interins que no mantenen places adjudicades el curs 2022-2023

Els funcionaris interins adjudicataris d'una plaça vacant o d'execució de programes temporals el curs 2022-2023 que no constin en les llistes definitives que es relacionen en la instrucció vuitena d'aquest annex, seran cessats amb efecte de 31 d'agost de 2023. 

16.2. Cessament de funcionaris interins que mantenen places vacants adjudicades el curs 2022-2023.

El cessament del funcionari interí que manté la plaça vacant adjudicada el curs 2022-2023 es produeix, com a màxim, el 31 d'agost de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera a través de qualsevol dels procediments legalment establerts o per raons organitzatives que donin lloc a la supressió o amortització de la plaça assignada, sense perjudici del que estableix l'article 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. 

16.3. Cessament de funcionaris interins que ocupin places per a l'execució de programes temporals.

El cessament del funcionari interí que manté la plaça per a l'execució de programes temporals  adjudicada el curs 2022-2023 es produeix, com a màxim el 31 d'agost de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera a través de qualsevol dels procediments legalment establerts, o per raons organitzatives que donin lloc a la supressió o amortització de la plaça assignada, o que finalitzi abans d'aquesta data el programa temporal específic que va motivar el nomenament, sense perjudici del que estableix l'article 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

16.4. Consideracions addicionals per als cessaments

16.4.1. En els supòsits previstos en els punts 16.2. i 16.3, si el funcionari interí que ocupa la plaça deixa de complir els requisits necessaris per ocupar-la o no pot acreditar-los a 30 de juny de 2024, ha de cessar com a màxim el 30 de juny de 2024, sense perjudici d'altres causes de cessament.

16.4.2. En el supòsit que un centre disposi de dues o més places de la mateixa especialitat adjudicades a funcionaris interins i, amb posterioritat, s'adjudiqui, mitjançant els procediments reglamentaris establerts, una plaça d'aquesta especialitat a un funcionari de carrera sense especificació de la plaça concreta que s'adjudica a aquest funcionari, cessarà el funcionari interí que correspongui com resultat d'aplicar l'ordre d'adjudicació descrit en la base desena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 d'abril de 2023.

16.4.3. Els mateixos criteris del punt 16.4.2 d'aquesta instrucció s'aplicaran en el supòsit que un centre disposi de dues o més places de la mateixa especialitat adjudicades a funcionaris interins i una d'elles sigui objecte de supressió o amortització.

16.4.4. Es considera que la plaça s'amortitza quan es modifica o es suprimeix en la relació de llocs de feina de caràcter permanent o en les plantilles, amb efectes en la quota per al curs 2024-2025.

16.4.5. Es considera que la plaça es suprimeix quan desapareix la necessitat temporal de la plaça, d'una determinada especialitat i jornada. 

També es considera que la plaça es suprimeix si varien, per al curs 2023-2024, algun o alguns dels elements que configuraven la plaça: l'especialitat o funció principal; l'especialitat o funció secundària, si escau; el centre principal; el centre secundari, si escau; la jornada, mitja o completa; la tipologia de la plaça, vacant, d'execució de programes temporals, substitució o temporal per excés o acumulació de tasques.

L'alteració dels perfils de la plaça, significatius o informatius, no determina la seva supressió. 

17. Renúncia justificada per a aspirants que ocupin mitges jornades o jornades completes

 

17.1. De manera excepcional, els aspirants als quals s'adjudiqui una plaça a mitja jornada o a jornada completa, ja sigui una plaça vacant o una plaça per a l'execució de programes temporals, hi podran renunciar si l'estan ocupant el 31 de maig de 2024.

17.2. Aquestes renúncies s'entendran com a justificades, amb efectes de 31 d'agost de 2024, i l'aspirant es mantindrà a la borsa en situació de disponible.

17.3 La Direcció General de Personal Docent habilitarà un tràmit telemàtic a la seva pàgina web la primera setmana hàbil del mes de juny de 2024 a aquest efecte, sense perjudici d'altres causes de cessament.

 

ANNEX 2 Instruccions del procés d'adjudicació de substitucions

1. Aspirants a funcionaris interins docents afectats

Els aspirants a funcionaris interins docents admesos en alguna especialitat o funció a la borsa d'aspirants per al curs 2023-2024 així com els aspirants a funcionaris interins exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana, que no obtinguin, en ambdós casos, una plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024, restaran a la borsa en situació de disponibles per cobrir substitucions i vacants sobrevingudes.

2. Places ofertes en el procés d'adjudicació de substitucions

2.1. Tipologia de les places ofertes

En aquest procés s'ofereixen les places no adjudicades en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, les vacants sobrevingudes, les substitucions i les substitucions que es preveu que durin tot el curs escolar, així com les places corresponents als programes temporals i places temporals per excés o acumulació de tasques, en els termes que es defineixen a continuació: 

2.1.1. Una vacant sobrevinguda és una plaça en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció que, amb posterioritat al procés d'adjudicació de destinacions provisionals, deixa de tenir titular o sorgeix com a vacant per raons de planificació educativa, o una plaça vacant adjudicada a un funcionari interí que aquest deixa d'ocupar de forma definitiva per defunció, jubilació, renúncia o qualsevol altra causa, sempre que, en els casos anteriors s'adjudiqui amb posterioritat al 31 d'agost de 2023. 

2.1.2. Una substitució és una plaça en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció que s'ofereix, per ser adjudicada, a un aspirant a funcionari interí docent perquè cobreixi l'absència temporal del titular de la plaça o de la persona que l'ocupa de forma provisional.

2.1.3. Places temporals:

a) Una plaça per a l'execució de programes temporals, exclusivament per a aquest procés, es defineix en els mateixos termes que en el punt 5.1.3 de l'annex 1 d'aquesta resolució però que s'adjudica amb posterioritat al 31 d'agost de 2023. 

b) Una plaça temporal per excés o acumulació de tasques es defineix com una plaça que sorgeix per raons de planificació educativa per atendre necessitats sobrevingudes i puntuals d'un centre.

2.2. Places ofertes 

2.2.1. Les places que s'ofereixen són les que es preveuen en la quota per al curs 2023-2024 als centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional que consten com a disponibles a mesura que es genera la necessitat urgent de cobrir la substitució, la vacant sobrevinguda o la plaça temporal. Aquestes places poden ser objecte de modificació o supressió per raons organitzatives del centre o per raons de planificació educativa.

​​​​​​​2.2.2. L'Administració pot oferir també places per a substitucions urgents i inajornables de curta durada de tutors responsables de grup dels ensenyaments d'educació infantil i de primària, o bé, per respondre a necessitats urgents, extraordinàries i temporals en aquests ensenyaments o en els ensenyaments d'educació secundària, per al curs 2023-2024, segons els termes previstos en l'annex 6 d'aquesta resolució.

2.3. L'Administració ha d'oferir als aspirants les places corresponents a les especialitats o funcions per a les quals figuren admesos a la borsa i les especialitats o funcions en què figuren exclosos únicament per no acreditar uns coneixements adequats de la llengua catalana.

2.4. Perfilació de places

2.4.1. Les places es poden concretar amb perfils significatius definits a l'annex 4 d'aquesta resolució. A aquests efectes, les places itinerants o compartides tenen la mateixa consideració que places perfilades de manera significativa.

La resta de perfils que es puguin emprar per concretar les places són merament informatius. 

2.4.2. En qualsevol cas, els aspirants que seleccionin places amb perfils es comprometen a acceptar els requisits i/o les condicions expressades als seus perfils així com el contingut de la fitxa del centre corresponent, que està disponible en l'assistent del tràmit d'adjudicacions.

2.4.3. La Direcció General de Personal Docent pot suprimir els perfils significatius de les places si aquests dificulten la cobertura de les places pels aspirants de la borsa.

3. Procediment d'oferiment i d'adjudicació de les places

Els procediments d'oferiment i d'adjudicació de substitucions són els previstos en la base dotzena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 20 d'abril de 2023.

3.1. Procediment ordinari.

3.1.1. El procediment ordinari d'adjudicació de substitucions, vacants sobrevingudes i places temporals es fa setmanalment de forma telemàtica i l'adjudicació de les places és automàtica.

3.1.2. Setmanalment, abans de les 15:00 hores del divendres, s'ha de fer pública la relació de places disponibles per cossos i especialitats, així com les característiques que tenen, la data en què el centre ha sol·licitat que es cobreixi la plaça, la causa que origina la necessitat de cobrir-la i la data en què el funcionari interí s'ha d'incorporar al centre. 

Només s'inclouen en aquest procediment les places que els centres educatius hagin fet constar com a disponibles al GestIB abans de les 12:00 hores del dijous sempre que la Direcció General de Personal Docent tingui constància de la documentació que acredita la causa de substitució i la data en què s'ha produït o es produirà. Una vegada iniciat el tràmit no s'hi incorporaran noves places disponibles.

La data de finalització de les substitucions és orientativa, no vinculant i està supeditada a la incorporació de la persona substituïda. Si el camp apareix en blanc suposa que no és possible concretar cap termini.

3.1.3. Els aspirants disponibles poden participar en aquest procediment voluntàriament i sol·licitar tantes places com vulguin de les especialitats o funcions per a les quals figuren admesos a la borsa o de les especialitats o funcions en què figuren exclosos únicament per no acreditar uns coneixements adequats de la llengua catalana. Aquesta selecció de places és independent de les opcions seleccionades per l'aspirant en la seva sol·licitud de participació de la convocatòria d'interinitats.

La selecció de places corresponents a una especialitat implica que l'aspirant coneix i accepta que ha d'impartir qualsevol dels continguts dels currículums vinculats a l'especialitat.

Excepcionalment, s'entén que aquells que cessen el dijous són aspirants disponibles. En qualsevol cas, tant si el cessament es produeix el dijous o abans, és necessari que els centres educatius hagin fet constar el cessament al GestIB abans de les 12:00 hores del dijous. Una vegada iniciat el tràmit no s'hi incorporaran nous aspirants disponibles.

3.1.4. El fet de no participar en aquest procediment ordinari no implica en cap cas l'exclusió de la borsa.

3.1.5. Les persones que participen en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud segons les instruccions de l'assistent de tramitació que hi ha a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

3.1.6. La sol·licitud de places s'ha de fer setmanalment, des de l'obertura del tràmit de divendres fins al dilluns a les 10:00 h. En el cas que els dies en què s'ha de dur a terme aquest procediment coincideixin amb jornades festives de l'àmbit general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Direcció General de Personal Docent ha de publicar prèviament els canvis en el calendari d'adjudicacions a la seva pàgina web. 

En el cas que el calendari s'hagi de modificar, les referències fetes en aquesta instrucció del divendres i del dilluns, s'han d'entendre fetes respectivament als dies en què s'obre i es finalitza el tràmit. També les referències al dijous s'han d'entendre fetes al dia en què s'obre el tràmit.

3.1.7. L'adjudicació de les places s'ha de publicar cada dilluns a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (<http://dgpdocen.caib.es>).

3.1.8. El fet de participar en aquest procediment suposa que l'aspirant es compromet a acceptar la plaça que se li adjudiqui. També suposa l'obligació de prendre possessió de la plaça que se li adjudiqui en la data indicada en la relació de places disponibles feta pública. El centre no pot acceptar cap incorporació anterior a aquesta data.

3.2. Procediment extraordinari 

3.2.1. S'ha d'aplicar aquest procediment quan quedin places sense cobrir en el procediment ordinari o en l'urgent, si aquest hagués estat necessari. 

3.2.2. En el procediment extraordinari, l'Administració ha d'oferir aquestes places als aspirants disponibles d'acord amb les especialitats o funcions per a les quals figuren admesos a la borsa o d'acord amb les especialitats o funcions per a les quals figuren exclosos únicament per no acreditar uns coneixements adequats de la llengua catalana, incloses també les opcions seleccionades per l'aspirant en la sol·licitud de participació en la convocatòria d'interinitats. 

A aquests efectes, també s'oferiran als aspirants disponibles les places perfilades amb alguns dels perfils relacionats en l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 20 de d'abril de 2023, sempre que la seva titulació els capaciti per poder optar-hi.

3.2.3. Els serveis d'Educació Primària i d'Educació Secundària s'han de posar en contacte amb l'aspirant per qualsevol dels mitjans que, a l'efecte de notificació i comunicació, aquest hagi indicat en la seva sol·licitud per formar part de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents, amb preferència, atesa la necessitat urgent de cobrir la plaça, a la comunicació telefònica i/o al correu electrònic, amb la finalitat d'oferir-li les places disponibles a les quals poden optar d'acord amb les especialitats o funcions, illes i opcions elegides.

3.2.4. Una vegada els serveis han intentat posar-se en contacte amb l'aspirant, es poden produir les situacions següents:

a. En el cas que l'aspirant accepti la plaça oferta, aquesta se li adjudicarà.

b. En el cas que l'aspirant no retorni la trucada telefònica rebuda o no contesti el correu electrònic enviat, per tal d'acceptar una de les places ofertes, o per comunicar que no les accepta o, si escau, per renunciar-hi justificadament, - actuacions que també pot realitzar per qualsevol dels mitjans prevists en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú - s'entén que renuncia injustificadament a la plaça oferta i serà objecte d'exclusió de la borsa, excepte si acredita, dins el termini establert i en la forma escaient, que es troba en un dels supòsits de renúncia justificada.

L'aspirant ha d'acomplir l'obligació de posar-se en contacte amb el Servei pertinent amb un termini màxim de 24 hores hàbils des de que es va realitzar la trucada o en què es va enviar el correu electrònic.

c. En el cas que l'aspirant no accepti la plaça oferta sense motiu justificat, és exclòs de la borsa.

El funcionari encarregat de la comunicació ha d'estendre una diligència per fer constar qualsevol d'aquests fets, la qual s'ha d'incorporar a l'expedient.

3.2.5 Així mateix, quan no sigui possible cobrir una plaça amb els aspirants disponibles segons la seva sol·licitud, excepcionalment aquesta plaça es pot oferir de manera ordenada als següents col·lectius:

a) La resta d'aspirants disponibles en la pròpia especialitat, malgrat que en la seva sol·licitud no hagin seleccionat, el tipus de plaça (mitja jornada, itinerant o compartida) o l'illa on s'ubica la plaça.

b) La resta d'aspirants no disponibles en la pròpia especialitat que hagin sol·licitat el canvi d'estat a disponible per al següent trimestre.

c) La resta d'aspirants disponibles en una de les especialitats afins a l'especialitat de la plaça segons els punts 1 i 2 de l'annex 5 d'aquesta resolució.

d) La resta d'aspirants no disponibles en especialitats afins a l'especialitat de la plaça segons els punts 1 i 2 de l'annex 5 d'aquesta resolució que hagin sol·licitat el canvi d'estat a disponible per al següent trimestre.

e) Els aspirants disponibles que hagin participat del tràmit previ d'especialitats considerades afins als àmbits, d'acord amb el punt 3 de l'annex 5 d'aquesta resolució.

En qualsevol cas, l'acceptació de la plaça és voluntària per a l'aspirant.

3.2.6. El resultat de les adjudicacions extraordinàries s'ha de publicar cada divendres a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

3.3. Procediment urgent 

3.3.1. Quan, per evitar un perjudici greu en la prestació dels serveis educatius essencials, sigui urgent la cobertura d'una plaça, s'obrirà un tràmit d'adjudicació a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, sempre que la plaça s'hagi ofert prèviament en el procediment ordinari de substitucions descrit en el punt 3.1 d'aquesta instrucció.

3.3.2. El procediment urgent d'adjudicació de substitucions es farà de forma telemàtica i l'adjudicació de la plaça serà automàtica.

3.3.3. Poden participar en aquest procediment:

 • els aspirants disponibles que formin part de la borsa.
 • els aspirants que formin part de la borsa exclosos únicament per no acreditar la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.
 • qualsevol altre aspirant que no formi part de la borsa.

No poden participar en aquest procediment aquells aspirants que se relacionen en el punt 12.1.3 de la base dotzena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 20 de d'abril de 2023.

3.3.4. Els aspirants que no formin part de la borsa i participin en aquest procediment s'integraran en la borsa que correspongui, d'acord amb el punt 12.3 de la base dotzena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 d'abril de 2023. Així mateix, els aspirants que formin part de la borsa i, com a conseqüència de la seva participació, se li reconegui una nova especialitat o funció quedaran integrats en la borsa que correspongui addicionant-los aquesta nova especialitat o funció, d'acord amb el punt 12.4 de la base dotzena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 d'abril de 2023.

3.3.5. Les places que s'ofereixin en aquest procediment així com les condicions amb les quals es desenvoluparà seran anunciades a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent. Les persones que participen en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud segons les instruccions de l'assistent de tramitació que hi ha a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent i adjuntar la documentació acreditativa que correspongui.

La selecció de places corresponents a una especialitat implica que l'aspirant coneix i accepta que ha d'impartir qualsevol dels continguts dels currículums vinculats a l'especialitat.

L'adjudicació de les places s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (<http://dgpdocen.caib.es>).

3.4. Una vegada que un aspirant a funcionari interí docent se li adjudiqui una plaça com a personal docent en centres públics d'ensenyament no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sigui mitjançant el procés d'adjudicació previst en els annexos 1 i 2 d'aquesta resolució, sigui mitjançant qualsevol altre procediment d'adjudicació de places docents, no se li adjudicarà cap altra plaça, en tant continuï ocupant la que se li va adjudicar.

4. Ordre en l'oferiment de places 

4.1. Per als procediments definits en els punts 3.1 i 3.2 d'aquest annex, les places s'adjudicaran segons l'ordre establert en el punt 13.2 de la base tretzena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 20 d'abril de 2023.

4.2. Per al procediment definit en el punt 3.3 d'aquest annex, les places s'adjudicaran segons l'ordre establert en la base específica 13.1 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 20 d'abril de 2023.

4.3 No obstant els punts anteriors, en el cas que un aspirant renunciï a la plaça adjudicada en el procediment ordinari de substitucions o en el procediment urgent abans de la presa de possessió i abans que s'iniciï el següent tràmit del procediment ordinari de substitucions o del procediment urgent, aquesta s'oferirà mitjançant el procediment extraordinari als aspirants que, havent participat en el mateix tràmit i no havent obtingut cap plaça, haguessin seleccionat la plaça objecte de renúncia.

5. Nomenament i presa de possessió

5.1. L'adjudicació de la plaça oferta determina el nomenament amb efectes des del dia en què es produeixi la presa de possessió efectiva i la incorporació a la plaça adjudicada.

La presa de possessió i la incorporació s'han de produir en la data que indiqui la Direcció General de Personal Docent, que ha de ser posterior a la data de l'adjudicació. 

Si entre la data d'adjudicació i la data indicada per a la presa de possessió i la incorporació no hi ha, almenys, 3 dies naturals, i la plaça adjudicada està ubicada a una illa on no hi resideixi l'espirant, aquest disposarà d'un màxim de tres dies naturals per prendre possessió i incorporar-se a la plaça, comptadors des del dia següent al de l'adjudicació. Si el tercer dia natural és no lectiu, la presa de possessió s'ha de fer el primer dia lectiu següent a aquell.

5.2. En el cas que s'adjudiqui una plaça amb més d'una especialitat o una plaça compartida o itinerant, el nomenament només recollirà el centre principal així com l'especialitat o funció principal, i no els altres centres ni les altres especialitats o funcions que se li encomanin, tant a l'efecte de valoració de mèrits com a l'efecte de compliment de requisits per a l'accés a les especialitats o funcions.

5.3. Si la presa de possessió i la incorporació a la plaça adjudicada no es produeixen en les dates o els terminis esmentats i no hi ha cap causa que ho justifiqui, el nomenament quedarà sense efectes i l'aspirant restarà exclòs de la borsa.

5.4. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

5.4.1. Els aspirants a funcionaris interins poden, en la sol·licitud de places d'aquest procés, autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè sol·liciti la certificació negativa d'haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans. 

5.4.2. Els aspirants a funcionaris interins als quals s'adjudiqui una plaça en el procés d'adjudicació de substitucions i que no hagin autoritzat la Conselleria perquè sol·liciti la certificació negativa d'haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans, haurà de presentar la certificació negativa al director del centre el dia de la presa de possessió. 

Si l'aspirant no ho presenta aquest dia no pot prendre possessió, l'adjudicació de la plaça queda sense efectes i s'exclou l'aspirant de la borsa. 

5.4.3. En el cas que l'aspirant hagi autoritzat la Conselleria perquè sol·liciti al Registre Central de Delinqüents Sexuals la certificació negativa esmentada i, per qualsevol causa, aquest òrgan no l'emeti es comunicarà aquesta circumstància a l'aspirant perquè aquest el sol·liciti al Registre i l'aporti el dia de la presa de possessió. Si l'aspirant no ho presenta aquest dia no podrà prendre possessió, l'adjudicació de la plaça queda sense efectes i s'exclou l'aspirant de la borsa. 

5.5. Dictamen d'aptitud per a persones discapacitades.

5.5.1. Els aspirants a funcionaris interins que tenen reconeguda una discapacitat poden, en la sol·licitud de participació en aquest procés, autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè sol·liciti al Centre Base de la Direcció General de Dependència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el dictamen que certifica que tenen les condicions personals d'aptitud necessàries per exercir les funcions pròpies de la plaça adjudicada. 

5.5.2. Els aspirants a funcionaris interins que tenen reconeguda una discapacitat als quals se'ls adjudica una plaça en el procés d'adjudicació de substitucions i que no han autoritzat la Conselleria perquè sol·liciti el dictamen d'aptitud han de presentar el dictamen o el document acreditatiu d'haver-lo sol·licitat al director del centre el dia de la presa de possessió.

L'aspirant ha de tenir en compte que l'òrgan de valoració que ha d'expedir aquest dictamen és el mateix que ha reconegut la discapacitat. Per la qual cosa, si el reconeixement del grau de discapacitat s'ha produït per un òrgan de valoració d'una altra comunitat autònoma, l'aspirant ha d'aportar el dictamen corresponent o demanar trasllat d'expedient al Centre Base de les Illes Balears.

En el cas que l'aspirant no presenti aquest dictamen o el document acreditatiu d'haver-ho sol·licitat no podrà prendre possessió de la plaça, l'adjudicació de la plaça queda sense efectes i s'exclou l'aspirant de la borsa. 

5.5.3. En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat no és compatible amb l'exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada, l'adjudicació es deixarà sense efectes, així com, si escau, la presa de possessió i el nomenament. I s'exclourà l'aspirant de la borsa corresponent, de l'especialitat o funció concretes.

En el cas que el dictamen emès certifiqui que la discapacitat és incompatible amb les funcions docents, l'adjudicació es deixarà sense efecte i s'exclourà a l'aspirant de la borsa.

5.5.3. La Direcció General de Personal Docent podrà sol·licitar informació addicional a l'òrgan emissor del dictamen en el cas que, del seu contingut, no quedi clarament acreditada la compatibilitat entre la discapacitat i l'exercici de les funcions pròpies de la plaça adjudicada.

6. Cessament

6.1. Cessament de funcionaris interins que ocupin vacants o vacants sobrevingudes.

Si en aquest procés s'adjudica una vacant, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix, com a màxim, el 31 d'agost de 2026, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera a través de qualsevol dels procediments legalment establerts o per raons organitzatives que donin lloc a la supressió o amortització de la plaça assignada, sense perjudici del que estableix l'article 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre. 

6.2. Cessament de funcionaris interins que ocupin substitucions d'una durada prevista per a tot un curs escolar.

Si en aquest procés s'adjudica una substitució d'una durada prevista per a tot un curs escolar a un aspirant, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix el 31 de juliol de 2024, excepte que s'incorpori abans d'aquesta data el funcionari de carrera que l'ocupava.

6.3. Cessament de funcionaris interins que ocupin substitucions.

Si en aquest procés s'adjudica una substitució, el nomenament no es pot estendre més enllà del temps estrictament necessari. Així, el funcionari interí nomenat cessarà, com a màxim, el 31 de juliol de 2024, excepte que cessi abans per haver finalitzat la causa que va donar lloc al nomenament o per la incorporació, abans d'aquesta data, del docent que l'ocupava.

6.4. Cessament de funcionaris interins que ocupin places per a l'execució de programes temporals.

Si en aquest procés s'adjudica una plaça per a l'execució de programes temporals, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix, com a màxim, el 31 d'agost de 2026, excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera a través de qualsevol dels procediments legalment establerts, o per raons organitzatives que donin lloc a la supressió o amortització de la plaça assignada, o que finalitzi abans d'aquesta data el programa temporal específic que va motivar el nomenament, sense perjudici del que estableix l'article 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

6.5. Cessament de funcionaris interins que ocupin places temporals excés o acumulació de tasques.

Si en aquest procés s'adjudica una plaça temporal per excés o acumulació de tasques, el cessament del funcionari interí nomenat es produeix 9 mesos després del seu nomenament o el 30 de juny de 2024, el que abans succeeixi,  excepte que cessi abans per la cobertura reglada del lloc per personal funcionari de carrera a través de qualsevol dels procediments legalment establerts, o per raons organitzatives que donin lloc a la supressió o amortització de la plaça assignada, o que finalitzi abans d'aquesta data o que finalitzi abans d'aquesta data la causa que va motivar el nomenament, sense perjudici del que estableix l'article 1 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

6.6 Consideracions addicionals per als cessaments

Les consideracions addicionals per als cessaments previstes en el punt 16.4 de la instrucció setzena de l'annex 1 d'aquesta resolució, són aplicables als cessament dels funcionaris als quals se'ls hi adjudiqui una substitució, amb referència, en aquest cas, als punts 6.1 a 6.5 d'aquesta instrucció.

7. Renúncia justificada per a aspirants que ocupin mitges jornades o jornades completes

7.1. De manera excepcional, els aspirants als quals s'adjudiqui una plaça a mitja jornada o a jornada completa, ja sigui una plaça vacant o una plaça per a l'execució de programes temporals, hi podran renunciar si l'estan ocupant el 31 de maig de 2024.

7.2. Aquestes renúncies s'entendran com a justificades, amb efectes de 31 d'agost de 2024, i l'aspirant es mantindrà a la borsa en situació de disponible.

​​​​​​​7.3 La Direcció General de Personal Docent habilitarà un tràmit telemàtic a la seva pàgina web la primera setmana hàbil del mes de juny de 2024 a aquest efecte, sense perjudici d'altres causes de cessament.

8. Continuïtat del funcionari interí en supòsits excepcionals 

Per tal de garantir l'estabilitat del professorat als centres durant el curs 2023-2024 i la continuïtat del procés d'aprenentatge dels alumnes, es preveuen les següents situacions excepcionals:

8.1. En el cas que un funcionari s'incorpori en règim de reducció de mitja jornada a la plaça que ocupava provisionalment o de la qual és el titular, el funcionari interí que el substituïa podrà optar per mantenir-se en la mateixa plaça a mitja jornada. 

8.2. En el cas que un funcionari s'aculli a una reducció de mitja jornada, l'altra mitja jornada s'oferirà al funcionari interí que ocupi una plaça de mitja jornada de la mateixa especialitat o funció al centre. 

8.3. En el cas que un funcionari interí ocupi una plaça de mitja jornada a un centre i sorgeixi al centre en la mateixa especialitat o funció una plaça sobrevinguda a mitja jornada, se li oferirà ocupar-la.

8.4. En el cas que un funcionari interí ocupi una plaça definida com una substitució i aquesta es reconverteixi en una vacant o en una plaça temporal, se li oferirà ocupar-la.

8.5. En el cas que un funcionari s'incorpori a la plaça que ocupava provisionalment o de la qual n'és el titular i, per qualsevol motiu, en el termini de 3 dies lectius deixi novament d'ocupar-la, s'oferirà la plaça al funcionari interí que el substituïa i que ha cessat a conseqüència de la incorporació esmentada. 

En el cas que la substitució tingui com a causa el permís per naixement per a la mare biològica; el permís per adopció, per guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com permanent; o el permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill o filla, s'oferirà la plaça al funcionari interí que substituïa al beneficiari dels permisos esmentats durant els períodes de gaudi interromput d'aquests permisos.

L'oferiment de la plaça es farà mitjançant el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions i sempre que el funcionari interí cessat no hagi obtingut una altra plaça mitjançant qualsevol dels procediments d'adjudicació de substitucions.

8.6. El que disposen els punts 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4 anteriors queda condicionat a la compatibilitat d'horaris al centre.

8.7. Les mitges jornades previstes en els supòsits excepcionals esmentats seran tractades com a places independents a l'efecte de determinar la data de cessament del funcionari interí, tenint en compte el que disposen la instrucció setzena de l'annex 1 i la instrucció sisena de l'annex 2 d'aquesta resolució.

9. Adjudicació de places reservades a aspirants amb discapacitat

9.1. Una vegada que els docent seleccionats en el procés d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits siguin nomenats funcionaris de carrera i els aspirants seleccionats en el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició, i en el procés selectiu d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, siguin nomenats funcionaris en pràctiques, l'Administració comprovarà si s'ha assolit l'objectiu del 2% de persones amb discapacitat en la plantilla docent.

9.2 En cas que es comprovi que s'ha assolit el 2% i en tant que el percentatge no disminueixi, l'Administració no està obligada a reservar places a aspirants a funcionaris interins amb discapacitat.

9.3. En cas que es comprovi que no s'ha assolit el 2%, l'Administració ha de reservar un nombre igual al de places vacants de les especialitats corresponents que no es cobriren pel torn de reserva per aspirants amb discapacitat, d'ingrés 2, en els corresponents processos selectius convocats per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 24 de desembre de 2022 i per la Resolució de la directora general de Personal Docent d'1 de febrer de 2023, excepte que alguna d'elles hagi estat ocupada, amortitzada o suprimida.

9.4. Aquestes places s'oferiran, en el primer procediment ordinari de substitució de cada trimestre, d'acord amb les dates definides en la base setzena de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 d'abril de 2023. Aquestes places es perfilen amb el perfil 500-Base específica 8 (Resolució DGPD 20/04/2023 - BOIB 52, 25/04/2023).

9.5. Les places amb reserva per a aspirants amb discapacitat poden ser seleccionades per qualsevol aspirant a funcionari interí, en el termes previstos en el procediment ordinari previst en el punt 3.1 d'aquest annex. 

9.6. Tan sols els aspirants admesos que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33% podran exercir el dret d'adjudicació prioritària sobre aquestes places reservades.

9.7. No obstant el que disposen els apartats anteriors, els aspirants admesos que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33% també poden seleccionar places no reservades per a aspirants amb discapacitat, en el termes previstos en el procediment ordinari previst en el punt 3.1 d'aquest annex.

 

ANNEX 3 Instruccions per a la presa de possessió i cessament dels funcionaris interins

1. Una vegada adjudicada la plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals o en el procés d'adjudicació de substitucions, l'aspirant ha d'accedir al tràmit telemàtic habilitat a l'efecte a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent per fer el tràmit Previ de Presa de Possessió.

2. La tramitació i la presentació telemàtica només es completa quan es fa l'enviament amb l'assistent de tramitació.

3. Els aspirants als quals s'adjudica una plaça en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, o en el procés d'adjudicació de substitucions han de fer el tràmit abans de la incorporació al centre. 

4. En cap cas es pot prendre possessió si no s'ha fet el tràmit previ a la presa de possessió. 

5. Només en el cas que l'aspirant a funcionari interí hagi emplenat telemàticament el tràmit Previ de Presa de Possessió i, si escau, presenti la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals i/o el dictamen per a persones discapacitades o el document acreditatiu d'haver-lo sol·licitat, el director del centre validarà al GestIB la presa de possessió del funcionari. 

6. La presa de possessió quedarà sense efectes en cas que un aspirant presenti un comunicat mèdic d'incapacitat temporal amb data d'inici el mateix dia de la incorporació, sense perjudici de l'exercici del dret a la renúncia justificada a la plaça adjudicada, amb o sense reserva de plaça.

7. Cessament: quan el funcionari interí cessa en una substitució abans del 30 de juny el director del centre ha de validar mitjançant el GestIB el full de cessament d'aquest. És responsabilitat del funcionari interí vetllar perquè aquest cessament s'hagi formalitzat en temps i forma. 

 

ANNEX 4 Relació de perfils considerats significatius per a la selecció de places dels funcionaris interins

001

Coordinació TIC

003

Coordinació extraescolars

004

Coordinació qualitat

005

B2 d'anglès

006

B2 de francès

007

B2 d'alemany

021

Plaça temporalitzada de novembre a març

026

Conducció de cavalls i cures equines bàsiques

027

Coneixements de vela

028

Coneixements de raqueta

029

Conducció de grups en bicicleta

033

Aula UEECO

036

Titulació professional marina mercant esp. navegació

037

Titulació professional marina mercant esp. màquines

038

Titulació en interpretació de la llengua de signes

040

Activitats aquàtiques i activitats dirigides

041

Activitats dirigides i esports amb implements

042

Coordinació de centre col·laborador amb l'IEDIB

049

Desplaçament, estada i seguretat en el medi terrestre

059

Pesca d'altura i gran altura

062

Organització de l'assistència sanitària a bord

099

Especial dificultat

100

Anatomia aplicada a la dansa

113

Classes a Formentera amb dependència del centre d'Eivissa

114

Classes a Ciutadella amb dependència del centre de Maó

115

Classes a aules externes que depenen del centre principal

117

Horari semestral

125

Coordinació de programes internacionals i d'intercanvi

131

Centre d'especial dificultat amb alumnat afectat per privació de llibertat

136

CEE Son Ferriol

137

Batxillerat al baccalauréat

144

Titulació en prevenció de riscos laborals

174

Coordinació del programa EOIES

179

Classes a unitats docents externes adscrites a la Fundació S'Estel

186

C1 d'anglès

189

Professor de Centre de Referència Nacional

190

Ensenyaments esportius de règim especial: atletisme

191

Ensenyaments esportius de règim especial: bàsquet

192

Ensenyaments esportius de règim especial: futbol i futbol sala

193

Ensenyaments esportius de règim especial: salvament i socorrisme i vela

194

Ensenyaments esportius de règim especial: hípica

196

Coordinació de convivència i coeducació

197

Carnet d'aplicador de productes fitosanitaris

207

Impartició de matèries corresponents a l'àmbit sociolingüístic

208

Impartició de matèries corresponents a l'àmbit científictecnològic

211

Centre d'adults amb alumnat afectat per privació de llibertat

212

Pianista acompanyant

215

Coneixements informàtics - Web

228

Impartició d'idioma aplicat al cant

230

Pesca de litoral

232

Educador social

233

Impartició de curs d'especialització en Ciberseguretat

234

Impartició de curs d'especialització en intel·ligencia artificial i Big Data

235

Impartició de curs d'especialització en Forneria i Briotxeria

236

 

Impartició de curs d'especialització en manteniment de vehicles híbrids i elèctrics

237

Impartició de curs d'especialització en Desenvolupament de videjocs i RV

238

Maniobres amb cordes

239

Coordinació PROA plus

240

Ensenyaments esportius de règim especial: barrancs

241

Ensenyaments esportius de règim especial: escalada

242

Ensenyaments esportius de règim especial: mitja muntanya

 

​​​​​​​ANNEX 5 Relació d'especialitats afins per al procediment extraordinari d'adjudicació de places 

1. Especialitats afins del bloc de llengua i ciències socials

Es consideren especialitats afins totes aquelles que donen accés a la funció 0590058 – Professors de suport de l'àrea de llengua i ciències socials, segons l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 20 d'abril de 2023.

2. Especialitats afins del bloc de ciències i tecnologia

Es consideren especialitats afins totes aquelles que donen accés a la funció 0590059 – Professors de suport de l'àrea científica i tecnològica, segons l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 20 d'abril de 2023.

3. Tràmit previ d'especialitats considerades, de manera voluntària, afins als àmbits

De manera excepcional, s'estableix un tràmit voluntari previ al procés ordinari d'adjudicacions de substitucions per considerar afins als àmbits altres especialitats, que tingui validades l'aspirant que ho sol·liciti, per a la cobertura de places en el procés extraordinari de substitucions.

3.1. El tràmit d'especialitats afins romandrà obert des del dia 18 de juliol a les 9:00h fins al 31 d'agost a les 8:59h.

3.2. Poden participar en el tràmit tots els aspirants admesos en la borsa del cos 0590-professors d'ensenyament secundari que no tinguin validada ni la funció 0590058 – Professors de suport de l'àrea de llengua i ciències socials ni la funció ni la funció 0590059 – Professors de suport de l'àrea científica i tecnològica.

3.3. Els aspirants poden seleccionar estar disposats a cobrir, mitjançant el procediment extraordinari de substitucions, o bé places d'especialitats a les quals es refereix el punt 1 d'aquest annex, o bé places a les quals es refereix el punt 2 d'aquest annex.

3.4. L'adjudicació de places es farà mitjançant el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions, d'acord amb la instrucció quarta de l'annex 2 d'aquesta resolució.

 

ANNEX 6 Procediment d'adjudicació de places per cobrir substitucions urgents i inajornables de curta durada de tutors responsables de grup dels ensenyaments d'educació infantil i de primària, o bé, per donar resposta a necessitats urgents, extraordinàries i temporals en aquests ensenyaments o en els ensenyaments d'educació secundària, per al curs 2023-2024

1. La Direcció General de Personal Docent oferirà, mitjançant el procediment ordinari d'adjudicació de substitucions, places de les especialitats d'educació infantil i de primària, o de les funcions de suport de l'àrea de llengua i ciències socials i de suport de l'àrea científica i tecnològica, a les diferents illes.

2. Aquestes places tindran, com a centre de destinació, la Conselleria d'Educació i Formació Professional o les Direccions Territorials corresponents i seran a jornada completa. Aquestes places seran considerades places temporals per excés o acumulació de tasques.

3. Com a norma general, aquestes places només s'oferiran per a ser adjudicades a partir del 30 de setembre de 2023 i, en qualsevol cas, tenint en compte que la seva durada no es pot estendre més enllà dels 9 mesos. 

4. Les places s'han d'adjudicar respectant l'ordre en la borsa dels aspirants que hi participin i les seleccionin.

5. No es pot renunciar, per cap causa, a la plaça adjudicada.

6. Els adjudicataris cessaran com a màxim el 30 de juny de 2024. 

7. Els adjudicataris es consideraran aptes en el procés de tutorització del curs 2023-2024, excepte que hi hagi un informe desfavorable d'un director d'algun centre amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa.

8. Els adjudicataris d'aquestes places seran adscrits, de forma temporal, als centres en els quals sigui necessari substituir, de manera urgent i inajornable, un mestre amb nomenament per al càrrec de tutor responsable de grup d'educació infantil o de primària. També podran ser-hi adscrits quan sigui imprescindible reforçar el personal docent del centre per respondre a necessitats urgents, extraordinàries i temporals.

9. En el moment en què el director del centre tengui coneixement de la necessitat esmentada en el punt anterior, ha de sol·licitar la substitució inajornable a la Direcció General de Personal Docent mitjançant el GestIB, sempre que no pugui assumir-la amb els recursos ordinaris disponibles i es justifiqui la necessitat urgent i inajornable i que la no substitució pot suposar un greu perjudici en la prestació de serveis educatius essencials per al centre.

10. Una vegada la Direcció General de Personal Docent tengui coneixement de la sol·licitud ho comunicarà a l'aspirant adjudicatari disponible perquè s'incorpori al centre corresponent el primer dia lectiu següent. En cas d'haver-n'hi més d'un, s'ha d'incorporar l'aspirant amb menor puntuació en la borsa.

11. Aquest funcionari interí romandrà en aquesta substitució fins que la plaça es cobreixi, si és necessari, pels procediments d'adjudicació previstos en la convocatòria, moment en què restarà disponible per a una nova substitució.

12. En tant que no es produeixi la sol·licitud prevista en el punt 9 d'aquest annex, la Direcció General de Personal Docent adscriurà temporalment els adjudicataris d'aquestes places a un centre educatiu de l'illa corresponent en què hi hagi necessitats de personal docent, on romandran com a disponibles als efectes del punt anterior.