Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 390242
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen les places a les persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d’infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat per mitjà de la Resolució de 14 de juliol de 2021 (BOIB núm. 101, de 29 de juliol de 2021)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 (BOIB núm. 101, de 29 de juliol de 2021; correcció d'errors al BOIB núm. 152, de 4 de novembre de 2021 i BOIB núm. 170, de 11 de desembre de 2021), es va convocar el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears.

 2. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de gener de 2023 (Publicació al portal web www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears) es va aprovar la llista de persones candidates que havien superat el procés selectiu i es va donar un termini de vint dies hàbils per a presentar la documentació que es va relacionar.

 3. Per mitjà de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 23 de gener de 2023 (BOIB núm. 40, de 30 de març de 2023) es va nombrar personal estatutari fix y s'adjudicaren les places ofertades a les persones que van acreditar documentalment que complien els requixists exigits a la convocatòria.

 4. Les persones indicades en l'annex 1 d'aquesta resolució van sol·licitar l'ajornament del seu nomenament com a personal estatutari fix acollint-se al punt 14.3 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021, per impossibilitat degudament acreditada per incorporar-se al lloc de treball.

 5. Les persones indicades en l'annex 1 d'aquesta resolució van sol·licitar l'ajornament del seu nomenament com a personal estatutari fix acollint-se al punt 14.3 de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021, per impossibilitat degudament acreditada per incorporar-se al lloc de treball.

 6. Les persones interesades han estat donades d'alta i declarades aptes per el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Servei de Salut.

Fonaments de dret

 1. La llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

 2. El Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial Decret legislatiu, de 30 d'octubre.

 3. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social – vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtut de la disposició transitòria sisena de la Llei  55/2003.

 4. El Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

 5. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 14 de juliol de 2021 per la qual es convoca un concurs oposició per cobrir places vacants  de la categoría de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria depenents del Servei de Salut de les Illes Balears.

 6. L'article 72.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que “d'acord amb el principi de simplificació administrativa, s'han d'acordar en un sol acte tots els tràmits que, per la seva naturalesa, admetin un impuls simultani i no sigui obligat el seu compliment successiu”.

Per tot això dict la següent

Resolució

 1.  Nomenar personal estatutari fix de la categoria de tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria depenents del Servei de Salut de les Illes Balears a les persones que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució.

 2. Adjudicar els llocs de feina, d'acord amb el que s'indica en l'annex 2, a les persones candidates que han superat les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, en la categoria tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria depenents del Servei de Salut de les Illes Balears, després d'haver presentat la documentació pertinent, d'acord amb la petició efectuada pels candidats i la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

 3. Determinar que la presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i recordar que perden el dret a prendre possessió de la plaça les persones que no s'incorporin a la seva destinació en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada i apreciada per l'òrgan convocant.

 4. Establir que, abans de prendre possessió de la plaça, cada adjudicatari ha de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni du a terme cap activitat de les que comprèn l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Si du a terme alguna activitat privada —incloses les de caràcter professional— té l'obligació de declarar-ho en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà  de la data de la presa de possessió a fi que l'òrgan competent acordi la declaració de compatibilitat o d'incompatibilitat.

 5. Recordar que, d'acord amb la base 14.6 de la convocatòria el personal que hagi obtingut una destinació definitiva no podrà participar en els concursos de provisió de places durant un termini mínim d'un any comptador des del dia en què prengui possessió de la  plaça bàsica.

 6. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Signat electronicament: 8 de juny de 2023

La directora de Gestió i Pressuposts Maria del Mar Rosselló Amengual Per delegació de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat(BOIB núm. 31, de 04/03/2021) Per suplència del director general (BOIB núm. 62, de 29/4/2006

 

ANNEX 1 Llista de nomenaments de personal estatutari fix de la categoria tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria

Núm. doc. Id.

Llinatges, nom

****2439*

González Leal, Leonor Estefanía

****2827*

Maestro Juan, María Teresa

 

ANNEX 2 ​​​​​​​Llista d' adjudicacions del torn lliure

Núm. doc. Id.

Llinatges, nom

Descrició                 

****2439*

González Leal, Leonor Estefanía

Hospital Can Misses

****2827*

Maestro Juan, María Teresa

Hospital Universitari Son Espases