Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 383024
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’autoritza excepcionalment per al curs 2023-2024 i a tots els nivells educatius, l’ocupació de les places reservades per als alumnes amb necessitat específica de suport educatiu als centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Els darrers anys a les Illes Balears s'han produït una sèrie de circumstàncies, principalment per la immigració, que han propiciat l'arribada als centres educatius d'un alumnat molt divers. S'ha de tenir en compte que una part d'aquest alumnat presenta necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

Per tot això, es fa necessari que les Administracions encarregades facin un esforç real per tal d'aconseguir la inclusió efectiva d'aquest col·lectiu dins el nostre sistema educatiu.

2. En conseqüència i per tal d'aconseguir una escolarització equilibrada, tant en la normativa estatal com en l'autonòmica ja es preveu una reserva de places per a l'alumnat amb NESE, la qual cosa afavoreix l'escolarització integradora i el repartiment equitatiu d'aquest alumnat entre els diversos centres de les Illes Balears.

3. Pel que fa a la normativa autonòmica, es preveu una reserva d'un mínim de 4 places i un màxim de 5 per al primer curs del segon cicle d'educació infantil (4t d'Educació Infantil), una de les quals pot ser ocupada per alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). Aquesta reserva serà com a mínim de 5 places i com a màxim de 7 a la resta de nivells educatius.

Malgrat els anteriors arguments, val a dir que la naturalesa dels centres educatius a les Illes Balears és diversa i no en tots ells és efectiu ni necessari aplicar la reserva de places abans esmentada.

Per altra banda, cal destacar que  molts de municipis no disposen dels recursos humans necessaris per poder fer un diagnòstic primerenc de l'alumnat amb NESE que s'incorporarà el proper curs 2023-2024 al nivell de 4t d'Educació Infantil.

En aquests casos la reserva de places, en principi pensada per al repartiment equitatiu de l'alumnat, esdevé un impediment per a un bon nombre de centres que veuen com aquestes places reservades per a NESE no s'ocupen i, alhora, no es poden oferir  a l'alumnat ordinari, una part del qual es queda temporalment sense plaça escolar per aquest motiu.

4. Per tot això, molts dels centres afectats han sol·licitat poder oferir a l'alumnat ordinari aquestes places reservades per a l'alumnat amb NESE abans de la finalització del període de reserva de places, amb la finalitat d'agilitar el procés d'escolarització i facilitar els tràmits a les famílies.

Fonaments de dret

1. Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

2. Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

3. Decret 64/2019, de 2 d'agost, pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: Art. 5.3, Disposició transitòria primera.

4. Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears:  Art. 3.

5. Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24/02/2023 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2023-2024 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears: Annex 1, punt Tercer.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar, excepcionalment per al curs acadèmic 2023-2024, l'ocupació de les places reservades per a l'alumnat amb NESE que restin lliures a tots els nivells educatius, per part d'alumnat ordinari, en el moment que es formalitzin les llistes definitives del procés d'admissió als centres educatius de les Illes Balears.

2. Mantenir la reserva de places per als alumnes del nivell de 4t d'Educació Infantil amb NESE prevista a l'article 3.1 de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 7 d'abril de 2016 que regula el procés d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes Balears, per als centres educatius dels municipis següents:

- A l'illa de Mallorca: Inca, Porreres, sa Pobla, zones A i B de Manacor, Alcúdia, Felanitx (localitat), Muro, Santanyí i Campos.

- A l'illa d'Eivissa: zona A de Sant Antoni de Portmany.

Atès que en aquests municipis s'han pogut determinar les necessitats específiques de suport educatiu de l'alumnat que s'haurà d'incorporar al curs 2023-2024 al nivell de 4t d'Educació Infantil.

3. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, la qual serà d'aplicació en el mateix moment de la seva publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (7 de juny de 2023)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla