Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 379575
Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta del director general d’Espais Naturals i Biodiversitat, d’establiment de mesures per adaptar la regulació d'ús del foc en l’àmbit insular a la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, modificada pel Reial decret llei 15/2022, de 1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(dades personals ocultes)En data 24 de maig de 2023, el director general d'Espais Naturals i Biodiversitat ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. El Reial decret llei 15/2022, de 1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals, modifica l'article 48.6 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, en el sentit d'establir un catàleg mínim de prohibicions i les conseqüents sancions que en determinen l'incompliment, que les comunitats autònomes han d'aplicar, quan el risc d'incendi forestal sigui molt alt o extrem. El moment d'activació d'aquestes prohibicions, totes relacionades amb activitats que poden estar en l'origen dels incendis, es vincula amb la informació que l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha de mantenir actualitzada i a disposició de les comunitats autònomes.

2. En data 24 de maig de 2023, el cap de servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl ha emès informable favorable relatiu a l'adopció de mesures en aplicació de la modificació de l'article 48.6 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests pel Reial decret llei 15/2022, de 1 d'agost.

Fonaments de dret

1. L'art. 48 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forest, modificat pel Reial decret llei 15/2022, de 1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals, estableix que «les comunitats autònomes han d'aplicar immediatament les prohibicions i limitacions» en determinats casos.

2. L'article 44 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, estableix que les comunitats autònomes regularan en forests i àrees limítrofes l'exercici de totes aquelles activitats que puguin donar lloc a risc d'incendi, inclús amb limitacions al trànsit per zones forestals quan el perill d'incendis ho faci necessari.

3. El Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal, estableix tota una serie de limitacions respecte a l'ús del foc en funció de l'època de perill d'incendi forestal, així com mesures conjunturals de prevenció. Aquesta regulació és aplicable a tot tipus d'ús del foc, incloent les autoritzacions emeses per la Direcció General d'espais Naturals i Biodiversitat, que poden ser en terreny forestal o en àrea contigua de prevenció, en funció de l'època de perill.

4. La Resolució del conseller de Medi Ambient de 28 d'octubre de 2009, per la qual s'estableixen mesures complementàries de prevenció d'incendis forestals per a les activitats autoritzades i susceptibles de produir risc d'incendi forestal, estableix tota una sèrie de regulacions de suspensió d'autoritzacions emeses per la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat a raó de l'existència de fenòmens meteorològics adversos (FMA) de vents, tempestes, temperatures màximes i onades de calor que puguin afectar significativament les condicions per a la propagació de focs forestals.

5. L'article 2 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que, a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat exerceix, entre d'altres, les funcions relatives a la prevenció i l'extinció d'incendis forestals.

6. El Decret 9/2023 de 27 de febrer, pel qual s'aprova el Pla Especial de Protecció Civil d'Emergències per Incendis Forestals (INFOBAL), estableix que «el departament competent en matèria de gestió forestal és l'encarregat d'elaborar, emetre i difondre diàriament els nivells d'alerta per risc d'incendi forestal a les comarques forestals de les Illes Balears. Per a això, es pot comptar amb la col·laboració d'AEMET o altres organismes experts en la matèria».

 

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Medi Ambient i Territori que dicti una resolució en els termes següents:

1. Establir la generació de forma diària i durant tots els dies de l'any, d'un mapa informatiu, i comarcalitzat i/o insularitzat, del nivell d'alerta per risc meteorològic d'incendi forestal existent en l'àmbit de les Illes Balears, d'ara endavant «Alerta Foc». Aquest mapa s'elaborarà en base a tres fonts d'informació principals:

a) A partir de la informació publicada per AEMET, elaborada mitjançant dades meteorològiques i models numèrics de predicció del temps.

b) En base als avisos meteorològics establerts per AEMET, especialment en situacions en les que se s'hagi emès avís taronja o vermell per un o varis Fenòmens Meteorològics Adversos (FMA) per vents, tempestes, temperatures màximes i/o onada de calor.

c) A partir de l'anàlisi de perill efectuat diàriament des del Servei de Gestió Forestal de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat o des de la Central de Comunicacions d'Incendis Forestals (CCIF), quan circumstàncies rellevants puguin incidir en el risc d'incendi forestal.

Aquest mapa podrà tenir quatre escenaris de risc diferents («Alerta Foc 1», Alerta Foc 2», «Alerta Foc 3» o «Alerta Foc 4»), en funció d'una o varies de les fonts esmentades i tindrà una validesa diària, sense perjudici que pugui tenir la previsió per a dies successius en funció de les fonts d'informació disponibles. El mapa es difondrà diàriament a través de la pàgina web oficial del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl (alertafoc.caib.es).

2. Establir, de conformitat amb els criteris definits per l'article 48 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests, dels articles 6, 7 i 8 del Decret 125/2007, de 5 d'octubre i de la Resolució del conseller de Medi Ambient de 28 d'octubre de 2009, les següents limitacions o prohibicions territorialitzades en relació a l'ús de foc i en funció del risc meteorològic d'incendi forestal previst:

a) Amb escenari de risc meteorològic d'incendi forestal «Alerta Foc 1», es mantindrà la regulació ordinària determinada pel Decret 125/2007, de 5 d'octubre. Aquesta situació es correspondrà ordinàriament amb risc meteorològic d'incendi forestal baix d'AEMET, i sense avisos meteorològics per FMA prevists aplicables al nivell d'alerta.

b) Amb escenari de risc meteorològic d'incendi forestal «Alerta Foc 2», es mantindrà la regulació ordinària determinada pel Decret 125/2007, de 5 d'octubre. Aquesta situació es correspondrà ordinàriament amb risc meteorològic d'incendi forestal moderat o alt d'AEMET, i sense avisos meteorològics per FMA prevists aplicables al nivell d'alerta.

c) Amb escenari de risc meteorològic d'incendi forestal «Alerta Foc 3», es procedirà a l'aplicació directa de la suspensió de les autoritzacions de crema de restes o d'ús del foc emeses des de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, mentre duri l'escenari i en l'àmbit insular o comarcal afectat, de conformitat amb la Resolució del conseller de Medi Ambient de 28 d'octubre de 2009, sense perjudici del que resulti d'aplicació del Decret 125/2007, de 5 d'octubre. Aquesta situació es correspondrà habitualment amb l'activació formal d'avisos meteorològics per FMA (vents, temperatures màximes, onades de calor i/o tempestes), independentment del risc d'incendi forestal d'AEMET, o quan concorrin circumstàncies singulars a partir de l'anàlisi de perill.

d) Amb escenari de risc meteorològic d'incendi forestal « Alerta Foc 4», s'aplicaran automàticament les limitacions establertes a l'article 48.6 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forest, modificat pel Reial decret llei 15/2022, de 1 d'agost, pel qual s'adopten mesures urgents en matèria d'incendis forestals, sense perjudici del que resulti d'aplicació del Decret 125/2007, de 5 d'octubre. Aquesta situació es correspondrà amb risc meteorològic d'incendi forestal molt alt o extrem, o quan concorrin circumstàncies singulars a partir de l'anàlisi de perill, independentment de l'existència d'avisos meteorològics per FMA aplicables al nivell d'alerta.

3. El disposat en aquest resolució s'entén sens perjudici de les competències d'altres administracions i de les prescripcions establertes al del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestals.

4. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, de conformitat amb l'art. 48.7 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forest, modificat pel Reial decret llei 15/2022, de 1 d'agost, notificar-la a les autoritats locals i fer-ne difusió a la població mitjançant la web alertafoc.caib.es, així com a través de les xarxes socials en determinades situacions d'alerta.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

 

(Signat electrònicament: 6 de juny de 2023)

El conseller de Medi Ambient i Territori Miquel Mir Gual

El director general proposant Llorenç Mas Parera