Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE PALMA - PALMAACTIVA-

Núm. 365557
PalmaActiva.- Notificació de la concessió de subvencions de la campanya de vals descompte de PalmaActiva 2023 (Període del 27 de març de 2023 al 25 d’abril de 2023)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per resolució de presidència número PAC 202300339, de 25 de maig de 2023, es va aprovar el següent:

“1. Aprovar la proposta de concessió de subvencions pels beneficiaris que se citen a l'Annex I per import de 411.430€, amb càrrec de l'aplicació 40.43330.47200.00 del pressupost de despeses de PalmaActiva de l'any 2023,  amb els imports i beneficiaris que es detallen.

Aplicació pressupostària

Import

Número referència/operació prèvia

40.43330.47200.00  – Acció dinamització comercial -Convocatòria subvencions comerços

411.430,00 €

22023000016/ 220230001339

2. Proposar a la Gerència de PalmaActiva reconèixer l'obligació i ordenar el pagament de les subvencions aprovades amb el detall del punt primer, ANNEX I, per valor de 411.430,00€; la despesa anirà amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 40.43330.47200.00 del pressupost de despeses de PalmaActiva de l'any 2023.

3. Notificar aquest acord als interessats.”

Contra aquest acte administratiu, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. El termini per interposar-lo és d'un mes comptat des de l'endemà d'haver-se publicat aquest acord. En aquest cas no es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició potestatiu s'haurà de presentar al Registre d'aquest Organisme o a les dependències a què es refereix l'article 16.4 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre abans esmentada i s'entendrà desestimat quan no s'hagi resolt ni notificat la resolució en el termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la seva interposició i en aquest cas quedarà expedita la via contenciosa administrativa.

Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 123 abans esmentat i el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu, segons les competències determinades als articles 8 i 10 de la llei 29/98, en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà d'haver-se publicat aquest acord. Això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considereu pertinent.

 

Palma, a data de firma electrònica (30 de maig de 2023)

El director general de Comerç amb funcions de director/gerent de PalmaActiva Miguel Carranza Guasch

Documents adjunts