Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 359162
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 25 de maig de 2023 per la qual es concedeixen i deneguen ajuts en espècie per participar a un dels sis cursos de llengua i metodologia de l’ensenyament de la llengua i cultura alemanyes organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l’estiu de 2023 adreçats al professorat que imparteix l’assignatura d’alemany en nivells no universitaris en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc de la segona addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona corresponent al curs escolar 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 12 de gener del 2023 (BOIB núm. 11 de 24 de gener de 2023) es van convocar ajuts en espècie per participar a un dels sis cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de la llengua i cultura alemanyes organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l'estiu de 2023 adreçats al professorat que imparteix l'assignatura d'alemany en nivells no universitaris en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc de la segona addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona corresponent al curs escolar 2022-2023.

2.Es van presentar un total de 17 sol·licituds dins el termini establert per la convocatòria que va finalitzar el dia 3 de febrer de 2023.

3.La comissió avaluadora prevista en el punt novè de la convocatòria es va reunir en data 22 de febrer de 2023 per revisar, avaluar i qualificar les sol·licituds d'acord amb els criteris i requisits establerts en la Resolució de convocatòria.

4.La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va dictar, en data 15 de març de 2023, la proposta de resolució definitiva, la qual es va publicar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional el 16 de març de 2023.

5.Una vegada l'òrgan instructor ha formulat la proposta de resolució definitiva, així com s'han resolt les renúncies i substitucions corresponents, tal i com està previst en el punt quinzè de la convocatòria, el conseller d'Educació i Formació Professional resoldrà motivadament en el termini de sis mesos comptadors a partir de la finalització del termini per presentar les sol·licituds.

Fonaments de dret

1.Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre).

2.Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre).

3.Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol).

4.Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 12 de gener de 2023 per la qual es convoquen ajuts en espècie per participar a un dels sis cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de la llengua i cultura alemanyes organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l'estiu de 2023 adreçats al professorat que imparteix l'assignatura d'alemany en nivells no universitaris en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc de la segona addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona corresponent al curs escolar 2022-2023.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Primer. Aprovar la concessió dels ajuts en espècie per a participar en un dels sis cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de l'alemany organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l'estiu del 2023 als professors que figuren a l'Annex I d'aquesta Resolució.

Segon. Denegar els ajuts en espècie per a participar en un dels sis cursos de llengua i metodologia de l'ensenyament de l'alemany organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l'estiu del 2023 als professors que figuren a l'Annex II d'aquesta Resolució.

Tercer. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 25 de maig de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

Documents adjunts