Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 358065
Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 30 de maig de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça de docent al Camp d’Aprenentatge de Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

La Conselleria d'Educació i Formació Professional, a través del Servei d'Innovació Educativa de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, duu a terme diferents programes d'activitats per afavorir l'educació ambiental entre l'alumnat. En aquest àmbit destaca la tasca que desenvolupen els camps d'aprenentatge (CA) de les Illes Balears.

Els camps d'aprenentatge donen a tot l'alumnat dels centres docents de les Balears la possibilitat de desenvolupar aspectes del currículum escolar mitjançant l'observació, l'experimentació i el treball de camp en un medi singular i cultural de les Illes Balears, fent especial menció als continguts de l'educació ambiental. Ofereixen un ampli ventall d'activitats relacionades amb el descobriment de l'entorn natural i cultural mitjançant la realització de tallers i itineraris educatius guiats i dinamitzats per entorns singulars de les nostres Illes.

Els camps d'aprenentatge de les Illes Balears estan gestionats per docents que ocupen la plaça en comissió de serveis, amb la funció d'administració i gestió del camp, l'elaboració de la programació i el desenvolupament de les activitats educatives durant el calendari escolar, d'acord amb les instruccions que dicti a aquest efecte la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per a tota la xarxa de camps d'aprenentatge. El docent també ha d'elaborar el material didàctic necessari per al desenvolupament de les activitats educatives, així com el material informatiu i científic de suport a les activitats.

En la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 12 d'abril de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de docents per als camps d'aprenentatge de les Illes Balears, s'estableix que, en finalitzar el segon curs escolar, una comissió de seguiment avaluarà els docents, els quals han d'obtenir una qualificació positiva a fi de prorrogar la comissió dos cursos més.

Arribat el moment de dur a terme l'avaluació esmentada, el docent que ocupa a dia d'avui la plaça del CA Formentera ha comunicat formalment al Servei d'Innovació Educativa que no té interès a renovar la comissió de serveis, motiu pel qual ja no ha participat en el procés d'avaluació.

Dins la mobilitat voluntària dels funcionaris, un dels sistemes de provisió és la comissió de serveis. D'acord amb l'article 78.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre), els procediments de provisió de llocs de feina s'han de basar en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Tenint en compte la doble insularitat de l'illa de Formentera, és difícil trobar personal docent que vulgui optar a les places vacants; per aquest motiu, es fa necessari obrir aquesta convocatòria al cos docent de mestres i de professorat de secundària, independentment de l'especialitat de les persones sol·licitants.

Fonaments de dret

El Reial Decret 299/1996, de 28 de febrer, d'ordenació de les accions dirigides a la compensació de desigualtats en educació estableix els mecanismes normatius adequats per regular la creació i funcionament dels Centres Rurals d'Innovació Educativa.

L'Ordre del Ministeri d'Educació i Ciència de 29 d'abril de 1996 de creació i funcionament dels Centres Rurals d'Innovació Educativa (actuals camps d'aprenentatge), estableix, entre d'altres objectius, la finalitat de contribuir a la millora del procés d'evolució personal i de socialització, i a la vegada el desenvolupament del currículum escolar.

L'Ordre conjunta del conseller d'Educació i Cultura i del conseller d'Interior de dia 27 de juny de 2000 per la qual es modifica l'Ordre de 16 de juliol de 1997, sobre la relació de funcions dels llocs de feina del personal funcionari de la Conselleria d'Educació i Cultura, estableix la funció de la coordinació i gestió dels camps d'aprenentatge al cap del Servei d'Innovació Educativa.

La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 12 d'abril de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, les places de docents per als camps d'aprenentatge de les Illes Balears.

La Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre) estableix els procediments de provisió de llocs de feina.

El Decret 115/2001, de 14 de setembre, modificat pel Decret 169/2003, regula l'exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent.

El Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General de Personal Docent la competència en matèria de gestió de personal docent, i a la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa l'impuls i el foment de la innovació educativa i les activitats complementàries.

La Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 29 d'octubre de 2015 per la qual delega en la directora general de Personal Docent, la facultat de resoldre les comissions de servei per ocupar llocs de feina docent.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça de docent del Camp d'Aprenentatge Formentera, les bases de la qual figuren a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució i els annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s'estableix en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 30 de maig de 2023

La directora general de Personal Docent (en funcions) Rafaela Sánchez Benítez

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primera Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria té per objecte cobrir, en comissió de serveis, una plaça de docent per al Camp d'Aprenentatge Formentera, mitjançant un concurs públic de mèrits.

Segona Requisits dels candidats

1. Els requisits que han de complir les persones sol·licitants són:

a) Ser funcionari de carrera en servei actiu del cos de mestres o del cos de professors de secundària amb destinació definitiva en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

b) Tenir una antiguitat mínima de tres anys com a funcionari de carrera en actiu.

c) Haver impartit la docència directa a l'aula dels ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, com a mínim els tres darrers cursos.

d) Tenir els coneixements de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de capacitació corresponent a cada etapa educativa o alguna titulació homologable.

e) Estar destinat a qualsevol centre educatiu de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el moment de la convocatòria.

f) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

2. La Conselleria d'Educació i Formació Professional comprovarà d'ofici els requisits de la persona sol·licitant.

3. Aquells sol·licitants que no hagin autoritzat telemàticament la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè sol·liciti la certificació negativa que acrediti que no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, d'acord amb la instrucció 1/2017 de la directora general de Personal Docent, han d'aportar aquest certificat juntament amb la sol·licitud.

Tercera Funcions del docent

Les funcions del docent destinat al CA Formentera són les següents:

a) Elaborar l'oferta educativa pròpia del camp: proposta d'activitats i/o itineraris i el seu desenvolupament amb la col·laboració del personal docent del centre que hi acudeix.

b) Atendre les necessitats d'organització de les estades de pernoctació de l'alumnat.

c) Dur a terme les tasques que permetin una bona organització i funcionament del camp, entre d'altres: divulgació de l'oferta educativa, comunicació i coordinació amb els centres educatius, gestió de les sol·licituds d'estades i coordinació amb els docents dels altres camps.

d) Elaborar la documentació pròpia i encarregar-se de la gestió econòmica del CA.

e) Gestionar la pàgina web del camp.

f) Elaborar materials didàctics i de divulgació d'educació ambiental, relacionats amb el camp d'aprenentatge i el seu entorn, que siguin útils per a tota la comunitat educativa.

g) Mantenir les instal·lacions, el material i els recursos propis del camp.

h) Col·laborar i coordinar-se amb els altres camps d'aprenentatge de les Illes Balears per dur a terme activitats i propostes educatives conjuntes.

i) Altres funcions que li atribueixi la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa amb relació a la gestió del camp d'aprenentatge.

Quarta Condicions generals del lloc de feina

1. La definició del perfil de la plaça no implica que les tasques de la persona adjudicatària de la comissió de serveis s'hagin de limitar a l'àmbit de la seva especialitat. El docent que opta a la plaça del CA Formentera, encara que sigui especialista en una àrea, matèria o etapa educativa, ha d'atendre la seva tasca des d'una perspectiva interdisciplinària i globalitzadora, donant resposta a qualsevol aspecte curricular i d'organització que es pugui plantejar.

2. La persona que obtengui aquesta plaça s'haurà d'incorporar al seu lloc de feina dia 1 de setembre i hi haurà de romandre fins el 15 de juliol. L'horari de feina podrà ser flexible segons les necessitats del camp.

3. El calendari de visites escolars dels centres educatius al camp d'aprenentatge serà des del primer al darrer dia lectiu del curs corresponent.

4. En el cas que finalitzi la comissió de serveis, el docent, durant el mes de juliol, farà el traspàs d'informació al docent que ocuparà la plaça, així com les tasques que puguin quedar pendents.

Cinquena Durada de la comissió de serveis

1. La comissió de serveis té una durada de quatre cursos escolars. En finalitzar el segon curs escolar, es crearà una comissió de seguiment per avaluar el docent.

2. Les característiques de l'avaluació es dictaran mitjançant unes instruccions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

3. El docent haurà de redactar i lliurar una memòria que descrigui el desenvolupament de les actuacions duites a terme sobre el projecte presentat fins a la data de lliurament de la memòria.

4. Si l'avaluació és positiva, la comissió de serveis es prorrogarà fins a dos cursos més.

5. Si el resultat de l'avaluació és negatiu, no es renovarà la comissió de serveis i la persona adjudicatària cessarà en les seves funcions i finalitzarà la comissió de serveis d'acord amb el punt 3 de la quarta base.

Sisena Presentació de la sol·licitud i del projecte

1. La sol·licitud s'ha de presentar de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de la CAIB. Per poder accedir al tràmit telemàtic és imprescindible disposar de certificat digital, clau pin o clau permanent (o bé qualsevol sistema d'identificació acceptat pel sistema Cl@ve). El termini per participar en la convocatòria és de quinze dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

2. Les persones interessades han d'adjuntar a la sol·licitud el projecte en format PDF segons les indicacions de l'annex 2.

3. Els requisits i mèrits de les persones interessades han de complir-se en la data d'acabament del termini de presentació de la sol·licitud, excepte els apartats 2 i 3 dels requisits i els mèrits de l'apartat d'experiència professional, que es computaran a 31 d'agost de 2023. Només es valoraran els requisits i els mèrits recollits al Portal de Serveis al Personal i als registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Setena Comissió de Valoració

1. Es constituirà una comissió de valoració formada per les persones següents:

a) La cap del Servei d'Innovació Educativa o persona en qui delegui, que la presidirà i que podrà dirimir amb el seu vot els empats que es puguin produir.

b) El cap del Servei d'Educació Primària de la Direcció General de Personal Docent o persona en qui delegui.

c) La cap del Departament d'Inspecció Educativa o persona en qui delegui.

d) Una tècnica del Servei d'Innovació Educativa, que actuarà com a secretària, amb veu i sense vot.

e) Una persona designada per cada una de les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Sectorial d'Educació de les Illes Balears que podrà assistir amb veu però sense vot a les sessions de la Comissió.

2. Per a la constitució i el funcionament de la Comissió és imprescindible la presència d'un mínim de tres membres, entre els quals hi han de ser la presidenta i la secretària.

3. La Comissió pot sol·licitar el parer de persones expertes en relació amb les funcions dels docents dels camps d'aprenentatge.

4. La publicació a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa d'aquesta Resolució i de tots els altres documents lligats a aquest procediment, s'ha de considerar com a notificació als interessats d'acord amb el que preveu l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

5. Les funcions de la Comissió són:

a) Verificar el compliment dels requisits de les persones sol·licitants.

b) Valorar els mèrits dels candidats, segons el barem de la convocatòria.

c) Valorar el projecte dels candidats que hagin superat la primera fase del procés de selecció.

d) Dur a terme i valorar l'entrevista personal amb els candidats que hagin superat la primera fase del procediment de concurs.

e) Resoldre els dubtes o discrepàncies que puguin sorgir en el desenvolupament del procediment.

f) Resoldre les reclamacions que es puguin presentar.

g) Publicar les llistes provisionals i definitives de les diferents fases de la convocatòria a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa <http://tn.caib.es/DGPICE>.

h) Proposar la persona adjudicatària, en comissió de serveis, de la plaça convocada.

6. Els membres de la Comissió s'han d'abstenir d'intervenir, i ho han de notificar a l'autoritat competent, quan hi concorrin les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Igualment els participants podran recusar els membres de la Comissió quan hi concorri alguna de les circumstàncies previstes en el precepte esmentat.

 

Vuitena Procediment de selecció

El procediment de selecció constarà de dues fases. Una primera fase en la qual es comprovaran els requisits i es valoraran els mèrits, i una segona en la qual es valorarà el projecte presentat i es realitzarà una entrevista als aspirants admesos a la primera fase.

1. Primera fase: comprovació dels requisits i valoració dels mèrits.

a) La Comissió de Valoració ha de comprovar que les persones sol·licitants reuneixen els requisits generals establerts en la base segona d'aquest annex.

b) La Comissió ha de revisar i baremar, d'acord amb l'annex 3, els mèrits dels sol·licitants.

c) La Comissió ha d'aprovar i publicar al web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa <http://tn.caib.es/DGPICE> la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos amb les puntuacions provisionals d'aquesta primera fase. En el cas dels aspirants exclosos, se n'ha d'indicar la causa.

d) Els aspirants poden presentar una reclamació contra la relació provisional anterior, adreçada a la Comissió, en el termini de tres dies naturals comptadors a partir de l'endemà que es faci pública, a través del procediment habilitat a la Seu Electrònica per a aquesta convocatòria.

e) Un cop estudiades i resoltes les reclamacions presentades, la Comissió ha de publicar a la pàgina web http://tn.caib.es/DGPICE la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos amb les puntuacions definitives d'aquesta primera fase. En el cas dels aspirants exclosos, se n'ha d'indicar la causa.

2. Segona fase: projecte i entrevista.

a) La Comissió ha de valorar el projecte de cada candidat, d'acord amb el guió que figura a l'annex 2, i l'ha de puntuar de 0 a 6 punts.

b) La no presentació del projecte és equivalent a valorar-lo amb 0 punts.

c) La Comissió ha de convocar els aspirants que hagin superat la primera fase, mitjançant notificació a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa amb un mínim de 48 hores d'antelació, a una entrevista amb les finalitats següents:

  • Defensar el projecte presentat. La defensa no significa la reiteració de l'exposició dels continguts del projecte, sinó de les bases i dels arguments en què es fonamenta. Els aspirants disposaran d'un màxim de deu minuts per defensar-lo.
  • Debatre amb la Comissió durant un màxim de quinze minuts sobre aspectes del projecte o qualsevol altre tema relacionat amb els camps d'aprenentatge o el plantejament de qüestions pràctiques relacionades amb l'exercici de la funció del lloc de feina al qual es presenta.

d) Si l'aspirant no es presenta a l'entrevista, aquesta es valorarà amb 0 punts.

e) La Comissió determinarà el lloc on es realitzarà aquesta entrevista personal.

f) Per superar aquesta segona fase, és imprescindible obtenir una puntuació mínima de 3 punts sobre 6 a la valoració del projecte, i una puntuació de 3 punts sobre 6 a l'entrevista.

g) La Comissió ha de publicar la relació provisional de les persones aspirants amb les puntuacions provisionals obtingudes en aquesta fase, indicant la puntuació del projecte, de l'entrevista i la puntuació total, que serà la suma de la del projecte i la de l'entrevista. Aquesta informació es farà pública a la web <http://tn.caib.es/DGPICE>.

h) Els aspirants poden presentar una reclamació contra les puntuacions provisionals, adreçada a la Comissió, en el termini de tres dies naturals comptadors a partir de l'endemà que es faci pública, a través del procediment habilitat a la Seu Electrònica per a aquesta convocatòria.

i) Un cop estudiades i resoltes les reclamacions presentades, la Comissió ha de publicar la relació definitiva d'aspirants amb les puntuacions definitives obtingudes en aquesta segona fase, indicant la puntuació del projecte, de l'entrevista i la suma d'ambdues puntuacions.

j) Així mateix, s'indicarà la puntuació final de cada aspirant, que estarà conformada per la suma de la puntuació obtinguda en la fase de valoració de mèrits i la suma de la puntuació obtinguda en la fase de projecte i entrevista.

Novena Adjudicació de les places

1. La plaça convocada s'adjudicarà d'acord amb la puntuació total més alta obtinguda per l'aspirant. En cas d'empat en la puntuació final entre dos o més sol·licitants, s'adjudicarà la plaça a la persona que hagi obtingut més puntuació en la segona fase de concurs; si l'empat continua, s'adjudicarà a la persona que hagi obtingut més puntuació a l'apartat 2 (Formació) del barem de mèrits al·legats.

2. La Comissió publicarà l'adjudicació provisional de la plaça en comissió de serveis a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa <http://tn.caib.es/DGPICE>.

3. A partir de l'endemà de la publicació de l'adjudicació provisional de la plaça, les persones interessades poden presentar una reclamació en el termini de dos dies naturals comptadors a partir de l'endemà que es faci pública, a través del procediment habilitat a la Seu Electrònica per a aquesta convocatòria.

4. Un cop estudiades i resoltes les reclamacions presentades, la Comissió publicarà el nom de la persona que ha obtingut la plaça en comissió de serveis a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

5. En cas que el docent renunciï a la plaça adjudicada, ho ha de fer mitjançant escrit presentat en un dels registres habilitats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a les delegacions territorials o a qualsevol altra dependència referida en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en el termini de tres dies hàbils a partir de la publicació definitiva de l'adjudicatari de la comissió. Una còpia de l'escrit en què consti la data d'entrada al registre també s'ha de trametre a l'adreça de correu electrònic sie@dgpice.caib.es dins el mateix termini. En aquest cas, ocuparà la plaça la persona següent segons la puntuació.

Desena Proposta, nomenament i presa de possessió

1. Un cop publicada l'adjudicació definitiva de la plaça, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa proposarà a la directora general de Personal Docent que nomeni, en comissió de serveis, la persona adjudicatària a la plaça del CA de Formentera.

2. La presa de possessió de la plaça i la incorporació efectiva al camp d'aprenentatge es realitzarà l'1 de setembre de 2023.

3. La persona a la qual s'adjudiqui la plaça en comissió de serveis en el CA de Formentera haurà de participar en les activitats docents previstes en el seu centre fins que finalitzi el curs acadèmic 2022-2023.

Onzena Proposta i nomenament extraordinari

En el cas que no s'hagi cobert la plaça convocada, la directora general de Personal Docent, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, seguirà els processos ordinaris d'adjudicació de funcionaris docents interins, per al període comprès entre l'1 de setembre de 2023 al 31 d'agost de 2024.

Documents adjunts