Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 356979
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 de maig de 2023 per la qual es defineixen les hores de Desenvolupament de Projectes i s’obre el termini per a la seva sol·licitud

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de maig de 2023 sobre l'establiment dels concerts educatius per als cursos escolars 2023-2024 a 2028-2029.

2. Consta en l'expedient del concert educatiu per al període 2023-29 el Nou informe econòmic i de planificació educativa sobre l'establiment dels concerts educatius per al curs 2023-24 en el qual, a l'apartat de consideracions generals, estableix la següent referència:

“Respecte les unitats del Programa de Diversificació Curricular (PDC) a 3r i 4t d'ESO, en aplicació de l'article 20.3 del Decret 59/2022, aquestes es dotaran amb les hores necessàries per desenvolupar el projecte educatiu, prèvia sol·licitud per part dels centres, fins un màxim de 2 hores a 3r d'ESO i 6 hores a 4t d'ESO.

Respecte les unitats d'Educació Secundària Obligatòria, en aplicació de l'article 20.3 del Decret 59/2022, aquestes es dotaran amb les hores necessàries per desenvolupar el projecte educatiu, prèvia sol·licitud per part dels centres, fins un màxim de 1hora a 1r d'ESO, 2 hores a 3r d'ESO i 3 hores a 4t d'ESO als centres d'una línia i un màxim de 1hora a 4t d'ESO als centres de dos i tres línies.”

3. La Comissió de Concerts de 2 de maig de 2023, així com consta a l'acta de la sessió de 19 de maig de 2023, va informar favorablement els següents punts:

“- La dotació del concert amb les hores necessàries per desenvolupar projectes educatius a les unitats del programa de Diversificació Curricular (PDC) a 3r i 4t d'ESO, prèvia sol·licitud per part dels centres, fins a un màxim de 2 hores a 3r d'ESO i de 6 hores a 4t d'ESO.

"-La dotació del concert amb les hores necessàries per desenvolupar projectes educatius a les unitats d'Educació Secundària Obligatòria, prèvia sol·licitud per part dels centres, fins a un màxim d'1 hora a 1r d'ESO i de 2 hores a 3r d'ESO.

-Denominar aquesta dotació amb el nom de “Desenvolupament de Projectes”.

4. L'article 20.3 del Decret 59/2022 estableix que el director general de Planificació, Ordenació i Centres pot autoritzar altres conceptes puntuals diferents dels fixats amb caràcter general en els punts anteriors, amb l'informe previ de la Comissió de Concerts. En aquests casos, els centres interessats ho han de sol·licitar. Les sol·licituds, que han de signar els representants legals de les entitats titulars dels centres, s'han de presentar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres durant el mes de juny anterior al curs escolar per al qual se sol·licita l'increment d'hores. Juntament amb la sol·licitud, s'ha de presentar una memòria detallada i explicativa dels motius que la justifiquen.

Fonaments de dret

1.El Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s'estableixen les normes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2023-2024 (BOIB núm. 169, de 29 de desembre).

2.La Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE).

3.La Llei 1/2022, de 8 de març, d'Educació de les Illes Balears.

4.La Llei de 11/2022, de 28 de desembre de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (BOIB núm. 171, de 31 de desembre).

5.Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de maig de 2023 sobre l'establiment dels concerts educatius per als cursos escolars 2023-2024 a 2028-2029.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Autoritzar les següents hores de Desenvolupament de Projectes:

- Un màxim de 2 hores a 3r d'ESO i 6 hores a 4t d'ESO a les unitats del Programa de Diversificació Curricular (PDC).

- Un màxim d'1 hora a 1r d'ESO, 2 hores a 3r d'ESO i 3 hores a 4t ESO a les unitats dels centres d'una línia d'Educació Secundària Obligatòria .

- Un màxim d'1 hora a 4t d'ESO a les unitats de centres de dues i tres línies d'Educació Secundària Obligatòria.”

2.Aprovar el model de sol·licitud que figura com a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del Departament de Centres Concertats de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 30 de maig de 2023)

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

Documents adjunts