Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 355470
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2023 per la qual es convoquen ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears disposa que, per garantir la compensació de les desigualtats socials i econòmiques i facilitar l'accés i la permanència en el sistema educatiu en condicions d'equitat, s'ha d'establir un sistema d'ajuts per a l'ús del servei de menjador.

2. L'article 27 de la Constitució espanyola estableix com a dret fonamental el dret a l'educació.

3. L'article 83 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, disposa que, per garantir la igualtat de tots els ciutadans en l'exercici del dret a l'educació, s'han d'establir beques i ajuts a l'estudi per tal de compensar situacions socioeconòmiques desfavorables.

4. L'article 9.1 de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei orgànica 8/2000, reconeix a tots els estrangers menors de divuit anys el dret a accedir al sistema públic de beques i ajuts.

5. Dins l'àmbit autonòmic de les Illes Balears, el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions l'establiment o la gestió de les quals correspon a l'Administració de la Comunitat Autònoma o a les entitats públiques que en depenen, i disposa que no es pot iniciar el procediment de concessió de subvencions sense que, prèviament, el conseller competent n'hagi establert les bases reguladores per mitjà d'una ordre.

6. En aplicació d'aquesta obligació, l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 100, d'11 de juliol de 2009, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria d'educació i cultura.

7. L'article 1 d'aquesta Ordre especifica, en l'apartat 2.6, que poden ser objecte d'ajut, entre d'altres, els serveis complementaris a l'ensenyament, entre els quals s'inclouen, en la lletra a), els ajuts per a menjador.

8. Tot aquest marc normatiu regula la protecció efectiva del dret fonamental a l'educació, elimina les traves que en dificultin l'exercici i respon, també, a la necessitat de poder fer efectiva la conciliació de la vida laboral de pares i mares amb la vida familiar.

9. Tal com estableix l'article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, les famílies en situació de protecció especial han de tenir una atenció prioritària o específica, atesa l'especial dificultat per acomplir la cura i l'atenció als membres que en formen part, en situació de vulnerabilitat econòmica o social. A més, en l'article 10, s'especifica que s'entén per famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial les famílies beneficiàries de la renda social garantida o de la renda mínima d'inserció o les que tenen el subsidi de desocupació com a únic ingrés.

10. Als darrers anys s'han convocat ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris. D'aquests ajuts es podien beneficiar les unitats familiars amb infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d'educació infantil, a educació primària o a educació secundària.

11. En l'actualitat la majoria dels centres públics de secundària no disposen de serveis de menjadors escolars com a tals, per la qual cosa, les unitats familiars que, tot i trobar-se en una situació econòmica familiar o sociofamiliar desfavorable, no tenien la possibilitat de gaudir d'aquests ajuts.

12. No obstant això, aquests centres sí disposen de serveis de cafeteria que ofereixen plats del dia i/o piscolabis saludable. Atès això, es considera convenient estendre la possibilitat de tramitar ajuts als alumnes de secundària que estan escolaritzats a centres de secundària on no poden gaudir del servei de menjador escolar i que, per la situació econòmica familiar o per circumstàncies sociofamiliars desfavorables, tenguin més dificultats per afrontar el pagament del servei del plat del dia i/o piscolabis saludable oferit per la cafeteria del centre.

13. A partir de l'anàlisi dels valors previsibles dels indicadors de la situació social i econòmica de les famílies, es fa necessari prioritzar els ajuts i adjudicar-los sobre la base de criteris que tenguin present la situació de les famílies en el moment de la convocatòria. Per això, es proposa un barem que pugui donar resposta a les situacions de vulnerabilitat de manera fiable.

14. L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) és un índex emprat a Espanya com a referència per a la concessió d'ajuts, subvencions o el subsidi d'atur. Amb la finalitat de millorar l'equitat d'aquests ajuts, s'ha incorporat aquest índex per tal de calcular la puntuació dels diferents sol·licitants tenint en compte les dades corresponents a les Illes Balears. Per al curs 2023-2024, les regles de càlcul s'han fet a partir de l'IPREM corresponent a l'any 2023 per catorze pagues.

15. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, aprova el Text refós de la Llei de subvencions, i l'article 4 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009) estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura.

16. L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 175, de 23 de desembre, estableix que les quanties previstes per a cada línia de subvenció tenen un caràcter merament estimatiu, de manera que l'alteració eventual a l'alça o a la baixa d'aquestes quanties a l'hora d'aprovar les convocatòries respectives no requereix que abans es modifiquin les previsions quantitatives que conté el Pla sens perjudici d'això, s'inclou aquesta línia de subvenció en el Pla estratègic corresponent al 2021-2023.

17. En data 15 de desembre de 2022 es va publicar la Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 28 de novembre de 2022 per la qual es modifica l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, incloent una nova línia per a ajuts d'alimentació per a alumnes de centres d'educació secundària que no poden gaudir del servei de menjador escolar.

18. Els ajuts que es concedeixen a l'empara d'aquesta convocatòria no es consideren ajuts d'estat atès que, d'acord amb l'apartat 2 de la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajut estatal conforme al que disposa l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE C 262/1, de 19 de juliol de 2016), l'educació pública organitzada dins del sistema nacional d'educació finançada i supervisada per l'Estat pot considerar-se una activitat no econòmica. D'altra banda, les normes sobre ajuts només s'apliquen quan el beneficiari té activitat econòmica, mentre que aquesta convocatòria s'adreça a persones físiques sense cap tipus d'activitat econòmica.

Fonaments de dret

1. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006).

3. La Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (BOE núm. 10, de 12 de gener de 2000).

4. La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE núm. 180, de 29 de juliol de 2015).

5. El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social (BOE núm. 289, de 3 de desembre de 2013).

6. La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears (BOIB núm. 53, de 9 d'abril de 2011).

7. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d'agost de 2016).

8. La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (BOIB núm. 97, de 7 d'agost de 2018).

9. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019).

10. La Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2023 (BOIB núm. 171, de 31 de desembre).

11. La Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 19 de novembre de 2003), modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.

12. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).

13. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

14. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021).

15. El Decret 39/2011, de 29 d'abril, pel qual es regula l'atenció a la diversitat i l'orientació educativa als centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics (BOIB núm. 67, de 5 de maig de 2011), afectat per l'Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2011 pel qual es corregeixen les errades del Decret 39/2011 (BOIB núm. 78, de 28 de maig de 2011).

16. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

17. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

18. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25 de juliol de 2006).

19. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

20. La Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 8, de 15 de gener de 2015).

21. L'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual s'aplica la previsió de l'article 117.2 de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022)

22. L'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 175, de 23 de desembre estableix que les quanties previstes per a cada línia de subvenció tenen un caràcter merament estimatiu, de manera que l'alteració eventual a l'alça o a la baixa d'aquestes quanties a l'hora d'aprovar les convocatòries respectives no requereix que abans es modifiquin les previsions quantitatives que conté el Pla. Sens perjudici d'això, s'inclou aquesta línia de subvenció en el Pla estratègic corresponent al 2021-2023.

23. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 28 de novembre de 2022 per la qual es modifica l'annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

24. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts individualitzats d'alimentació per a alumnes de centres públics d'educació secundària que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2023-2024.

2. Publicar les bases de la convocatòria d'ajuts individualitzats per alumnes de centres públics d'educació secundària que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2023-2024, que es recullen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Publicar el model de sol·licitud, que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució.

4. Publicar el model d'acceptació de l'ajut, que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

5. Publicar el model de rebut d'ajuts i romanents, que figura en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

6. Publicar el model d'ajuts rebutjats, que figura en l'annex 5 d'aquesta Resolució.

7. Publicar el model de diligència de registre, que figura en l'annex 6 d'aquesta Resolució.

8. Publicar el model de certificat i memòria econòmica dels ajuts, que figura en l'annex 7 d'aquesta Resolució.

9. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i establir que comenci a vigir a partir de la data de la publicació.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 26 de maig de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer Objecte de la convocatòria i quantia dels ajuts

1. L'objecte d'aquests ajuts és finançar total o parcialment el cost del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar als alumnes que durant el curs 2023-2024, cursen estudis d'educació secundària obligatòria (ESO) o de formació professional bàsica (FPB) en centres docents públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, que no disposen, ni poden gaudir del servei de menjador escolar.

2. Els ajuts s'han de fer efectius amb càrrec a la partida pressupostària 13601 421K03 48021 00 (600.000 euros) per a l'any 2023. En qualsevol cas, d'acord amb l'article 4.3.b) de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, aquesta partida es pot incrementar mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria a l'objecte de disposar de més recursos per a aquesta finalitat.

Segon Requisits per ser-ne beneficiari

1. Unitats familiars que, durant el curs escolar 2023-2024, tenen infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari d'educació secundària (IES) o centre integrat de formació professional d'estudis de formació professional bàsica (FPB) que no disposen, ni poden gaudir del servei de menjador escolar.

2. Els beneficiaris hauran de sol·licitar fer ús del servei de cafeteria del centre el curs 2023-2024 que ofereix el plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar.

Tercer Tipus de beneficiaris

Cas que es compleixin els requisits exposats al punt anterior, es distingeixen dos tipus de beneficiaris:

a) Beneficiaris directes:

- Alumnes que es troben en situació d'acolliment acreditada mitjançant un certificat del director del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.

- Família víctima de violència de gènere. Aquesta condició s'ha d'acreditar mitjançant la presentació d'una còpia compulsada de l'ordre de protecció a favor de la víctima o, si n'és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts en l'article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

- Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

b) Beneficiaris per barem:

- Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d'acord amb els criteris que es recullen en el punt vuitè d'aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària i de complir els requisits exposats a l'apartat quart.

Quart Requisits dels beneficiaris per barem :

Els beneficiaris per barem, per sol·licitar els ajuts recollits en aquesta convocatòria, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds han de complir el següent requisit:

- tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l'IPREM:

Nombre d'adults (majors de 14 anys)

Nombre de menors (menors de 14 anys)

Renda familiar total

1

1

16.380,00 €

1

2

20.160,00 €

1

3

23.940,00 €

2

0

18.900,00 €

2

1

22.680,00 €

2

2

26.460,00 €

2

3

30.240,00 €

2

4

34.020,00 €

3

0

25.200,00 €

3

1

28.980,00 €

3

2

32.760,00 €

3

3

36.540,00 €

S'hi han d'afegir 3.780,00 € per cada menor de catorze anys addicional, i 6.300,00 € per cada adult major de catorze anys addicional.

Cinquè Membres de la unitat familiar

1. Són membres de la unitat familiar:

a) L'alumne per al qual se sol·licita l'ajut.

b) Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.

c) Els germans menors d'edat.

d) Els germans menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar.

e) Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física o psíquica en un grau igual o superior al 33 %, que convisquin al domicili familiar.

f) Els ascendents familiars que convisquin al domicili familiar.

2. En el cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable aquell que no convisqui amb la persona beneficiària de l'ajut. En els casos de custòdia compartida, tots dos són computables.

3. Es considera membre computable la persona que mantengui una relació amb el progenitor o el tutor legal del beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de cònjuge, de parella de fet (acreditada d'acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de parelles estables, publicada en el BOIB núm.156, de 29 de desembre) o de situació de fet estable.

Sisè Càlcul de la renda total familiar

Per determinar la renda dels membres computables, cal sumar la base imposable general (casella 435) a la base imposable de l'estalvi (casella 460), excloent-ne els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2022 i el saldo net negatiu de rendiments de capital mobiliari a integrar a la base imposable de l'estalvi.

Setè Càlcul del nombre d'unitats de consum del nucli familiar

1. Per calcular les unitats de consum del nucli familiar, s'han de tenir en compte tots els membres de la unitat familiar d'acord amb el punt cinquè.

2. El primer adult de la unitat familiar suposa una unitat de consum, i la resta d'adults de catorze anys o més suposen 0,5 unitats de consum. Els menors de catorze anys suposen 0,3 unitats de consum.

3. El programa GestIB, en l'apartat «Baremació», calcula de manera automàtica el nombre d'unitats de consum a partir de les dades introduïdes relatives als membres de la unitat familiar.

Vuitè Criteris per atorgar la puntuació segons el barem

Per atorgar la puntuació segons el barem, s'han de tenir en compte els criteris següents:

1. CONDICIONS ECONÒMIQUES

Ingressos

Puntuació

Fins a 6.300,00 €

20

De 6.300,01 € a 7.560,00 €

17

De 7.560,01 € a 8.820,00 €

14

De 8.820,01€ a 10.080,00€

11

De 10.080,01 € a 11.340,00€

8

De 11.340,01€ a 12.600,00€

5

Es computen com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l'any fiscal 2022. Al quocient resultant de dividir tots els ingressos entre el nombre d'unitats de consum, calculat segons el punt setè, se li ha d'adjudicar la puntuació següent:

2. CIRCUMSTÀNCIES FAMILIARS

Circumstàncies

Puntuació

Per cada infant en acolliment

1 punt

Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat física o psíquica (més d'un 33%)

2 punts

Per família nombrosa general

1 punt

Per família nombrosa especial

2 punts

Per família monoparental

2 punts

Per tenir dos o més fills/es al mateix centre

1 punt

3. CONDICIONS SOCIOFAMILIARS DESFAVORABLES

El consell escolar o la comissió de valoració de cada centre ha d'aprovar la valoració de les condicions sociofamiliars desfavorables a partir de la proposta de valoració feta per l'equip directiu, amb l'ajuda de l'equip d'orientació educativa i suport a l'aprenentatge , d'acord amb la informació i els documents que hagin pogut recollir.

Les condicions que s'han de valorar són:

a) Alumnat amb NESE associat a situacions de vulnerabilitat socioeducativa (enregistrats al GestIB 1 punt ).

b) Dificultats en l'atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o els tutors (2 punts):

- Incompatibilitat amb l'horari laboral o formatiu

- Problemes de salut que impedeixin l'atenció dels fills (per problemes crònics, físics o psíquics del pare, la mare o els tutors o altres membres de la unitat familiar que puguin ser causa d'indisponibilitat)

- Situació de desocupació d'un membre de la unitat familiar o més

c) Si disposa d'un informe emès pels serveis socials corresponents que aconselli facilitar l'ajut individual d'alimentació a causa de les circumstàncies socioeconòmiques desfavorables, s'ha d'atorgar una puntuació directa de 4 punts en aquest apartat.

d) Beneficiaris de rendes mínimes d'inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud (5 punts).

Novè Quantia dels ajuts

1. La quantia dels ajuts assignada a cada sol·licitant que hagi obtingut la condició de beneficiari dependrà de la puntuació obtinguda en el punt vuitè, en la valoració de les sol·licituds. La quantia s'ha calculat a partir del preu mitjà del cost del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar del centre que gestiona la Conselleria d'Educació i Formació Professional:

a) Beneficiaris directes:

- 100 % del cost mitjà del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar (880,00 €)

b) Per motius socioeconòmics:

- 20 punts o més: 100 % del cost mitjà del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar (880,00 euros)

- De 5 a 19 punts: 50% del cost mitjà del plat del dia i/o piscolabis saludable del servei de cafeteria escolar (440,00 euros)

2. El centre només pagarà a l'empresa que presta el servei d'alimentació la quantia corresponent als dies en què realment l'usuari ha fet ús d'aquest servei i d'acord amb la relació establerta en el quadre següent:

% del cost

Quantia de l'ajut

Quantitat/dia

100 %

880,00 €

5,00 €

50 %

440,00 €

2,50 €

3. En cas que, per circumstàncies sobrevingudes, se suspenguin les classes i/o el servei d'alimentació, el centre ha de transferir la quantia diària pertinent dels dies de suspensió del servei al compte bancari facilitat per la família.

4. En cap cas la quantia de l'ajut pot ser superior al cost del servei d'alimentació.

Desè Presentació de sol·licituds i termini

1. Les sol·licituds per obtenir els ajuts d'alimentació s'han de formalitzar mitjançant l'imprès normalitzat que figura en l'annex 2 d'aquesta Resolució. El model també es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es). Així mateix, es pot tramitar la sol·licitud telemàticament a través de la Seu electrònica de la CAIB.

2. En el cas que l'ajut se sol·liciti per a més d'un membre de la mateixa unitat familiar en el mateix centre on es cursin estudis durant el curs escolar 2023-2024, la petició s'ha de formular en un únic imprès.

3. Les sol·licituds s'han de presentar des del 23 al 30 de juny de 2023, degudament emplenades a la secretaria del centre educatiu on es cursen els estudis durant el curs escolar 2023-2024 o a través de la seu electrònica de la CAIB mitjançant certificat digital. Les sol·licituds s'han de presentar juntament amb la documentació acreditativa necessària.

4. Si la sol·licitud o la documentació presentades són incompletes i/o tenen deficiències, el centre educatiu ha de requerir la persona sol·licitant perquè les esmeni en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de la recepció del requeriment.

5. No cal tornar a presentar aquella documentació de la qual ja disposa el centre. En cas contrari, les persones sol·licitants han de presentar, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

a) DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin setze anys o més el dia 31 de desembre de 2022.

b) Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s'ha d'acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s'han d'acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.

c) Certificat de convivència a l'efecte de computar els membres de la unitat familiar, segons el punt cinquè d'aquesta convocatòria, per aquells municipis que no estiguin adherits a la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears, o que, estant adherits, el sol·licitant no autoritzi a la sol·licitud a la Conselleria d'Educació i Formació Professional la consulta de dades en poder o expedits per les administracions públiques.

Respecte als municipis que estiguin adherits a la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears, sempre que no s'oposi en la sol·licitud, es consultarà telemàticament el certificat d'empadronament de la unitat familiar en vigor d'aquells municipis que estiguin adherits a la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears. Podeu consultar aquests municipis en la pàgina web d'interoperabilitat de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb el codi de certificat SCDHPAJU (http://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/servei_propi_scdhpaju-64436/).

6. A més, segons el cas concret, s'ha d'aportar la documentació següent:

a) Per obtenir punts per renda, cal emplenar l'apartat corresponent de la sol·licitud d'autorització a la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears perquè pugui obtenir el certificat d'ingressos de l'Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar amb ingressos, a l'efecte de consulta per a l'ajut d'alimentació.

b) Per obtenir punts per criteri familiar:

- Per família nombrosa: La situació de família nombrosa s'ha d'acreditar mitjançant el títol oficial en vigor expedit a aquest efecte per l'òrgan competent, de conformitat amb el que preveu el Decret 28/2020, de 21 de setembre.

Sempre que s'autoritzi en la sol·licitud, es consultarà telemàticament el títol de família nombrosa expedit per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (Consell de Mallorca) o pel Departament de Benestar Social (Consell Insular de Menorca) sense necessitat de presentar el document en paper. En el cas d'Eivissa i Formentera, en aquests moments s'ha de presentar el document en paper, així com en els casos en que no s'autoritzi en la sol·licitud, s'haurà de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l'efecte, vigent el 31 de desembre de 2022.

- Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques: S'ha d'acreditar mitjançant un certificat emès per l'òrgan competent que indiqui el tipus i el grau de discapacitat.

Sempre que s'autoritzi en la sol·licitud, únicament es consultaran telemàticament els certificats emesos pel Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, sense necessitat de presentar el document en paper.

- Per infant en acolliment: s'ha de lliurar la documentació acreditativa de l'acolliment.

- Per família monoparental: s'ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

c) Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables, el centre ha de requerir la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant, seguint les orientacions del punt vuitè d'aquestes bases. Per a l'obtenció d'informació és important la participació dels membres dels serveis d'orientació o de l'educador social -als centres que en disposin- i assegurar la confidencialitat de les dades dels alumnes i de les famílies.

7. En el cas dels beneficiaris directes, s'ha d'aportar la documentació següent:

a) Els alumnes que es trobin en situació d'acolliment han de presentar un certificat del director o directora del centre d'acolliment o de l'òrgan competent.

b) Les famílies víctimes de violència de gènere han d'acreditar aquesta condició amb la presentació d'algun dels documents següents, el qual ha de justificar suficientment la situació de víctima de violència masclista:

- Una ordre de protecció a favor de la víctima.

- Una sentència condemnatòria.

- Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l'ordre de protecció.

- Una resolució judicial amb la qual s'hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.

- Un informe de l'administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d'acolliment, o bé un informe de l'Institut Balear de la Dona, el Servei de la Dona del Consell Insular d'Eivissa, o de l'òrgan competent del Consell Insular de Menorca o de l'organisme autonòmic competent.

c) Els alumnes que tenguin la condició de refugiats han de presentar la documentació que acrediti aquesta condició, també en el cas que la tenguin els seus pares o tutors.

Onzè Autoritzacions

1. La presentació de la sol·licitud de l'ajut implica autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional a obtenir les dades necessàries a través de l'Agència Tributària per determinar la renda familiar a l'efecte d'obtenir l'ajut.

2. La presentació de la sol·licitud de l'ajut implica autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional a obtenir les dades necessàries a través de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (Consell de Mallorca) o pel Departament de Benestar Social (Consell Insular de Menorca) per a consultar telemàticament el títol de família nombrosa.

3. La presentació de la sol·licitud de l'ajut implica autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional a obtenir les dades necessàries a través del Servei de Valoració i Orientació de la Discapacitat i la Dependència de la Conselleria de Serveis Socials i Esports del Govern de les Illes Balears, els certificats acreditatius del tipus i el grau de discapacitat.

4. La presentació de la sol·licitud de l'ajut implica autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional a consultar telemàticament el certificat d'empadronament de la unitat familiar en vigor d'aquells municipis que estiguin adherits a la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears. Podeu consultar aquests municipis en la pàgina web d'interoperabilitat de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, amb el codi de certificat SCDHPAJU (http://www.caib.es/sites/interoperabilitat/ca/servei_propi_scdhpaju-64436/).

5. La presentació de la sol·licitud de l'ajut implica autoritzar la direcció del centre en què estigui matriculat l'alumne perquè percebi l'ajut corresponent a través del compte corrent del centre. La persona que tengui la pàtria potestat del menor beneficiari de l'ajut ha d'expressar per escrit aquesta autorització en l'espai que es destina a aquest efecte en el model de sol·licitud.

6. La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació de les bases d'aquesta convocatòria i l'autorització de l'òrgan competent a consultar si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

Dotzè Tramitació als centres docents

1. La direcció del centre docent ha de rebre les sol·licituds i executar les operacions següents:

a) Registrar l'entrada de la sol·licitud o, si n'és el cas, emetre una diligència per fer-ne constar l'entrada, segons el model que figura en l'annex 6 d'aquesta Resolució. El model també es pot trobar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es). En el cas de les sol·licituds presentades de forma telemàtica, aquestes seran remeses als centres pel Servei de Comunitat Educativa.

b) Confirmar que cada alumne presenta una única sol·licitud.

c) Revisar que la sol·licitud s'ha emplenat correctament i que la documentació adjunta és correcta, i si s'escau, requerir la documentació pertinent.

d) Constatar que el sol·licitant tengui plaça reservada en el nivell educatiu que correspon.

e) Emplenar l'apartat de la sol·licitud que conté dades relatives als centres docents.

f) En el cas de tractar-se d'una família nombrosa, revisar si s'ha aportat una còpia del carnet de família nombrosa.

2. Un cop fetes les comprovacions descrites a l'apartat anterior, s'ha d'introduir la sol·licitud al GestIB entre el 23 de juny i el 14 de juliol. Una vegada introduïda la sol·licitud, la direcció del centre ha de comunicar a les famílies el codi corresponent a la seva sol·licitud mitjançant el resguard que genera el GestIB.

3. Les sol·licituds s'han de baremar entre el 18 de juliol i el 4 de setembre de 2023.

4. El consell escolar ha d'informar sobre el compliment de tots els requisits exigits per ser beneficiari dels ajuts.

5. Abans del 8 de setembre el centre ha de registrar i trametre a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa un certificat en què constin els acords del consell escolar o de la comissió de valoració, així com la relació d'alumnes que ha presentat sol·licitud per ser-ne beneficiari, el qual ha de contenir:

a) La relació, ordenada per codi, dels alumnes que es consideri que tenen dret rebre l'ajut, amb la puntuació corresponent.

b) La relació, ordenada per codi, dels alumnes que no compleixin els requisits per ser beneficiaris i els motius que ho justifiquin.

6. La direcció del centre és la responsable de verificar i custodiar la documentació adjunta a les sol·licituds, així com de la introducció correcta de les dades al GestIB.

7. La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa pot sol·licitar la documentació als centres per comprovar el compliment de la normativa vigent.

Tretzè Tramitació a la Conselleria d'Educació i Formació Professional

1. L'òrgan competent per instruir el procediment és la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2. Una vegada examinades les propostes registrades dels consells escolars, la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha de trametre el llistat provisional d'alumnes admesos i exclosos per mitjà del GestIB.

3. El llistat provisional a què es refereix el punt anterior ha de contenir les dades següents:

a) El codi de la sol·licitud, atès que en la resolució definitiva de concessió que es publica en el BOIB només consta aquest codi a l'efecte d'identificar cada sol·licitud.

b) Les valoracions dels apartats a què es refereix el punt vuitè d'aquestes bases.

4. Els centres han de publicar el llistat provisional al seu tauler d'anuncis i informar-ne als interessats. Aquest llistat ha de romandre al tauler d'anuncis durant deu dies naturals. Durant aquest període, els tutors legals poden presentar al·legacions sobre les dades del llistat. El centre ha d'introduir al GestIB les al·legacions presentades, les ha de resoldre i ha de comunicar-ne la resolució als tutors legals que les hagin efectuades en un termini de tres dies lectius.

5. Acabat el termini per al·legar i, si s'escau, una vegada resoltes les al·legacions que hagin presentat els tutors legals, les dades que constin al GestIB tenen la consideració de dades definitives per tal de dictar les resolucions de concessió corresponents.

6. La Comissió Avaluadora s'ha de constituir a la seu de la Conselleria d'Educació i Formació Professional amb la finalitat d'elaborar informe que ha de servir de base a la proposta de resolució. La Comissió està formada pels membres següents:

a) Presidenta: la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa o la persona en qui delegui.

b) Secretari/a: funcionari/a de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

c) Vocals:

- La cap del Servei de Comunitat Educativa o la persona en qui delegui.

- Una persona en representació del Departament de Gestió Econòmica de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, amb un any d'antiguitat.

- Un/a inspector/a, nomenat per la cap del Departament d'Inspecció Educativa.

- El director d'un IES nomenat per la Directora General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

- Una persona en representació de la Confederació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Balears (COAPA).

7. La Comissió ha d'analitzar les valoracions fetes pels centres, preparar la relació d'alumnes per ordre de puntuació i elevar a l'òrgan instructor informe que ha de servir de base per a la proposta de resolució de la convocatòria en la qual es determinen, d'acord amb els recursos disponibles, els beneficiaris per centres i la quantia dels ajuts, així com la relació dels alumnes proposats per a la denegació de l'ajut, tot especificant-ne el motiu.

8. En el cas de possibles empats, s'ha de prioritzar qui tengui menys renda en funció dels membres de la unitat familiar. Si persisteix l'empat, la Comissió Avaluadora ha de determinar, motivadament, qui té dret a ser beneficiari de l'ajut.

9. Els alumnes que, tot i reunir els requisits de la convocatòria, no hagin assolit la puntuació que els permeti obtenir l'ajut, atès que els recursos disponibles són limitats, queden en una llista d'espera, ordenats d'acord amb la seva puntuació. En aquest supòsit, si algun dels alumnes beneficiaris de l'ajut s'hagués donat de baixa del servei, hi hagués deixat d'assistir definitivament o, per qualsevol motiu, no pogués gaudir d'aquest ajut, el consell escolar del centre l'ha d'assignar a l'alumne següent de la llista esmentada. En el cas que no quedin alumnes a la llista d'espera, el consell escolar podrà assignar aquesta quantitat de manera argumentada a alumnes que presentin situacions sociofamiliars o econòmiques que així ho recomanin.

10. La proposta de resolució s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es) i al tauler d'anuncis dels centres a l'efecte que els sol·licitants comuniquin l'acceptació de l'ajut al centre (annex 3 d'aquesta Resolució). En qualsevol cas, l'acceptació, tal com consta en la proposta de resolució, s'entén produïda automàticament si en el termini de tres dies hàbils des de la publicació de la proposta de resolució no es fa constar el contrari.

Catorzè Adjudicació d'ajuts

1. La resolució del procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta convocatòria correspon al conseller d'Educació i Formació Professional.

2. El termini màxim per dictar i notificar la resolució final del procediment és de sis mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

3. La resolució, que es dicta a partir de la proposta de l'òrgan instructor, ha de ser motivada i ha d'incloure:

a) La relació, ordenada per codi, dels alumnes seleccionats, amb indicació del centre corresponent.

b) La relació, per codi, dels alumnes que, tot i complir els requisits de la convocatòria, no han assolit una puntuació suficient que els permeti obtenir l'ajut. Els alumnes inclosos en aquest darrer annex han de quedar ordenats d'acord amb la puntuació i constituir una llista d'espera, amb la qual s'han d'anar substituint, per ordre rigorós de puntuació, els alumnes adjudicataris que, per qualsevol motiu, deixin de ser beneficiaris de l'ajut.

c) La relació dels alumnes exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió.

4. La resolució es notifica amb la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i, a efectes informatius, a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice.caib.es). Ha de contenir:

a) Els recursos administratius pertinents que es puguin haver interposat en contra.

b) La quantia exacta de l'ajut proposat.

5. Una vegada resolta la convocatòria, la quantia resultant de restar al total disponible la quantia adjudicada, podrà ser utilitzada en la convocatòria d'ajuts corresponent al curs 2024-2025.

Quinzè Pagament dels ajuts

1. El pagament dels ajuts s'ha de fer als centres a càrrec de la partida pressupostària de l'any 2023, a compte de la persona beneficiària, per aplicar-los a l'ús del servei d'alimentació.

2. El centre escolar ha de gestionar l'ajut amb l'autorització prèvia de la persona beneficiària.

3. El centre ha d'abonar mensualment, tenint en compte els dies que realment s'hagi utilitzat el servei, la quantitat corresponent de l'ajut concedit a cada alumne a compte del servei a l'empresa o entitat que gestioni aquest servei. La família de l'alumne ha d'abonar, si s'escau, la part que li correspongui a compte del servei d'alimentació.

4. Per tal de dur el control de l'ús del servei i fer el pagament oportú, l'empresa haurà de dur un registre diari de l'ús que en fa cada beneficiari d'acord amb les instruccions pertinents.

5. En el cas que el pagament a la persona beneficiària de l'ajut no es pugui fer efectiu perquè el centre educatiu hagi perdut totalment el contacte amb la família, el secretari o òrgan directiu del centre educatiu ha d'expedir un certificat d'aquesta circumstància i l'import de l'ajut atorgat ha de passar a formar part del romanent d'ajuts d'alimentació del centre. Aquest, de conformitat amb el consell escolar, pot destinar el romanent a cobrir necessitats derivades del servei a alumnes del centre que, acreditant una situació econòmica desafavorida, puguin ser beneficiaris d'ajuts econòmics per ser usuaris del servei escolar d'alimentació.

6. Cas excepcional que un alumne beneficiari de l'ajut es canvii a un altre centre de les illes balears que oferix el mateix servei, el centre d'origen ha de transferir al centre receptor la quantia no disposada. Aquesta transferència haurà de fer-se constar a l'aplicació de Gestió Econòmica de Centres Docents Públics de les Illes Balears (ECOIB)

Setzè Justificació dels ajuts

1. La justificació d'aquests ajuts es produeix pel fet de reunir els requisits per ser-ne beneficiari i d'haver estat escolaritzat i ser usuari del servei d'alimentació al centre durant el curs 2023-2024.

2. La direcció del centre ha de trametre a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa els annexos 4 i 5, justificatius de l'aplicació dels ajuts, abans del 15 de juliol de 2024.

3. Abans de 30 de juny de 2024 s'haurà d'introduir a l'aplicació de Gestió Econòmica de Centres Docents Públics de les Illes Balears (ECOIB) la justificació dels ajuts així com el romanents dels centres.

Dissetè Compatibilitat dels ajuts

1. Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts que tenguin la mateixa finalitat atorgats per altres administracions o ens públics i privats, nacionals o internacionals, sempre que conjuntament o aïlladament no se superi la quantia total que se li concediria segons el que estableix el punt novè d'aquestes bases de convocatòria.

2. No obstant l'apartat anterior, aquests ajuts seran incompatibles amb els ajuts atorgats conforme a la convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2023-2024 (BOIB núm. 78, de 16 de juny de 2022). Les unitats familiars només podran sol·licitar els ajuts objecte d'aquesta convocatòria respecte als membres que no hagin participat a la convocatòria de menjador, sempre i quan, compleixin els requisits d'aquesta convocatòria.

3. Els sol·licitants tenen l'obligació de comunicar, mitjançant l'imprès de sol·licitud, l'obtenció o concessió d'altres subvencions per a la mateixa finalitat.

4. En el cas que, amb posterioritat a la concessió de l'ajut, el beneficiari rebi ajuts que tenguin la mateixa finalitat atorgats per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, s'ha d'emetre una resolució que modifiqui la concessió, que podrà afectar l'import de l'ajut.

Divuitè Reintegrament dels ajuts

1. D'acord amb el que disposen l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005 i l'article 21 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, pertoca el reintegrament total o parcial de les quantitats que ha rebut el beneficiari i l'exigència, si n'és el cas, de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament en els casos que estableix l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. El procediment de reintegrament s'ha d'iniciar d'ofici per resolució de l'òrgan competent i s'ha de regir per les disposicions generals sobre procediments administratius contingudes en la legislació estatal bàsica, sense perjudici de les particularitats que s'estableixen en el Text refós de la Llei de subvencions aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, en les disposicions reglamentàries de desplegament i en la legislació de finances.

3. Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

Dinovè Custòdia i destrucció de documents

Els centres docents han de custodiar les sol·licituds i la documentació adjunta durant un termini de sis anys. Transcorregut aquest temps, s'han de destruir, d'acord amb les Instruccions sobre el tractament de dades personals i materials d'avaluació als centres d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Documents adjunts