Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 349717
Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de maig de 2023, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 17 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de dia 1 de febrer de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 67 de 20 de maig de 2023 es va publicar la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 17 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució d'1 de febrer de 2023, per a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es convoquen els presidents titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre els tribunals del cos i especialitats corresponents i se'ls convoca a l'acte de presentació, a la part A i a la part B de la primera prova.

La base 5.3 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 1 de febrer de 2023 estableix que els tribunals han d'estar formats per un nombre senar de membres, no inferior a cinc, i s'ha de designar, com a mínim, el mateix nombre de membres suplents. Així mateix, aquesta base indica que els tribunals estan constituïts per un mínim de quatre vocals designats per sorteig entre funcionaris de carrera dels cossos de funcionaris docents en servei actiu a l'àmbit territorial de les Illes Balears, dels cossos de subgrup de classificació igual o superior al cos al qual opten els aspirants.

Atès que, detectada una errada, s'han estimat tres al·legacions presentades en temps i forma per diferents vocals del tribunal número 3 del cos de mestres de l'especialitat d'audició i llenguatge és necessari modificar la composició d'aquest tribunal.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Primer. Modificar l'annex 2 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de maig de 2023 en el sentit de modificar els nomenaments definitius dels membres del tribunal número 3 del cos de mestres de l'especialitat d'audició i llenguatge que passa a tenir la composició següent:

Cos: 0597 - MESTRES

Especialitat: AL - AUDICIÓ I LLENGUATGE

Illa: 07 - ILLES BALEARS

Tribunal núm. 3.

 

Titulars

PRESIDENT : ***7140** - ALCOVER VALLCANERAS, MARGARITA

VOCAL 1: ***0751** - BALLE BLANES, DAVID

VOCAL 2: ***3466** - ALBERTI FERRA, SEBASTIANA

VOCAL 3: ***8177** - BATLE RAMIS, MªANGELES

VOCAL 4: ***7425** - BAUZA CERRO, MARGARITA

 

Suplents

PRESIDENT : ***0666** - ARROYO GOMEZ-LIMON, MARIA ANGELES

VOCAL 1: ***5951** - BESTARD PALOU, MARTA

VOCAL 2: ***8072** - BIBILONI COVAS, CLARA MARIA

VOCAL 3: ***4984** - BISQUERRA VENEGAS, MARIA DOLORES

VOCAL 4: ***2235** - BONET MAS, ROSA

Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (26 de maig de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)