Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 324389
Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de maig de 2023, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d’actuar en els procediments selectius d’estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022, per a les proves selectives d’ingrés als cossos docents, es convoquen els presidents titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la part A de la prova

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d'abril de 2023 va fer pública a la pàgina web d'aquesta Direcció General la composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022, per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 24 de desembre) i atorgà un termini de 3 dies hàbils per al·legar qualsevol de les circumstàncies establertes en els punts 5.5 o 5.6 de la convocatòria.

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de maig de 2023 va obrir un termini perquè els aspirants admesos en el procés selectiu d'estabilització, mitjançant concurs oposició, regulat en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022, seleccionassin l'illa de Menorca o d'Eivissa-Formentera per a realitzar les proves corresponents.

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 8 de maig de 2023 va fer pública la composició provisional dels nous tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional que han d'actuar en els procediments selectius d'estabilització convocats per Resolució de 16 de desembre de 2022, per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema de concurs oposició per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears (BOIB núm. 167, de 24 de desembre) i atorgà un termini de 3 dies hàbils per al·legar qualsevol de les circumstàncies establertes en els punts 5.5 o 5.6 de la convocatòria.

Una vegada finalitzats aquests terminis s'han resolt totes les al·legacions de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sobre les causes d'abstenció i de recusació, i amb l'article 8 del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d'inspectors d'educació, aprovat per Reial decret  276/2007, de 23 de febrer.

D'altra banda, s'ha fet la substitució, en compliment del punt 5.7 de la convocatòria, d'aquelles persones que han perdut la condició de membres dels tribunals per concórrer en alguna de les causes assenyalades en els articles esmentats al paràgraf anterior.

Així mateix, en data 10 de maig de 2023 es varen publicar les Resolucions de la directora general de Personal Docent de dia 9 de maig de 2023 per les quals es fan públiques les llistes d'aspirants admesos que han seleccionat, per a realitzar les proves selectives del concurs oposició d'estabilització convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 l'illa de Menorca o l'illa d'Eivissa-Formentera, on consten els aspirants admesos que han de realitzar les proves corresponents a l'illa de Menorca o a l'illa d'Eivissa.

Finalment, cal indicar que el paràgraf segon de la base 6.1 de la Resolució de la la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2022 (BOIB núm. 167, de 24 de desembre), modificat per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de maig de 2023 (BOIB núm. 57 de 4 de maig), estableix que la Direcció General de Personal Docent ha de dictar la Resolució amb la distribució dels aspirants per tribunal, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen l'acte de presentació dels aspirants i la part A de la prova, que s'ha de publicar en el BOIB.

La directora general de Personal Docent d'acord amb l'apartat 1. a) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), és competent per dictar aquesta Resolució.

Per tot això,dict la següent,

Resolució

Primer. Designar amb caràcter definitiu els coordinadors de les proves selectives i els membres de la comissió de valoració de la fase de concurs, als quals es refereixen els apartats 5.11.1 i 5.11.2 de la convocatòria, i que figuren a l'Annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon. Fer públics, a l'Annex 2 d'aquesta Resolució, els nomenaments definitius dels membres dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional que han de qualificar les proves selectives de les especialitats que s'especifiquen, convocades per la Resolució de 16 de desembre de 2022.

Tercer. Convocar els presidents titulars a una reunió formativa que s'ha de celebrar dia 23 de maig a les 9.00 hores al Saló d'actes de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (C. del Ter, 16. Palma).

Quart. Convocar tots els aspirants a l'acte de presentació i a la part A de la prova davant els tribunals respectius dia 18 de juny de 2023 a les 9.00 hores del matí als llocs d'actuació que es detallen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Cinquè. Informar que la resta d'actuacions dels aspirants es realitzaran en el centre seu dels tribunals els quals s'indiquen a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Sisè. Indicar que l'assignació dels aspirants a cadascun dels tribunals s'ha fet de la manera següent:

a) En aquelles especialitats per a les quals s'ha nomenat un sol tribunal, aquest té assignada la totalitat dels aspirants. Les llistes dels aspirants estan ordenades alfabèticament a partir de la lletra “P“, que d'acord amb el punt 6.3 de la convocatòria, és la designada per sorteig per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants per als processos selectius convocats per la Resolució de 16 de desembre de 2022.

b) En aquelles especialitats en les quals hi ha hagut més de deu aspirants que han seleccionat l'illa de Menorca o d'Eivissa-Formentera per a realitzar les proves corresponents, els aspirants admesos d'acord amb les resolucions de la directora general de Personal Docent de dia 9 de maig de 2023, s'han assignat al tribunal de l'especialitat corresponent amb seu a l'illa de Menorca o d'Eivissa.

c) En aquelles especialitats per a les quals s'ha nomenat més d'un tribunal, s'ha fet una distribució equitativa dels aspirants entre tots els tribunals de la mateixa especialitat per ordre alfabètic a partir de la lletra “P” que, d'acord amb el punt 6.3 de la convocatòria, és la designada per sorteig per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants per als processos selectius convocats per la Resolució de 16 de desembre de 2022. Els aspirants del procediment d'ingrés pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat s'han integrat en el tribunal número 1 respectiu. En el cas dels aspirants del procediment d'ingrés pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat  que han de realitzar les proves corresponents a l'illa de Menorca o a l'illa d'Eivissa, segons les Resolucions de la directora general de Personal Docent de dia 9 de maig de 2023, s'han integrat en el tribunal amb seu a l'illa de Menorca o d'Eivissa segons correspongui.

En l'ordre d'actuació dels aspirants es tendrà en compte el procediment d'ingrés pel qual participen. Si escau, en primer lloc, actuaran els aspirants del torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés i en segon lloc, els del torn lliure del procediment d'ingrés.

d) Excepcionalment, es podrà assignar un opositor al tribunal posterior al qui per ordre li hauria correspost en els casos d'abstenció o recusació, d'acord amb la legislació vigent esmentada anteriorment.

Setè. Publicar  aquesta Resolució i els annexos 1 i 2 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, data de signatura electrònica (16 de maig de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, 25/03/2021)

 

 

ANNEX 1

COORDINADORS DE LES PROVES SELECTIVES

ILLES BALEARS

Titular:

***6975**

MONER MORA, CATALINA

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MALLORCA

***4053**

PONS BOSCH, JORDI

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MALLORCA

***3239**

TIMONER SAMPOL, GABRIEL

SEU TERRITORIAL INSPECCIÓ MALLORCA

COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Titular:

***6975**

MONER MORA, CATALINA

PRESIDENTA

***0708**

FLORES CLEMENTE, ALBERTO J.

VOCAL

***0732**

JAUME NICOLAU, MARIA MAGDALENA

VOCAL

***4053**

PONS BOSCH, JORDI

VOCAL

***1923**

MARTÍNEZ PÉREZ, SILVIA

VOCAL

***3239**

TIMONER SAMPOL, GABRIEL

VOCAL

***3796**

URIS MERCADAL, NÚRIA

VOCAL

Documents adjunts