Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 322666
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a compensar una part de les despeses de cotització de les dones i les persones menors de trenta-cinc anys residents a les Illes Balears que iniciïn la seva activitat empresarial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En els darrers mesos s'ha observat una agudització de l'afebliment de l'economia, motivada principalment per la pèrdua de poder adquisitiu de les llars i les famílies a conseqüència de l'augment de la inflació, que ha assolit cotes no vistes des de fa trenta anys.

D'una banda, el repunt de la inflació es va produir arran de les restriccions adoptades a escala mundial entre els anys 2020 i 2021 per a combatre la pandèmia de la COVID-19, que van provocar un gran embús en la cadena de subministraments. Aquests embussos van donar lloc a importants bloquejos en l'oferta de béns, que juntament amb una demanda cada vegada més creixent lligada a la relaxació dels confinaments, va causar un augment generalitzat dels preus.

Les tensions inflacionistes impulsades per la demanda començaven a esvair-se, fins que va esclatar la guerra d'Ucraïna. Aquest conflicte armat ha donat lloc a un augment del preu de les matèries primeres i del barril del petroli, la qual cosa s'ha traduït en una alça en els preus de productes bàsics com ara els aliments i la gasolina.

Tot això, doncs, ha fet que augmenti el cost de vida i que es redueixi la capacitat adquisitiva dels ciutadans. Per tant, resulta necessari donar una resposta precisa i efectiva a aquesta conjuntura amb l'objectiu de rebaixar aquesta pèrdua de poder adquisitiu i amb l'afany de minimitzar les conseqüències econòmiques i socials d'aquesta pujada generalitzada dels preus.

Els autònoms i les microempreses són un dels pilars fonamentals de l'activitat empresarial del nostre país i, per tant, de la nostra economia, ja que, a més de la riquesa que ells mateixos són capaços de generar, també tenen el potencial de créixer i contractar treballadors assalariats i, d'aquesta manera, contribuir a la generació d'ocupació. En aquest sentit, la Llei 3/2023, de 28 de febrer, d'Ocupació, estableix en l'article 12.4 que l'Estratègia Espanyola de Suport Actiu a l'Ocupació s'articularà entorn de set eixos, entre els quals, el sisè està dedicat a l'emprenedoria i comprèn les activitats dirigides a fomentar la iniciativa empresarial, el treball autònom i l'economia social, així com les encaminades a la generació d'ocupació, activitat empresarial i dinamització i impuls del desenvolupament econòmic local. Per tant, la promoció de l'ocupació autònoma és un dels pilars fonamentals entre les polítiques actives d'ocupació.

El Consell de Ministres va aprovar l'any 2022, a proposta del Ministeri de Treball i Economia Social, la primera Estratègia Nacional d'Impuls del Treball Autònom (ENDITA), un full de ruta que s'estén fins al 2027 i que engloba les línies polítiques d'actuació en matèria de treball autònom que es desenvoluparan en els pròxims cinc anys i que suposa un impuls renovador pel sector. L'ENDITA pretén, entre altres actuacions, fomentar la creació de projectes empresarials, especialment entre les dones i els joves, ja que dintre del col·lectiu de treballadors per compte propi aquests segments necessiten créixer i enfortir-se.

Cal recordar que un dels trets que caracteritzen l'ocupació autònoma és la baixa representació femenina, essent el percentatge de dones treballadores per compte propi notablement inferior al d'homes. Per tant, per a vèncer aquesta bretxa de gènere i contribuir en la consecució d'una igualtat efectiva entre homes i dones és necessari apostar per polítiques que promoguin l'ocupació autònoma entre les dones, la qual cosa contribuirà al seu progrés i al de la societat en general.

En aquest sentit, l'Informe Executiu 2020-2021 del Global Entrepreneurship Monitor Illes Balears (en endavant, Informe GEM) llança unes dades estructurals preocupants, ja que s'observa una presència de les dones inferior a la dels homes en totes les fases del procés emprenedor. Concretament, hi ha un 46,8% de dones potencialment emprenedores enfront d'un 53,2% d'homes; pel que fa a les persones emprenedores en l'etapa inicial del seu projecte empresarial, és a dir, amb menys de quaranta-dos mesos d'activitat, la presència femenina és d'un 45,3% enfront d'un 54,7% de la masculina; mentre que, pel que fa als projectes ja consolidats amb més de quaranta-dos mesos d'activitat, les dones representen un percentatge encara menor, el 44,9%.

D'altra banda, no podem oblidar la persistència de les altes taxes de desocupació juvenil i els obstacles que, en termes generals, enfronten els joves a l'hora d'accedir al mercat laboral, sense deixar de banda que, un cop que aconsegueixen participar-hi, moltes vegades ho fan sota formats d'ocupació més precaris, amb salaris més reduïts i en llocs de treball més sensibles a les fluctuacions econòmiques. En aquest sentit, doncs, l'ocupació autònoma suposa una oportunitat per a la seva inserció laboral i millora de les seves condicions de feina. Les dades que ofereix l'Informe GEM amb relació a l'ocupació autònoma entre les persones menors de trenta-cinc anys també resulten preocupants, ja que en la fase d'emprenedoria inicial la presència dels joves és d'un 33,3%, mentre que entre les persones consolidades els joves representen tan sols un 16% del total dels treballadors autònoms.

Ja fa uns anys es va implantar la denominada «Tarifa Plana», una bonificació en la quota mensual de cotització a la Seguretat Social pels nous afiliats al Règim d'autònoms. Amb l'entrada en vigor l'1 de gener de 2023 del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d'activitat, durant el període 2023-2025, les persones que causin alta inicial en el Règim d'autònoms podran sol·licitar l'aplicació d'una quota reduïda (tarifa plana), que passa a ser de 69 a 80 euros mensuals, durant els primers dotze mesos de l'activitat empresarial.

Davant de l'increment d'aquesta quota, i per tot el que s'ha exposat fins ara, es considera oportú plantejar una convocatòria d'ajuts per a donar suport a l'ocupació autònoma compensant una part de l'import de les quotes de cotització a la Seguretat Social de les dones i els joves menors de trenta-cinc anys que causin alta inicial en el règim d'autònoms.

Els ajuts aniran destinats a les dones i els joves menors de trenta-cinc anys residents a les Illes Balears, que executen la seva activitat empresarial dins el Règim Especial de Treballadors Autònoms (en endavant, RETA) en l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma i que causin alta inicial en el RETA durant els primers sis mesos de l'any 2023.

L'article 30.21 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, d'acord amb la redacció feta per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut, atribueix a aquesta comunitat autònoma la competència exclusiva en matèria de foment del desenvolupament econòmic en el territori de la comunitat autònoma, d'acord amb les bases i la coordinació general de l'activitat econòmica, sense perjudici del que disposen els articles 38 i 131, i els números 10 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució; la legislació estatal i l'europea, i l'establiment i la regulació dels òrgans de defensa de la competència de la comunitat autònoma.

L'article 2.4 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), atribueix a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, entre d'altres, les competències en matèria de promoció, desenvolupament i dinamització econòmica; finançament i suport empresarial; promoció de l'autoocupació i la cultura emprenedora; gestió, foment i difusió dels models d'economia social i autoocupació, entre els quals destaquen les societats cooperatives, les societats laborals i els autònoms.

L'Ordre del Conseller de Treball i Formació, de 4 de maig de 2005, estableix les bases reguladores de les subvencions, en matèria de Treball i Formació (BOIB núm. 73, de 12 de maig). L'article 1.2 de les bases, modificat per Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008, preveu, en el seu apartat 28, que pot ser objecte de subvenció la promoció de l'ocupació autònoma.

La Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treballador autònom, defineix el treball autònom i es contemplen els drets i obligacions dels treballadors autònoms, el seu nivell de protecció social, les relacions laborals i la política de foment de l'ocupació autònoma.

La Llei 3/2023, de 28 de febrer, d'Ocupació, estableix que els recursos econòmics per a la realització de les polítiques actives seran gestionats pels serveis públics d'ocupació, que podran desenvolupar els serveis i programes que considerin necessaris, segons l'article 32.3, i gestionar-los mitjançant la concessió de subvencions públiques, contractació administrativa, subscripció de convenis, gestió directa o qualsevol altra forma jurídica ajustada a dret.

Dins d'aquestes polítiques actives d'ocupació, l'article 31 de l'esmentada llei fa referència al manteniment de l'ocupació. Atesa la competència de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular en matèria de promoció de l'autoocupació i donada la necessitat de fer front a les conseqüències econòmiques i socials derivades del repunt de la inflació abans esmentat, es fa necessària la publicació d'aquesta convocatòria d'ajuts, finançada mitjançant fons del Ministeri de Treball i Economia Social que anualment distribueix la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals.

A aquesta convocatòria també resulta d'aplicació el Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per a pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra d'Ucraïna.

Aquesta convocatòria s'ha inclòs en l'objectiu III, línia III.1.5 Ajuts per a promocionar l'ocupació autònoma, del Pla Estratègic de Subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175 de 23 de desembre).

Aquest programa d'ajuts va d'acord amb el que disposa l'Agenda 2030 i, concretament, amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 8 Treball decent i creixement econòmic, que té com a objectius, entre d'altres, reduir la taxa de desocupació, especialment entre els joves, millorar les condicions laborals, augmentar la productivitat laboral i donar suport al creixement de les petites i mitjanes empreses. Així doncs, no es pot forjar una millora en les condicions de vida de la ciutadania sense abordar el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible i, per això, és necessari promoure una ocupació productiva i en condicions dignes. En aquest sentit, doncs, s'ha dissenyat aquesta convocatòria d'ajuts, per tal de donar resposta a les necessitats d'un sector essencial de l'ocupació autònoma des del moment de l'inici del seu projecte empresarial d'emprenedoria. També afavoreix el creixement de l'ODS 5 Igualtat de gènere, fomentant la igualtat real entre dones i homes, principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans; i de l'ODS número 10 Reducció de la desigualtat, promovent reduir les desigualtats causades per motius com el sexe o l'edat.

D'acord amb l'article 11.f) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 24.4 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, els beneficiaris hauran d'acreditar, en la forma que s'estableixi reglamentàriament i abans de dictar la proposta de resolució de concessió, que es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les seves obligacions tributàries enfront de la Hisenda autonòmica. No obstant això, per tal de simplificar i flexibilitzar la tramitació administrativa d'aquests ajuts, aquesta acreditació es podrà substituir per una declaració responsable de la persona sol·licitant, ja que es tracta d'una subvenció de quantia inferior a 3.000 euros.

L'article 3 de l'Ordre de bases abans esmentada estableix que les convocatòries de subvencions s'han d'aprovar per mitjà d'una resolució del conseller o consellera competent en matèria de treball i formació i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, d'acord amb l'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, els articles 11 i 12 del Decret llei 4/2022, de 30 de març i l'article 3 de l'Ordre de bases reguladores, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts per a compensar una part de les despeses de cotització de les dones i les persones menors de trenta-cinc anys residents a les Illes Balears que iniciïn la seva activitat empresarial, en els termes que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució.

2. Designar la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular de la conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball com a òrgan instructor del procediment.

3. Ordenar la comunicació d'aquesta resolució a la Base de dades nacional de subvencions i la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la qual comença a tenir efecte l'endemà d'haver-s'hi publicat.

Interposició de recursos

La present convocatòria té la naturalesa jurídica d'un acte administratiu que exhaureix la via administrativa.

En conseqüència, contra la convocatòria es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Contra la convocatòria també es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

(Signat electrònicament: 4 de maig de 2023)

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela i Vázquez

 

ANNEX 1 Convocatòria

Primer

Objecte

Aquesta convocatòria de subvencions té per objecte regular l'atorgament d'uns ajuts per a compensar una part de les despeses de cotització a la Seguretat Social de les dones i les persones menors de trenta-cinc anys residents a les Illes Balears que causin alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant el primer semestre de 2023, amb l'objectiu de promoure l'ocupació autònoma entre les dones i els joves i per a mitigar els efectes del repunt de la inflació.

Segon

Beneficiaris

1. Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts, d'una banda, les dones, i, de l'altra, les persones menors de trenta-cinc anys; residents a les Illes Balears, que causin alta en el RETA durant el primer semestre de l'any 2023, que acreditin que gaudeixen del dret a l'aplicació de la quota reduïda de cotització a la Seguretat Social (tarifa plana) de 80 euros mensuals durant els seus primers dotze mesos d'activitat i que no hagin estat donades d'alta en el RETA en els dos anys immediatament anteriors a la data d'efecte de la nova alta, o bé tres anys, en cas d'haver gaudit prèviament de la deducció en la seva quota mensual de cotització en el règim d'autònoms. Els beneficiaris hauran de ser, necessàriament, persones desocupades i inscrites en l'oficina corresponent del servei públic d'ocupació almenys des del dia abans de la seva alta en el RETA.

2. Els beneficiaris han de constar d'alta en el RETA i en el corresponent epígraf de l'Impost d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, com a mínim, des de la data de presentació de la seva sol·licitud d'ajuts.

3. Els beneficiaris dels ajuts han d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària, amb l'Agència Tributària de les Illes Balears i amb la Seguretat Social.

4. Els beneficiaris, en el moment de la presentació de la sol·licitud, han de complir tots els requisits prevists en la convocatòria i no poden incórrer en cap de les prohibicions per a ser beneficiaris establertes en l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Tercer

Exclusions

1. Queden excloses dels ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones que tenen la condició de sòcies integrants dels òrgans d'administració de les societats mercantils de capital, de les cooperatives i de les societats laborals.

2. També en queden exclosos els integrants de les comunitats de béns, tret que tots els requisits de la convocatòria concorrin en la seva persona física i no en la figura de l'entitat sense personalitat jurídica.

3. També en queden excloses les persones sol·licitants que simultaniegin l'activitat empresarial amb qualsevol altra activitat per compte d'altri des de la data d'alta en el RETA.

Quart

Àmbit temporal i territorial

L'alta en el RETA s'haurà de produir, necessàriament, dins el primer semestre de l'any 2023, és a dir, des de l'1 de gener de 2023 fins al 30 de juny de 2023.

Pel que fa a l'àmbit territorial d'aquesta convocatòria d'ajuts, la persona sol·licitant ha d'estar empadronada en algun dels municipis de les Illes Balears i ha de dur a terme la seva activitat empresarial i tenir el seu centre de treball en l'àmbit d'aquesta mateixa comunitat autònoma.

Cinquè

Crèdit assignat a la convocatòria

1. El crèdit inicialment assignat a aquesta convocatòria és de dos milions i mig d'euros (2.500.000,00 €), amb càrrec a la partida pressupostària 12801 G/322F01/47000/00 FF 23021 dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per l'any 2023.

2. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin es pot augmentar l'import d'aquesta convocatòria mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, amb els efectes, si escau, que preveu l'article 39.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La resolució de la modificació esmentada, llevat que s'estableixi una altra cosa, no implica que s'ampliï el termini per presentar sol·licituds, ni afecta la tramitació ordinària de les sol·licituds presentades i no resoltes expressament.

Sisè

Quantia dels ajuts

1. L'import de l'ajut serà una quantia fixa de 480 euros per cada beneficiari, equivalent a l'import de sis mesos de cotització de la nova quota de la Tarifa Plana d'autònoms.

 

Setè

Termini i forma de presentació de les sol·licituds

1.La presentació de les sol·licituds s'efectuarà en un únic tràmit que requerirà de signatura electrònica.

A través de la seu electrònica de la CAIB, s'haurà d'accedir al procediment "Ajuts per a compensar una part de les despeses de cotització de les dones i les persones menors de trenta-cinc anys residents a les Illes Balears que iniciïn la seva activitat empresarial", a través del qual es presentarà la sol·licitud i la documentació restant requerida.

Si la sol·licitud no es presentés completa, l'Administració farà un requeriment per tal que es pugui esmenar.

Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent del descrit serà inadmesa.

2. El termini per a presentar la sol·licitud començarà el 3 de juliol de 2023 i acabarà el 31 de juliol de 2023, ambdós inclosos, sempre i quan el crèdit no s'hagi exhaurit abans.

3. Quan s'arribi a les 5.200 sol·licituds, se suspendrà aquest tràmit, que es podrà reprendre una vegada resolts els expedients corresponents si hi ha fons disponibles i es publicarà al lloc web de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular i al Butlletí Oficial de les Illes Balears tant la suspensió com l'aixecament de la suspensió.

4. Només s'admetrà una sol·licitud per cada treballador autònom.

5. La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial de qualsevol dada en el formulari de sol·licitud o en les declaracions responsables deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb l'audiència prèvia a la persona interessada. En conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió, i comporten, així mateix, l'exigència de les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer.

6. Si la sol·licitud o les declaracions responsables no compleixen els requisits establerts, l'òrgan competent per instruir l'expedient requerirà a l'interessat perquè ho esmeni en el termini màxim de 10 dies, amb la indicació que si no ho fa es considerarà que ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, que es dictarà en els termes prevists en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú.

Vuitè

Documentació

1. La presentació de la sol·licitud implica autoritzar a l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears perquè pugui consultar en qualsevol moment telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per verificar la conformitat de les dades de les declaracions. En cas de denegar-ho mitjançant el formulari de sol·licitud, s'hauran de presentar els documents acreditatius corresponents.

2. En tot cas, les persones sol·licitants hauran de presentar, juntament amb la seva sol·licitud, el document acreditatiu del pagament de l'import corresponent a la primera quota reduïda de cotització en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

3. Només en cas que l'interessat s'oposi a l'autorització a què fa referència el punt primer d'aquest apartat, haurà d'aportar amb la seva sol·licitud, juntament amb la documentació esmentada en el paràgraf anterior, els documents següents:

a) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditatiu de la Delegació o Delegació Especial en la qual es trobi el domicili fiscal.

b) Certificat de l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

c) Certificat de l'Agència Tributària de les Illes Balears d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions.

e) DNI/NIE.

f) Certificat d'empadronament en un municipi de les Illes Balears.

g) Informe de vida laboral que acrediti l'alta en el RETA en el primer semestre de l'any 2023.

h) Document o certificat acreditatiu de la representació, si escau i sempre que no estigui inscrit en el Registre Electrònic d'Apoderaments.

i) Certificat acreditatiu d'estar d'alta en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

j) Certificat acreditatiu d'haver estat d'alta com a demandant d'ocupació, almenys, des del dia abans de l'alta en el RETA.

4. La presentació de la sol·licitud electrònica de les subvencions previstes en aquesta convocatòria contindrà les següents declaracions responsables:

a) Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

b) D'acord amb el que disposa l'article 11.f) del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l'article 24 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que disposen que la presentació de declaració responsable podrà substituir la presentació de la certificació d'estar al corrent amb les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en el cas de subvencions de quantia igual o inferior a 3.000 euros, declaració d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i estar al corrent de les obligacions tributàries davant la Hisenda Autonòmica.

c) Declaració de totes les subvencions o ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, o si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat o obtingut cap; així com declaració responsable per garantir que els ajuts sol·licitats no superen, aïlladament o conjuntament, el cost total de l'activitat objecte de subvenció.

d) Declaració de totes les ajudes de minimis rebudes durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs que estiguin subjectes al Reglament (UE) Nº 1407/2013 de la Comissió de 18 de desembre de 2013 relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis o a altres reglaments de minimis.

e) Declaració de dades bancàries, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment, segons el model inclòs en el tràmit telemàtic.

f) Declaració que en els darrers tres anys no ha estat sancionat per resolució administrativa ferma o condemnat per sentència judicial ferma perquè hagi exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, d'acord amb l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

g) Declaració responsable que la persona sol·licitant compleix amb tots els requisits i condicions per a l'accés a la subvenció, sense perjudici de la facultat de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular per a consultar els sistemes d'informació corresponents i verificar l'emplèn de tals requisits i condicions per part dels beneficiaris de la subvenció. Aquesta comprovació podrà realitzar-se amb anterioritat o posterioritat a la concessió de la subvenció. En cas de detectar-se l'incompliment d'alguna condició, procedirà la denegació de la subvenció o l'exigència de reintegrament.

h) Declaració responsable de no trobar-se inclòs en alguna de les circumstàncies incloses en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, que impedeixen obtenir la condició de beneficiari.

i) Declaració responsable que el sol·licitant accepta la cessió de tractament de les seves dades amb relació a l'execució d'aquesta convocatòria de subvencions.

j) Declaració responsable que és certa i completa la informació continguda en la sol·licitud de subvencions.

k) Declaració responsable que la persona sol·licitant té dret a l'aplicació de la quota reduïda de cotització a la Seguretat Social per a nous autònoms (tarifa plana).

5. Excepcionalment, si la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular no pot obtenir aquesta documentació, pot sol·licitar a la persona interessada que l'aporti, tal com preveuen l'article 28.3 de la Llei 39/2015 i l'article 2.1.e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

Novè

Règim de concessió de les subvencions

En aplicació de l'article 5.5 de les bases reguladores aprovades per l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, la concessió dels ajuts s'ha d'efectuar aplicant un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de dia i hora de les sol·licituds en el Registre electrònic del Govern de les Illes Balears, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària, atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment.

No obstant això, en cas que la documentació presentada pel sol·licitant no sigui adient o suficient i se li hagi d'efectuar un requeriment d'informació, aquest perdrà l'ordre de prelació en la concessió de la subvenció. En aquests casos, l'interessat també haurà de presentar la documentació requerida per via telemàtica i passarà a ocupar el lloc en l'ordre de prelació en la concessió de la subvenció que determini la data en que efectivament s'hagi produït la presentació completa de la documentació requerida.

Desè

Instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular. Aquest òrgan pot dur a terme d'ofici les actuacions necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de dictar la resolució.

2. De conformitat amb l'article 7 de l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions, en matèria de Treball i Formació, les sol·licituds d'ajuts les ha de resoldre motivadament i fixant, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció, el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb la proposta prèvia del director general de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular, d'acord amb allò que estableix l'article 6.5 de l'Ordre de bases abans esmentada. No obstant això, en virtut de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 9 de desembre de 2022, de delegació de competències i de signatura en els òrgans directius de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i de suplència dels òrgans directius de la Conselleria (BOIB núm. 162, de 13 de desembre de 2022), aquest delega en la persona titular de la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular la resolució dels expedients i dels recursos de reposició.

Segons l'article 6.6 de l'Ordre de bases, es pot prescindir del tràmit d'audiència quan no figurin en el procediment ni siguin tinguts en compte altres fets, ni altres al·legacions que les formulades pels interessats. En aquest cas, la proposta de resolució formulada té caràcter de definitiva.

3. Les resolucions de concessió es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears, mentre que les resolucions denegatòries, així com els requeriments de documentació que sigui adient efectuar, es notificaran als interessats posant-los a la seva disposició en la seva carpeta ciutadana.

4. El termini màxim per dictar i publicar o notificar la resolució és de sis mesos comptadors a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud.

Si un cop que ha transcorregut aquest termini no s'ha notificat cap resolució expressa, s'ha d'entendre desestimada la sol·licitud.

5. Les resolucions de concessió de la subvenció s'han de comunicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions, segons el que disposa l'article 34.1 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

Onzè

Obligacions dels beneficiaris

1. Són obligacions de les persones beneficiàries d'aquests ajuts les que estableix l'article 11 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

2. El beneficiari ha de desenvolupar i mantenir l'activitat objecte de la subvenció i l'alta en el RETA i en l'epígraf corresponent de l'Impost d'Activitats Econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, de manera ininterrompuda, durant un mínim d'un any des de la concessió de l'ajut.

Aquest període de manteniment de l'activitat, en el cas que es justifiqui que el projecte empresarial s'executa de forma estacional o per temporades, es podrà substituir pel manteniment de l'activitat i l'alta en el RETA i en l'IAE per períodes mínims de quatre mesos dins l'any natural, dins un màxim de dos anys consecutius.

3. El beneficiari no podrà simultaniejar l'activitat per compte propi amb cap altra activitat per compte d'altri durant un període d'un any des de la data de la concessió de la subvenció.

4. L'incompliment d'aquestes obligacions comporta l'inici del procediment de reintegrament total o parcial de la subvenció.

Dotzè

Justificació i pagament dels ajuts

1. Amb la correcta presentació de la sol·licitud i la documentació establerta a la convocatòria, s'entén justificada l'aplicació de l'ajut a la finalitat de la convocatòria, d'acord amb el que estableix l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre i l'article 12, paràgraf sisè, de les bases reguladores aprovades per l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005. Una vegada resolta la concessió de la subvenció de forma favorable es procedirà a tramitar el seu pagament.

2. La comprovació del compliment de les obligacions formals posteriors a la concessió es realitzarà sobre la base d'una mostra representativa del 5% dels beneficiaris.

3. El pagament de l'ajuda es farà mitjançant transferència bancària, un cop que s'hagi dictat la resolució de concessió.

 

Tretzè

Concurrència i compatibilitat de subvencions

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajudes. Així, d'acord amb l'article 20 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, de subvencions de les Illes Balears, quan es tracti de subvencions compatibles, concedides a un mateix beneficiari per a la mateixa finalitat, l'import no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o conjuntament amb subvencions o ajudes de la mateixa administració o d'altres entitats públiques o privades, superi el cost de l'activitat que el beneficiari ha de realitzar o el valor de la situació objecte de finançament.

Catorzè

Reintegrament

1. Procedirà el reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data de la resolució per la qual s'acordi el reintegrament, o la data en què el deutor hagi efectuat l'ingrés si aquesta data és anterior, en els supòsits prevists en l'article 44 de Decret legislatiu 2/2005.

2. L'òrgan concedent és l'òrgan competent per comprovar la justificació adequada de la subvenció. En el supòsit de no haver presentat la justificació davant l'òrgan administratiu competent, aquest requerirà al beneficiari perquè en el termini improrrogable de quinze dies hàbils sigui presentada. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat portarà amb si l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establertes en la Llei General de Subvencions.

Quinzè

Règim comunitari dels ajuts

Els beneficiaris d'aquesta convocatòria estan sotmesos al règim de minimis establert en el Reglament (CE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre (DOUE de 24/12/2013), que determina en l'article 3 que l'import total de les ajudes de minimis a una única empresa no pot ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

Les activitats agrícoles i pesqueres estan sotmeses respectivament al règim de minimis establert en el Reglament UE 1408/2013, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola, i al Reglament UE 717/2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector de la pesca i de l'aqüicultura.

Si bé aquests ajuts tenen la consideració d'ajuts d'Estat, segons l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea (Tractat de Lisboa 2009), tenen la categoria d'excepcionals segons el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis i, com disposa la consideració primera de l'esmentat Reglament (UE) 1407/2013, com que no compleixen amb tots els requisits de l'article 107.1 esmentat, no estan subjectes al procediment de notificació.