Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 316992
Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de personal dietista-nutricionista per al projecte «PREDIMED+DM: Efecte d’una pèrdua de pes amb dieta mediterrània hipocalòrica i promoció de l’activitat física en la prevenció de diabetis tipus 2 en persones amb síndrome metabòlica» (PI20/00138)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Codi d'expedient: 2023-10-NAHUSE

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'un o una dietista-nutricionista per al projecte «PREDIMED+DM: Efecte d'una pèrdua de pes amb dieta mediterrània hipocalòrica i promoció de l'activitat física en la prevenció de diabetis tipus 2 en persones amb síndrome metabòlica» (PI20/00138).

 

Palma, a la data de la signatura electrònica. (28 d'abril de 2023)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

ANNEX 1 Convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal dietista-nutricionista per al projecte «PREDIMED+DM: Efecte d'una pèrdua de pes amb dieta mediterrània hipocalòrica i promoció de l'activitat física en la prevenció de diabetis tipus 2 en persones amb síndrome metabòlica» (PI20/00138)

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la convocatòria per a la contractació d'una o un dietista-nutricionista per al projecte «PREDIMED+DM: Efecte d'una pèrdua de pes amb dieta mediterrània hipocalòrica i promoció de l'activitat física en la prevenció de diabetis tipus 2 en persones amb síndrome metabòlica» (PI20/00138).

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

CONVOC:

El procés per a la selecció i posterior contractació de personal dietista-nutricionista per al projecte «PREDIMED+DM: Efecte d'una pèrdua de pes amb dieta mediterrània hipocalòrica i promoció de l'activitat física en la prevenció de diabetis tipus 2 en persones amb síndrome metabòlica» (PI20/00138), amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

- Estar en possessió de la titulació de diplomatura/grau en Nutrició i Dietètica, o estar en condició d'obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

- Acreditar mínim el nivell B2 de català.

- Acreditar un mínim de 3 anys d'experiència professional demostrable a un àmbit de caire familiar o desenvolupant les mateixes funcions.

- Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

- Tenir la nacionalitat espanyola o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) permeti l'accés a l'ocupació pública.

Cal tenir nacionalitat espanyola, dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. També seran admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i els descendents siguin menors de 21 anys o majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

Les persones estrangeres a les quals es refereixen els apartats anteriors, així com aquelles amb residència legal a Espanya, podran accedir a les administracions públiques com a personal laboral, en igualtat de condicions que les persones amb nacionalitat espanyola.

- Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

Les persones amb una discapacitat reconeguda seran admeses a la realització de les proves lliures sense necessitat d'acreditar les seves condicions psíquiques, físiques i sensorials abans que comencin, sens perjudici que, superat el procés selectiu, en presentar la documentació per ser nomenades o contractades, hagin d'acreditar, igual que la resta de persones aspirants, la seva capacitat per desenvolupar les funcions i tasques dels llocs que es convoquen i per prestar el servei públic corresponent.

Així mateix, en cas que s'accedeixi per la quota de reserva de persones amb discapacitat, caldrà tenir legalment reconeguda una discapacitat de grau igual o superior al 33 % i acreditar-la. Aquest supòsit només es contempla en el concurs-oposició d'estabilització.

No obstant això, i d'acord amb el Decret 66/1999, de 9 de març sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional, les persones que es presentin a un procés selectiu, sigui lliure o pel torn reservat, i sol·licitin alguna adaptació per realitzar les proves, ho hauran de fer constar expressament a la sol·licitud de participació i especificar de quin tipus (temps o mitjans materials). En aquest cas, també hauran d'aportar la certificació pertinent on consti el tipus i grau de disminució.

A aquests efectes, els òrgans tècnics de selecció decidiran sobre les peticions d'adaptacions que s'efectuïn. Amb aquesta finalitat podran demanar un informe sobre la sol·licitud d'adaptació als equips de valoració multiprofessional.

· No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Respecte de l'habilitació per exercir llocs de treball que requereixen contacte habitual amb menors d'edat, de conformitat amb la llei de protecció jurídica al menor, les persones que ocupin aquests llocs no poden constar en el registre central de delinqüents sexuals.

- Emplenar el formulari d'inscripció (annex 2) i el formulari d'autoavaluació (annex 3).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

- Coordinació del treball de camp de l'estudi PREDIMED-PLUS: supervisió del personal tècnic i de suport, incloent estudiants; organització de calendaris i planificació de cites; gestió del biobanc, de bases de dades i queries, i coordinació de subestudis.

- Participació en la fase final del treball de camp de l'estudi PREDIMED-PLUS, participant en el seguiment dietètic, antropomètric i la valoració de l'estat nutricional dels participants en l'estudi.

- Gestió de bases de dades, incloent dades derivades del procés de revisió d'esdeveniments a partir de les històries clíniques dels participants en l'estudi.

- Participació en les activitats científiques del grup, redacció de manuscrits i preparació de comunicacions a congressos.

- Totes les altres tasques que us encomani la IP del projecte.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears o mitjançant el correu electrònic1 del Departament de Recursos Humans: idisba.convocatorias@ssib.es. S'ha d'indicar el codi d'expedient a l'assumpte del correu electrònic. Les sol·licituds presentades per qualsevol altre mitjà, correu o format no es tindran per presentades.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 15 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

1Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop vençut el termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida per participar en el procediment de selecció, es publicarà a la pàgina web de l'IdISBa (www.idisba.es) la resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat aquest termini, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu. En aquesta resolució s'indicaran les instruccions perquè qui vulgui procedir amb l'entrevista pugui confirmar la seva assistència. Per participar en la fase d'entrevistes, s'haurà d'obtenir un mínim del 50 % de la puntuació reflectida a l'annex 3 i per a cada un dels apartats reflectits a l'annex 3.

S'obrirà un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions a les puntuacions obtingudes en la llista definitiva.

V. Reserva a favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, d'acord amb el Reial decret llei 5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

- Dora Romaguera, investigadora principal de PREDIMED-Plus.

- Alice Chaplin, investigadora postdoctoral del grup NUTRECOR.

- Representant de RH de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

Membres suplents:

 • Miquel Fiol, director científic de l'IdISBa
 • Jadwiga Konieczna, investigadora de l'IdISBa.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una resolució definitiva de totes les persones aspirants, ordenada segons la puntuació total obtinguda, de major a menor. Aquesta resolució serà publicada a la web de la Fundació (www.idisba.es).

La contractació es farà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

- Tipus de contracte: contracte indefinit conforme amb l'article 23 bis de la llei de la ciència.

- Jornada laboral: completa (37,5 h/setmanals).

- Remuneració anual: 24 500 euros bruts, en 14 pagues.

- Ubicació: Hospital Universitari Son Espases.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

a. Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. Si això no és possible, és necessari presentar el contracte i la vida laboral.

b. Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol. En cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, el Reial decret 1837/2008, el Reial decret 967/2014 i altres normes de transposició i desplegament.

c. Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

d. Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

e. Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procés de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal:

1. Experiència professional (4 punts màx.)

 • Experiència laboral com a dietista-nutricionista en estudis d'investigació centrats en el maneig de l'obesitat i les malalties cardiometabòliques en instituts públics d'investigació sanitària. Es comptabilitzaran aquests punts a partir dels 3 anys que s'exigeixen com a requisit de la convocatòria. (0.1 punts per mes treballat; 3 punts màx.)
 • Tutorització d'alumnes en formació en tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball. (0.5 punts per alumne tutoritzat; 1 punt màx.)

2. Formació (2 punts màx.)

 • Una altra titulació (llicenciatura, màster, postgrau, enginyeria o diplomatura) relacionada amb l'àmbit de la nutrició i dietètica. (1 punt per titulació; 1 punt màx.)
 • Formació continuada en nutrició i dietètica, obesitat o diabetis. (0.2 punts per crèdit o per cada 10 h; 1 punt màx.)

3. Activitat científica (3 punts màx.)

 • Articles publicats en revistes indexades. (0.1 punts per publicació com a primer o darrer autor, com a autor de correspondència o per publicació com a autor en una posició diferent de les anteriors; 1.5 punts màx.)
 • Participació en projectes d'investigació sanitària amb finançament competitiu nacional o internacional, com a membre de l'equip investigador. (0.5 punts per projecte; 1.5 punts màx.)

4. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats prèviament amb la sol·licitud.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el supòsit que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans.

No fer l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica. (28 d'abril de 2023)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació de personal dietista-nutricionista per al projecte «PREDIMED+DM: Efecte d'una pèrdua de pes amb dieta mediterrània hipocalòrica i promoció de l'activitat física en la prevenció de diabetis tipus 2 en persones amb síndrome metabòlica» (PI20/00138)

Nom: Llinatges:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Adreça electrònica:

EXPÒS:

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'un o una dietista-nutricionista per al projecte «PREDIMED+DM: Efecte d'una pèrdua de pes amb dieta mediterrània hipocalòrica i promoció de l'activitat física en la prevenció de diabetis tipus 2 en persones amb síndrome metabòlica» (PI20/00138).

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

- Titulació exigida com a requisit.

 • Títol de formació pertinent. (Document 1.1)
 • Nivell B2 de llengua catalana. (Document 1.2)

- Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)

- CV actualitzat. (Document 3)

- Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR:

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot el que s'ha exposat

SOL·LICIT:

La meva admissió per formar part del procés selectiu i posterior contractació d'una o un dietista-nutricionista per al projecte «PREDIMED+DM: Efecte d'una pèrdua de pes amb dieta mediterrània hipocalòrica i promoció de l'activitat física en la prevenció de diabetis tipus 2 en persones amb síndrome metabòlica» (PI20/00138).

En ________________, el _____ de _________________ de _________

Signatura

 

 

 

ANNEX 3  AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un o una dietista-nutricionista per al projecte «PREDIMED+DM: Efecte d'una pèrdua de pes amb dieta mediterrània hipocalòrica i promoció de l'activitat física en la prevenció de diabetis tipus 2 en persones amb síndrome metabòlica» (PI20/00138)

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. Experiència professional

4

 

 

Experiència laboral com a dietista-nutricionista en estudis d'investigació centrats en el maneig de l'obesitat i les malalties cardiometabòliques en instituts públics d'investigació sanitària. (0.1 punts per mes treballat)

3

 

 

Tutorització d'alumnes en formació en tasques relacionades amb les funcions del lloc de treball. (0.5 punts per alumne tutoritzat)

1

 

 

2. Formació relacionada

2

 

 

Una altra titulació (llicenciatura, màster, postgrau, enginyeria o diplomatura) relacionada amb l'àmbit de la nutrició i dietètica. (1 punt per titulació)

1

 

 

Formació continuada en nutrició i dietètica, obesitat o diabetis. (0.2 punts per crèdit o per cada 10 h)

1

 

 

3. Activitat científica

3

 

 

Articles publicats en revistes indexades. (0.1 punts per publicació com a primer o darrer autor, com a autor de correspondència o per publicació com a autor en una posició diferent de les anteriors)

1.5

 

 

Participació en projectes d'investigació sanitària amb finançament competitiu nacional o internacional, com a membre de l'equip investigador. (0.5 punts per projecte)

1.5

 

 

4. Entrevista

1

X

 

TOTAL

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (p. e.: certificat B2 d'anglès de l'EOI)