Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 312580
Resolució de la presidència de l'IMAS de dia 10 de maig de 2023 de concessió parcial i denegació de les ajudes convocades mitjançant resolució de 10 de març de 2023 d’aprovació de la convocatòria i bases específiques per a la concessió d’una ajuda econòmica de 200 euros a persones físiques de Mallorca per a pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra d’Ucraïna, la crisi energètica i la inflació per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 10 de març de 2023 la presidenta de l'IMAS va aprovar les bases específiques i la convocatòria pública d'ajudes econòmiques de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per a persones físiques de Mallorca per a pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra d'Ucraïna, la crisi energètica i la inflació per a l'any 2023» essent l'import màxim 5.000.000,00 €, amb càrrec a la partida 00.23137.48000 del pressupost de despeses de l'IMAS per a l'any 2023.

2. En data 11 de març de 2023 es va publicar al BOIB les bases específiques i convocatòria d'ajudes econòmiques per a persones físiques de Mallorca per a pal·liar els efectes econòmics derivats de la guerra d'Ucraïna, la crisi energètica i la inflació, iniciant-se el termini per a la presentació de sol·licituds el dia 13 de març de 2023 i finalitzant el 31 de març de 2023.

3. Dins del termini esmentat consten presentades un total de 41.250 sol·licituds. De l'exportació de dades resulta que han tengut entrada a través dels procediment telemàtic establerts un total de 41.250 sol·licituds, de les quals 273 emprant el procediment mitjançant representant i 40.977 emprant el procediment com a persona interessada.

4. Consten lliurades per registre general d'entrada a l'IMAS les instàncies de desistiment relatives a determinades sol·licituds, i presentades mitjançant el registre general d'entrada i per tant, sense fer ús del tràmit establert a la convocatòria d'altres sol·licituds.

5. A requeriment de l'òrgan instructor s'han dut a terme una sèrie de cribratges, havent sotmès les sol·licituds rebudes entre els dies 13 i 21 de març de 2023, ambdós inclosos als filtratges i comprovacions necessaris per tal d'identificar les sol·licituds que compleixen amb tots els requisits establerts a la convocatòria per tal d'atorgar una primera concessió de la subvenció a les persones que compleixen amb els requisits per accedir a la subvenció i ser considerades persones beneficiàries d'aquesta, tramitades per ordre d'entrada i que apugen a un total de 23.817.

6. Així mateix, consten emesos els informes pertinents tant per part del Servei Juridicoadministratiu com per part de la Intervenció delegada de l'IMAS.

7. D'altra banda, en data 13 d'abril de 2023 per acord del Ple del Consell de Mallorca s'aprovà inicialment l'expedient núm. 14 de modificació de crèdits del pressupost del Consell de Mallorca d'aportació a l'IMAS de l'import de 3.000.000€ . L'aprovació inicial de l'expedient es troba publicada en el BOIB núm. 48 de 15 d'abril.

8. Per Resolució de la Presidència de l'IMAS s'ha fixat la quantia addicional màxima en que es pot incrementar aquesta convocatòria de subvencions en l'import de 3.000.000€.

Fonaments de dret

Pel que fa a la competència.

1. L'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en la redacció donada per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (BOIB núm. 32 ext., d'1 de març de 2007; correcció d'errates BOIB núm. 29, de 28 de febrer de 2008), en concret, els articles 16 en quan al deure dels poder públics de les Illes Balears de defensar i promou els drets socials dels ciutadans i de centrar la seva actuació en la defensa integral de la família i de promoure les condicions necessàries perquè els drets socials dels ciutadans de les Illes Balears siguin objecte d'una aplicació real i efectiva; i l'article 70.4 relatiu a la competència pròpia dels consells insulars en matèria de serveis socials i assistència social.

2. La Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars que a l'article 96 expressament preveu que els consells insulars exerceixen l'activitat de foment de les matèries sobre les que tenen atribuïdes competències pròpies d'acord amb la legislació de subvencions de la comunitat autònoma. I l'article 30 que estableix que els consellers executius són els òrgans jeràrquicament superiors en els departaments de l'administració insular dels quals són titulars.

3. Els Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, en endavant IMAS, aprovats pel Ple del Consell de Mallorca l'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), en especial l'establert a l'article 2, d'acord amb el qual aquest organisme té com a objecte fonamental l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i protecció de menors. I a l'article 3 en quan a que aquest organisme té personalitat jurídica pròpia i la capacitat d'obrar necessària per complir els seus fins.

Conforme disposa l'article 7.2.7 dels Estatuts esmentats, correspon a la Presidència de l'IMAS aprovar les bases específiques de les ajudes i subvencions públiques i resoldre'n els procediments. I correspon a la Gerència de l'IMAS ordenar els pagaments que tenguin consignació expressa i responguin a obligacions degudament contretes (art. 10.19 dels Estatuts).

En relació a la competència per a reconèixer les obligacions econòmiques derivades d'aquesta convocatòria, la resolució d'aprovació de les bases específiques i convocatòria avocava la competència en favor de la Presidència per raons tècniques.

4. El decret de la Presidència del Consell de Mallorca de dia 12 de novembre de 2021 que nomena a la senyora Sofia Alonso Bigler consellera executiva de Drets Socials, la qual d'acord amb l'article 7.1 dels Estatuts de l' IMAS exercirà també el càrrec de presidenta de l'IMAS.

5. Les Bases 28 i 29 de l'Annex de Bases d'Execució del Consell de Mallorca de 2023, en quan a l'acumulació de fases comptable.

Per tot l'anterior, l'òrgan competent per resoldre aquest procediment i també per reconèixer l'obligació de pagament a favor de les persones beneficiàries és la Presidència de l'IMAS.

Pel que fa al fons

6. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei esmentada, ambdós texts legals en els termes establerts a les disposicions finals primera i segona de la Llei 38/2003.

En concret, estableix la disposició final primera que constitueixen legislació bàsica de l'Estat els preceptes que s'hi enumeren, essent la resta de preceptes únicament aplicables, en comunitats com les Illes Balears que tenguin assumides competències en matèria de règim local, amb caràcter supletori.

7. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

8. El Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per a pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna, convalidat per la Resolució del Parlament de les Illes Balears adoptada en sessió de 12 d'abril de 2022 (Decret llei 4/2022). I el decret llei 9/2022, de 7 de novembre, de mesures urgents per compensar la inflació a les Illes Balear (BOIB núm. 144, de 8 de novembre).

Decret llei 4/2022 que a més de ser d'aplicació directe per trobar-nos en l'exercici d'una activitat de foment d'una competència pròpia, també ho és com a entitat local per haver-se dictat el Decret de la Presidència del Consell de Mallorca de mesures per l'agilització en la tramitació de subvencions de 30 de maig de 2022 (BOIB núm. 74, de 7 de juny de 2022).

En especial l'establert al capítol IV sobre mesures per agilitzar la tramitació de subvencions, articles 11 a 14.

9. L'Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca, aprovada en sessió de 23 de desembre de 2016 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017), i modificada per Acord del Ple del Consell de Mallorca de data 14 de juny de 2018 (BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018), que conforme les bases reguladores d'aquesta convocatòria.

10. La Resolució de la Presidència de l'IMAS de 10 de març de 2023 que aprova les bases específiques i convocatòria, publicada en el BOIB núm. 31 de 11 de març.

De conformitat amb l'anterior, l'òrgan instructor ha formulat la proposta de concessió en la qual detalla la relació de beneficiaris i l'import de la subvenció concedida tenint per acreditats els requisits de concessió i la justificació de la despesa mitjançant la comprovació del compliment dels requisits establerts per ser persona beneficiària de la subvenció, i pel que fa al compliment de les obligacions tributàries, amb la seguretat social, amb el Consell de Mallorca i amb l'IMAS mitjançant la declaració responsable prevista a l'article 10.4 de l'Ordenança general de subvencions de l'IMAS, en tant l'import que s'atorga a cada persona beneficiària no supera l'import de 3.000€.

Per tot això, dict la següent:

Primer. RESOLDRE PARCIALMENT la convocatòria d'ajudes de referència ATORGANT una ajuda de 200€ a les persones que consten a al Llistat «C», Annex I, d'aquesta resolució amb CSV:K9AAUFEMFVCJ7CH2QEUD , així com DISPOSAR I RECONÈIXER en el seu favor una despesa per un import total de QUATRE MILIONS SET-CENTS SEIXANTA TRES MIL QUATRE-CENTS EUROS (4.763.400€) , amb càrrec a la partida pressupostària 00.23137.48000, a raó de dos-cents euros per persona beneficiària.

Segon. Tenir per desistides a les persones i en relació a les instàncies relacionades al Llistat A, Annex II, d'aquesta resolució amb CSV: K9AAUELPPRWM3WAW7VYV

Tercer. DESESTIMAR les peticions d'ajuda formulades per les persones que consten al Llistat D, l'Annex III, d'aquesta resolució amb CSV: K9AAUETHDV7HWQLFRYQN pels motius que es detallen en el mateix annex i les que consten en el Llistat B, Annex IV, amb CSV: K9AAUELPQC3RV3ZFJF9L en tant són sol·licituds duplicades.

Quart. ORDENAR la continuació del procediment respecte de les sol·licituds presentades entre el dia 13 i 21 de març i que no apareixen als llistats citats anteriorment atès que seran objecte de requeriment d'esmena sempre que el crèdit no s'hagi exhaurit.

Cinquè. ORDENAR la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la seu electrònica del Consell de Mallorca i a la Base Nacional de Dades de Subvencions, amb els llistats discriminats de dades de caràcter personal.

Sisè. COMUNICAR aquesta resolució a Gerència, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada i a la Tresoreria de l'IMAS.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar, d'acord amb l'article 28.1 dels Estatuts de l'IMAS aprovats per Acord del Ple del Consell de Mallorca d'11 d'abril de 2019 (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019), recurs d'alçada davant el Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, dins el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent al de la notificació de la present resolució.

Contra la desestimació expressa del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la notificació de la desestimació de l'esmentat recurs.

Contra la desestimació per silenci del recurs d'alçada podrà interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en qualsevol moment a partir del dia següent a la desestimació presumpta (tres mesos des de la interposició del recurs sense que s'hagi notificat la resolució).

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 10 de maig de 2023

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler

Documents adjunts