Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 297489
Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 4 de maig per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis per a les places de jornada sencera o complement d’horari en el cas de places de jornada parcial, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant el Decret 10/2018, de 13 d'abril, es va crear l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

2. El Decret 43/2021 de 8 de novembre pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials i s'estableix l'estructura, l'organització i el funcionament de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears, estableix a l'article 13.2 que els professors desenvoluparan les seves funcions a l'IEDIB en règim de comissió de serveis, amb reserva del lloc de feina d'origen.

3. Els professors en comissió de serveis han de ser nomenats per la directora general de Personal Docent, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i després d'una selecció prèvia per concurs de mèrits i superació d'un curs de formació entre funcionaris docents que pertanyin als cossos de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes (EOI), o de professors tècnics de formació professional (FP).

4. La permanència dels professors al centre en comissió de serveis té una limitació en el temps i està sotmesa a les avaluacions periòdiques de la tasca desenvolupada, realitzades conjuntament pel Departament d'Inspecció Educativa i l'equip directiu del centre en les condicions que es determinin en la normativa corresponent.

5. Les places ocupades en comissió de serveis que finalitzen aquest curs i les que no varen ser cobertes en comissions de serveis en convocatòries anteriors s'han d'oferir mitjançant la corresponent convocatòria per al curs 2023-2024.

6. El dia 4 de maig de 2023 es va presentar la proposta de la convocatòria de les places en comissió de serveis per al curs 2023-2024 a la Mesa Sectorial d'Educació i es va acordar aprovar la proposta.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix a l'apartat 9 de l'article 3, que per garantir el dret a l'educació dels qui no puguin assistir de manera regular als centres docents, s'ha de desenvolupar una oferta adequada d'educació a distància.

2. La mateixa Llei estableix, a l'apartat 3 de l'article 69, que, igualment, correspon a les administracions educatives organitzar l'oferta pública d'educació a distància amb la finalitat de donar una resposta adequada a la formació permanent de les persones adultes i que aquesta oferta ha d'incloure l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

3. D'altra banda, el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

4. El Decret 10/2018, de 13 d'abril, va crear l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

5. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 20 d'abril regula la posada en funcionament d'aquest centre a partir del curs 2018-2019.

6. El Decret 43/2021 de 8 de novembre pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials i s'estableix l'estructura, l'organització i el funcionament de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears.

7. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que les competències de l'educació a distància no universitària s'han d'exercir per mitjà de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i les competències sobre la gestió del personal docent, per mitjà de la Direcció General de Personal Docent.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis o complement d'horari, les places de professor de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) que no estan cobertes per al curs 2023-2024 i les bases d'aquesta convocatòria que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

Aprovar la relació de places que s'han de cobrir en comissió de serveis (annex 2),  la relació de places que s'han de cobrir com a complement d'horari (annex 3), la relació dels documents que cal aportar per acreditar el compliment dels requisits generals (annex 4), el model de sol·licitud (annex 5) i el barem dels mèrits al·legats (annex 6).

Tercer

Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 4 de maig de 2023

El director general de Planificació,Ordenació i Centres   Antonio Morante Milla  

La directora general  de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez

 

       

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1.Objecte de la convocatòria

1.1 Aquesta convocatòria té per objecte cobrir les places de professor especialista de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) que no estan ocupades per al curs 2023-2024, mitjançant un concurs públic de mèrits i en règim de comissió de serveis per les places de jornada sencera o complement d'horari en el cas de places de jornada parcial.

1.2 Les places poden ser de jornada sencera o parcial. En el primer cas les places es cobriran en règim de comissió de serveis i en el segon cas es cobriran com a complement d'horari. Les places com a complement d'horari suposen fer feina presencialment al centre on el professor té la destinació i a distància a l'IEDIB. Les hores addicionals de quota corresponents s'assignaran al centre on el professor té la destinació. El procediment i condicions del complement d'horari es farà de la mateixa forma i en les mateixes condicions que les comissions de servei però mantenint com a centre de servei el centre des del qual es participa a la convocatòria.

2. Requisits dels candidats

2.1. Poden participar en aquest concurs els docents que compleixin els requisits generals fixats en el punt 2.2 d'aquesta convocatòria.

2.2. Els requisits generals són els següents:

a) Ser funcionari de carrera en servei actiu del cos de professors d'educació secundària, del cos de professors d'escola oficial d'idiomes o del cos de professors tècnics de formació professional (a extingir).

b) Tenir, en una data anterior a l'1 de setembre de 2022, la destinació definitiva a qualsevol centre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Tenir les titulacions o els certificats que acrediten el domini de la llengua catalana exigible de conformitat amb l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB 27/3/2018 núm. 38).

d) No haver estat separat, mitjançant un procediment disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial, per resolució judicial, per a ocupacions o càrrecs públics, ni haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la identitat sexual, ni per tràfic d'éssers humans.

e) Haver superat la formació específica per a l'IEDIB organitzada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant l'any 2023, amb una nota mínima de 5 a la unitat didàctica.

2.3. Els requisits generals s'han d'acreditar aportant els documents justificatius que s'indiquen en l'annex 4.

3. Mèrits

Els mèrits per a l'obtenció de la comissió de serveis o complement d'horari són els establerts a l'annex 6 d'aquesta Resolució.

La formació específica per a l'IEDIB organitzada per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, es valorarà d'acord amb el barem establert a l'annex 6.

4. Funcions dels professors seleccionats

A més de les funcions pròpies dels professors dels centres públics de secundària i de les escoles oficials d'idiomes, els professors seleccionats han de desenvolupar les funcions establertes a l'apartat 7 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat, de 2 d'abril de 2019, per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització, el funcionament i l'avaluació, així com d'altres aspectes, de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

Poden fer aquestes tasques a les instal·lacions de l'IEDIB o al centre on tenguin la destinació en el cas de jornades parcials, d'acord amb les instruccions de funcionament del centre.

5. Condicions generals dels llocs de feina

L'horari de feina dels professors seleccionats és l'establert amb caràcter general per als professors de secundària, d'FP i d'EOI.

6. Presentació de les sol·licituds i la documentació.

6.1.Les persones interessades han de presentar una sol·licitud, d'acord amb el model que figura en l'annex 5, a un dels registres habilitats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a les delegacions territorials, al Registre Electrònic General o a qualsevol de les dependències que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. També s'ha d'enviar una còpia escanejada de la sol·licitud, una vegada registrada, a l'adreça de correu electrònic ordenacio@dgplacen.caib.es dins el termini establert.

6.2. A la sol·licitud s'han d'adjuntar els documents següents, amb l'índex corresponent:

a) Els documents justificatius del compliment dels requisits generals, que s'indiquen en l'annex 4. No cal presentar els documents que figurin al Portal del personal.

b) Els documents justificatius dels mèrits especificats en l'annex 5. No cal presentar els mèrits que figurin al Portal del personal.

6.3. Els requisits i els mèrits que al·leguin les persones interessades han de complir-se en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, excepte els d'experiència professional, que es comptaran a l'acabament del curs escolar 2022-2023.

6.4. La sol·licitud (annex 5) i la documentació justificativa s'han de presentar en el termini de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

7. Comissió de selecció

7.1. S'ha de constituir una comissió de selecció, que ha d'estar formada pels membres següents:

a) El cap del Departament de Planificació i Centres, o la persona que delegui. que la presideix i que pot dirimir amb el seu vot els empats que es puguin produir.

b) El cap de departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals, o la persona que delegui.

c) El cap del Departament de Personal Docent, o la persona que delegui.

d) El cap del Departament d'Inspecció Educativa, o l'inspector que delegui.

e) Un expert en ensenyaments a distància designat pel director general de Planificació, Ordenació i Centres.

f) Un funcionari adscrit al Servei de Planificació Educativa, sense vot i que hi actua de secretari.

També es preveu l'assistència a les sessions de la Comissió, amb veu però sense vot, d'un representant de cada una de les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Sectorial d'Educació.

7.2. Per a la constitució i el funcionament de la Comissió, que es pot fer per mitjans telemàtics,  és imprescindible la presència d'un mínim de tres membres, entre els quals hi ha d'haver el president i el secretari.

7.3. Una vegada constituïda la Comissió, es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (http://dgplacen.caib.es) una relació dels membres que la integren. Mitjançant aquesta publicació a la pàgina web es considerarà efectuada la notificació als interessats d'acord amb el que preveu l'article 43 de la Llei 39/2015.

7.4. La Comissió pot sol·licitar el parer de persones expertes en l'exercici de l'ensenyament a distància als instituts d'educació secundària, a les escoles oficials d'idiomes i als centres de formació professional

7.5. Les funcions de la Comissió són les següents:

a) Verificar que els candidats compleixen els requisits generals d'accés.

b) Valorar els mèrits al·legats pels candidats, d'acord amb el barem de l'annex 6.

c) Resoldre els dubtes o les discrepàncies que puguin sorgir en el desenvolupament del procés.

d) Resoldre les reclamacions que es puguin presentar.

e) Publicar les llistes provisionals i les definitives del procés de selecció a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres (http://dgplacen.caib.es).

f) Fer la proposta de les comissions de serveis i complement d'horari per cobrir les places convocades.

 

7.6. Els membres de la Comissió s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment quan es donin les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i ho han de notificar a l'autoritat competent. Igualment, els participants poden recusar els membres de la Comissió quan es doni alguna de les circumstàncies previstes en l'article 24 de la Llei esmentada.

8. Procediment de selecció

8.1. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de trametre al president de la Comissió de Selecció les puntuacions provisionals dels mèrits de cada un dels candidats, d'acord amb el que es preveu en l'annex 6 d'aquesta Resolució.

8.2. La Comissió de Selecció ha de valorar i validar els mèrits dels candidats a partir de la documentació tramesa per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i ha de proposar els candidats a cadascuna de les places d'acord amb el procediment següent:

a) La Comissió ha de proposar per a cada plaça el candidat que hagi obtingut la puntuació més alta.

b) En cas d'empat, s'ha de seleccionar el candidat que tengui més anys d'experiència en ensenyaments a distància. Si, així i tot, es manté l'empat,  s'ha de seleccionar el candidat amb la major puntuació obtinguda en el primer apartat del barem de mèrits acadèmics i professionals. Si persisteix l'empat, s'ha d'actuar de forma anàloga amb la resta d'apartats del barem de mèrits acadèmics i professionals.

8.3. La Comissió de Selecció ha d'aprovar l'acta final amb els noms dels candidats proposats. En l'acta hi han d'aparèixer la puntuació desglossada dels apartats del barem de mèrits que figura en l'annex 6 i la puntuació final global.

8.4. La Comissió de Selecció ha de publicar una llista amb els candidats per a cada especialitat amb les puntuacions definitives a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. Amb aquesta publicació s'entén que s'han notificat les puntuacions als candidats.

8.5. Si els interessats no hi estan conformes, poden presentar un escrit d'al·legacions adreçat al president de la Comissió de Selecció en un termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació. La Comissió ha de comunicar als interessats la resposta a les seves al·legacions en un termini de tres dies hàbils.

8.6. La puntuació final i la proposta de les comissions de serveis i complements d'horari de les persones seleccionades, juntament amb la documentació de tot el procés, han de quedar dipositades a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

9. Resolució, designació i provisió dels llocs de feina

9.1. Rebuda la proposta de la comissió de selecció, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de comunicar als professors seleccionats la concessió de la comissió de serveis o del complement d'horari, a l'IEDIB.

9.2. El director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de proposar els professors seleccionats a la Direcció General de Personal Docent perquè siguin nomenats en comissió de serveis o que disposin de complement d'horari a l'IEDIB.

9.3. Correspon a la directora general de Personal Docent dictar i publicar en el BOIB la Resolució de nomenament de comissions de servei. La publicació dels complements d'horari es farà a la pàgina web de la Direcció General de Planificació Ordenació i Centres. Amb aquestes dues publicacions es posa fi al procediment.

9.4. La comissió de serveis o el complement d'horari es concedeix per a dos cursos escolars, renovable d'acord amb l'apartat 10, i, una vegada adjudicada, no s'hi pot renunciar.

9.5. Únicament es pot desistir de la comissió de serveis o del complement d'horari fins dia 29 de juny de 2023. Amb posterioritat a aquesta data, en casos excepcionals degudament acreditats, la Direcció General de Personal Docent pot deixar sense efecte la comissió de serveis o el complement d'horari.

9.6. La presa de possessió del lloc de feina en comissió de serveis com a professor de l'IEDIB tindrà efectes des de l'1 de setembre de 2023.

9.7. En cas que no es proposi ningú per a una determinada plaça, aquesta s'assignarà per mitjà del procediment ordinari establert per a l'adjudicació de vacants als centres, amb caràcter provisional i per un període d'un any.

10. Avaluació i renovació de la comissió de serveis

10.1. La comissió de serveis o el complement d'horari, té una durada de dos anys, prorrogable a dos anys més, condicionada a una avaluació positiva.

10.2. Ha de dur a terme aquesta avaluació una comissió formada per les persones següents:

a) El director general de Planificació, Ordenació i Centres, o la persona que delegui, que la presidirà i que podrà dirimir amb el seu vot els empats que es puguin produir.

b) La directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, o la persona que delegui.

c) El cap del Departament de Personal Docent, o la persona que delegui.

d) L'inspector de l'IEDIB.

e) El director de l'IEDIB, o el membre de l'equip directiu que delegui.

f) Un funcionari adscrit al Servei de Planificació Educativa, sense vot i que hi actua de secretari.

També es preveu l'assistència a les sessions de la Comissió, amb veu però sense vot, d'un representant de cada una de les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Sectorial d'Educació.

Aquesta comissió ha de valorar el compliment de les funcions assignades amb caràcter general i les específiques establertes en la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 2 d'abril de 2019 per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització, el funcionament i l'avaluació, així com altres aspectes, de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB).

10.3. Si el resultat de l'avaluació és negatiu, no es renovarà la comissió de serveis o el complement d'horari a l'IEDIB en finalitzar el curs escolar. Dins el tres dies hàbils següents a la notificació de l'avaluació negativa, es podrà presentar una reclamació, que serà resolta pel director general de Planificació, Ordenació i Centres en un termini de tres dies hàbils.

Documents adjunts