Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 278414
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 21 d’abril de 2023 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats d’alimentació per a alumnes de centres públics d’educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2022-2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de febrer de 2023 (BOIB núm. 25, de 25 de febrer), es van convocar ajuts individualitzats d'alimentació per a alumnes de centres públics d'educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2022-2023.

2. En aquests moments, amb el límit de crèdit autoritzat, els ajuts s'han de fer efectius amb càrrec a la partida pressupostària 13601 421K03 48021 00 (1.400.000,00 euros) per a l'any 2023.

3. Els serveis tècnics de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa han examinat les propostes i les puntuacions concedides pels consells escolars.

4. D'acord amb el punt 13.4 de la Resolució de 16 de febrer, la Comissió ha d'analitzar les valoracions fetes pels centres, preparar la relació d'alumnes per ordre de puntuació i elevar a l'òrgan instructor l'informe que ha de servir de base per a la proposta de resolució de la convocatòria en la qual es determinen, d'acord amb els recursos disponibles, els beneficiaris per centres i la quantia dels ajuts, així com la relació dels alumnes proposats per a la denegació de l'ajut, tot especificant-ne el motiu.

5. La Comissió Avaluadora s'ha reunit el dia 17 d'abril de 2023 per estudiar i valorar les sol·licituds de subvenció i ha elevat proposta de relació de sol·licituds concedides (annex 1) i la relació de sol·licituds denegades (annex 2), la qual ha de servir de base per a la proposta de resolució.

6. El dia 17 d'abril de 2023, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va dictar una proposta de resolució, que es va publicar el mateix dia a la pàgina web de la Direcció General, tal com estableix el paràgraf 13.11 de les bases de la convocatòria.

7. D'acord amb l'apartat 13.9 de la convocatòria, durant aquest tres dies s'han renunciat a dos ajuts per quantia de 275 euros cadascun, per la qual cosa la concessió d'ajuts individualitzats d'alimentació del curs 2022-2023 a favor dels alumnes dels centres docents són els es relacionen a l'annex 1 amb càrrec a la partida pressupostària 13601 421K03 48021 00 (108.900,00 euros) per a l'any 2023.

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'1 de juliol de 2009).

4. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 16 de febrer de 2023 (BOIB núm. 25, de 25 de febrer), per la qual es convoquen ajuts individualitzats d'alimentació per a alumnes de centres públics d'educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2022-2023.

5. Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 4 de març de 2021 de delegació de competències en el secretari general d'aquesta Conselleria

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la concessió d'ajuts individualitzats d'alimentació per a alumnes de centres públics d'educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2022-2023 que es relacionen en l'annex 1.

2. Denegar la concessió d'ajuts d'alimentació per a alumnes de centres públics d'educació secundària obligatòria i formació professional bàsica que no poden gaudir del servei de menjador escolar durant el curs escolar 2022-2023 que es relacionen en l'annex 2.

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 21 d'abril de 2023

El secretari general Tomeu Barceló Rosselló Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 34, de 11/03/2021)

Documents adjunts