Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

Núm. 277516
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, d’ampliació del termini de presentació de sol·licituds i de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, d’1 d’abril)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 21 d'abril de 2023, la directora general de Funció Pública ha formulat la proposta de resolució següent:

Antecedents

1. En el BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023, es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, de 28 de març de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. En el BOIB núm. 42, de 4 d'abril de 2023, es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, d'1 d'abril).

3. En el punt 5.1 de les bases de la convocatòria s'estableix un termini de 20 dies hàbils per presentar les sol·licituds de participació mitjançant el tràmit disponible en el Portal de Serveis al Personal. Així doncs, aquest termini comprèn el període format entre els dies 3 d'abril i 4 de maig de 2023, ambdós inclosos.

En data 4 d'abril es va posar en funcionament la bústia de correu electrònic carreraprofessional@caib.es. En el dia d'avui, 291 persones ja hi han adreçat les seves consultes. Davant aquest elevat nombre de consultes, la Direcció General de Funció Pública, tot i els esforços humans i materials que hi ha destinat, no ha pogut garantir una resposta del tot immediata i, ara mateix, hi ha 82 correus electrònics que esperen resposta.

Ara per ara, s'han presentat mitjançant el tràmit telemàtic més de 1.700 sol·licituds de participació en aquesta convocatòria per accedir a nous nivells de carrera professional.

Atesa l'alta participació i l'elevat nombre de consultes, és procedent ampliar en deu dies hàbils el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procediment per accedir a nous nivells de carrera professional, atès que aquest termini encara no ha vençut i que amb aquesta ampliació no es perjudiquen drets de tercers.

No obstant aquesta ampliació de termini, les sol·licituds de participació ja presentades són vàlides i no cal tornar-les a presentar.

4. S'han advertit diversos errors que cal corregir i que afecten diversos punts de l'annex 1 de la Resolució esmentada en el punt 1 d'aquests antecedents. Els punts que cal corregir són els següents:

— En el punt 3 de les bases de la convocatòria, es preveu, entre altres supòsits, que les persones que sol·licitin un nou enquadrament de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria quarta de l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 i que, com a conseqüència d'aquest nou enquadrament compleixin els requisits per participar en aquesta convocatòria, han d'haver presentat també la sol·licitud de nou enquadrament dins el termini de presentació d'instàncies d'aquesta convocatòria. Això no obstant, un cas així és impossible que es pugui donar en la pràctica, ja que, si es produeix el nou enquadrament, aquest tindrà efectes des de la data de la sol·licitud i, per tant, no es complirà el requisit per participar en la convocatòria, consistent a haver prestat serveis durant un període mínim de 5 anys des de l'accés a aquest nou nivell de carrera, d'acord amb el que estableixen el punt 3.b) de les bases de la convocatòria i el punt 7.2 dels acords ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023.

— En el mateix punt 3 de les bases de la convocatòria, també es preveu com s'ha de computar el temps de prestació de serveis en el cas del personal al qual s'hagi homologat la carrera professional reconeguda per altres administracions públiques, de conformitat amb els punts 15.1 i 15.3 dels acords ratificats per l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023. Això no obstant, a més d'aquest personal, hi ha el cas del personal funcionari que va ser objecte d'una homologació equivalent de conformitat amb el punt 3.4.d) de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015.

En el mateix punt 3 de les bases de la convocatòria, es preveu també que en el supòsit que no s'assenyali la data de compliment dels requisits, aquesta ha de ser l'1 de gener de 2023, tant econòmicament com administrativament. La convocatòria, no obstant això, no ha previst com s'ha d'actuar en el cas que la data de compliment dels requisits s'hagi assenyalat, però de manera incorrecta. Aquesta manca de regulació davant els errors deixaria en mans dels comitès de valoració la disjuntiva de corregir-los d'ofici o de fer una aplicació anàloga a la de no haver assenyalat la data de compliment dels requisits. Per tant, es podrien generar casos de tractament diferent davant omissions i errors. Per això, es considera necessari preveure un mateix tractament per a ambdós casos i fer una correcció que no perjudiqui les persones sol·licitants.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. L'article 32 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes podran concedir una ampliació dels terminis establerts, que no excedeixi de la meitat d'aquests, si les circumstàncies ho aconsellen i no es perjudiquen drets de terceres persones. L'ampliació s'ha de produir abans del venciment del termini de què es tracti. En cap cas pot ser objecte d'ampliació un termini ja vençut.

3. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Proposta de resolució

Atesos els antecedents exposats, tot fent ús de les atribucions que en matèria de personal em confereixen les normes vigents, propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Ampliar en deu dies hàbils el termini per presentar sol·licituds de participació en la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, d'1 d'abril).

No obstant aquesta ampliació de termini, les sol·licituds de participació ja presentades són vàlides i no cal tornar-les a presentar. Si, a més de les ja presentades, es presenten una o més sol·licituds, s'ha de prendre en consideració la sol·licitud amb el darrer número de registre d'entrada.

2. Rectificar l'error observat en el punt 3 de l'annex 1 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023).

On hi diu:

3. Requisits

[...]

Pel que fa les persones que sol·licitin un nou enquadrament de conformitat amb el que preveuen l'apartat 4 de la disposició addicional primera i la disposició transitòria quarta de l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 i que, com a conseqüència d'aquest nou enquadrament compleixin els requisits per participar en aquesta convocatòria, han d'haver presentat també la sol·licitud de nou enquadrament dins el termini de presentació d'instàncies d'aquesta convocatòria.

[...]

 

Hi ha de dir:

3. Requisits

[...]

Pel que fa les persones que sol·licitin un nou enquadrament de conformitat amb el que preveu l'apartat 4 de la disposició addicional primera de l'Acord del Consell de Govern de 27 de març de 2023 i que, com a conseqüència d'aquest nou enquadrament compleixin els requisits per participar en aquesta convocatòria, han d'haver presentat també la sol·licitud de nou enquadrament dins el termini de presentació d'instàncies d'aquesta convocatòria.

[...]

3. Rectificar l'error observat en el punt 3 de l'annex 1 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023).

On hi diu:

3. Requisits

[...]

En el supòsit que no s'assenyali la data de compliment de requisits, aquesta ha de ser l'1 de gener de 2023, tant econòmicament com administrativament.

[...]

Hi ha de dir:

3. Requisits

[...]

En el supòsit que no s'assenyali la data de compliment de requisits, o que aquesta s'hagi assenyalat de manera incorrecta, el comitè de valoració corresponent determinarà la que correspongui, tant econòmicament com administrativament, en el moment d'elevar a la directora general de Funció Pública la llista provisional i definitiva de les persones que assoleixen un nou nivell de carrera professional i de les persones a les quals es denega la sol·licitud d'accés al nou nivell.

[...]

4. Afegir un paràgraf nou en el punt 3 de l'annex 1 de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 28 de març de 2023 per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir a nous nivells de carrera professional horitzontal del personal funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 41, d'1 d'abril de 2023), que quedaria redactat de la manera següent:

3. Requisits

[...]

En el cas del personal al qual s'hagi homologat la carrera professional reconeguda per altres administracions públiques, de conformitat amb el punt 3.4.d) de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015, la data d'efectes administratius és la que s'hagi establert en la resolució d'homologació corresponent.

[...]

5. Publicar aquesta Resolució a l'aplicació Portal de Serveis al Personal i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb el que estableix l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb el que estableixen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

(Signat electrònicament: 25 d'abril de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

(Signat electrònicament: 21 d'abril de 2023)

La directora general proposant María del Carmen Palomino Sánchez