Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 274246
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 24 d’abril de 2023 per la qual s'aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa i de programes educatius per al curs 2023-2024 adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. L'article 14 de la Constitució espanyola de 1978 proclama el principi d'igualtat davant la llei i l'article 9.2, la promoció real i efectiva per part dels poders públics de la llibertat i la igualtat de l'individu. Des de la instauració de la democràcia a Espanya, fonamentalment a partir d'aquests articles, s'han anat articulant les polítiques públiques d'igualtat i, posteriorment, les lleis orgàniques que regulen les mesures preventives i d'actuació davant la violència masclista i la igualtat efectiva entre dones i homes.

2. El Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l'11 de maig de 2011 i ratificat l'any 2014 per l'Estat espanyol mitjançant l'Instrument de ratificació del Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la violència domèstica, explicita en l'article 3 que el terme violència envers les dones s'ha d'entendre com una violació dels drets humans i un tipus de discriminació envers les dones. El text també estableix que es designen amb aquest terme tots els actes de violència basats en el gènere que impliquin o puguin implicar per a les dones danys o patiments de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, cosa que inclou l'amenaça de dur a terme aquests actes, la coacció o privació arbitrària de llibertat i el dany, tant en la vida pública com en la privada.

3. L'article 102 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix que la formació permanent constitueix un dret i una obligació del professorat i preveu que s'han d'afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular que tenguin l'objectiu d'estimular la capacitat d'aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l'èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l'activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres.

4. L'article 144 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix que la formació permanent del professorat té per finalitat actualitzar i desenvolupar les competències professionals del professorat per a la funció docent i el lideratge pedagògic i per a la col·laboració amb la comunitat educativa, i ha d'anar encaminada a millorar la pràctica educativa i impulsar la innovació, especialment en relació amb el projecte educatiu de cada centre.

5. L'article 26.1 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, estableix que les polítiques públiques educatives s'han d'adreçar a aconseguir un model educatiu basat en el desenvolupament integral de la persona al marge dels estereotips i els rols segons el sexe, l'orientació i la identitat sexuals; el rebuig de qualsevol forma de discriminació; el tractament de la diversitat afectiva i sexual, i la garantia d'una orientació acadèmica i professional no esbiaixada pel gènere. Per això, s'ha de potenciar la igualtat real de dones i homes en totes les seves dimensions: curricular, organitzativa i d'altres.

6. El Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, exposa que l'alumnat té dret a la formació en coeducació i en igualtat entre ambdós sexes per prevenir la discriminació i la violència de gènere. A més, estableix que els plans de convivència dels centres han d'incloure un estudi i valoració del tractament de la igualtat entre ambdós sexes i situacions de violència per qüestió de gènere, i considera com a conductes greument perjudicials per a la convivència al centre «l'assetjament sexista entès com qualsevol conducta contrària a la igualtat de dones i homes».

7. L'article 10 del Decret 4/2023, de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d'educació primària, els col·legis d'educació infantil i primària, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d'educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual fa referència al projecte educatiu del centre, indica que els centres han d'elaborar el pla de formació del centre. El pla ha de recollir l'itinerari formatiu necessari per a la consecució dels objectius del projecte educatiu del centre, el pla de foment de la lectura, el pla de dinamització de la participació de tota la comunitat educativa, amb especial esment a l'aprenentatge de la participació real i efectiva per part de l'alumnat i la resta d'actuacions i trets que caracteritzin el centre.

8. A més, l'article 17 del Decret 4/2023 esmentat estableix que la programació general anual del centre ha de concretar el pla de formació del centre per al curs, que ha d'incloure les formacions al centre, les formacions intercentres, els programes de formació i innovació educativa i els programes educatius que desenvolupi el centre.

9. Així mateix, el Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la formació permanent és un element clau en qualsevol professió, en la mesura que es relaciona de forma directa amb les possibilitats d'innovació, canvi i millora de les institucions i de les organitzacions, preocupades per complir encara més les seves finalitats, objectius i funcions. Aquest fet és especialment rellevant en la professió docent, que està subjecta a una renovació constant i profunda, tant pel que fa a les transformacions socials i econòmiques de l'entorn en què es desenvolupa, com per la mateixa evolució dels contexts educatius, cada vegada més complexos. Per tant, la formació permanent del professorat ha de ser un mecanisme que garanteixi l'actuació competent del personal docent, la seva actualització i l'adequació del sistema educatiu a les noves necessitats que la societat té en cada moment.

10. L'article 3.2 del Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears, exposa que els centres, d'acord amb la seva autonomia pedagògica, han d'incloure en la programació general anual situacions d'aprenentatge i activitats en llengües estrangeres, amb la finalitat de potenciar la competència lingüística de l'alumnat. Així mateix, han d'utilitzar estratègies organitzatives i metodològiques per promoure el desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres. L'article 10.3 d'aquest mateix Decret estableix que la Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de promoure la participació dels centres en projectes i activitats internacionals que estimulin l'intercanvi, la cooperació i la mobilitat de l'alumnat i del personal docent per desenvolupar la competència comunicativa en llengües estrangeres.

11. L'article 4.1 de l'Ordre del conseller de Presidència de 2 de desembre de 2002, dictada a proposta del conseller d'Hisenda i Pressuposts i del conseller d'Educació i Cultura, de desplegament del Decret 110/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d'Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 148, de 10 de desembre de 2002) estableix que, a més de l'assignació ordinària de funcionament, els centres poden rebre altres assignacions per al desenvolupament de determinats programes o actuacions, la gestió dels quals correspon a les direccions generals de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

12. Dins el marc dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l'Agenda Balear 2030 s'implanta com un pla d'acció integral i transformador orientat a afavorir el desenvolupament que definirà les Illes Balears dels pròxims anys. Aquesta implantació es fa dins els paràmetres de seguiment establerts en el context internacional gràcies a l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per l'ONU l'any 2015.

13. Per aquest motiu, és convenient unificar les convocatòries de programes de formació i innovació i de programes educatius dels centres, per tal de potenciar el caràcter transformador d'una escola preocupada per la sostenibilitat social i pel desenvolupament integral de l'alumnat des d'una perspectiva de l'aprenentatge entre iguals, adequada als ODS de l'Agenda Balear 2030.

14. Amb aquesta convocatòria unificada es vol impulsar la innovació pedagògica com un procés planificat de canvi i de renovació del centre que es fonamenti en la recerca i que respongui a l'evolució social, que condueixi a obtenir una millora en la qualitat del sistema educatiu i que pugui ser transferible a la resta de centres educatius.

15. Amb la voluntat de facilitar als centres educatius l'accés a la informació i de simplificar els processos de participació en els programes d'innovació promoguts per la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, aquesta Resolució pretén regular les bases per donar a conèixer i poder sol·licitar els diferents programes de formació i d'innovació educativa per al curs 2023-2024.

Fonaments de dret

1. La Constitució espanyola de 1978.

2. L'Instrument de ratificació del Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència envers la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l'11 de maig de 2011 (BOE núm. 137, de 6 de juny de 2014).

3. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

4. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

5. El Decret 4/2023, de 13 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d'educació primària, els col·legis d'educació infantil i primària, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d'educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d'educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Decret 45/2016, de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

7. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. El Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s'estableixen els drets i els deures de l'alumnat i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

9. La Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes a les Illes Balears.

10. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 54, de 6 de maig de 2017), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 d'abril de 2021 (BOIB núm. 55, de 27 d'abril de 2021).

11. L'Ordre del conseller de Presidència de 2 de desembre de 2002, dictada a proposta del conseller d'Hisenda i Pressuposts i del conseller d'Educació i Cultura, de desplegament del Decret 110/2002, de 2 d'agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l'autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 148, de 10 de desembre de 2002).

12. Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 22 de setembre de 2020 per la qual s'aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024 (BOIB núm. 169 d'1 d'octubre de 2020)

13. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les bases de la convocatòria de programes de formació i innovació educativa per al curs 2023-2024, adreçada als centres educatius de les Illes Balears, les quals figuren en l'annex 1. Aquests programes es caracteritzen per incloure una fase de formació presencial o a distància, una fase d'aplicació a la pràctica docent i una memòria reflexiva sobre la transferència feta en el centre, i condueixen al reconeixement d'hores de formació.

2. Aprovar les bases de la convocatòria de programes educatius per al curs 2023-2024, adreçada als centres educatius de les Illes Balears, les quals figuren en l'annex 2. Aquests programes es caracteritzen pel desenvolupament d'accions educatives i de sensibilització de bones pràctiques que no condueixen al reconeixement d'hores de formació.

3. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, a la Seu Electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (seuelectronica.caib.es) i a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (dgpice.caib.es).

4. Aprovar la publicació a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de les instruccions que regulen la sol·licitud i el desenvolupament de cadascun dels programes que pertanyen a aquesta convocatòria.

Interposició de recurs

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, els centres educatius concertats poden interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 24 d'abril de 2023

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa Amanda Fernández Rubí

 

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa

Primer

Objectiu

L'objectiu d'aquesta convocatòria és harmonitzar tota l'oferta de programes de formació i innovació educativa adreçada als centres educatius, així com unificar calendaris i aconseguir la simplificació documental per garantir la qualitat de la proposta metodològica i la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre.

Segon

Programes de formació i innovació educativa

1. L'oferta de la convocatòria s'ha organitzat en catorze programes, cosa que permet millorar la transparència i l'equitat de l'oferta, garantir que tots els centres educatius accedeixen a la mateixa informació i repartir els recursos de forma objectiva.

2. En termes generals, aquests programes inclouen una fase de formació presencial o a distància, una fase d'aplicació a la pràctica docent i una memòria reflexiva sobre la transferència feta en el centre.

3. Els programes d'aquesta convocatòria es vinculen a les línies estratègiques del Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2020-2024 i als Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

4. Els programes de formació i innovació educativa es coordinen des la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i es distribueixen entre dos serveis de la Direcció General de la manera següent:

a. Servei de Normalització Lingüística i Formació:

- Estades pedagògiques entre centres educatius.

- Iemprèn Jove, en col·laboració amb l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI).

- Aprenentatge Servei (APS) a la serra de Tramuntana (Mallorca), en col·laboració amb el Consorci Serra de Tramuntana del Consell Insular de Mallorca.

- Aprenentatge Servei (APS) a la badia de Portmany (Eivissa).

- Aprenentatge Servei (APS) al Parc Natural de la Península de Llevant (Mallorca), en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

- Acompanyament constructiu en el pràcticum, en col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears (UIB).

b. Servei d'Innovació Educativa:

- Escacs a l'Escola, en col·laboració amb la Federació Balear d'Escacs.

- Cooperació-Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora, en col·laboració amb la Direcció General de Cooperació de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

- Map Teatre, en col·laboració amb la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

- Tutories Teatrals, en col·laboració amb el Teatre Principal de Palma.

- Tutories de Dansa, en col·laboració amb el Teatre Principal de Palma.

- Centres Ecoambientals, en col·laboració amb la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

- Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS), en col·laboració amb la Conselleria de Salut i Consum.

- Experimenta - Els experiments com a eina didàctica a l'educació primària.

 

Tercer

Destinataris

1. En termes generals, poden participar en aquesta convocatòria els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regulats per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

2. Cal tenir en compte l'apartat de destinataris de les instruccions específiques de cada un dels programes, en què es concreta la participació segons la titularitat i la tipologia de centre i l'etapa i nivell educatiu de l'alumnat.

Quart

Compromisos generals

1. La Conselleria d'Educació i Formació Professional es compromet a:

a. Determinar els centres que han de participar a cada programa segons els criteris de selecció i les sol·licituds rebudes.

b. Organitzar la formació per als docents que participin a cada programa.

c. Crear un entorn virtual educatiu del programa per compartir materials i experiències.

d. Avaluar el procés i els resultats del programa.

e. Certificar les hores de formació permanent del professorat indicades a cada programa.

2 Els centres participants es comprometen a:

a. Aprovar la participació als programes per part del claustre i del consell escolar del centre a finals del curs 2022-2023.

b. Incloure els programes adjudicats en la programació general anual del centre.

c. Comprovar que els docents han formalitzat la inscripció a la formació a través del Portal de Serveis al Personal quan es faci pública la convocatòria, dins els terminis que s'estableixin.

d. Participar activament en la formació.

e. Dissenyar, implementar i avaluar el projecte, si escau, relacionat amb el programa en el centre.

f. Participar activament en l'entorn virtual educatiu amb l'aportació de material i experiències, si escau.

g. Facilitar els aspectes organitzatius, com ara els espais i els horaris, per assolir els objectius del programa.

h. Designar una persona de contacte responsable de cada un dels programes sol·licitats.

i. Comunicar per escrit al servei responsable qualsevol imprevist que pugui sorgir i que afecti el desenvolupament del programa.

j. Presentar una memòria final del programa, dins el termini establert.

 

Cinquè

Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

1. Per participar en aquesta convocatòria, la direcció del centre ha d'emplenar la sol·licitud que es troba a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

2. Les instruccions específiques de cada programa inclòs en aquesta convocatòria es poden consultar al procediment de la Seu Electrònica i a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://tn.caib.es/DGPICE).

3. Un mateix centre educatiu pot sol·licitar més d'un programa formatiu.

4. El termini per presentar la sol·licitud per mitjans telemàtics és del 2 al 31 de maig de 2023

5. La data de sol·licitud del programa per part d'un centre és la que proporciona la Seu Electrònica.

Sisè

Resolució del procediment

1. Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes s'han de valorar i s'ha de publicar la llista provisional de centres admesos a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Una vegada publicada la llista, els centres disposaran de tres dies hàbils per formular les al·legacions que trobin oportunes al procediment de la Seu Electrònica.

2. Un cop resoltes les al·legacions, s'ha de publicar la llista definitiva de centres admesos a la Seu Electrònica i a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Setè

Finalització del programa

1. Una vegada s'hagi desenvolupat el programa, els centres han de lliurar una memòria al servei responsable de cada programa a través de la Seu Electrònica, seguint les instruccions específiques de cada programa.

2. El termini de presentació de les memòries finalitza en la data que indiquin les instruccions de cada programa

3. Una vegada acabat el programa, tots els docents participants han d'emplenar el qüestionari d'avaluació de la formació al Portal del Personal.

 

Vuitè

Certificació i inscripció al registre de formació

1. El Servei de Normalització Lingüística i Formació és el responsable de fer la certificació i la inscripció corresponents al registre de formació permanent del professorat.

2. Els docents que hagin fet la formació i totes les activitats incloses a cada programa tenen dret al reconeixement de les hores de formació permanent que determini cada programa, sempre que comptin amb una valoració positiva.

 

ANNEX 2 Bases de la convocatòria unificada de programes educatius

Primer

Objectiu

L'objectiu d'aquesta convocatòria és harmonitzar tota l'oferta de programes educatius adreçats als centres, així com unificar calendaris i aconseguir la planificació, la transferència i la coherència amb el projecte educatiu de centre.

Segon

Programes educatius

1. L'oferta de la convocatòria s'ha organitzat en set programes, cosa que permet millorar la transparència i l'equitat de l'oferta, garantir que tots els centres educatius accedeixen a la mateixa informació i repartir els recursos de forma objectiva.

2. Els programes educatius d'aquest annex es caracteritzen pel desenvolupament d'accions educatives i de sensibilització de bones pràctiques que no condueixen al reconeixement d'hores de formació permanent del professorat.

3. Els programes d'aquesta convocatòria es vinculen a les línies estratègiques dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS 2030).

4. Els diferents programes es coordinen des dels serveis següents:

a. Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar:

- Xarxa de centres coeducatius.

- Xarxes per a la convivència.

b. Servei de Normalització Lingüística i Formació:

- Tallers de llengua catalana per a joves nouvinguts.

- Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana.

- Dinamitzadors lingüístics en llengua catalana.

c. Servei de Llengües Estrangeres i Programes Internacionals:

- Sprechen wir Deutsch! – On va parler français. Intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa.

- Programa de llengua, cultura i civilització romanesa, en col·laboració amb l'Ambaixada de Romania al Regne d'Espanya (fora de l'horari lectiu).

 

Tercer

Destinataris

1. Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, regulats per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

2. Cal tenir en compte l'apartat de destinataris de les instruccions específiques de cada un dels programes, en què es concreta la participació segons la titularitat i la tipologia de centre i l'etapa i nivell educatiu de l'alumnat.

 

​​​​​​​Quart

Compromisos generals

1. La Conselleria d'Educació i Formació Professional es compromet a:

a. Coordinar-se amb altres institucions sobre les actuacions concretes de cada programa.

b. Crear un entorn virtual educatiu del programa per compartir materials i experiències.

c. Avaluar el procés i els resultats del programa.

2. Els centres participants es comprometen a:

a. Aprovar la participació als programes per part del claustre i el consell escolar del centre a finals del curs 2022-2023.

b. Incloure els programes adjudicats en la programació general anual del centre.

c. Dissenyar, implementar i avaluar el projecte, si escau, relacionat amb el programa en el centre.

d. Participar activament en l'entorn virtual educatiu aportant material i experiències, si escau.

e. Facilitar els aspectes organitzatius, com ara els espais i els horaris, per assolir els objectius del programa.

f. Designar una persona de contacte responsable de cada un dels programes sol·licitats.

g. Comunicar per escrit al servei responsable qualsevol imprevist que pugui sorgir i que afecti el desenvolupament del programa.

h. Presentar, si escau, una memòria final del programa dins el termini establert.

 

Cinquè

Termini i lloc de presentació de les sol·licituds

1. Per participar en aquesta convocatòria, la direcció del centre ha d'emplenar la sol·licitud que es troba a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

2. Les instruccions específiques de cada programa inclòs en aquesta convocatòria es poden consultar al procediment de la Seu Electrònica i a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://tn.caib.es/DGPICE).

3. Un mateix centre educatiu pot sol·licitar més d'un programa formatiu.

4. El termini per presentar la sol·licitud per mitjans telemàtics és del 2 al 31 de maig de 2023.

5. La data de sol·licitud del programa per part d'un centre és la que proporciona la Seu Electrònica.

Sisè

Resolució de procediments

1. Un cop acabat el termini de presentació de sol·licituds, aquestes s'han de valorar segons les instruccions de cada programa i s'ha de publicar la llista provisional de centres admesos a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. Una vegada publicada la llista, els centres disposen de tres dies hàbils per fer les reclamacions oportunes al procediment de la Seu Electrònica.

2. Un cop resoltes les al·legacions, s'ha de publicar la llista definitiva de centres admesos a la Seu Electrònica i a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Setè

Finalització del programa

1. Una vegada s'hagi desenvolupat el programa, els centres han de lliurar una memòria al servei responsable de cada programa a través de la Seu Electrònica, seguint les instruccions específiques de cada programa.

2. El termini de presentació de les memòries finalitza en la data que indiquin les instruccions de cada programa.