Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 261664
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 15 d’abril de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir places d’assessors de formació permanent als centres de professorat en comissió de serveis

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, estableix que la formació permanent constitueix un dret i una obligació de tot el professorat i, també, que és una responsabilitat de les administracions educatives.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que les competències en matèria de formació permanent del professorat s'han d'exercir per mitjà de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

3. L'article 144 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, estableix que la formació permanent del professorat ha de ser organitzada per l'Administració educativa i pels centres de formació del professorat, entre d'altres, que han de realitzar una oferta lligada a les necessitats dels centres i vinculada als seus projectes educatius. La formació s'ha de dur a terme prioritàriament per mitjà d'activitats de formació als centres educatius.

4. L'article 15. 3 del Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, determina que els assessors de formació són nomenats per la directora general de Personal Docent a proposta de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat (actualment, directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa) entre el personal docent funcionari dels cossos de mestres, de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional i de professors funcionaris dels ensenyaments de règim especial, per un temps limitat.

5. El punt 2 del mateix article estableix que, en els concursos públics de mèrits per a la selecció del personal assessor de formació, s'han de valorar l'adequació del perfil professional al lloc de treball, els mèrits, el currículum professional i la presentació d'un projecte de treball sobre el lloc de feina que se sol·licita de conformitat amb el barem establert en les convocatòries corresponents. Així mateix, s'ha de dur a terme una entrevista personal i valorar-la.

6. Finalment, el punt 4 d'aquest article estableix que la permanència en l'assessoria de formació té una limitació en el temps i està sotmesa a les avaluacions periòdiques de la tasca desenvolupada en les condicions que es determinin en la normativa de desplegament.

7. Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears (BOIB núm. 36, de 19 de març de 2016) , modificada per l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de dia 17 de desembre de 2020 (BOIB núm. 213, de 24 de desembre de 2020) .

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre.

2. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

4. El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears (BOIB núm. 36, de 19 de març de 2016) .

6. L'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 17 de desembre de 2020 per la qual es modifica l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears (BOIB núm. 213, de 24 de desembre de 2020) .

7. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen els centres que constitueixen la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears i la seva tipologia (BOIB núm. 28, de 27 de febrer de 2021) .

8. La Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 15 de juliol de 2022 per la qual es dicten les instruccions sobre l'organització i el funcionament dels centres de professorat per al curs 2022-2023.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria pública per cobrir places d'assessors de formació als centres de professorat en comissió de serveis, les bases de la qual figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar l'annex 2 (relació de places d'assessors de formació) , l'annex 3 (projecte de treball) i l'annex 4 (barem de mèrits) .

3. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

(Signat electrònicament: 18 d'abril de 2023)

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa Amanda Fernández Rubí

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer

Objecte de la convocatòria

Aquesta convocatòria té com a objecte cobrir places d'assessories de formació als centres de professorat (CEP) mitjançant un concurs públic de mèrits i en règim de comissió de serveis, d'acord amb les condicions establertes en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

Segon

Requisits dels candidats

1. Per poder participar en aquest concurs, els funcionaris docents han de complir els requisits següents:

a) Ser funcionari de carrera en servei actiu d'un dels cossos següents: mestres, professors d'educació secundària, professors tècnics de formació professional o professors d'ensenyaments de règim especial.

b) Acreditar una antiguitat mínima de cinc anys com a funcionari de carrera en actiu en algun dels cossos a què fa referència l'apartat a).

c) Tenir una experiència de cinc anys, com a mínim, impartint docència directa dels ensenyaments regulats per la Llei orgànica 2/2006.

d) Estar destinat a qualsevol centre de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria.

e) Acreditar els coneixements de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de capacitació corresponent a cada etapa educativa o alguna titulació equivalent.

f) No haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i identitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

2. La Conselleria d'Educació i Formació Professional comprovarà d'ofici que els sol·licitants compleixen els requisits establerts.

3. Els sol·licitants que no autoritzin que es consulti si s'ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la identitat sexual, d'acord amb la Instrucció 1/2017 de la directora general de Personal Docent, han d'aportar aquest certificat juntament amb la sol·licitud.

4. No poden presentar-se a aquesta convocatòria els assessors de formació ni els directors que no hagin superat els processos d'avaluació dels assessors o dels directors de CEP de les dues darreres convocatòries, d'acord amb el que s'estableix en els articles 13. 3 i 15. 4 del Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Tercer

Funcions dels assessors

D'acord amb l'Ordre d'11 de març de 2016, les funcions dels assessors de formació són les que determina el Decret 41/2016.

Quart

Obligacions de caràcter general

1. Els assessors han de col·laborar en la realització d'activitats formatives d'altres CEP o de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, segons el que estableixi el Servei de Normalització Lingüística i Formació, amb el coneixement previ de la direcció del seu CEP d'origen.

2. La definició de places amb un perfil determinat no implica que les tasques de l'assessor s'hagin de limitar a l'àmbit al qual opta i accedeix. De la mateixa manera, encara que el docent que opta a una plaça d'assessoria sigui especialista en alguna àrea, matèria o etapa educativa, ha d'atendre la seva tasca d'assessorament des d'una perspectiva interdisciplinària i globalitzadora. El principi de complementarietat en el desenvolupament dels programes de formació exigeix que qualsevol assessor pugui i hagi de desenvolupar tasques formatives en qualsevol de les etapes educatives i en qualsevol aspecte curricular i d'organització que plantegin els centres educatius.

Cinquè

Condicions generals del lloc de feina

1. La jornada laboral dels assessors és la que s'estableix amb caràcter general per al professorat, segons el que disposa l'article 14 de l'Ordre d'11 de març de 2016 i les Instruccions sobre l'organització i el funcionament dels centres de professorat.

2. El personal docent destinat als centres de professorat s'ha d'incorporar al seu lloc de feina el dia 1 de setembre i hi ha de romandre fins al 15 de juliol.

Sisè

Presentació de la sol·licitud i el projecte de treball

1. La sol·licitud només es pot presentar de forma telemàtica, des de la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice. caib. es) . Per poder accedir al tràmit telemàtic, és imprescindible disposar de certificat digital, Clave pin o permanent (o bé qualsevol sistema d'identificació acceptat pel sistema Cl@ve) .

2. Els interessats han d'adjuntar a la sol·licitud el projecte de treball referit a l'àmbit de l'assessoria sol·licitada, segons les indicacions de l'annex 3.

3. Cada persona només pot sol·licitar una plaça d'assessoria, sempre que compleixi els requisits exigits. A la sol·licitud s'ha d'indicar l'àmbit de l'assessoria i el CEP al qual s'opta.

4. Els interessats han de complir els requisits i mèrits en la data d'acabament del termini de presentació de la sol·licitud, excepte els que s'estableixen en els apartats 2. 1. b)  i c) d'aquest annex i els mèrits de l'apartat d'experiència professional de l'annex 4, que es computaran a 31 d'agost de 2023. Només es valoren els requisits i els mèrits recollits en el Portal de Serveis al Personal i en els registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

5. El termini de presentació de la sol·licitud i la documentació que cal adjuntar és de vint dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta Resolució en el BOIB.

Setè

Comissió de Selecció

1. S'ha de constituir una Comissió de Selecció, formada pels membres següents:

a) La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, o la persona que delegui, que l'ha de presidir i que pot dirimir amb el seu vot els empats que es puguin produir.

b) La cap del Servei de Normalització Lingüística i Formació, o la persona que delegui.

c) ) Un inspector d'educació, designat per la cap del Departament d'Inspecció Educativa.

d) Un funcionari adscrit al Servei de Normalització Lingüística i Formació, que ha d'actuar com a secretari.

e) La cap del Servei d'Innovació Educativa, o la persona que delegui.

2. Cada organització sindical amb representació a la Mesa Sectorial d'Educació de les Illes Balears podrà designar una persona perquè assisteixi a les sessions de la Comissió com a observadora.

3. Per a la constitució i el funcionament de la Comissió és imprescindible la presència d'un mínim de tres dels seus membres, entre els quals hi ha d'haver la presidenta i el secretari.

4. Una vegada constituïda la Comissió, es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice. caib. es) la relació de les persones que la integren.

5. La publicació a la pàgina web de la Direcció General d'aquesta Resolució i de la resta de documents lligats a aquest procediment s'ha de considerar com a notificació als interessats, d'acord amb el que preveu l'article 43 de la Llei 39/2015.

6. La Comissió pot sol·licitar el parer d'experts en relació amb les funcions dels assessors dels CEP.

7. Les funcions de la Comissió són:

a) Verificar el compliment dels requisits d'accés dels sol·licitants.

b) Valorar els mèrits dels candidats, segons el barem de l'annex 4.

c) Valorar el projecte dels candidats que hagin superat la primera fase del procés de selecció.

d) Dur a terme i valorar l'entrevista personal amb els candidats que hagin superat la primera fase del procés de selecció.

e) Resoldre els dubtes o les discrepàncies que puguin sorgir en el desenvolupament del procés.

f) Resoldre les reclamacions que es puguin produir.

g) Publicar les llistes provisionals i definitives de les diferents fases del procés a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice. caib. es) .

h) Fer la proposta d'assessors seleccionats per cobrir les places convocades.

8. Els membres de la Comissió s'han d'abstenir d'intervenir, i ho han de notificar a l'autoritat competent, quan concorrin les circumstàncies previstes en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. Igualment, els participants podran recusar els membres de la Comissió quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en l'article 24 de la Llei esmentada.

Vuitè

Procediment de selecció

1. El procediment de selecció consta de dues fases: una primera fase en què s'han de comprovar els requisits i valorar els mèrits, i una segona fase en què es valora el projecte i es duu a terme una entrevista als aspirants que superin la primera fase de selecció.

2. En la primera fase de selecció (fase de concurs) , la Comissió de Selecció ha de dur a terme les funcions següents:

a) Ha de comprovar que els sol·licitants compleixen els requisits establerts en el punt 2 d'aquest annex.

b) Ha de revisar i aplicar el barem de mèrits (annex 4) .

c) Ha d'aprovar i publicar la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos amb les puntuacions provisionals d'aquesta primera fase a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice. caib. es) . En el cas dels aspirants exclosos, s'ha d'indicar la causa d'exclusió.

Els aspirants tenen un termini de cinc dies naturals comptadors a partir de l'endemà que es faci pública la relació anterior per presentar les al·legacions que estimin convenients davant la Comissió de Selecció. Aquestes al·legacions s'han de presentar en un dels registres habilitats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a les delegacions territorials d'Educació o en qualsevol altra dependència referida en l'article 16 de la Llei 39/2015. Dins el mateix termini també s'ha de trametre una còpia de les al·legacions en què consti la data d'entrada al registre a l'adreça de correu electrònic snlf@dgpice. caib. es.

d) Un cop estudiades i resoltes les reclamacions presentades, la Comissió ha de publicar la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos, amb les puntuacions definitives d'aquesta primera fase, a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice. caib. es) .

3. Per a la segona fase de selecció (fase de projecte i entrevista) , s'han de tenir en compte els aspectes següents:

a) En aquesta segona fase, només poden ser valorats els aspirants que no hagin estat exclosos de la primera fase de concurs.

b) La Comissió ha de valorar el projecte de cada candidat d'acord amb el guió que figura en l'annex 3 i l'ha de puntuar amb entre 0 i 10 punts. La no presentació del projecte es valora amb 0 punts.

c) La Comissió ha de dur a terme una entrevista, que s'ha de valorar amb entre 0 i 10 punts. Aquesta entrevista té una doble finalitat:

- Defensar el projecte presentat. La defensa no significa la reiteració de l'exposició dels continguts del projecte, que ja s'han formulat al document presentat, sinó de les bases i dels arguments en què es fonamenta. Els aspirants disposaran d'un màxim de deu minuts per defensar el seu projecte.

- Debatre amb la Comissió durant un màxim de quinze minuts sobre aspectes del projecte o qualsevol altre tema relacionat amb la formació permanent del professorat, el plantejament de qüestions pràctiques relacionades amb l'exercici de la funció assessora i l'àmbit de l'assessoria a la qual es presenta.

Si l'aspirant no es presenta a l'entrevista, aquesta s'ha de valorar amb 0 punts.

d) Per superar aquesta fase, és imprescindible obtenir una puntuació mínima de 5 punts a la valoració del projecte i una puntuació mínima de 5 punts a l'entrevista.

Novè

Selecció

1. Una vegada acabades les dues fases, la Comissió ha de publicar una relació provisional dels aspirants amb indicació de la puntuació del projecte i de l'entrevista i amb la puntuació total, que ha de ser la suma de la del projecte i la de l'entrevista. Aquesta informació es farà pública al web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice. caib. es) .

2. La Comissió també ha de publicar al web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice. caib. es) l'adjudicació provisional de les places d'acord amb la puntuació total de cada aspirant que hagi superat les dues fases, que ha de ser la suma de les puntuacions obtingudes en cadascuna de les dues fases de selecció.

3. L'ordre de prioritat per a l'adjudicació de les places és el de la major puntuació total obtinguda segons el punt 9. 2. En cas d'empat en la puntuació final entre dos sol·licitants o més, s'ha d'adjudicar la plaça a la persona que hagi obtingut més puntuació en la segona fase; si l'empat continua, s'ha d'adjudicar al candidat que hagi obtingut més puntuació en l'apartat 2 del barem de mèrits.

4. L'endemà de la publicació de l'adjudicació provisional de places s'obre un termini de cinc dies naturals perquè les persones interessades puguin presentar les possibles reclamacions o renúncies a aquesta adjudicació per qualsevol dels procediments recollits en el punt 8. 2. c)  d'aquest annex. Dins el mateix termini també s'ha de trametre una còpia de la reclamació o de la renúncia en què consti la data d'entrada al registre a l'adreça de correu electrònic snlf@dgpice. caib. es. No s'admetrà cap renúncia fora del termini establert.

5. Un cop estudiades i resoltes les reclamacions i renúncies presentades, la Comissió ha de publicar les llistes definitives a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice. caib. es) .

Desè

Resolució, designació i provisió de les places

1. Un cop publicada l'adjudicació definitiva de les places, la Comissió ha d'elevar la proposta a la directora general de Primera infància, Innovació i Comunitat Educativa, que ha de dictar una resolució provisional en què es declarin seleccionats els aspirants proposats per la Comissió. Aquesta resolució s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice. caib. es) .

2. Una vegada publicada, s'estableix un termini de cinc dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació perquè els interessats puguin presentar una reclamació o la renúncia davant la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per qualsevol dels procediments recollits en el punt 8. 2. c) d'aquest annex. Dins el mateix termini també s'ha de trametre una còpia de la reclamació o de la renúncia en què consti la data d'entrada al registre a l'adreça de correu electrònic snlf@dgpice. caib. es. Una vegada resoltes les reclamacions, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha de dictar la resolució definitiva amb els aspirants seleccionats, que també s'ha de publicar al mateix web.

3. Als aspirants que superin el procés de selecció i siguin nomenats per a les places del present concurs com a assessors de formació se'ls adjudicarà una comissió de serveis segons les condicions i procediments prevists en el punt 4 de l'article 5 de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears.

4. Malgrat que prenguin possessió de la plaça d'assessor de formació, els docents nomenats han de participar en les activitats docents del curs acadèmic 2022-2023 previstes al seu centre, inclosa l'avaluació extraordinària de setembre.

5. D'acord amb el punt 5 de l'article 5 de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016, en el cas que no s'hagin cobert la totalitat de les places convocades, la directora general de Personal Docent, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, ha de nomenar funcionaris docents perquè ocupin aquestes places en règim de comissió de serveis de manera provisional, de l'1 de setembre de 2023 al 31 d'agost de 2024, és a dir, per un període d'un any. Quan finalitzi aquest primer any, i fins que hi hagi un nou concurs de mèrits, la directora general de Personal Docent, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, ha de nomenar per a cada curs escolar funcionaris docents que ocupin aquestes places de manera provisional durant un any en règim de comissió de serveis.

Onzè

Avaluació

1. Segons el punt 4 de l'article 5 de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016, els assessors seleccionats en aquesta convocatòria han de ser avaluats en acabar el seu segon any com a assessors. Si el resultat de l'avaluació és positiu, se n'ha de renovar el nomenament, de nou en comissió de serveis, per un període de dos anys. Un cop finalitzat aquest segon nomenament, s'ha de dur a terme una nova avaluació que, si és positiva, permetrà la pròrroga de la comissió de serveis per quatre anys més.

2. Les avaluacions s'han de dur a terme d'acord amb l'article 6 de l'Ordre dia 11 de març de 2016 esmentada. Les característiques de l'avaluació no recollides en l'article esmentat s'han de dictar mitjançant unes instruccions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. En aquestes instruccions es poden detallar aspectes relatius a l'avaluació no recollits en l'Ordre, incloent-hi la possibilitat d'afegir més referents per a la realització de l'avaluació.

3. Si el resultat de l'avaluació és negatiu, no es renovarà la comissió de serveis i l'assessor cessarà en les seves funcions en acabar la comissió de serveis.

 

ANNEX 2 Relació de places

CEP de Palma Jaume Cañellas Mut

-Assessoria de l'àmbit de les metodologies d'aprenentatge: dues places.

-Assessoria de l'àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.

CEP d'Inca

-Assessoria de l'àmbit de les metodologies d'aprenentatge: una plaça.

-Assessoria de l'àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.

-Assessoria de l'àmbit de la inclusivitat i l'atenció a la diversitat: una plaça.

CEP de Calvià

-Assessoria de l'àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.

-Assessoria de l'àmbit de les metodologies d'aprenentatge: una plaça.

CEP de Menorca

-Assessoria de l'àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.

-Assessoria de l'àmbit de la inclusivitat i l'atenció a la diversitat: una plaça.

CEP d'Eivissa

-Assessoria de l'àmbit de les metodologies d'aprenentatge: una plaça.

-Assessoria de l'àmbit de la convivència i de les competències socials i emocionals: una plaça.

-Assessoria de l'àmbit de la formació lingüística, social i artística: una plaça.

-Assessoria de l'àmbit de la inclusivitat i l'atenció a la diversitat: una plaça.

 

ANNEX 3 Projecte de treball

1. Documentació de referència:

a) El Decret 41/2016, de 15 de juliol, pel qual es regula la formació permanent del professorat de l'ensenyament no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 90, de 16 de juliol de 2016) .

b) L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 11 de març de 2016 per la qual es regulen l'organització i el règim de funcionament de la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears (BOIB núm. 36, de 19 de març de 2016) , modificada per l'Ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de dia 17 de desembre de 2020.

c) La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 22 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen els centres que constitueixen la xarxa de centres de professorat de les Illes Balears i la seva tipologia (BOIB núm. 28, de 27 de febrer de 2021) .

d) La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 22 de setembre de 2020 per la qual s'aprova el Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024 (BOIB núm. 169, d'1 d'octubre de 2020) .

e) La Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 21 d'abril de 2021 per la qual s'aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i intercentres, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, amb l'assessorament dels centres de professorat de les Illes Balears (BOIB núm. 55, de 27 d'abril de 2021) .

f) La Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 21 d'abril de 2021 per la qual s'aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació en els centres i intercentres per al foment de la normalització lingüística i la dinamització cultural de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2020-2024, amb l'assessorament dels centres de professorat de les Illes Balears (BOIB núm. 55, de 27 d'abril de 2021) .

2. El projecte s'ha de basar en la normativa vigent que regeix la formació permanent del professorat i ha de ser coherent amb el Pla Quadriennal de Formació del Professorat 2020-2024.

3. El projecte consisteix en el disseny d'una formació en un centre educatiu, d'una durada mínima de vint hores i màxima de trenta hores, que compleixi els requisits i el guió següents:

a) Requisits per a l'elaboració del projecte de treball:

1r. Extensió màxima: quinze pàgines DIN A4, sense comptar la portada i l'índex.

2n. Tipus de lletra: Arial 12 sense comprimir en tot el document (excloent la portada i incloses les taules explicatives, els encapçalaments, els peus de pàgina i l'índex) .

3r. Interlineat: doble a tot el document (incloses les taules explicatives) .

4t. El projecte s'ha de lliurar en format PDF.

5è. En totes les pàgines hi han d'aparèixer el nom i els llinatges de l'aspirant.

b) Guió del projecte de treball:

1r. Portada: àmbit d'assessoria sol·licitada i CEP. Nom i llinatges del sol·licitant.

2n. Índex.

3r. Títol de la formació. Línia estratègica de la formació (que concordi amb l'àmbit de l'assessoria sol·licitada) .

4t. Contextualització dins un centre educatiu. Origen de la necessitat formativa. Nombre de participants.

5è. Objectius.

6è. Continguts de la formació.

7è. Metodologia, organització i seqüenciació.

8è. Mesures previstes per afavorir l'aplicabilitat a l'aula i la transferència a l'alumnat.

9è. Avaluació de la formació, criteris i eines.

10è. Bibliografia i bibliografia web.

Documents adjunts