Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 261308
Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 4 d’abril de 2023 per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de 25 d'agost de 2009), vigent en tot allò que no s'oposi a la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional (BOE núm. 78, d'1 d'abril de 2022) preveu que les tasques d'assessorament i/o d'avaluació les exerceixin persones habilitades a aquest efecte per les administracions competents.

El Reial Decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 59, de 10 de març de 2021), s'especifiquen els canvis per obtenir l'habilitació com a assessors i avaluadors.

El Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l'estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 81, de 2 de juny de 2011), estableix que l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) és l'òrgan encarregat d'habilitar els assessors i avaluadors i mantenir-ne el registre, així com de planificar i gestionar la formació inicial i contínua dels assessors i avaluadors.

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022), determina que l'IQPIB ha de regular el procediment per avaluar, reconèixer i acreditar les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o altres vies no formals i informals de formació.

La Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 30 de gener de 2023 (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2023) per la qual es convoca un curs de formació específica per a l'habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la relació de persones que han superat el curs de formació específica i queden habilitats com a assessors i avaluadors de la família professional i/o qualificació professional que figuren a l'annex d'aquesta Resolució.

2. Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i establir que començarà a tenir efectes l'endemà de publicar-se.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant el Conseller d'Educació i Formació Professional de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, en data de signatura electrònica (11 d'abril de 2023)

El director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors Antonio Baos Relucio

ANNEX

Relació de persones que han superat el curs específic i s'habiliten com a assessors i avaluadors, d'acord amb el seu perfil professional, dels procediments d'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació i s'incorporen com a tals al registre esmentat en l'article 22.1.f) del Reial decret 1224/2009.

1r llinatge

2n llinatge

Nom

Qualificació Professional

Família Professional

ALCAIDE

PORCEL

JUAN JOSE

INA013_2

 

BENITEZ

MARTINEZ

MARIA TERESA

IMS294_3

 

CABALLERO

LUJAN

DIANA

 

HOT

CAMPOS

PALAZON

JUAN CARLOS

 

IFC

CAMPOS

PARRADO

FRANCISCO JAVIER

SEA492_2

 

CANAL

CHAVERO

ALFREDO

 

SSC

CANELLAS

COLL

MARIA TERESA

 

SAN

CIFUENTES

MIR

JUAN EULOGIO

SEA676_2

 

CORREA

GARCIA

IGOR

TMV763_3

 

DARDER

SUAREZ

JOAN

INA174_2

 

FLOR

ROMERO

MIRIAM

 

SSC

FLORIT

FLORIT

ANTONI

 

AFD

FRAU

CASTRO

FRANCISCO MANUEL

FME684_2

 

FUSTER

MCALPINE

ALEXANDRE

 

ADG

GARAU

HERNANDEZ

FRANCISCO MIGUEL

SEA492_2

 

GUAL

GUAL

FRANCESCA

 

ADG

LLORENS

JULVE

RICARDO

SEA676_2

 

MARTI

VALLES

ANTONIO

INA174_2

 

MARTIN

CARDONA

CELIA

SEA252_3

 

MORAGUES

SEGUI

ANTONI

 

ADG

PARDO

SANZ

ALBERTO

MAM423_3

 

PEDRAZA

BAGUR

JOANA

 

HOT

PENA

BARCELO

IRENE

 

HOT

PEREZ

BAUTISTA

DAVID

SEA676_2

 

PICORNELL

MORA

MIQUEL

 

ELE

PILETTE

DAMIEN

VICTOR CHARLES

HOT680_3

 

POMAR

GIMENEZ

MARIA DEL CARMEN

HOT093_2

 

POZO

FERNANDEZ

MIGUEL ANGEL

SEA532_2

 

RAMAL

GEA

ANA ISABEL

 

AGA

RAMON

MANERA

DANIEL

SEA252_3

 

REGAJO

BORREGO

RAFAEL

SEA676_2

 

REUS

FORTEZA

OLIVIA

HOT680_3

 

REYNA

COPELLO

MARIA EMILIA

 

SAN

ROJO

MONTANO

ENRIQUE

ENA191_2

 

SALOM

RUIZ

CATALINA

 

SAN

SALVA

RIPOLL

MARTA APOLONIA

HOT093_2

 

SANCHEZ

BERNAL

FERMIN

TMV763_3

 

SANCHEZ TIRADO

GARCIA

ANTONIO

 

ADG

SANTOLARIA

MAIRAL

ALBERTO

MAM060_2

 

SERVERA

BENITEZ

CATALINA

 

SAN

TERRADAS

COLL

SILVIA

INA773_2

 

TORRES

OLIVER

ANTONIA MARIA

INA773_2

 

VICENS

TORTELLA

LLORENS

SEA252_3

 

VILA

SANCHO

JOAQUIN

SEA676_2

 

ZAFRILLA

GUILLEN

RICARDO

 

HOT