Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 213430
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de març de 2023 de correcció d’error material advertit en la publicació de la Resolució de 2 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 162, de 13 de desembre de 2022 s'ha publicat la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2. En la Resolució esmentada s'ha advertit un error a l'annex 2 on s'aprova les unitats de competència convocades, amb indicació de la qualificació professional, el certificat de professionalitat i el títol de formació professional de referència, concretament a la taula on es convoquen les unitats de competència de la qualificació professional IMP024_3. Maquillatge integral.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fets o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

2. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fets en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Rectificar l'error material detectat en la taula on s'esmenta les unitats de competència de la qualificació professional IMP024_3. Maquillatge integral a l'annex 2.

On diu,

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0064_2. Preparar els mitjans tècnics i personals per aplicar maquillatge integral.

IMP024_3. Maquillatge integral

(nivell 3)

IMPE0209. Maquillatge integral

Tècnic Superior en estètica integral i benestar

UC0065_2. Millorar l'harmonia del rostre amb estils de maquillatge social.

UC0066_2. Maquillar per a mitjans escènics i produccions audiovisuals.

UC0067_2. Aplicar i supervisar processos de micropigmentació.

UC0068_2. Aplicar i supervisar processos de micropigmentació.

 

Ha de dir:

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0064_2. Preparar els mitjans tècnics i personals per aplicar maquillatge integral.

IMP024_3. Maquillatge integral

(nivell 3)

IMPE0209. Maquillatge integral

Tècnic Superior en estètica integral i benestar

UC0065_2. Millorar l'harmonia del rostre amb estils de maquillatge social.

UC0066_2. Maquillar per a mitjans escènics i produccions audiovisuals.

UC0067_3. Aplicar i supervisar processos de micropigmentació.

UC0068_3. Aplicar i supervisar tècniques de tatuatge artístic.

2.  Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i establir que ha d'entrar en vigor l'endemà de publicar-se.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 23 de març de 2023

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà