Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 209293
Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, de dia 20 de març de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2023-2024 en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d’educació primària i d’educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets i fonaments de dret

1.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), destaca en el títol preliminar el principi fonamental de la qualitat de l'educació per a tot l'alumnat, en condicions d'equitat i amb garantia d'igualtat d'oportunitats. Per altra banda, en l'article 3 estableix que l'ensenyament bàsic el constitueixen l'educació primària i l'educació secundària obligatòria i, en l'article 4, que l'ensenyament bàsic ha de ser obligatori i gratuït.

En l'article 9 afegeix que l'Estat promou programes de cooperació territorial, per tal, d'una banda, d'aconseguir la major eficàcia dels recursos destinats a l'educació, i, per una altra, d'assolir els objectius establerts amb caràcter general, afavorir el coneixement i estima de la diversitat cultural i lingüística de les diferents comunitats autònomes i contribuir a la solidaritat interterritorial i a l'equilibri territorial en la compensació de les desigualtats.

Així mateix, en l'article 88.2 es declara que l'administració educativa ha de dotar els centres docents dels recursos necessaris per fer possible la gratuïtat dels ensenyaments de caràcter bàsic.

Quant al fet de dotar els centres de recursos, l'article 122.2 estableix que les administracions educatives poden assignar dotacions més grans de recursos a determinats centres públics o privats concertats per raó dels projectes que ho requereixin o atenent les condicions d'especial necessitat de la població que escolaritzen.

2.D'acord amb l'article 9 de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, el Ministeri competent en matèria d'educació ha de promoure programes de cooperació territorial amb la finalitat d'assolir els objectius educatius de caràcter general referits a l'alumnat, professorat i centres, reforçar les competències dels estudiants, afavorir el coneixement i l'estima per part de l'alumnat de la riquesa cultural i lingüística de les diferents comunitats autònomes, així com contribuir a la solidaritat interterritorial i a l'equilibri territorial en la compensació de desigualtats.

En els programes de cooperació territorial s'ha de tenir en compte, com a criteri per a la distribució territorial de recursos econòmics, la singularitat d'aquests programes en termes orientats a afavorir la igualtat d'oportunitats. S'ha de valorar especialment el volum d'alumnat escolaritzat en relació amb els objectius del Programa en els centres públics i privats concertats, les zones rurals o urbanes desafavorides socialment, el despoblament o la dispersió demogràfica i la insularitat per tal de fer efectiu el principi d'equitat en l'exercici del dret a l'educació.

Segons  l'article 80 de la Llei esmentada, les administracions públiques desenvoluparan accions dirigides cap a les persones, grups, entorns socials i àmbits territorials que es trobin en situació de vulnerabilitat socioeducativa i cultural amb l'objectiu d'eliminar les barreres que limiten el seu accés, presència, participació o aprenentatge, assegurant amb això els ajustaments raonables en funció de les necessitats individuals i prestant el suport necessari per fomentar el seu màxim desenvolupament educatiu i social, de manera que puguin accedir a una educació inclusiva, en igualtat de condicions amb els altres.

3.Les polítiques de compensació han de reforçar l'acció del sistema educatiu de manera que s'evitin desigualtats derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o d'una altra índole. Correspon a l'Estat i a les comunitats autònomes en els seus àmbits de competència respectius fixar els objectius prioritaris a fi d'assolir una educació de més equitat.

4.Quant a l'autonomia de centre, el Decret 67/2008 pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears, en l'article 11 determina que la Conselleria d'Educació i Universitat ha de fomentar aquesta autonomia mitjançant l'assessorament, la formació i els recursos específics, de manera que els centres puguin adequar les seves possibilitats organitzatives i funcionals als plans de treball que elaborin en el marc de la normativa vigent. També s'hi preveu que els centres, en l'exercici de la seva autonomia, poden adoptar projectes d'innovació, projectes de recerca, plans de treball o formes d'organització que suposin una millora contínua tant dels processos educatius com dels seus resultats, en els termes que estableixi la Conselleria d'Educació i Universitat.

5.En aquest sentit, la Conselleria d'Educació i Formació Professional engega el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per donar suport als centres educatius sostinguts amb fons públics que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria i que desenvolupen actuacions per posar en marxa projectes innovadors amb l'objectiu d'assolir l'èxit escolar.

Aquest Programa té entre les seves finalitats la reutilització de llibres de text i/o material didàctic, en qualsevol format, i la implicació de l'alumnat en l'ús dels recursos.

6.D'acord amb l'article 114 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, els centres educatius públics disposen d'autonomia pedagògica, de gestió del personal del centre, dels recursos materials i econòmics i d'organització, com a instrument per donar resposta a les necessitats i a la diversitat de l'alumnat, i per contribuir a garantir l'equitat i la igualtat d'oportunitats i la qualitat de l'educació en els termes recollits en l'esmentada llei i les normes que la desenvolupin.

7.En l'Acord de 23 de juny de 2022 de la Conferència Sectorial d'Educació s'aprova la proposta de distribució territorial i els criteris de repartiment dels crèdits gestionats per comunitats autònomes destinats al Programa de finançament de llibres de text i materials didàctics a l'exercici pressupostari 2022, per un import de 58.559.610,00 euros.

8.A la Resolució de 5 de juliol de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Educació, es concedeix un import de 967.950,00 euros a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, consignat en l'aplicació pressupostària 18.04.323M.454 dels pressuposts generals de l'estat per a l'any 2022, per al finançament del Programa de llibres de text i materials didàctics.

9.D'acord amb la Resolució de 21 de juliol de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial d'Educació de 23 de juny de 2022, el Programa té la finalitat de col·laborar amb les famílies mitjançant ajudes per al finançament de llibres de text i material tractant d'afavorir els principis d'equitat i igualtat per compensar les situacions socioeconòmiques més desfavorables amb l'objectiu de contribuir que el sistema educatiu garanteixi l'equitat en l'educació i la igualtat de drets i oportunitats.

10.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa la competència en materials didàctics i llibres de text.

11.Segons els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic pretén assolir-ne els següents:

a) Objectiu 4 “Educació de qualitat”: aconseguir la millora contínua del procés d'ensenyament-aprenentatge amb la finalitat de satisfer les necessitats i expectatives de l'alumnat i de tota la comunitat educativa, millorant contínuament la qualitat del servei que presten i els resultats educatius.

b) Objectiu 5 “Igualtat de gènere i empoderament de totes les dones i nines”: assegurar la prosperitat i la igualtat entre les persones i la implicació amb accions educatives a favor dels valors de cooperació, respecte i solidaritat.

c) Objectiu 12 “Producció i consum responsable”: aconseguir un desenvolupament sostenible i responsable, amb l'ús eficient dels recursos naturals i reduint la generació de residus per tal de protegir el planeta. 

Així, el Programa té com a finalitat combinar l'educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb un estalvi econòmic per a les famílies, en el benentès que per als centres educatius no ha de suposar cap benefici econòmic.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar la convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2023-2024 en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d'educació primària i d'educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, les bases de la qual figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2.Aprovar els annexos.

3.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s'estableix en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 20 de març de 2023

La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa Amanda Fernández Rubí

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria per participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic per al curs 2023-2024 en centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen estudis d'educació primària i d'educació secundària obligatòria dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Primer

Objecte del Programa

1.Aquesta convocatòria té per objecte establir les bases del Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic del curs 2023-2024, a través de dues línies:

a) Reutilització de llibres.

b) Adquisició de material didàctic, en qualsevol format.

2.El Programa combina l'educació en valors de caràcter social, solidari i ecoambiental amb un estalvi econòmic per a les famílies, mitjançant:

a) La implicació de l'alumnat en l'ús dels recursos.

b) La igualtat d'oportunitats entre l'alumnat facilitant la inserció d'aquells amb menys recursos econòmics en l'ensenyament de caràcter bàsic.

c) El suport als centres educatius que treballen en la sensibilització ambiental per aconseguir un desenvolupament sostenible i responsable.

d) Les condicions que permetin un canvi metodològic, de manera que l'alumnat sigui un element actiu en el procés d'aprenentatge i es doni suport als centres educatius que desenvolupin actuacions per posar en marxa projectes innovadors i adequats a les circumstàncies actuals amb l'objectiu d'assolir l'èxit escolar de tots els estudiants.

 

Segon

Vinculació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

ODS: 4. Educació de qualitat, 5. Igualtat de gènere i 12. Consum i producció responsable.

Tercer

Destinataris

Centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen educació primària i/o educació secundària obligatòria en el curs 2023-2024.

Quart

Sol·licituds i termini de presentació

1.Els centres educatius només han de presentar una sol·licitud de participació.

2.El director o directora del centre ha d'emplenar la sol·licitud per participar en el procés de selecció d'aquesta convocatòria (annex 2) únicament mitjançant el GESTIB del 31 de març al 5 de maig de 2023. En el cas dels centres concertats en què hi hagi diversos directors, únicament un d'ells ha de ser el responsable d'emplenar la sol·licitud conjunta.

3.Els annexos 3, 4, 6 i 7 s'adjuntaran mitjançant el GESTIB juntament amb la sol·licitud de participació en la convocatòria.

Cinquè

Instruccions del Programa

1.Per poder participar en el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic, els centres educatius han de deixar constància al projecte:

a) Per a l'adquisició de llibres, s'ha de fomentar la seva reutilització i s'entregaran a l'alumnat a títol de préstec; per tant, en finalitzar el curs escolar s'hauran de retornar al centre educatiu en bones condicions perquè puguin ser utilitzats el proper curs. Els llibres de text no poden ser substituïts abans de transcórrer un període mínim de quatre cursos acadèmics excepte en els cursos afectats per a la implementació dels nous currículums de la LOMLOE.

Excepcionalment, quan la programació docent ho requereixi i amb l'informe favorable del Departament d'Inspecció Educativa, poden ser substituïts abans de la finalització del període esmentat. En aquest cas, els centres que han de substituir més d'un 30% del llibres i/o material, n'han d'indicar el motiu.

b) Per a l'adquisició de material didàctic en qualsevol suport, fins i tot el digital, per posar en marxa projectes innovadors, s'ha de justificar la necessitat d'adquirir aquest material, així com la metodologia que s'emprarà.

2.Els centres que varen participar en la convocatòria de llibres de text i material didàctic el curs 2022-2023, per poder continuar participant en el Programa, han d'haver presentat la memòria del curs 2022-2023 en què s'ha de deixar constància de la quantitat invertida en l'adquisició de llibres i/o material didàctic i l'estalvi que va suposar per a les famílies.

3.En finalitzar l'actual convocatòria, el coordinador o la coordinadora ha d'elaborar la memòria del curs 2023-2024, en què s'ha de deixar constància de la quantitat invertida en l'adquisició de llibres i/o material didàctic i/o digital i l'estalvi que ha suposat a les famílies, i l'ha de trametre escanejada a l'adreça de correu electrònic sie@dgpice.caib.es. El darrer dia per lliurar la memòria és el 15 de juliol de 2024.

Sisè

Compromisos de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

1.Finançament del Programa:

a) La Conselleria es compromet a fer una aportació econòmica, depenent de les característiques de cada centre, amb càrrec a la partida pressupostària 13601 421K02 62599 00 de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2023 i de la partida del fons finalista 13601 421K02 62599 00 FF22043, amb un total de 2.852.706,00 €, import que es podrà augmentar en cas que sigui necessari.

Aquestes aportacions es poden complementar amb les de les famílies o representants legals de l'alumnat en funció del romanent dels cursos anteriors i, si n'és el cas, amb les d'entitats públiques o privades.

b) L'import assignat a cada centre participant l'estableix la Comissió de Valoració en base a la disponibilitat pressupostària de l'Administració i al nombre d'alumnes que el centre ha inclòs en el Programa.

c) Pel que fa als centres que hi participaren el curs passat, es tendrà en compte la memòria presentada del curs 2022-2023 i es valorarà l'estalvi que suposa a les famílies així com el romanent del Programa.

d) Pel que fa als centres que no participaren a la convocatòria passada, es tendran en compte els criteris de valoració i selecció.

2.Informació i gestió del Programa:

a) Informar sobre el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic a través de la pàgina web del Servei d'Innovació Educativa (<http://tn.caib.es/SIE>).

b) Nomenar una persona, del Servei d'Innovació Educativa, responsable del Programa.

c) Avaluar el procés i els resultats del Programa.

d) Informar el Ministeri d'Educació i Formació Professional de les dades necessàries per al seguiment i l'avaluació del Programa, així com per a l'elaboració d'estadístiques amb finalitat estatal.

e) Gestionar l'expedient econòmic i administratiu del Programa.

 

Setè

Compromisos del centre i coordinació del Programa

1.Compromisos del centre:

a) Vetllar perquè totes les famílies rebin informació sobre el funcionament i les condicions del Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic.

b) Posar a disposició de l'alumnat els recursos adquirits amb l'assignació econòmica del Programa, perquè suposi una minva en el desemborsament de les famílies.

c) Nomenar un docent del claustre com a coordinador del Programa.

d)Informar d'aquesta convocatòria el claustre de professorat i el Consell Escolar.

e) Establir, a través de la comissió de coordinació pedagògica, les normes d'utilització i conservació dels llibres i del material didàctic que formen part del Programa i vetllar perquè se'n faci un bon ús.

f)Incloure el Programa en la Programació General Anual del centre.

g)Facilitar els aspectes organitzatius, espais i horaris per assolir els objectius del Programa.

h) Custodiar al centre la documentació original generada pel Programa durant un mínim de quatre anys.

i) Comunicar per escrit al servei responsable qualsevol imprevist que pugui sorgir i que afecti el desenvolupament del Programa.

j) Per a la gestió econòmica del Programa, els centres públics han d'emprar l'aplicació ECOIB i seguir les instruccions de l'enllaç següent: Instruccions sobre la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris.

k) Els centres concertats han de presentar una declaració escrita del titular del centre, mitjançant la qual assumeixen el compromís de dedicar els recursos que l'administració educativa aporti al Programa únicament i exclusivament a l'adquisició de llibres de text i material didàctic de titularitat de la Conselleria d'Educació i Formació Professional a disposició del centre docent per a l'alumnat d'educació primària i/o d'educació secundària obligatòria, d'acord amb el model inclòs a l'annex 3. Els llibres de text i material didàctic de titularitat de la Conselleria d'Educació i Formació Professional restaran en dipòsit al centre docent corresponent i se cediran als alumnes en concepte d'ús temporal.

2.El docent que coordini el Programa ha d'assumir les funcions següents:

a) Ser el responsable del bon funcionament del Programa.

b) Fer d'enllaç, lliurar i facilitar la informació requerida a la persona responsable del Programa del Servei d'Innovació Educativa.

c) Fer arribar la informació del Programa a les famílies o representants legals de l'alumnat.

d) Fer la comanda de llibres i material didàctic que hagi acordat la comissió de coordinació pedagògica a proposta dels equips docents del centre.

e) Elaborar i lliurar les normes d'utilització.

f) Elaborar la memòria del Programa una vegada valorat el grau de satisfacció del desenvolupament del projecte dels membres de la comunitat educativa per part del Consell Escolar.

g) Lliurar la memòria aprovada pel Consell Escolar.

3.La persona responsable de coordinar el Programa per al finançament de llibres de text i material didàctic pot disposar de les hores de dedicació a les tasques de coordinació tal com s'estableix en els Criteris per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics per al curs 2021-2022 (Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 14 de juny de 2021 per la qual s'aproven els criteris per a la confecció d'unitats i de la quota de professorat als centres docents públics d'educació infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i de formació professional, d'ensenyaments de persones adultes i de règim especial).

Vuitè

Comissió de valoració

1.Per instruir el procediment derivat d'aquesta convocatòria es constitueix una comissió de valoració integrada pels membres següents:

a) La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, o persona en qui delegui.

b) La cap del Servei d'Innovació Educativa, o persona en qui delegui, que la presideix.

c) Un inspector o una inspectora del Departament d'Inspecció Educativa, designat per la cap del Departament d'Inspecció Educativa.

d) Una assessora docent del Servei d'Innovació Educativa.

e) Una persona del Servei d'Innovació Educativa, que actua com a secretària.

La Comissió també pot convocar a les sessions altres persones que, per raons tècniques, estiguin implicades en el Programa.

2.Són funcions de la Comissió de valoració:

a) Examinar les sol·licituds i els documents presentats.

b) Requerir els centres sol·licitants perquè completin la documentació preceptiva o rectifiquin les deficiències a la sol·licitud, si escau.

c) Comprovar que els centres educatius sol·licitants compleixen els requisits de participació en el programa.

 

d) Analitzar i valorar les sol·licituds, seleccionar els centres educatius participants i establir les aportacions econòmiques d'acord amb els criteris de finançament del Programa (clàusula 6.1).

e) Elaborar les llistes provisionals i definitives dels centres sol·licitants i dels centres seleccionats i exclosos per participar en el Programa.

3.Llistes de centres sol·licitants i de centres seleccionats:

a) Es publicarà la llista provisional dels centres que han presentat la sol·licitud a la pàgina web del Servei d'Innovació Educativa (tn.caib.es/SIE).

b) També es publicarà al mateix lloc web la llista provisional dels centres seleccionats i exclosos per participar en el Programa.

c) En ambdós casos, els centres interessats, en un termini de tres dies hàbils comptadors a partir de la data de publicació de cada llista provisional, podran formular les al·legacions oportunes, mitjançant correu electrònic a l'adreça sie@dgpice.caib.es. Passat cada termini, la Comissió de valoració resoldrà les al·legacions i publicarà a la pàgina web del Servei la llista definitiva amb les aportacions assignades.

 

Novè

Selecció dels centres

La Comissió de valoració ha de seleccionar els centres educatius participants en base als criteris següents:

1.En el cas de centres que sol·liciten participar en l'adquisició de llibres, es valorarà la proposta de reutilització.

Pel que fa als centres que hi han participat el curs passat, es tendrà en compte la memòria presentada del curs 2022-2023, en què es reflectirà la quantitat invertida en l'adquisició de llibres i l'estalvi que ha suposat per a les famílies.

2.En el cas dels centres que participen en l'adquisició de material didàctic en qualsevol suport, fins i tot el digital, per posar en marxa projectes innovadors, es valorarà la utilització de metodologies innovadores d'aprenentatge.

Pel que fa als centres que han participat el curs passat, es tendrà en compte la memòria presentada del curs 2022-2023, on es reflectirà  la quantitat invertida en l'adquisició de material didàctic i l'estalvi que ha suposat per a les famílies.

3.Percentatge d'alumnes en situació econòmica i cultural desfavorable. Es tendran en compte els indicadors següents: índex SEC, alumnat NESE per condicions personals, alumnat d'incorporació tardana, alumnat amb protocol d'absentisme obert, alumnat amb beques de menjador, etc.

4.En el cas que no es puguin atendre totes les sol·licituds presentades, es tendran en compte els criteris anteriors.

Desè

Servei responsable

 

Servei d'Innovació Educativa

Tel. 971 17 77 81 (ext. 63048)

sie@dgpice.caib.es

 

Onzè

Documentació

Tota la documentació original generada durant el Programa ha de romandre custodiada al centre durant un mínim de 4 anys.

Annex

Nom de l'annex

Termini de presentació

Tramesa

Annex 2

Sol·licitud

Del 31 de març al 5 de maig

GESTIB

Annex 3

Declaració (només centres concertats)

Del 31 de març al 5 de maig

GESTIB

Annex 4

Projecte

Del 31 de març al 5 de maig

GESTIB

Annex 5

Memòria curs 2023-2024

Fins al 15 de juliol 2024

sie@dgpice.caib.es

Annex 6

Previsió de llibres de text i material didàctic

Es pot emplenar el llistat durant el curs escolar i adjuntar el llistat definitiu amb la tramesa de la memòria

GESTIB

Annex 7

Normes d'utilització i conservació de llibres i material didàctic que formen part del Programa

Del 31 de març al 5 de maig

GESTIB

 

Documents adjunts