Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 188848
Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes, per al curs escolar 2023-2024, respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 28, de 4 de març de 2023, es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de febrer de 2023 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2023-2024 respecte als processos d'adscripció, admissió i matriculació d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears.

En la publicació, s'han observat una sèrie d'errades en relació amb l'annex 3 (zones escolars), l'annex 4 (adscripcions), l'annex 5 (barem de puntuació) y l'annex 6 (documentació a presentar i aclariments sobre els criteris d'aplicació del barem).

Segons l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició; així mateix, la rectificació d'errors ha d'especificar, si n'és el cas, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.- Corregir els errors detectats en l'annex 3, l'annex 4, l'annex 5 i l'annex 6 de la Resolució de 24 de febrer de 2023 en els següents termes:

— En l'annex 3, a l'apartat de les zones escolars de Marratxí, on diu:

CENTRES PÚBLICS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

(...)

Zona B

- Delimitacions:

Per als estudis d'educació secundària:

 • Municipi de Marratxí, de la línia formada per la carretera Ma-13A cap al nord.

Per als estudis de batxillerat de les modalitats de Ciències i Tecnologia, d'Humanitats i Ciències Socials, i General.

 • Municipi de Marratxí, de la línia formada per la carretera Ma-13A cap al nord.
 • Municipi de Santa Maria.
 • Municipi de Santa Eugènia.

Ha de dir:

 

CENTRES PÚBLICS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

(...)

Zona B

- Delimitacions:

Per als estudis d'educació secundària:

 • Municipi de Marratxí, de la línia formada per la carretera Ma-13A cap al nord.

Per als estudis de batxillerat de les modalitats de Ciències i Tecnologia, d'Humanitats i Ciències Socials, i General.

 • Municipi de Marratxí, de la línia formada per la carretera Ma-13A cap al nord.

— En l'annex 3, a l'apartat de les zones escolars de Pollença, on diu:

 (...)

Zona B

- Delimitacions:

 • Nucli poblacional del Port de Pollença.
 • Disseminats situats a la dreta de la línia divisòria descrita en la zona A.

- Relació de centres:

07004451

CCEI San Vicente de Paúl

Pg. de Saralegui, 44

07004461

CEIP Miquel Capllonch

C. de Vicenç Buades, s/n

07012858

CEIP Port de Pollença

C. de Mestre Albertí, 1

07008843

IES Clara Hammerl

C. de Roger de Flor, s/n

Ha de dir:

(...)

Zona B

- Delimitacions:

 • Nucli poblacional del Port de Pollença.
 • Disseminats situats a la dreta de la línia divisòria descrita en la zona A.

- Relació de centres:

07004451

CCEI San Vicente de Paúl

Pg. de Saralegui, 44

07004461

CEIP Miquel Capllonch

C. de Vicenç Buades, s/n

07012858

CEIP Bocchoris

C. de Mestre Albertí, 1

07008843

IES Clara Hammerl

C. de Roger de Flor, s/n

— En l'annex 4, Adscripcions, on diu:

(...)

II. Adscripcions de centres públics d'educació infantil o incomplets a centres públics de primària

Municipi

EI/CEIP

CEIP/CP

Estellencs

CEIP Gabriel Palmer

CEIP Gabriel Comas i Ribas

Manacor

CEIP Sa Graduada (Manacor)

CP Es Canyar

Palma

EI Paula Torres

CPIESO Aurora Picornell

Ha de dir:

(...)

II. Adscripcions de centres públics d'educació infantil o incomplets a centres públics de primària

Municipi

EI/CEIP

CEIP/CP

Estellencs

CEIP Gabriel Palmer

CEIP Gabriel Comas i Ribas

Manacor

EI Sa Graduada (Manacor)

CP Es Canyar

Palma

EI Paula Torres

CPIESO Aurora Picornell

En l'annex 4, Adscripcions, on diu:

IV. Adscripcions de centres públics d'educació primària a instituts d'educació secundària.

(...)

Pollença

CEIP Joan Mas

CEIP Miquel Costa i Llobera

IES Guillem Cifre de Colonya

CEIP Miquel Capllonch (Port de Pollença)

CEIP Port de Pollença (Port de Pollença)

IES Clara Hammerl

Ha de dir:

IV. Adscripcions de centres públics d'educació primària a instituts d'educació secundària.

 (...)

Pollença

CEIP Joan Mas

CEIP Miquel Costa i Llobera

IES Guillem Cifre de Colonya

CEIP Miquel Capllonch (Port de Pollença)

CEIP Bocchoris (Port de Pollença)

IES Clara Hammerl

En l'annex 5, Barem de puntuació, a l'apartat de criteris de desempat, on diu:

(...)

En el moment de fer la sol·licitud, s'assignarà un número a cadascuna. Quan es tenguin totes les sol·licituds, s'ordenaran alfabèticament a partir dels llinatges dels sol·licitants. El sorteig es durà a terme mitjançant un programa informàtic i decidirà el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. Es tindran en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir dels dos llinatges (o d'un llinatge, en el cas de llinatge únic) s'adjudicarà plaça en ordre ascendent. Els dos llinatges (o llinatge, en cas de llinatge únic) corresponents al número de sol·licitud extret en el sorteig es publicaran en el lloc web de la Direcció General de Planificació i Centres (http://dgpdocen.caib.es) i en el del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions.

Ha de dir:

(...)

En el moment de fer la sol·licitud, s'assignarà un número a cadascuna. Quan es tenguin totes les sol·licituds, s'ordenaran alfabèticament a partir dels llinatges dels sol·licitants. El sorteig es durà a terme mitjançant un programa informàtic i decidirà el número de sol·licitud a partir de la qual s'ha de seguir l'ordre alfabètic per fer les adjudicacions. Es tindran en compte els dos llinatges de la sol·licitud corresponent a aquest número, i a partir dels dos llinatges (o d'un llinatge, en el cas de llinatge únic) s'adjudicarà plaça en ordre ascendent. Els dos llinatges (o llinatge, en cas de llinatge únic) corresponents al número de sol·licitud extret en el sorteig es publicaran en el lloc web de la Direcció General de Planificació i Centres (https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/sortejos_desempat-44747/) i en el del Servei d'Escolarització, Títols i Legalitzacions.

— En l'annex 6, Documentació justificativa dels criteris que apareixen en el barem, on diu:

(...)

2. Proximitat del domicili familiar o del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal

b) Lloc de feina del pare, la mare, el tutor o l'alumne, si aquest té l'edat legal per fer feina:

(...)

En el cas d'adscripcions:

 • S'atorgaran els punts per lloc de treball a la persona sol·licitant d'un centre d'origen d'educació infantil que no ofereixi educació primària, si treballa a la zona del centre de destí.
 • En el cas de centres adscrits entre ells (centre d'origen i centre de destí) que no es troben a la mateixa zona, en el moment que es produeixi el canvi de centre propi de l'adscripció, s'atorgaran els punts per domicili propis de la zona del centre de destí al qual estigui adscrit el centre d'origen del sol·licitant, sempre que la persona sol·licitant visqui a la zona del centre d'origen

Ha de dir:

(...)

2. Proximitat del domicili familiar o del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal

b) Lloc de feina del pare, la mare, el tutor o l'alumne, si aquest té l'edat legal per fer feina:

(...)

En el cas d'adscripcions:

 • S'atorgaran els punts per lloc de treball a la persona sol·licitant d'un centre d'origen d'educació infantil que no ofereixi educació primària, si treballa a la zona del centre de destí.
 • En el cas de centres adscrits entre ells (centre d'origen i centre de destí) que no es troben a la mateixa zona, en el moment que es produeixi el canvi de centre propi de l'adscripció, s'atorgaran els punts per lloc de treball propis de la zona del centre de destí al qual estigui adscrit el centre d'origen del sol·licitant, sempre que la persona sol·licitant visqui a la zona del centre d'origen.

2.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (15 de març de 2023

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla)