Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 178680
Decret 13/2023 de 13 de març, de modificació del Decret 3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els membres del Consell Escolar de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, regula a l'article 78 el Consell Escolar de les Illes Balears i estableix que és l'organisme superior de participació i de consulta dels diversos sectors de la comunitat educativa en totes les qüestions que afecten la política educativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears. També determina que la composició, les funcions i l'organització del Consell Escolar de les Illes Balears s'han d'establir per llei.

El Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, va aprovar la Llei de consells escolars de les Illes Balears i va establir que el Consell Escolar de les Illes Balears (d'ara en endavant CEIB), és l'organisme superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari de les Illes Balears.

L'article 13.5 d'aquest Decret legislatiu estableix que els membres del Consell Escolar de les Illes Balears tenen dret, si escau, a percebre indemnitzacions per despeses de desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duguin a terme, d'acord amb les disposicions que reglamentàriament es determinin.

Les indemnitzacions es regulen actualment mitjançant el Decret 3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els membres del Consell Escolar de les Illes Balears; aquest decret va disminuir les quanties establertes en el Decret 44/2005, de 29 d'abril. La minoració de les quanties a percebre pels membres del Consell Escolar es va justificar en els d'equilibris pressupostaris greus de la Tresoreria de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les lleis 7/2016, de 17 de maig, i 15/2019, de 29 de març, modificaren el Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, amb la finalitat de recuperar la composició de l'organisme anterior a la presa de mesures per a la reducció del dèficit públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i per incorporar entitats que no hi eren presents, amb la finalitat de convertir-lo en un òrgan més participatiu. A més, li atribuïren nous objectius per conferir-li caràcter dinàmic i apropar-lo a la realitat educativa de les Illes Balears.

Tot l'anterior fa necessari modificar les quanties establertes en el Decret 3/2012, de 27 de gener, i regular altres aspectes de les indemnitzacions que no estan previstes en el decret esmentat per permetre el rescabalament de totes les despeses de desplaçament que origina l'exercici i el compliment de les seves funcions.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller d'Educació i Formació Professional, d'acord amb el Consell Consulti de les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 13 de març 2023,

Decret

Article primer

Modificació de l'article 2.1 del Decret 3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els membres del Consell Escolar de les Illes Balears

L'article 2.1 del Decret 3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els membres del Consell Escolar de les Illes Balears, queda redactat de la manera següent:

L'import de la indemnització que han de percebre els membres del Consell Escolar de les Illes Balears per assistir a les reunions dels diferents òrgans de funcionament del Consell que s'hagin convocat reglamentàriament és de 60 euros.

L'import de la indemnització que han de percebre la presidència o la vicepresidència (quan exerceix les funcions de presidència) per assistir a les reunions dels diferents òrgans de funcionament del Consell i d'altres organismes, que es duguin a terme en funció del seu càrrec i representació i que s'hagin convocat reglamentàriament, és de 120 euros.

L'import de la indemnització que han de percebre la presidència o la vicepresidència (quan exerceix les funcions de presidència) per assistir a les sessions de treball específiques amb l'equip tècnic del CEIB per raó del seu càrrec, és de 120 euros.

Article segon

Addició de l'apartat h) a l'article 3.2 del Decret 3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els membres del Consell Escolar de les Illes Balears

S'afegeix l'apartat h) a l'article 3.2 del Decret 3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els membres del Consell Escolar de les Illes Balears, amb la redacció següent:

h) En el cas de la presidència o la vicepresidència (quan exerceix les funcions de presidència) són indemnitzables com a despeses de viatge les derivades del desplaçament amb taxi per assistir a les sessions de treball específiques o actes de representació, que impliquin desplaçar-se fora de l'illa de residència com també el desplaçament a la inversa amb la finalitat d'assistir a les sessions.

Article tercer

Modificació de l'article 7 del Decret 3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els membres del Consell Escolar de les Illes Balears

L'article 7 del Decret 3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els membres del Consell Escolar de les Illes Balears, queda redactat de la manera següent:

La indemnització per elaborar una ponència encarregada per acord de la Comissió Permanent s'estableix en un màxim de 120 euros. La indemnització es percebrà després de presentar la ponència davant el Ple del Consell Escolar.

Disposició derogatòria

Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin al que estableix aquest Decret.

Disposició final única

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 13 de març de 2023

 

La presidenta

La consellera d'Hisenda i El conseller d'Educació i Formació Relacions Exteriors Professional

Francesca Lluch Armengol i Socias

Rosario Sánchez Grau Martí X. March i Cerdà