Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 178670
Resolució del director de l’Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears, per la qual se convaliden diverses resolucions administratives en relació amb la carrera professional horitzontal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant Resolució de 20 de juny de 2019, l'anterior director de l'Oficina va aprovar amb caràcter provisional el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera de l'oficina, en els mateixos termes que l'Acord sobre el model de carrera professional pel personal funcionari i laboral al servei dels Serveis Generals de la CAIB, així com les possibles modificacions. Destacam els tres primers apartats de la part dispositiva:

PRIMER: Aprovar amb caràcter provisional el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació del compliment del personal funcionari de carrera de l'Oficina, en els mateixos termes que l'Acord sobre el model de carrera professional del personal funcionari i laboral al servei dels Serveis Generals de la CAIB, així com les possibles modificacions.

SEGON:

1. Aquest acord és aplicable a tot el personal funcionari de carrera de l'Oficina que presti serveis en aquesta institució en la data d'aprovació d'aquesta resolució, així com el que es pugui incorporar mitjançant sistemes ordinaris de provisió, bé sigui per concurs de mèrits o per lliure designació, a un lloc de treball de l'Oficina, amb posterioritat a l'enquadrament inicial a què es refereix l'apartat tercer d'aquesta resolució.

2. El procediment d'homologació de la carrera professional es durà a terme a instància de part, i en la sol·licitud s'adjuntarà un original o una còpia compulsada de la resolució o qualsevol altre document que acrediti el grau o nivell de carrera reconegut, així com la referència a la normativa que regula la carrera professional en l'administració d'origen.

3. La resolució que estimi l'homologació, que suposarà l'adaptació de la seva progressió a la regulació que pugui establir-se en l'àmbit de l'Oficina, ha d'establir els efectes administratius i econòmics del nivell reconegut amb l'homologació.

TERCER:

1. S'estableix un període transitori (que té per finalitat l'enquadrament inicial de nivell), al qual pot optar el personal a què es refereix l'apartat segon d'aquest acord. Durant aquest període, el personal es classifica en el nivell que li correspongui tenint en compte única i exclusivament el temps de serveis prestats. El personal que accedeixi a la carrera professional horitzontal per aquest procediment manté inalterables tots els mèrits que tingui, que es poden utilitzar per accedir a nivells superiors.

2. En aquest procés es consideren serveis prestats els reconeguts a l'efecte d'antiguitat d'acord amb la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs.

Els serveis prestats en diferents grups de titulació es computaran de forma ponderada. A efectes de determinar el nombre de dies de serveis prestats, s'aplicaran els criteris de ponderació recollits en la disposició transitòria primera.2 de l'Acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de 8 de maig de 2015 pel qual es ratifiquen els acords del Comitè Intercentres i de la Taula Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 (BOIB 2015.05.09).

Els requisits i els mèrits que es tindran en compte en aquesta fase extraordinària d'implantació s'entendran referits a data efectiva d'incorporació a l'Oficina.”

2. Mitjançant Resolució de 14 de desembre de 2020 (BOIB núm. 216, DE 31- 12-20), l'anterior director de l'Oficina va aprovar el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment en els següents termes:

PRIMER: Aprovar el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera de l'Oficina, en els mateixos termes que l'Acord sobre el model de carrera professional amb el personal funcionari i laboral al servei dels Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com les possibles modificacions i adaptacions.

En conseqüència, aquest Acord és aplicable a tot el personal funcionari de carrera de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears que presti serveis en aquesta Administració pública a la data de la seva aprovació, així com el que es pugui incorporar mitjançant sistemes ordinaris de provisió, bé sigui per concurs de mèrits o per lliure designació, a un lloc de treball de la mateixa.

SEGON: Elevar a definitiu l'enquadrament inicial respecte del personal funcionari de carrera que va començar a prestar serveis a partir de maig de l'any 2019, i que es va realitzar com a conseqüència del dictat de la Resolució de data 20 de juny de 2019, d'aquesta Oficina.

TERCER: Declarar obert el procés de progressió en el sistema ordinari de carrera professional per al personal funcionari de carrera d'aquesta Oficina, de tal manera que la primera convocatòria de carrera ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal es durà a terme d'acord amb els requisits legalment establerts.”

3. En data 30 de desembre de 2020, el director de l'Oficina va aprovar la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal amb el personal funcionari de carrera d'aquesta Oficina.

Valoració jurídica

1. L'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears —a partir d'ara "l'Oficina"— va ser creada per la Llei 16/2016, de 9 de desembre. L'article 22.5 de l'esmentada llei estableix que el personal al servei de l'Oficina es regirà pel que disposa aquesta llei i el reglament de règim interior. En tot el que no es prevegi, li és aplicable supletòriament la legislació sobre funció pública del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Al seu torn el Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, aprovat per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21- 11-2018 (BOIB núm. 156, de 13-12-18) estableix en el seu article 63 que el personal al servei de l'Oficina es regeix pel que disposa la Llei 16/2016, de 9 de desembre, per aquest reglament i, en allò no previst, li serà aplicable el règim establert amb caràcter general per al personal al servei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears —a partir d'ara la SCIB—. Al seu torn l'article 63.2 del Reglament estableix que la llei autonòmica de funció pública i l'Estatut bàsic de l'empleat públic s'aplicaran supletòriament.

Per això, al personal de l'oficina li és aplicable, en allò no previst en la Llei i el Reglament de l'Oficina, en primer lloc el "règim" aplicable al personal de Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, és a dir la Llei 4/2004, de 2 d'abril de la SCIB i el Reglament de Règim Interior de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears així com els acords i resolucions que regulen el règim del seu personal, fins i tot les disposicions generals incloses en la Relació de Llocs de Treball de la SCIB. En conseqüència, per ministeri de la llei, si l'Oficina no tingués acords propis en matèria de carrera professional i ajuts socials o els que tinguessin decaiguessin, li serien de directa aplicació els acords sobre aquestes matèries de la SCIB en tot moment.

2. L'article 16 i següents del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre —a partir d'ara EBEP—, estableix la carrera professional com el conjunt ordenat d'oportunitats d'ascens i expectatives de progrés professional conforme als principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

3. En relació amb la carrera professional, el Consell de Govern de 24 d'octubre de 2008 va acordar ratificar l'Acord entre l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les organitzacions sindicals CCOO, CSI-CSIF, STEI-i, UGT i USO, pel qual es van determinar els criteris i les línies generals del procés negociador per a l'adopció d'acords en matèria de funció pública, en l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del personal laboral per al període 2008-2011, entre els quals es troba el de carrera professional (punt 5è).

4. Per l'Acord del Consell de Govern de 8 de maig de 2015 es van ratificar els acords del Comitè Intercentres i de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2015 mitjançant els quals es desenvolupa el punt 5è, carrera professional, de l'Acord esmentat en el punt anterior.

5. Per l'Acord del Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 es van ratificar l'Acord de la Mesa de Serveis General de 12 de novembre de 2015 i l'Acord del Comitè Intercentres de 16 de novembre de 2015, pels quals es van aprovar les bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i laboral de serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es va remodular l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015.

6. Per l'Acord del Consell de Govern de 19 de gener de 2018 es va ratificar l'Acord del Comitè Intercentres de 18 de desembre de 2017 i l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de desembre de 2017 pels quals es modifiquen els acords relatius a la carrera professional del personal de l'àmbit de serveis generals esmentats en els punts anteriors.

7. El punt 2.6 de l'annex 1 de l'Acord de Consell de Govern de 20 de novembre de 2015 estableix que les quanties corresponents en el grau o nivell de carrera professional seran les regulades en el punt 7.2 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de dia 4 de maig de 2015:

Funcionari/ laborals

Subgrup A1/ Grups prof. A

Subgrup A2/ Grup prof. B

Subgrup B

Subgrup C1/ Grup prof. C

Subgrup C2/ Grup prof. D

Altres agrup./ Grup Prof. E

Nivell IV

12.000 €

8.640 €

7.280 €

7.000€

5.500 €

4.500 €

Nivell III

9.000 €

6.660 €

5.960 €

5.250 €

4.200 €

3.000 €

Nivell II

6.000 €

4.560 €

4.080 €

3.600 €

2.900 €

2.200 €

Nivell I

3.000 €

2.400 €

2.200 €

2.000 €

1.700 €

1.300 €

No obstant això, mentre no es derogui el Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE nº 126, de 24 de maig), cal aplicar les minoracions que estableix la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual s'adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit públic (BOIB nº 94, de 22 de juny).

8. Aquest acord de carrera professional va ser adoptat per diverses administracions de les Illes Balears (Consell Insular de Mallorca, Ajuntament de Palma, Agència Tributària de les Illes Balears, Ajuntament de Pollença, Ajuntament d'Andratx, Ajuntament d'Inca, Ajuntament de Ses Salines, Ajuntament de Calvià, entre d'altres), i també por la SCIB. L'acord de la SCIB, d'acord amb el model de carrera professional de la CAIB, va ser publicat en el BOIB núm. 139, de 6-11-18.

9. Mitjançant acord de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears de data 20-3-19, d'acord amb el que disposa l'article 22 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre es va aprovar la relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Oficina (BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019). En la data d'aprovació de l'esmentada Relació de Llocs de Treball, lògicament, en tractar-se d'un servei de nova creació, no estava ocupat ni un sol lloc de treball, llevat del de Director de l'Oficina. La conseqüència lògica és que ni es podia ni s'havia de convocar la Mesa de Negociació perquè per constituir- se vàlidament es requeria que prèviament s'haguessin celebrat eleccions sindicals si almenys prestessin serveis un mínim de 6 funcionaris. Per això, la Mesa del Parlament, a proposta del director, fent ús de les potestats reglamentàries va aprovar aquesta relació de llocs de treball proposada pel director.

Com que el Director de l'Oficina, sense cap lloc de treball ocupat, no podia assolir cap tipus d'acord, la Mesa del Parlament, va incloure en la mateixa Relació de Llocs de Treball —que d'acord amb la jurisprudència no té caràcter reglamentari— un apartat de "disposicions generals", que, per si mateixes i al marge de la relació de llocs de treball, tenen caràcter reglamentari perquè han estat dictades per la mateixa Mesa del Parlament, la qual té la potestat d'aprovar normes de caràcter reglamentari per a l'Oficina. Cal recordar que va ser la mateixa Mesa del Parlament la que va aprovar el Reglament de Funcionament i Règim Intern de l'Oficina, per la qual cosa cal entendre que aquestes disposicions de caràcter general són un desenvolupament d'aquest. En qualsevol cas, subsidiàriament, aquestes disposicions tindrien la consideració d'un acte administratiu degut, en aplicació estricta del règim jurídic de l'Oficina, que obliga a aplicar amb caràcter general el règim jurídic de la Sindicatura. Atès que la SCIB aplica estrictament el model de carrera professional de la CAIB, la Mesa del Parlament —no el Director, perquè no podia dictar actes reglamentaris ni assolir acords amb un personal inexistent en aquells moments— va disposar que li fos aplicable a l'Oficina el règim jurídic de la CAIB. Subsidiàriament, també, cal recordar que d'acord amb el segon incís de l'article 34.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, qualsevol administració o entitat pública pot adherir-se als acords assolits dins del territori de cada comunitat autònoma o els acords assolits en un àmbit supramunicipal.

Lògicament, l'aprovació d'aquestes disposicions generals per la Mesa del Parlament no podia de cap manera vulnerar els drets dels funcionaris, perquè encara cap havia pres possessió del lloc de treball. Per contra, amb caràcter previ a la presa de possessió dels nous funcionaris ja se'ls reconeix el dret a la carrera professional pactat en altres àmbits.

10. En aplicació estricta de l'acord de la Mesa del Parlament i com a mer acte degut d'execució el Director de l'Oficina va resoldre en data 20 de juny de 2019 aprovar amb caràcter provisional el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació del compliment del personal funcionari de carrera de l'Oficina. Així mateix, cal recordar que el Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears estableix en la seva Disposició addicional segona que "Les condicions econòmiques dels llocs de feina de l'Oficina han de ser similars a les establertes per als llocs de feina de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, d'acord amb la naturalesa de les funcions que els corresponen." En definitiva, l'Oficina tenia el deure jurídic, des d'un primer moment, de pagar la carrera professional —perquè hi ha un mandat precís, clar i incondicional— dels seus funcionaris aplicant els pactes, acords i resolucions d'aplicació a la CAIB, en ser aquests els aprovats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

11. En data 16-10-20, quan el cens de funcionaris va assolir el nombre mínim previst a l'article 39.2 de l'EBEP i les condicions sanitàries a causa de la pandèmia COVID-19 ho van permetre, es van celebrar les eleccions als òrgans de representació dels funcionaris de l'Oficina. En aquestes eleccions va sortir elegida una Delegada de Personal amb una candidatura independent sense vinculació a cap organització sindical.

12. Mitjançant Resolució del Director de l'Oficina, de data 14 de desembre de 2020, es va regular el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació del compliment del personal funcionari de carrera que hi presta serveis (BOIB núm. 210, de 17-12-20) en els mateixos termes que l'Acord sobre el model de carrera professional del personal funcionari i laboral al servei dels Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com les seves possibles modificacions i adaptacions. En aquesta resolució es va elevar a definitiu l'enquadrament inicial respecte del personal funcionari de carrera que va començar a prestar serveis a partir de l'any 2019, i que es va realitzar com a conseqüència del dictat de la Resolució del Director de l'Oficina de 20 de juny de 2019. En els antecedents de l'esmentada resolució de 14 de desembre de 2020 s'indica que aquesta es va negociar amb la Delegada de Personal de l'Oficina.

13. Durant el mes de desembre de 2021 l'Oficina es va posar en contacte amb els representants de les organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal i de la comunitat autònoma (UGT i CCOO) per a la constitució de la Mesa de Negociació de l'Oficina i l'immediat inici de la negociació sobre qualsevol matèria inclosa en l'article 37 de l'EBEP, si bé especialment la carrera professional, els ajuts socials i els criteris generals de provisió de llocs de treball. Després de diferents intents de convocatòria de la Mesa de Negociació no es va aconseguir la seva constitució.

14. Després de reprendre novament el contacte amb les organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal i de la comunitat autònoma (UGT i CCOO) per a la constitució de la Mesa de Negociació de l'Oficina el director de l'Oficina, va ratificar en data 8 d'agost de 2022 l'Acord assolit en el si de la Mesa de Negociació de l'Oficina, de dia 4 d'agost de 2022, que es va adjuntar com Annex, pel qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal del personal funcionari que presta serveis a l'Oficina (BOIB núm. 105 de 9-8-22). Interessa destacar que l'esmentat acord a la Mesa de negociació, a la que es varen convocar les organitzacions sindicals més representatives (UGT i CCOO) inclouen íntegrament com antecedents tots els apartats anteriors de la valoració jurídica d'aquesta resolució que abans hem reproduït —cal indicar que allà on diu “Mesa” ha de dir “Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears”—. La carrera professional es va aprovar en els mateixos termes que les resolucions de l'anterior director de l'Oficina de 2-6-19 i 14-12-20, com s'indica expressament en l'apartat 14 de l'Acord:

“14. Després de reprendre novament el contacte amb les organitzacions sindicals més representatives a nivell estatal i de la comunitat autònoma (UGT i CCOO) per a la constitució de la Mesa de Negociació de l'Oficina s'ha arribat a un acord en mesa de negociació per aprovar la carrera professional horitzontal en els mateixos termes en què s'havia vingut aplicant (model de carrera professional del personal funcionari i laboral al servei dels Serveis Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) segons les resolucions del director de l'Oficina de dates 20 de juny de 2019 i 14 de desembre de 2020.”

15. Tot i així, el Consell de la SCIB, en sessió celebrada el dia 9-2-23 va aprovar l'Informe provisional sobre el compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2021 — exercici en el que encara no s'havia aprovat l'Acord de 4 d'agost de 2022—, en què es plantejaven alguns dubtes sobre possibles causes de nul·litat d'algunes resolucions en matèria de carrera professional, especialment per la falta de negociació amb les organitzacions sindicals més representatives i el pagaments efectuats a funcionaris procedents de l'Administració de l'Estat, tot i que, apunta expressament, a la possibilitat de convalidació posterior amb efectes retroactius.

16. D'acord amb l'article 52.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, l'Administració pot convalidar els actes anul·lables, i reparar els vicis que presentin. Al seu torn l'article 52.2 en relació amb el 39.3 estableix que es pot atorgar eficàcia retroactiva als actes quan es dictin en substitució d'actes anul·lats, així com quan produeixin efectes favorables a l'interessat, sempre que els supòsits de fet necessaris ja existissin en la data a la qual es retrotregui l'eficàcia de l'acte i aquesta no lesioni drets o interessos legítims d'altres persones.

De fet, la SCIB, manifesta la possibilitat d'esmenar els actes en matèria de gestió de recursos humans afectats presumptament per causes d'anul·labilitat, com indica expressament en els següents paràgrafs de les pàgines 26 i 27 de l'informe esmentat:

Finalment, amb caràcter general cal destacar que la Llei no disposa que qualsevol infracció normativa condueixi a la nul·litat dels actes administratius, sinó que l'article 48 de la Llei 39/2015 regula la figura de l'anul·labilitat dels actes administratius, amb efectes distints als de la nul·litat, i, per això, hi ha supòsits en els quals cabria la convalidació.

De la mateixa forma, és essencial destacar que tant la nul·litat com l'anul·labilitat d'un acte no impliquen la dels actes successius o la de les seves parts independents, llevat que la part viciada tingui tanta importància que sense aquesta l'acte administratiu no s'hauria dictat, conforme a l'article 49 de la Llei 39/2015.

L'anterior consideració adquireix especial rellevància quant a alguns dels actes dictats en matèria de recursos humans al llarg de 2021, respecte dels quals hi ha indicis d'irregularitats que o bé serien susceptibles d'esmena —mitjançant la convalidació posterior dels vicis comesos per l'òrgan competent de l'Oficina—, o bé deriven d'actes previs viciats i dictats en el 2020, que són independents d'aquests, dels quals, al seu torn, seria admissible la convalidació o, si escau, la conservació dels actes posteriors.

Les qüestions formulades per la SCIB són defectes presumptament anul·lables, que s'han esmenat plenament, atès que:

—L'Oficina tenia l'obligació legal de retribuir els funcionaris en els mateixos termes que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El mandat del Parlament en les disposicions generals de la RLT, que tenen rang reglamentari, obligaven expressament l'anterior director de l'Oficina a retribuir la carrera professional, amb caràcter provisional fins que no se desenvolupàs el sistema de carrera professional propi. Indica la disposició general sisena de la Relació de Llocs de Treball de l'Oficina (BOIB núm. 41, de 30 de març de 2019):

“El complement de carrera se satisfarà al personal de l'Oficina en les mateixes condicions que les establertes per al personal funcionari de la comunitat autònoma, mentre no es desenvolupi per la mateixa Oficina la normativa interna que reguli el sistema de carrera professional horitzontal.”

Per tant, totes les actuacions prèvies a l'Acord de 4-8-2022, es varen fer d'acord amb l'anterior mandat, amb caràcter provisional, de forma absolutament reglada, per la qual cosa l'anterior director no podia actuar de forma discrecional o diferent del mandat parlamentari.

—En tot cas, cal indicar que el Parlament, quan va aprovar la RLT, al seu torn, va actuar per donar compliment a la disposició addicional segona del Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (BOIB núm. 156 de 13-12-2018)

“Les condicions econòmiques dels llocs de feina de l'Oficina han de ser similars a les establertes per als llocs de feina de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, d'acord amb la naturalesa de les funcions que els corresponen.”

L'Acord de carrera professional de la SCIB, és substancialment idèntic al de la Comunitat Autònoma, per la qual cosa, de fet, s'hagués pogut aplicar, per mandat legal l'Acord de la SCIB, a l'Oficina.

—Lògicament l'Oficina s'havia creat feia molt poc temps, amb molt pocs funcionaris que havien pres possessió del seu lloc de treball i la successió temporal dels fets no permetien altres actuacions, fins i tot durant la pandèmia de COVID-19, que va impedir convocar eleccions sindicals.

—De fet, les actuacions prèvies a l'Acord de 4-8-2022, no eren més que una mera adhesió al sistema de carrera professional de la Comunitat Autònoma. Òbviament, els Acords en matèria de carrera professional de la Comunitat Autònoma varen ser negociats en el marc de la seva Mesa General, prèvia convocatòria de totes les organitzacions sindicals més representatives i altres en funció de la seva representativitat. En conseqüència, l'aplicació de l'Acord de la Comunitat Autònoma a l'Oficina no suposava cap vulneració del dret a la negociació de les organitzacions sindicals, atès que s'havia negociat prèviament amb aquestes.

—Les possibles causes d'anul·labilitat plantejades en relació amb la falta de negociació varen quedar totalment esmenades amb l'Acord de 4-8-22, que als seus antecedents, fa referència expressa i directa a totes les actuacions anteriors i manté la carrera professional de l'Oficina exactament en els mateixos termes que les actuacions provisionals anteriors.

—En relació amb el següent paràgraf de la pàgina 16 de l'informe de la SCIB esmentat, on s'indica textualment:

“En els reconeixements de la carrera professional horitzontal a 5 funcionaris procedents de la Administració de l'Estat incorporats durant els anys 2019 i 2020, no es va seguir el procediment que estableix la Resolució de l'Oficina de 20 de juny de 2019, que en el punt segon es refereix al reconeixement d'aquesta als funcionaris de nou ingrés, que requereix la justificació documental que acrediti el grau o nivell de carrera professional reconegut i que es faci referència a la normativa que regula la carrera professional horitzontal en l'administració d'origen, la qual cosa no era possible en els 5 casos esmentats, perquè l'Estat no té incorporat cap tipus de sistema de carrera horitzontal per als seus funcionaris. [...]”

cal manifestar que no s'ha fet una lectura integradora de la Resolució de 20-6- 2019, que hem reproduït extensament en l'apartat d'antecedents. L'apartat 1 del punt segon s'indica clarament que l'acord es aplicable als funcionaris que prestin servei en l'Oficina i, fins i tot, als que s'incorporin un cop fet el primer enquadrament. Erròniament s'interpreta que els funcionaris incorporats a l'Oficina procedents de l'Administració de l'Estat només poden optar a la carrera professional si ja tenien la carrera professional en l'administració d'origen i el seu sistema és homologable al de la CAIB. L'Oficina òbviament ha homologat la carrera professional de diversos funcionaris incorporats a l'Oficina procedents de la CAIB, IBSALUT o la SCIB incorporats amb posterioritat a la convocatòria ordinària.

—Pel que fa als funcionaris procedents de l'Administració de l'Estat cal dir que tots varen participar en diversos procediments de provisió de llocs de treball abans i després de la Resolució de 20 de juny de 2019, per la qual es va regular amb caràcter provisional la carrera professional de l'Oficina, i abans de la finalització del període transitori regulat en el punt tercer de la resolució esmentada, finalització que es va produir amb la Resolució de 14 de desembre de 2020, que dona per acabada la provisionalitat del sistema de la carrera, l'eleva a definitiu i convoca el procediment ordinari de progressió. Els termes de la Resolució de 20 de juny de 2019 són ben clars; de la lectura sistemàtica dels apartats segon i tercer de la part dispositiva es conclou, amb naturalitat, que el període transitori quedava obert a les futures incorporacions fins que s'arribàs a l'acord definitiu —que com hem dit es va produir mitjançant la resolució de 14 de desembre de 2020—. L'apartat tercer indica que al període transitori hi pot optar el personal a que es refereix l'apartat segon i, l'apartat tercer, indica clarament que l'acord és aplicable a tot el personal funcionari “que presti serveis en aquesta institució en la data d'aprovació d'aquesta resolució, així com el que es pugi incorporar mitjançant sistemes ordinaris de provisió [...] amb posterioritat a l'enquadrament inicial a què es refereix l'apartat tercer d'aquesta resolució.” La resolució de 20 de juny de 2019, a més, parla de “període transitori” sense determinar la data de finalització, per la qual cosa va estar vigent fins la resolució de14 de desembre de 2020. Cal indicar que no indica “període transitori extraordinari”, ni tampoc que fos per “una sola vegada”, sinó merament “període transitori”;

En aquesta situació, els funcionaris incorporats amb una expectativa de dret clara, varen optar a la carrera professional durant el marc temporal del període transitori, en el que es reconeixien tot tipus de serveis prestats, d'acord amb la Llei 70/1978, de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs. Un cop més cal recordar que es tractava d'actuacions provisionals d'acord amb el mandat directe de les disposicions generals de la RLT aprovada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, fins que s'aprovàs el model definitiu de la carrera professional. La aplicació de la Llei 70/1978 se preveu a la disposició transitòria primera de l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de la CAIB, de 4-5-2015, on es consideren serveis prestats els reconeguts als efectes d'antiguitat, és a dir la totalitat de serveis prestats en les diverses administracions.

—Cal entendre com a plenament esmenades les Resolucions de l'anterior director dels dies 20 de juny de 2019 i 14 de desembre de 2020 un cop ratificat l'Acord de 4-8-22, amb la deguda negociació prèvia amb les organitzacions sindicals i, en conseqüència, es poden convalidar des de la dada que varen ser dictades, atès que produeixen efectes favorables als interessats i que els funcionaris afectats reunien tots els requisits necessaris perquè se'ls reconegués la carrera professional i, lògicament, no es vulneren els drets legítims d'altres persones.

17. En data 8-3-2023, el cap de l'Àrea de assessorament, representació i defensa jurídica va elevar proposta de resolució favorable en els mateixos termes que aquesta resolució.

Per tot això,

D'acord amb les facultats que m'atorguen les lletres g), l) i m) del article 6.1 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina, aprovat per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 21 de novembre de 2018 (BOIB núm. 156, de 13 de desembre de 2018),

RESOLC

1. Convalidar les següents resolucions dictades per l'anterior director de l'Oficina, amb efectes retroactius des de la data en què varen ser dictats, d'acord amb els articles 52 i 39 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com els actes i resolucions que se'n deriven d'aquests en relació amb el reconeixement de la carrera professional dels funcionaris de l'Oficina:

—Resolució de 20 de juny de 2019 de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, per la qual es regula amb caràcter provisional el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació del compliment del personal funcionari de carrera.

—Resolució de 14 de desembre de 2020, de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, per la qual es regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment del personal funcionari de carrera que presta serveis en la mateixa (BOIB núm. 17 de 17-12-2020).

—Resolució de 30 de desembre de 2020 de la Direcció de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears per la qual s'aprova la convocatòria ordinària per accedir als diferents nivells que integren la carrera professional horitzontal amb el personal funcionari de carrera d'aquesta Oficina (BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020).

2. Notificar la present resolució a l'anterior director i a tots els funcionaris de l'Oficina que prestin actualment servei i els que hagin causat baixa.

3. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director de l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, en data de la signatura electrònica (8 de març de 2023)

El director de l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears Cristóbal Milán Mateu