Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

INSTITUT D'ESTUDIS BALEÀRICS

Núm. 177796
Resolució del president de l’Institut d’Estudis Baleàrics per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l’any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) és una entitat pública empresarial creada per l'article 40 de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015 (BOIB núm. 178, de 30 de desembre de 2014). L'IEB, d'acord amb els seus Estatuts, aprovats mitjançant el Decret 48/2018, de 21 de desembre (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019), té personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i capacitat d'actuar i autonomia de gestió plenes, sens perjudici de la relació de tutela de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

Entre els objectius de l'IEB, segons l'apartat f) de l'article 5 dels seus Estatuts, es troba el foment d'activitats culturals relatives a l'intercanvi i la relació entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, i entre les Illes Balears i l'exterior.

El Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021), preveu la convocatòria d'ajuts per donar suport a activitats per a la projecció exterior de les arts escèniques per a l'any 2023.

L'article 30.26 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOIB núm. 32, d'1 de març de 2007), disposa que la Comunitat Autònoma té la competència del foment de la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades, així com la competència de fer-ne la difusió nacional i internacional.

A aquest efecte, l'objecte d'aquesta Resolució és convocar subvencions d'acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), i l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

Per tot això, d'acord amb el que disposen l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, els articles 107.3, apartats d) i e), 108.4 i 109 de la versió consolidada del Tractat de funcionament de la Unió Europea (DOUE C 326, de 26 d'octubre de 2012), el Reglament (UE) núm. 1497/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24 de desembre de 2013), i fent ús de les facultats que m'atribueix l'article 10.1.j) dels Estatuts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria de subvencions per donar suport a activitats de projecció exterior de les arts escèniques de les Illes Balears per a l'any 2023, d'acord amb els termes que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar el pressupost d'aquesta convocatòria, que té un import màxim de 340.000€ (tres-cents quaranta mil euros).

3. Autoritzar una despesa de 340.000 € amb càrrec al capítol IV del pressupost de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

4. Publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el president de l'Institut d'Estudis Baleàrics en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 9 de març de 2023)

El president de l'Institut d'Estudis Baleàrics Miquel Company i Pons

Documents adjunts