Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 172673
Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d’un investigador o investigadora postdoctoral, convocatòria patrocinada pel programa Stop Fuga de Cervells, impulsat per Roche Farma S.A.

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral amb càrrec al programa Stop Fuga de Cervells.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (8 de març de 2023)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

ANNEX 1 Convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral, convocatòria patrocinada pel programa Stop Fuga de Cervells, impulsat per Roche Farma S.A.

La Fundació, amb l'objectiu de promoure la retenció del talent investigador a les Illes Balears, realitza la convocatòria per a un contracte de personal investigador postdoctoral en investigació no clínica, bàsica i aplicada, en el camp de la salut, emmarcat en el programa Stop Fuga de Cervells.

El programa Stop Fuga de Cervells, fruit de la col·laboració entre Roche Farma S.A. i la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, està enfocat a la selecció d'investigadors i investigadores joves amb alta qualificació per al desenvolupament de projectes d'investigació bàsica, translacional o general (no investigació clínica). En aquest context, la present convocatòria obeeix al procés selectiu de captació d'una investigadora o investigador postdoctoral, amb una durada de dos anys i una dotació de 33.411,86 euros en concepte de retribució íntegra anual.

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

CONVOC:

El procés per a la selecció i posterior contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al programa Stop Fuga de Cervells de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Haver obtingut el títol de doctor o doctora a partir de l'1 de gener de 2018.
 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.
 • Posseir la titulació exigida.
 • Disposar del compromís d'acollida del grup d'investigació, signat per totes les parts d'acord amb el model establert a l'annex 3 d'aquesta convocatòria. Només s'acceptarà un compromís d'acollida per persona candidata.
 • Emplenar el formulari d'autoavaluació (annex 4 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

 • Desenvolupament de programes d'investigació propis de la seva àrea, incorporant‑se a grups d'investigació de l'IdISBa.
 • Potenciació de les línies d'investigació existents.
 • Realització i fomentació de publicacions d'impacte nacional i internacional.
 • Obtenció de projectes competitius.
 • Generació i transferència de coneixements amb impacte en la salut de la població i al sistema sanitari.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears o mitjançant el correu electrònic(1)  del Departament de Recursos Humans: idisba.convocatorias@ssib.es.)

(1) Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 30 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop vençut el termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida per participar en el procediment de selecció, es publicarà a la pàgina web de l'IdISBa (www.idisba.es) la resolució per la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat aquest termini, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu. En aquesta resolució s'indicaran les instruccions perquè qui vulgui procedir amb l'entrevista pugui confirmar la seva assistència.

S'obrirà un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions a les puntuacions obtingudes en la llista definitiva.

V. Reserva a favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, d'acord amb el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Miquel Fiol Sala, Director científic de l'IdISBa.
 • Julia García Fuster, Subdirectora científica de l'IdISBa.
 • Personal de RH de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

Suplents:

 • Sergi Camacho Clavijo, Director Gerent de l'IdISBa.
 • Carlos Enrique Herrero, Responsable de la Unitat d'Innovació i Transferència Tecnològica.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una resolució definitiva de totes les persones aspirants, ordenada segons la puntuació total obtinguda, de major a menor. Aquesta resolució serà publicada a la web de la Fundació (www.idisba.es).

La contractació es farà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

 • Tipus de contracte: contracte postdoctoral de 24 mesos de durada.
 • Remuneració anual: 33.411,86 euros bruts en 12 pagaments.
 • Període de prova: 3 mesos.

IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

 1. Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. Si això no és possible, és necessari presentar el contracte i la vida laboral.
 2. Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.
 3. Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.
 4. Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).
 5. Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

A més, és necessari proporcionar la següent informació addicional:

 1. Fotocòpia del DNI o de la primera pàgina del passaport.
 2. Compromís d'acollida del grup d'investigació.
 3. Presentació del títol de doctor o doctora o del certificat d'estudis on consti la qualificació obtinguda a la tesi doctoral i la data d'obtenció del títol.
 4. Presentació d'un CV on mínimament han d'aparèixer els requisits i els indicadors d'aquesta convocatòria: i) indicació de les publicacions, ordre com a signant, decil i quartil de referència i indexació al JCR; ii) indicació dels projectes obtinguts, la seva convocatòria i l'entitat finançadora i la seva obtenció com a investigador/a principal o com a col·laborador/a.
 5. Fotocòpia de la primera pàgina de les publicacions indexades.
 6. Certificats de participació en projectes d'investigació, signats per la direcció del centre corresponent.
 7. Certificat o contracte laboral de la institució científica receptora de les estades postdoctorals.
 8. Certificats de premis, mencions i distincions, activitats de divulgació científica, patents i altres.
 9. Certificats de direcció de tesis llegides.

X. Procés de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal:

1. Experiència investigadora (4.5 punts màx.)

 • Publicacions d'articles d'investigació. (4 punts màx.)

Es valorarà un màxim de deu publicacions seleccionades per la persona candidata, les quals hauran de ser autoavaluades d'acord amb la plantilla que figura a l'annex 2 amb les següents puntuacions:

  • Per cada publicació indexada al primer decil del JCR:

   • com a primer o darrer signant o autor de correspondència. (0.8 punts)

   • com a signant en altre ordre. (0.2 punts)

  • Per cada publicació indexada al primer quartil del JCR:

   • com a primer o darrer signant o autor de correspondència. (0.4 punts)

   • com a signant en altre ordre. (0.1 punts)

  • Per cada publicació indexada al JCR diferent dels punts anteriors, llibres i capítols de llibres, protocols, guies o informes tècnics amb ISBN o ISSN:

   • com a primer o darrer signant o autor de correspondència. (0.08 punts)

   • com a signant en altre ordre. (0.02 punts)

 • Projectes d'investigació finançats en convocatòries competitives nacionals o internacionals al camp de la investigació d'aquesta convocatòria. (0.5 punts màx.)

   • com a investigador/a principal. (0.25 punts per projecte)

   • com a investigador/a col·laborador/a. (0.05 punts per projecte)

2. Mobilitat investigadora (3.5 punts màx.)

 • Estades postdoctorals en institucions d'investigació diferents del centre d'obtenció del doctorat. Només es valorarà a partir del setè mes d'estada.

  • en centres internacionals. (0.12 punts per mes d'estada)

  • en centres nacionals. (0.08 punts per mes d'estada)

3. Altres mèrits (1.5 punts màx.)

 • Obtenció de premis, mencions i distincions, activitats de divulgació científica, participació a patents i altres. (0.20 punts per cadascuna)
 • Direcció de tesis. (0.5 punts per tesi doctoral dirigida i llegida)

4. Coneixement d'idiomes (0.5 punts màx.)

 • Certificat de català. (0.25 punts per nivell B2 o 0.5 punts per nivell C1)
 • Certificat d'anglès. (0.25 punts per nivell B2 o 0.5 punts per nivell C1)

4. Entrevista personal

Encara que l'entrevista no atorga punts, aquesta és requisit per poder acreditar la idoneïtat de cada candidatura i dels mèrits.

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats prèviament amb la sol·licitud.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el supòsit que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans.

No fer l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (8 de març de 2023)

El director gerent de la Fundació Sergi Camacho Clavijo

 

 

ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'una investigadora o investigador postdoctoral, convocatòria patrocinada pel programa Stop Fuga de Cervells, impulsat per Roche Farma S.A.

Nom:                                                             Llinatges:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Adreça electrònica:

EXPÒS:

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral del programa Stop Fuga de Cervells, impulsat per Roche Farma S.A. i la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit.

  • Títol de doctorat. (Document 1)

 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)

 • CV actualitzat. (Document 3)

 • Document d'acollida del grup d'investigació. (Document 4)

 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR:

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot l'exposat

SOL·LICIT:

La meva admissió per formar part del procés selectiu i posterior contractació com a investigador o investigadora postdoctoral del programa Stop Fuga de Cervells, impulsat per Roche Farma S.A. i la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

 

En ________________, el _____ de _________________ de _________

 

Signatura 

 

ANNEX 3​​​​​​​ COMPROMÍS D'ACOLLIDA – PROGRAMA STOP FUGA DE CERVELLS

Normes generals:

 1. Per a la presentació d'un candidat o candidata és imprescindible estar constituït com a grup d'investigació de l'IdISBa amb data anterior a l'inici d'aquesta convocatòria.
 2. Qui presenti la seva candidatura només pot presentar un únic compromís d'acollida.
 3. En cas de renúncia de la persona aspirant, se seguirà l'ordre estricte de puntuació obtinguda per la resta d'aspirants.
 4. El grup d'investigació ha de tenir en actiu al moment de presentar la sol·licitud un projecte d'investigació competitiu públic o privat, nacional o internacional, amb una durada igual o superior a dos anys.
 5. L'incompliment de qualsevol de les normes descrites anteriorment suposarà l'exclusió del procés selectiu de la persona candidata i del grup d'investigació.

DADES PERSONALS

Nom:                                                                         Llinatges:

DNI:

Telèfon:

Adreça electrònica:

DADES DEL GRUP D'INVESTIGACIÓ

Nom del grup:

Responsable del grup:

Director de tesi de la persona candidata:

Títol del projecte de tesi doctoral:

Àrea d'investigació:

Projectes d'investigació actius:

Convocatòria

Codi del projecte

Naturalesa

pública / privada

Data d'inici del projecte

Data de fi

del projecte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Així, d'acord amb les normes descrites:

 • La persona candidata accepta acudir al procés selectiu mitjançant la signatura del present compromís d'acollida amb el grup d'investigació pertinent.
 • El grup d'investigació i, particularment, el seu responsable, accepta acollir al candidat o candidata que resulti seleccionat. L'investigador o investigadora designat com a director de tesi accepta assumir aquesta responsabilitat.
 • La persona candidata i la responsable del grup d'investigació, en representació d'aquest, accepten els compromisos adquirits en virtut del present conveni d'acollida.

I, en prova de conformitat:

Signatura de la persona candidata

Nom:

Data:

Signatura de la persona responsable del grup d'investigació

Nom:

Data:

 

ANNEX 4 AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral per al programa Stop Fuga de Cervells, impulsat per Roche Farma S.A. i la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. Experiència investigadora

4.5

 

 

Per cada publicació d'articles d'investigació, depenent de la seva indexació

4

 

 

Primer decil del JCR. (0.8 punts com a primer/darrer signant o autor de correspondència i 0.2 punts com a signant en altre ordre)

4

 

 

Primer quartil del JCR. (0.4 punts com a primer/darrer signant o autor de correspondència i 0.1 punts com a signant en altre ordre)

 

 

Altres indexacions al JCR, llibres i capítols de llibres, protocols, guies o informes tècnics amb ISBN/ISSN. (0.08 punts com a primer/darrer signant o autor de correspondència i 0.02 punts com a signant en altre ordre)

 

 

Per cada projecte finançat en convocatòries competitives nacionals/internacionals

0.5

 

 

Projectes en el camp d'investigació de la present convocatòria. (0.25 punts com a IP i 0.05 punts com a investigador col·laborador)

0.5

 

 

2. Mobilitat investigadora

3.5

 

 

Estades postdoctorals en altres centres, comptant a partir del setè mes. (0.12 per mes d'estada en centres internacionales i 0.08 per mes d'estada a centres nacionals)

3.5

 

 

3. Altres mèrits

1.5

 

 

Obtenció de premis, mencions i distincions, activitats de divulgació científica, participació a patents i altres. (0.20 punts per cadascuna)

1.5

 

 

Direcció de tesis. (0.5 punts per tesi doctoral dirigida i llegida)

 

 

4. Coneixement d'idiomes

0.5

 

 

Certificat de català. (0.25 punts per B2 o 0.5 punts per C1)

0.5

 

 

Certificat d'anglès. (0.25 punts per B2 o 0.5 punts per C1)

 

 

5. Entrevista

X

X

 

TOTAL

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (p. e.: certificat B2 d'anglès de l'EOI)