Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 161409
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 19 de desembre de 2022, s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB número 165, de 20 de desembre de 2022).

2. El dia 9 de gener de 2023 va finalitzar el termini que preveuen les bases reguladores per a la presentació de sol·licituds per prendre part en la convocatòria esmentada.

Fonaments de dret

1. L'article 6.3 c) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 19 de desembre de 2022, s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB número 165, de 20 de desembre de 2022).

Per tot l'anterior dict la següent,

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses en la convocatòria objecte d'aquesta Resolució, en els termes que estableix l'annex 1.

2. Aprovar la llista provisional de persones aspirants excloses en la convocatòria objecte d'aquesta Resolució, amb indicació de les causes d'exclusió, en els termes que estableix l'annex 2.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu.

Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, l'Administració considerarà que desisteix de la sol·licitud.

3. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el web <http://oposicions.caib.es>, i a la Seu Electrònica.

(Signat electrònicament: 3 de març de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

ANNEX 1 LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES

Auxiliar de suport (2%) Mallorca

NOM

DNI

AMENGUAL BAUZA, XAVIER

***8022*

ARANA VALADES, DEBORA

***3337*

BARCELO ROSSELLO, ANDRES

***9474*

BASTIDA BANEGAS, MARTA

***3681*

BENNASAR ALBONS, TOMEU

***8725*

BENNASSAR COMAS, CATALINA VICTORIA

***3568*

BLENGIO RIBEIRO, PATRICA LUCIA

****7111

CANSADO ESTARAS, JOSE

***8561*

CONTI ARTIGUES, RAQUEL

***6377*

CUGAT SOMALO, ANA MARIA

***9446*

DEDE LLISO, CLAUDIA

***1120*

DOMENGE RIBAS, IRENE

***8527*

DUEÑAS PERALVAREZ, DAVID

***7291*

FLEXAS ROSSELLO, FRANCISCA MARIA

***6111*

GARCÍA GIRÓN, NATALIA

***3903*

GARCIA MARTINEZ, ROSARIO

***5961*

GARCIA PONS, MARIA

***3678*

GARCIA VIDAL, GABRIEL

***7196*

GUERRERO BARCELO, ANTONI

***7966*

JUAN RUBIO, CATALINA

***6725*

MARTIN RUIZ, NOEMI

***9706*

MATHEU PAYERAS, MARIA CRISTINA

***8016*

MAYOL MUÑOZ, ORIOL BENET

***4786*

NOGUERA GAUTHIER, CAROLINA

***7382*

PABLO STENDER, ERIK

***8397*

PASCUAL PERELLÓ, JOAN

***2311*

PEREZ FORTEZA, RAFAEL

***8648*

POU SERRA, LAURA

***8190*

RAMIS RAMIS, MARGARITA INES

***1714*

RIERA LLITERAS, NEUS

***7495*

RIUTORT MORLÀ, WENCESLAA

***2458*

RODRIGUEZ ESPINOSA, LAURA

***2702*

ROTGER TABERNER, MARIA DEL MAR

***3903*

RUIZ NAVARRO, ELENA

***6355*

SAEZ MORENO, MARIA ELENA

***2288*

SANCHEZ CRESPI, GABRIEL

***9749*

SANCHEZ GUERRERO, BARTOLOME

***5756*

SUAREZ SUAREZ, JULIO ALBERTO

***3904*

TORTELLA BALBAS, PEDRO

***4390*

VICH PRIEGO, MARTI

***1527*

 

ANNEX 2 LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES

Auxiliar de suport (2%) Mallorca

NOM

DNI

MOTIUS D'EXCLUSIÓ

CANOVAS VILLAR, JUAN MANUEL

***6527*

NO APORTA/ AL.LEGA CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

LOPEZ FERRETJANS, AITOR

***9301*

NO APORTA/ AL.LEGA CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

SOTO LOPEZ, MARIA DEL CARMEN

***3961*

NO APORTA/ AL.LEGA CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA