Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 161408
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB número 165, de 20 de desembre de 2022).

2. El dia 9 de gener de 2023 va finalitzar el termini que preveuen les bases reguladores per a la presentació de sol·licituds per prendre part en la convocatòria esmentada.

Fonaments de dret

1. L'article 6.3 c) de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB número 165, de 20 de desembre de 2022).

Per tot l'anterior dict la següent,

Resolució

1. Aprovar la llista provisional de persones aspirants admeses en la convocatòria objecte d'aquesta Resolució, en els termes que estableix l'annex 1.

2. Aprovar la llista provisional de persones aspirants excloses en la convocatòria objecte d'aquesta Resolució, amb indicació de les causes d'exclusió, en els termes que estableix l'annex 2.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu.

Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat, l'Administració considerarà que desisteix de la sol·licitud.

3. Publicar la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el web <http://oposicions.caib.es>, i a la Seu Electrònica.

(Signat electrònicament: 3 de març de 2023)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts