Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 7026
Aprovació definitiva pressupost 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

DECRET

El Batle de l'Ajuntament de Calvià, en compliment del disposat en l'article 169 apartats 1 i 3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals i en l'article 20 apartats 1 i 3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, fa saber que durant el període d'exposició pública del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2023, no s'han presentat reclamacions que s'ajustin a l'article 170.2 del RDL 2/2014, per la qual cosa queda aprovat definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2023, transcrivint-se a continuació l'acord d'aprovació provisional i el resum per capítols de cada un dels pressuposts que l'integren:

PRIMER.- Aprovar el projecte de Pressupost de l'Ajuntament per a 2023 d'acord amb el següent format:

PRESSUPOST ORDINARI AJUNTAMENT DE CALVIÀ

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

% s/TOTAL

DESPESES:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

103.059.247,28

94,17%

1

Despeses en personal

41.560.984,57

37,98%

2

Despeses en bens i serveis

24.684.138,91

22,55%

3

Despeses financeres

485.820,00

0,44%

4

Transferències corrents

36.328.303,80

33,19%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

6.380.575,78

5,83%

6

Inversions reals

4.783.426,98

4,37%

7

Transferències de capital

584.820,00

0,53%

8

Variació actius financers

310.000,00

0,28%

9

Variació passius financers

702.328,80

0,64%

 

TOTAL DESPESES

109.439.823,06

100,00%

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

%s/TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

108.451.086,34

99,10%

1

Imposts directes

56.880.000,00

51,97%

2

Imposts indirectes

7.651.700,00

6,99%

3

Taxes i altres ingressos

11.997.600,00

10,96%

4

Transferències corrents

27.054.971,18

24,72%

5

Ingressos patrimonials

4.866.815,16

4,45%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

988.736,72

0,90%

6

Alienació d' inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

678.736,72

0,62%

8

Variació actius financers

310.000,00

0,28%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

109.439.823,06

100,00%

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I BIBLIOTECAS

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

% S. TOTAL

DESPESES

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

9.971.146,92

96,74%

1

Despeses en personal

6.549.313,90

63,54%

2

Despeses en bens i serveis

2.833.983,02

27,50%

3

Despeses financeres

8.600,00

0,08%

4

Transferències corrents

579.250,00

5,62%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

335.501,00

3,26%

6

Inversions reals

313.501,00

3,04%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

22.000,00

0,21%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL DESPESES

10.306.647,92

100,00%

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

%S. TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

10.284.647,92

99,79%

1

Imposts directes

0,00

0,00%

2

Imposts indirectes

0,00

0,00%

3

Taxes i altres ingressos

1.595.274,40

15,48%

4

Transferències corrents

8.689.373,52

84,31%

5

Ingressos patrimonials

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

22.000,00

0,21%

6

Inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

22.000,00

0,21%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

10.306.647,92

100,00%

​​​​​​​PRESSUPOST CALVIÀ 2000,S.A.

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

%S. TOTAL

DESPESES

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

30.514.883,45

85,67%

1

Despeses en personal

17.538.456,31

49,24%

2

Despeses en bens i serveis

12.729.402,10

35,74%

3

Despeses financeres

247.025,04

0,69%

4

Transferències corrents

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

5.103.448,07

14,33%

6

Inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

3.019.061,08

8,48%

9

Variació passius financers

2.084.386,99

5,85%

 

TOTAL DESPESES

35.618.331,52

100,00%

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

%S. TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

32.454.803,32

91,12%

1

Imposts directes

0,00

0,00%

2

Imposts indirectes

0,00

0,00%

3

Taxes i altres ingressos

17.278.923,57

48,51%

4

Transferències corrents

14.955.047,44

41,99%

5

Ingressos patrimonials

220.832,31

0,62%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

3.163.528,20

8,88%

6

Inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

1.079.218,77

3,03%

8

Variació actius financers

2.084.309,43

5,85%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

35.618.331,52

100,00%

​​​​​​​

PRESSUPOST LLAR DE CALVIÀ, S.A.

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

%S. TOTAL

DESPESES

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

3.957.513,00

92,17%

1

Despeses en personal

2.929.523,00

68,23%

2

Despeses en bens i serveis

1.025.490,00

23,88%

3

Despeses financeres

2.500,00

0,06%

4

Transferències corrents

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

336.000,00

7,83%

6

Inversions reals

250.000,00

5,82%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

86.000,00

2,00%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL DESPESES

4.293.513,00

100,00%

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

%S. TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

4.293.513,00

100,00%

1

Imposts directes

792.500,00

18,46%

2

Imposts indirectes

103.850,00

2,42%

3

Taxes i altres ingressos

0,00

0,00%

4

Transferències corrents

3.397.163,00

79,12%

5

Ingressos patrimonials

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

0,00

0,00%

6

Inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

0,00

0,00%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

4.293.513,00

100,00%

 

 

​​​​​​​PRESSUPOST LIMPIEZAS COSTA DE CALVIA,S.A.

 

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

%S. TOTAL

DESPESES

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

4.688.789,00

99,82%

1

Despeses en personal

4.503.384,00

95,87%

2

Despeses en bens i serveis

185.405,00

3,95%

3

Despeses financeres

0,00

0,00%

4

Transferències corrents

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

8.675,00

0,18%

6

Inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

8.675,00

0,18%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL DESPESES

4.697.464,00

100,00%

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

%S. TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

4.695.280,00

99,95%

1

Imposts directes

0,00

0,00%

2

Imposts indirectes

0,00

0,00%

3

Taxes i altres ingressos

0,00

0,00%

4

Transferències corrents

4.695.280,00

99,95%

5

Ingressos patrimonials

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

2.184,00

0,05%

6

Inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

2.184,00

0,05%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

4.697.464,00

100,00%

 

PRESSUPOST OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

%TOTAL

DESPESES

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

2.028.972,36

98,71%

1

Despeses en personal

1.482.556,06

72,13%

2

Despeses en bens i serveis

546.416,30

26,58%

3

Despeses financeres

0,00

0,00%

4

Transferències corrents

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

26.500,00

1,29%

6

Inversions reals

4.500,00

0,22%

7

Transferències de capital

0,00

0,00%

8

Variació actius financers

22.000,00

1,07%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL DESPESES

2.055.472,36

100,00%

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

%TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

2.028.972,36

98,71%

1

Imposts directes

0,00

0,00%

2

Imposts indirectes

0,00

0,00%

3

Taxes i altres ingressos

120.000,00

5,84%

4

Transferències corrents

1.908.972,36

92,87%

5

Ingressos patrimonials

0,00

0,00%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

26.500,00

1,29%

6

Alienació d' inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

4.500,00

0,22%

8

Variació actius financers

22.000,00

1,07%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

2.055.472,36

100,00%

PRESSUPOST CONSOLIDAT

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

%S. TOTAL

DESPESES

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

121.866.459,20

91,08%

1

Despeses en personal

74.564.217,84

55,73%

2

Despeses en bens i serveis

42.004.835,32

31,39%

3

Despeses financeres

743.945,04

0,56%

4

Transferències corrents

4.553.461,00

3,40%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

11.936.199,85

8,92%

6

Inversions reals

5.351.427,98

4,00%

7

Transferències de capital

330.320,00

0,25%

8

Variació actius financers

3.467.736,08

2,59%

9

Variació passius financers

2.786.715,79

2,08%

 

TOTAL DESPESES

133.802.659,05

100,00%

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ

IMPORT

%S. TOTAL

INGRESSOS:

 

 

A.- OPERACIONS CORRENTS

129.854.210,14

97,05%

1

Imposts directes

57.672.500,00

43,10%

2

Imposts indirectes

7.755.550,00

5,80%

3

Taxes i altres ingressos

30.991.797,97

23,16%

4

Transferències corrents

28.346.714,70

21,19%

5

Ingressos patrimonials

5.087.647,47

3,80%

B.- OPERACIONS DE CAPITAL

3.948.448,92

2,95%

6

Alienació d' inversions reals

0,00

0,00%

7

Transferències de capital

1.507.955,49

1,13%

8

Variació actius financers

2.440.493,43

1,82%

9

Variació passius financers

0,00

0,00%

 

TOTAL INGRESSOS

133.802.659,06

100,00%

SEGON.- Aprovar les Bases d'Execució que desenvolupen els anteriors pressuposts.

TERCER.- Aprovar la relació de llocs de treball que comprèn tots els llocs de treball del personal funcionari, laboral i del personal funcionari d'ocupació eventual.

QUART.- Exposar al públic durant quinze dies hàbils l'aprovació inicial del present acord mitjançant la publicació de l'anunci al BOIB. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el període d'exposició pública no es formulessin al·legacions al respecte.

CINQUÈ.- Autoritzar al tinent de batle competent en matèria d'Hisenda i Pressuposts per a dur a terme totes les modificacions pressupostàries necessàries en cas de reorganitzacions administratives.”

Inserir la present resolució al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en compliment del que disposa l'article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En virtut del disposat en l'article 171 del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i en l'article 23.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, contra l'aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes d'aquesta jurisdicció. La interposició de recursos no suspendrà per si mateixa l'aplicació del Pressupost definitivament aprovat.

 

Calvià, (Signat electrònicament: 2 de gener de 2023)

El batle Alfonso Rodríguez Badal

 

PERSONAL EVENTUAL/PERSONAL EVENTUAL

DENOMINACIÓ/DENOMINACIÓN

Nº LLOCS

/ Nº PUESTOS

FUNCIONS/FUNCIONES

RÈG. DEDICACIÓ /

REG.DEDICACIÓN

RETRIBUCIÓ ANUAL /

RETRIBUCIÓN ANUAL

Cap de Gabinet/

Jefe/a de Gabinete

1

Dirigir i gestionar el Gabinet de Batlia, fixant les directrius a seguir per assegurar els objectius. Coordinar les relacions institucionals en l'entorn  del Batle com a eix fonamental del desenvolupament de les directrius polítiques./Dirigir y gestionar el Gabinete de Alcaldía, fijando las directrices a seguir para asegurar los objetivos. Coordinar las relaciones institucionales en el entorno del Alcalde

Plena i exclusiva/Plena y exclusiva

Fins un màxim de 54.900,00 €/any.//Hasta un máximo de 54.900,00 €/año.

Director/a General//

Director/a General

6

Dirigir i impulsar les actuacions relatives a l'àrea o àrees d'activitat que li siguin assignades per la Batlia, responsabilitzant-se de la coordinació, organització i gestió del conjunt d'unitats administratives que comprengui./Dirigir e impulsar las actuaciones relativas al área o áreas de actividad que le sean asignadas por la Alcaldía, responsabilizándose de la coordinación, organización y gestión del conjunto de Unidades Administrativas que comprenda.

Plena i exclusiva/Plena y exclusiva

Fins un màxim de 62.300,00 €/any.//Hasta un máximo de 62.300,00 €/año.

Coordinador/a de Projectes i/o Responsable de Serveis//

Coordinador/a de Proyectos y/o Responsable de Servicios

5

Dirigir i impulsar les actuacions relatives a les unitats d'activitat que li siguin assignades per l'Alcaldia, sota les directrius i coordinació del Director General, en cas de què depenguin de més d'una àrea o es tracti de projectes interdisciplinars que afectin a més d'un departament./Dirigir e impulsar las actuaciones relativas a las unidades de actividad que le sean asignadas por la Alcaldía, bajo las directrices y coordinación del Director General, en caso de que dependan de más de un área o se trate de proyectos interdisciplinarios

Plena i exclusiva/Plena y exclusiva

Fins un màxim de 49.700,00 €/any.//Hasta un máximo de 49.700,00€/año.

 

 

 

PLANTILLA  DE LA CORPORACIÓ

 

 

PLANTILLA DE LA CORPORACIÓN

 

 

A) PERSONAL FUNCIONARI

 

 

     PERSONAL FUNCIONARIO

PLACES

PLAZAS

GRUP GRUPO

 

 

 

HABILITATS ESTATALS

 

 

HABILITADOS ESTATALES

1

A1

SECRETARI/ÀRIA  SECRETARIO/A

1

A1

INTERVENTOR/A INTERVENTOR/A

1

A1

TRESORER/A  TESORERO/A

 

 

ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL

28

A1

ESCALA D'ADMÓ. GENERAL. SUB. TÈCNICA.

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. TÉCNICA.

13

A2

ESCALA D'ADMÓN. GENERAL. SUB. GESTIÓ

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. GESTIÓN

37

C1

ESCALA D'ADMÓ. GENERAL. SUB. ADMINISTRATIVA.

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. ADMINISTRATIVA.

101

C2

ESCALA D'ADMÓ. GENERAL. SUB. AUXILIAR.

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. AUXILIAR.

5

AAPP

ESCALA DE ADMÓ. GENERAL. SUB. SUBALTERNA.

ESCALA DE ADMÓN. GENERAL. SUB. SUBALTERNA.

 

 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

2

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. TÈCNIC/A SUPERIOR INFORMÀTIC/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMESTIDOS ESPECIALES. TÉCNICO/A SUPERIOR INFORMÁTICO/A

1

A1

ESCALA D'ADMÓ ESPECIAL. SUB. TÈCNICA. CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TÈCNIC/A SUPERIOR EN COMUNICACIONS

ESCALA D'ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TÉCNIC/A SUPERIOR EN COMUNICACIONES

13

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ARQUITECTE/A.

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ARQUITECTE/A.

4

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. BIOLOGIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. BIOLOGIA.

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ECOPROJECTES

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. ECOPROYECTOS

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR.OBRES I PROJECTES DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. OBRAS Y PROYECTOS DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA.

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ECONOMISTA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. ECONOMISTA.

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ENGINYER/A INDUSTRIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. INGENIERO/A INDUSTRIAL.

1

A1

ESCALA DE ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. ENGINYER/A INFRAESTRUCTURES

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. INGENIERO/A INFRAESTRUCTURAS

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. INEF/CAFYD

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. INEF/CAFIE

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. MEDICINA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. MEDICINA.

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERVEIS ESPECIAL.CLASSE COMESOS ESPECIALS. GRUP A

ESCALA D'ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERVICIOS ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. GRUPO A

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. PEDAGOGIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. PEDAGOGIA.

7

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. PSICOLOGIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. PSICOLOGIA.

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. PSICOPEDAGOGIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. PSICOPEDAGOGIA.

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. VETERINÀRIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. VETERINARIA.

2

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULAT/DA SUPERIOR. TÈCNIC/A PREV RRLL

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEG. TITULADO/A SUPERIOR. TÉCNICO/A PREV RR.LL.

7

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. IFOC.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. IFOC.

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. IGUALTAT.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. IGUALDAD.

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. GEÒGRAF/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. GEÓGRAFO/A

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. INFORMÀTIC/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INFORMÁTICA.

1

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA. CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEGORÍA TITULAT/ADA SUPERIOR. GESTOR/A DOCUMENTAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEGORIA TITULADO/A SUPERIOR. GESTOR/A DOCUMENTAL.

2

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA. CLASSE TÈCNICA SUPERIOR. CATEGORÍA TITULAT/ADA SUPERIOR. TÈCNIC/A PATRIMONI.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA SUPERIOR. CATEGORIA TITULADO/A SUPERIOR. TÉCNICO/A PATRIMONIO.

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÈCNIC/A RESTAURACIÓ BIENES ARQUEOLÒGICS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÉCNICO/A RESTARUACIÓN BIENES ARQUEOLÓGICOS.

1

A2

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INFORMÁTICA.

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. TÈCNIC/A MITJÀ INFORMÀTIC/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. TÉCNICO/A MEDIO INFORMÁTICO/A

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. CARTÒGRAF/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. CARTÓGRAFO/A

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÈCNIC/A PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÉCNICO/A PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

2

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. ENGINYER/A TÈCNIC AGRÍCOLA

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMESTIDOS ESPECIALES. INGENIERO/A TÉCNICO/A AGRÍCOLA

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÈCNIC/A PROTECCIÓ CIVIL.

ESCAL DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA. CLASE TÉCNICA DIPLOMADA. CATEGORÍA TGM. TÈCNICO/A PROTECCIÓN CIVIL.

2

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. TÈCNIC/A TURISME.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOMADA. CATEGORIA TGM. TÉCNICO/A TURISMO.

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. EMPRESARIALS

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. EMPRESARIALES

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERVEIS ESPECIALS. CLASSE COMESOS ESPECIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERVICIOS ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES

7

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. ARQUITECTE/A TÈCNIC/A

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. ARQUITECTO/A TÉCNICO/A

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. DUE EMPRESA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. DUE EMPRESA.

2

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. ETOP

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. I.T.O.P.

3

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. RELACIONS LABORALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. RELACIONES LABORALES.

15

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. TREBALL SOCIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. TRABAJO SOCIAL.

4

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. EDUCACIÓ SOCIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. EDUCACIÓN SOCIAL.

1

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. SERVEIS SOCIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA DIPLOM. CATEGORIA TGM. SERVICIOS SOCIALES.

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. INSPECTOR DE COMERÇ

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INSPECTOR DE COMERCIO

5

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES.

1

C1

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. ADMINISTRATIU TURISME

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. ADMINISTRATIVO TURISMO

1

C1

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. ADMINISTRATIVO COMUNICACIONES.

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. ADMINISTRATIU COMUNICACIONS.

9

C1

ESCALA DE ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. INFORMADOR/A TURÍSTIC/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INFORMADOR/A TURÍSTIC/A.

9

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. INFORMADOR/A TURÍSTIC/A. ATP

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. INFORMADOR/A TURÍSTIC/A. ATP

1

C1

ESCALA DE ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. PROGRAMADOR/A INFORMÀTIC/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. PROGRAMADOR/A INFORMATIC/A.

3

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.TÈCNIC/A ESPTA. EN INFORMÀTICA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES.TÉCNICO/A ESPTA. EN INFORMATICA.

2

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. ZELADOR/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. CELADOR/A.

3

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA AUXILIAR. CATEG. TÈCNIC/A AUXILIAR.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA AUXILIAR. CATEG. TÉCNICO/A AUXILIAR.

5

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA.CLASSE TÈCNICA AUXILIAR. CATEG. TÈCNICA AUXILIAR. DELINEANT/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA.CLASE TÉCNICA AUXILIAR. CATEG. TÉCNICA AUXILIAR. DELINEANTE/A.

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. TÈCNICA AUXILIAR. TÈCNIC/A PREVENCIÓ (NIVELL INTERMIG)

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. TÉCNICA AUXILIAR. TÉCNICO/A PREVENCIÓN (NIVEL INTERMEDIO)

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALS. CLASSE COMESOS ESPECIALS. DINAMITZADOR/A D'OCUPACIÓ

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES. DINAMIZADOR/A DE OCUPACIÓN

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALS. CLASSE COMESOS ESPECIALS. COORD. PROTECCIÓ CIVIL I PLATGES

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES. COORD. PROTECCIÓN CIVIL Y PLAYAS

1

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALS. CLASSE COMESOS ESPECIALS. COORD.AREA PART.CIUTADANA, MEDI AMBIENT I MEMORIA DEMOCRÀTICA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV. ESPECIALES. CLASE COMETIDOS ESPECIALES. COORD.AREA PART.CIUTADANA,MEDIO AMBIENTE Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.

4

C2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES.

14

C2

ESCALA D' ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS. OPERADOR/A DE RÀDIO.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES. OPERADOR/A DE RADIO.

1

AAPP

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.CLASSE COMESOS ESPECIALS.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.CLASE COMETIDOS ESPECIALES.

 

 

POLICIA LOCAL

3

A1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. MAJOR

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. MAYOR

4

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. INSPECTOR/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. INSPECTOR/A.

10

A2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. SUBINSPECTOR/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. SUBINSPECTOR/A.

23

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. OFICIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. OFICIAL.

147

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL.SUB. SERVEIS ESPECIALS.POLICIA LOCAL. POLICIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL.SUB. SERVICIOS ESPECIALES.POLICIA LOCAL. POLICIA.

 

 

PERSONAL D'OFICIS/ PERSONAL DE OFICIOS

5

C1

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. ENCARREGAT/DA EN CAP.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIPS. ENCAREGADO/A JEFE.

7

C2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. MESTRE/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIOS. MAESTRO/A.

31

C2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. OFICIAL.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIOS. OFICIAL.

33

C2

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. AJUDANT/A.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIOS. AYUDANTE/A.

49

AAPP

ESCALA D'ADMÓ. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALS.PERSONAL D'OFICIS. OPERARI/ÀRIA.

ESCALA DE ADMÓN. ESPECIAL. SUB. SERV.ESPECIALES.PERSONAL DE OFICIOS. OPERARIO/A.

 

 

B) PERSONAL LABORAL

1

A1

TÈCNIC/A SUPERIOR. PERIODISME

TÉCNICO/A SUPERIOR. PERIODISMO

1

A1

TÈCNIC/A SUPERIOR. PSICOLOGIA

TÉCNICO/A SUPERIOR. PSICOLOGIA

1

C1

INFORMADOR/A TURÍSTICA

INFORMADOR/A TURÍSTICA

2

C2

AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

2

AAPP

OPERARI/ÀRIA

OPERARIO/A

Documents adjunts