Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 794460
Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la composició de la Mesa del Transport Aeri a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Resolució de la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports de 5 d'abril de 2005 va crear la Mesa del Transport Aeri com a òrgan de consulta, debat i assessorament en aquesta matèria al Govern de les Illes Balears. Aquesta Resolució va ser modificada per les resolucions de 26 d'octubre de 2015 i de 24 de desembre de 2016.

2. El 13 de desembre de 2022 es va emetre la memòria del director general de Transport Marítim i Aeri, per la qual es justifica la necessitat de modificar la composició de la Mesa atès que algunes entitats han mostrat el seu interès a formar part d'aquesta. Així mateix, hi ha entitats que en formen part i que ja han cessat la seva activitat.

Fonaments de dret

1. L'article 19.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel qual es determinen els requisits formals per a la creació dels òrgans col·legiats que facin exclusivament funcions consultives internes o d'assessorament i de consulta no preceptiva.

2. L'article 2.11 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el qual atribueix a la Conselleria de Mobilitat i Habitatge (Direcció General de Transport Marítim i Aeri) les competències en matèria de participació en la política de transport aeri i seguiment d'aquesta política.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Modificar l'article 2 de la Resolució de la consellera d'Obres Públiques, Habitatge i Transports de 5 d'abril de 2005, que queda redactat de la manera següent:

Article 2

La Mesa està integrada pels membres següents:

President/a: el conseller o consellera competent en matèria de transport aeri.

Vicepresident/a: el director o directora general competent en matèria de transport aeri.

Vocals:

Una persona en representació de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

Una persona en representació de la conselleria competent en matèria d'economia.

Una persona en representació de la conselleria competent en matèria de consum.

Una persona en representació de cadascun dels consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Una persona en representació de cadascuna de les cambres de comerç de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Una persona en representació de l'entitat pública que gestiona la navegació aèria a les Illes Balears (ENAIRE).

Una persona en representació de l'Associació Espanyola de Companyies Aèries (AECA).

Una persona en representació de l'Associació de Línies Aèries (ALA).

Una persona en representació de l'Associació d'Agències de Viatges de Balears (AVIBA).

Una persona en representació de la Unió Sindical de Controladors Aeris (USCA).

Una persona en representació de l'Associació Professional de Controladors Aeris (APROCTA).

Una persona en representació de l'Associació d'Enginyers Aeronàutics de la delegació de les Illes Balears.

El director o directora de cada aeroport insular.

Una persona en representació de CCOO.

Una persona en representació d'UGT.

Una persona en representació de la CAEB.

Una persona en representació de la PIME Balears.

Una persona en representació de CONSUBAL.

Una persona en representació de l'Ajuntament de Palma.

Una persona en representació de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia.

Una persona en representació de l'Ajuntament de Maó.

Una persona en representació de l'Ajuntament de Marratxí.

En cas d'absència del president o presidenta, ha d'exercir les seves funcions el vicepresident o vicepresidenta.

Es poden constituir altres comissions tècniques en les matèries que es requereixi i es pot disposar de la intervenció i el suport dels tècnics assessors que es considerin adients.

El president o presidenta pot convocar a les reunions, amb veu però sense vot, les persones que, pels seus coneixements, experiència o activitats professionals, puguin contribuir a millorar el desenvolupament dels treballs de la Mesa.

El president o presidenta nomena el secretari o secretària de la Mesa.

2. Deixar sense efecte la Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat de 20 de desembre de 2016.

3. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades i ordenar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Mobilitat i Habitatge, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 19 de desembre de 2022

El conseller de Mobilitat i Habitatge

Josep Marí i Ribas