Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 792663
Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 de modificació d’errors de l’Acord del Patronat de 20 de maig de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de la FESMAE-IB

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Primer. Aprovar la modificació d'errors de l'oferta pública d'estabilització per a l'any 2022 corresponent al personal laboral de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB), publicada al BOIB 68 de 26 de maig de 2022.

Segon. Oferir quaranta-dues (42) places vacants de personal laboral, corresponents a les places de naturalesa estructural, dotades pressupostàriament, que han estat ocupades de manera temporal i ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016, d'acord amb el que preveu la Llei 20/2021.

A l'acord inicial es va indicar, erròniament, cinquanta-quatre (54) places.

La modificació d'errors proposada és deguda a un desglossament erroni de les assignatures a impartir (7 llocs) i per la interrupció de l'ocupació temporal d'alguns llocs (5).

La distribució definitiva del total de llocs oferts, aplicades les modificacions aprovades, queda desglossada a l'annex 1 d'aquest Acord.

Tercer. Reservar una quota mínima d'un 7 % del total de les vacants objecte de l'oferta perquè les cobresquin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, d'acord amb el que disposa l'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, i la resta de normativa aplicable.

Quart. Disposar que les convocatòries corresponents als processos selectius de les places de l'oferta pública d'estabilització s'han de publicar abans del 31 de desembre de 2022 i la resolució haurà de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

Cinquè. L'articulació dels corresponents processos selectius haurà de garantir el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Sisè. Publicar aquest Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Setè. L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre les controvèrsies derivades d'aquest Acord, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que s'hi pugui interposar cap recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 23 de desembre de 2022

El gerent de la FESMAE-IB Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 TOTAL DE LLOC OFERTS, APLICADES LES MODIFICACIONS DE L'ACORD

Grup

Categoria/especialitat

Illa

Número de llocs de treball

Concurs oposició

(art. 2.1 Llei 20/2021)

Concurs

(DA 6a i DA 8a Llei 20/2021)

Total

A

Tècnic/a superior d'interpretació

Mallorca

 

13

13

D

Auxiliar administratiu

Mallorca

 

3

3

D

Oficial primera de manteniment

Mallorca

 

2

2

C

Tècnic/a de manteniment

Mallorca

 

1

1

A

Tècnic/a superior violoncel

Mallorca

 

1

1

A

Tècnic/a superior percussió

Mallorca

 

1

1

A

Professor titular

Mallorca

 

1

1

A

Tècnic/a superior de composició

Mallorca

 

1

1

A

Tècnic/a superior trompeta

Mallorca

 

1

1

A

Tècnic/a superior saxòfon

Mallorca

 

1

1

A

Professor de clarinet (tècnic especialista)

Mallorca

 

1

1

A

Professor associat (tècnic especialista)

Mallorca

12

42

54

A

Tècnic superior ciències de la música

Mallorca

1

 

1

Total

 

 

13

68

81