Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

    • CONSELL DE GOVERN

      • Correcció d’errates del Decret 59/2022, de 27 de desembre, pel qual s’estableixen les normes que han de regir les convocatòries de concerts educatius a `partir del curs 2023-2024

        Número d'edicte 11882 - Pàgines 61801-61832